THỐNG KÊ KẾT QUẢ Ba Càng Đề Miền Bắc
Ngày Ba Càng Đề Miền Bắc Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 521 Trúng 521
04/12/2023 694 Trúng 694
03/12/2023 716 Trúng 716
02/12/2023 485 Trúng 485
01/12/2023 301 Trúng 301
30/11/2023 426 Trúng 426
29/11/2023 141 Trúng 141
28/11/2023 913 Trúng 913
27/11/2023 757 Trúng 757
26/11/2023 873 Trúng 873
25/11/2023 816 Trúng 816
24/11/2023 952 Trúng 952
23/11/2023 999 Trúng 999
22/11/2023 670 Trúng 670
21/11/2023 948 Trúng 948
20/11/2023 214 Trượt
19/11/2023 429 Trúng 429
18/11/2023 371 Trúng 371
17/11/2023 110 Trúng 110
16/11/2023 869 Trúng 869
15/11/2023 859 Trúng 859
14/11/2023 800 Trúng 800
13/11/2023 412 Trúng 412
12/11/2023 375 Trúng 375
11/11/2023 391 Trúng 391
10/11/2023 670 Trúng 670
09/11/2023 562 Trúng 562
08/11/2023 296 Trượt
07/11/2023 949 Trúng 949
06/11/2023 484 Trúng 484
05/11/2023 484 Trúng 484
04/11/2023 858 Trúng 858
03/11/2023 761 Trúng 761
02/11/2023 127 Trúng 127
01/11/2023 606 Trượt
31/10/2023 267 Trúng 267
30/10/2023 684 Trúng 684
29/10/2023 050 Trúng 050
28/10/2023 157 Trúng 157
27/10/2023 036 Trúng 036
26/10/2023 788 Trúng 788
25/10/2023 380 Trúng 380
24/10/2023 388 Trúng 388
23/10/2023 032 Trượt
22/10/2023 918 Trúng 918
21/10/2023 349 Trúng 349
20/10/2023 888 Trúng 888
19/10/2023 305 Trúng 305
18/10/2023 600 Trúng 600
17/10/2023 876 Trúng 876
16/10/2023 540 Trúng 540
15/10/2023 013 Trúng 013
14/10/2023 454 Trúng 454
13/10/2023 011 Trượt
12/10/2023 875 Trúng 875
11/10/2023 140 Trúng 140
10/10/2023 521 Trúng 521
09/10/2023 245 Trúng 245
08/10/2023 845 Trượt
07/10/2023 547 Trúng 547
06/10/2023 121 Trúng 121
05/10/2023 733 Trúng 733
04/10/2023 644 Trượt
03/10/2023 556 Trúng 556
02/10/2023 973 Trúng 973
01/10/2023 289 Trúng 289
30/09/2023 237 Trúng 237
29/09/2023 044 Trúng 044
28/09/2023 698 Trúng 698
27/09/2023 468 Trượt
26/09/2023 259 Trượt
25/09/2023 779 Trúng 779
24/09/2023 846 Trượt
23/09/2023 778 Trượt
22/09/2023 908 Trượt
21/09/2023 427 Trượt
20/09/2023 082 Trượt
19/09/2023 189 Trượt
18/09/2023 104 Trúng 104
17/09/2023 365 Trúng 365
16/09/2023 724 Trúng 724
15/09/2023 720 Trúng 720
14/09/2023 722 Trúng 722
13/09/2023 650 Trúng 650
12/09/2023 814 Trượt
11/09/2023 663 Trượt
10/09/2023 218 Trượt
09/09/2023 227 Trượt
08/09/2023 716 Trượt
07/09/2023 956 Trúng 956
06/09/2023 367 Trượt
05/09/2023 060 Trượt
04/09/2023 811 Trúng 811
03/09/2023 186 Trúng 186
02/09/2023 380 Trúng 380
01/09/2023 080 Trượt
31/08/2023 040 Trúng 040
30/08/2023 050 Trượt
29/08/2023 410 Trượt
28/08/2023 961 Trượt
27/08/2023 448 Trúng 448
26/08/2023 558 Trượt
25/08/2023 843 Trúng 843
24/08/2023 973 Trúng 973
23/08/2023 734 Trúng 734
22/08/2023 279 Trúng 279
21/08/2023 895 Trượt
20/08/2023 009 Trúng 009
19/08/2023 830 Trúng 830
18/08/2023 373 Trượt
17/08/2023 186 Trúng 186
16/08/2023 019 Trúng 019
15/08/2023 752 Trượt
14/08/2023 893 Trúng 893
13/08/2023 338 Trượt
12/08/2023 162 Trượt
11/08/2023 299 Trúng 299
10/08/2023 102 Trúng 102
09/08/2023 261 Trúng 261
08/08/2023 766 Trúng 766
07/08/2023 406 Trượt
06/08/2023 923 Trúng 923
05/08/2023 710 Trúng 710
04/08/2023 177 Trúng 177
03/08/2023 288 Trúng 288
02/08/2023 836 Trượt
01/08/2023 430 Trúng 430
31/07/2023 282 Trượt
30/07/2023 741 Trúng 741
29/07/2023 358 Trúng 358
28/07/2023 915 Trúng 915
27/07/2023 233 Trượt
26/07/2023 929 Trúng 929
25/07/2023 433 Trượt
24/07/2023 026 Trượt
23/07/2023 635 Trượt
22/07/2023 129 Trượt
21/07/2023 623 Trượt
20/07/2023 286 Trúng 286
19/07/2023 339 Trúng 339
18/07/2023 080 Trúng 080
17/07/2023 406 Trúng 406
16/07/2023 351 Trúng 351
15/07/2023 897 Trúng 897
14/07/2023 668 Trúng 668
13/07/2023 902 Trúng 902
12/07/2023 115 Trúng 115
11/07/2023 275 Trượt
10/07/2023 222 Trúng 222
09/07/2023 408 Trúng 408
08/07/2023 215 Trúng 215
07/07/2023 076 Trúng 076
06/07/2023 798 Trúng 798
05/07/2023 397 Trúng 397
04/07/2023 883 Trúng 883
03/07/2023 894 Trúng 894
02/07/2023 123 Trúng 123
01/07/2023 746 Trúng 746
30/06/2023 851 Trúng 851
29/06/2023 920 Trúng 920
28/06/2023 455 Trượt
27/06/2023 506 Trượt
26/06/2023 241 Trượt
25/06/2023 634 Trúng 634
24/06/2023 870 Trúng 870
23/06/2023 660 Trúng 660
22/06/2023 267 Trúng 267
21/06/2023 534 Trúng 534
20/06/2023 232 Trúng 232
19/06/2023 915 Trúng 915
18/06/2023 351 Trúng 351
17/06/2023 361 Trúng 361
16/06/2023 830 Trúng 830
15/06/2023 904 Trúng 904
14/06/2023 854 Trúng 854
13/06/2023 661 Trúng 661
12/06/2023 442 Trúng 442
11/06/2023 260 Trúng 260
10/06/2023 936 Trúng 936
09/06/2023 288 Trúng 288
08/06/2023 437 Trúng 437
07/06/2023 357 Trúng 357
06/06/2023 079 Trúng 079
05/06/2023 081 Trúng 081
04/06/2023 408 Trúng 408
03/06/2023 370 Trúng 370
02/06/2023 963 Trúng 963
01/06/2023 847 Trượt
31/05/2023 961 Trúng 961
30/05/2023 765 Trúng 765
29/05/2023 867 Trúng 867
28/05/2023 459 Trúng 459
27/05/2023 237 Trúng 237
26/05/2023 191 Trúng 191
25/05/2023 319 Trúng 319
24/05/2023 966 Trúng 966
23/05/2023 972 Trúng 972
22/05/2023 754 Trúng 754
21/05/2023 297 Trúng 297
20/05/2023 771 Trượt
19/05/2023 317 Trúng 317
18/05/2023 632 Trúng 632
17/05/2023 949 Trúng 949
16/05/2023 031 Trúng 031
15/05/2023 956 Trúng 956
14/05/2023 753 Trúng 753
13/05/2023 949 Trúng 949
12/05/2023 102 Trúng 102
11/05/2023 134 Trúng 134
10/05/2023 996 Trúng 996
09/05/2023 546 Trúng 546
08/05/2023 481 Trúng 481
07/05/2023 060 Trúng 060
06/05/2023 904 Trúng 904
05/05/2023 647 Trúng 647
04/05/2023 918 Trúng 918
03/05/2023 576 Trúng 576
02/05/2023 865 Trúng 865
01/05/2023 820 Trúng 820
30/04/2023 819 Trúng 819
29/04/2023 639 Trúng 639
28/04/2023 196 Trúng 196
27/04/2023 035 Trượt
26/04/2023 675 Trúng 675
25/04/2023 131 Trượt
24/04/2023 105 Trúng 105
23/04/2023 679 Trúng 679
22/04/2023 652 Trúng 652
21/04/2023 914 Trúng 914
20/04/2023 623 Trúng 623
19/04/2023 285 Trúng 285
18/04/2023 661 Trúng 661
17/04/2023 576 Trúng 576
16/04/2023 248 Trúng 248
15/04/2023 414 Trúng 414
14/04/2023 534 Trúng 534
13/04/2023 265 Trúng 265
12/04/2023 594 Trượt
11/04/2023 039 Trúng 039
10/04/2023 900 Trượt

Ba càng đề miền Bắc – Soi cầu miễn phí, chính xác tại Soicauvip666

Với tất cả anh em đang chơi hoặc đã tham gia xổ số miền bắc, chắc hẳn sẽ không còn xa lạ gì với dàn soi cầu ba càng đề miền Bắc tại Soicauvip666.  Với số tiền đầu tư thấp nhưng tỷ lệ ăn cực cao nếu thắng, đây chính là một trong những chuyên mục lý tưởng cho bạn mỗi ngày. Tuy nhiên, làm thế nào để chơi hiệu quả và thành công? Những chia sẻ sau đây là kiến thức bạn cần trang bị.

1. Ba càng đề miền Bắc là gì?

Ba càng đề miền Bắc là hình thức chơi 3 số cuối, từ giải đặc biệt đến hết giải 6 trong bảng xổ số hàng ngày. Cách chơi này chỉ áp dụng 3 số cuối từ 000 đến 999. Vì theo công thức quay số miền bắc ta quan sát giải 7 chỉ có 2 số. Vì vậy sẽ không thể áp dụng thể thức chơi 3 càng cho giải 7 miền Bắc.

Ba càng đề miền Bắc
Ba càng đề miền Bắc 

Hiện nay, theo tìm hiểu cũng như nghiên cứu từ đội ngũ Soi cầu vip 666. Chúng tôi nhận thấy phương pháp này mang đến cơ hội trúng khá cao. Với mức thưởng dao động tùy theo địa phương hoặc nhà cái từ 1 ăn 400. Hoặc một số nhà cái nước ngoài đưa ra mức thưởng cao nhất là 1 ăn 980.

2. 4 phương pháp chơi ba càng đề miền Bắc cực hay

Có thể thấy chơi đề 3 là thể loại được sử dụng rộng rãi ở 3 miền, đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Nhưng làm thế nào để chơi 3 càng thắng nhanh? Với bất kỳ phương pháp nào, người chơi cũng cần phải có mẹo hiệu quả. Chúng tôi giới thiệu cách soi cầu 3 càng miền Bắc giúp người chơi áp dụng hiệu quả.

2.1. Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ

Đây được coi là một trong những cách đánh 3 càng được đông đảo người chơi lựa chọn. Bằng cách này, kết quả xổ số được quay và mở thưởng liên tục mỗi ngày. Do đó, người chơi có thể ghép các con số trong ngày hoặc chơi theo ngày với bạch thủ mà mình có để xác suất trúng cao hơn. Cụ thể:

  • Nếu hôm nay là thứ 3 và bạch thủ là 15. Khi đó người chơi ghép được 3 càng lại với nhau sẽ được con số 315.
  • Nếu hôm nay là thứ 5 và bạch thủ là 10. Cũng tương tự như trên, người chơi ghép 3 càng lại với nhau sẽ được con số 510.
Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ
Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ

2.2. Đánh 3 càng theo ngày chẵn ngày lẻ đầy hiệu quả

Với cách này, người chơi không dựa vào các ngày trong tuần mà thông qua ngày chẵn hoặc lẻ. Cụ thể:

Nếu hôm nay người chơi chọn 3 càng ngày 13/5 là ngày lẻ thì bạch thủ lô là 32. Như vậy sẽ có tổng là 3 + 2 = 5 cũng là số lẻ. Vì vậy, người chơi hãy nắm bắt cơ hội và đánh ngay con lô thứ 3 càng là 532. Trường hợp ngày chẵn người chơi cũng thực hiện như ngày lẻ.

Tuy nhiên có một trường hợp người chơi cần đặc biệt lưu ý. Nếu hôm nay là ngày chẵn mà bạch thủ lẻ thì người chơi không nên áp dụng cách đánh lô 3 càng này. Thay vào đó người chơi có thể áp dụng những phương pháp khác sẽ hiệu quả hơn.

2.3. Đánh 3 càng dựa theo tổng

So với các phương pháp trên thì phương pháp này được coi là đơn giản nhất. Không chỉ vậy, người chơi cũng không cần phải tính toán nhiều mà chỉ cần cộng 2 số lô bạch thủ lại với nhau, sau đó chọn 1 số vừa ghép lại là được.

Đánh 3 càng dựa theo tổng
Đánh 3 càng dựa theo tổng

2.4. Dựa vào giải mã giấc mơ để đánh 3 càng

Giải mã giấc mơ là phương pháp được nhiều người chơi lựa chọn khi chơi lô đề, đặc biệt là chơi 3 càng miền Bắc. Mặc dù không ai có thể chứng minh rằng những gì xảy ra trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Nhưng chắc chắn ẩn sâu trong mỗi giấc mơ đó là những điềm báo may mắn và những con số. Trên thực tế đã có rất nhiều người chơi dựa vào những giấc mơ đó để đánh lô tô 3 càng và mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, mỗi giấc mơ sẽ ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau và con số tương ứng. Người chơi có thể tham khảo thêm ý nghĩa của những giấc mơ ở chuyên mục trên.

3. Đánh lô 3 càng miền Bắc miễn phí, siêu chuẩn tại Soicauvip666

Soicauvip666 là nơi quy tụ nhiều cao thủ hàng đầu hiện nay. Đây cũng là địa chỉ giúp anh em, người chơi giao lưu. Chia sẻ kinh nghiệm  lô đề để tìm ra những con số may mắn nhất cho cuộc chơi của mình.

Soi 3 càng đề miền Bắc chính xác, miễn phí tại Soicauvip666
Soi 3 càng đề miền Bắc chính xác, miễn phí tại Soicauvip666

Với công cụ thuật toán hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia soi cầu hơn 5 năm hoạt động trong nghề. Soicauvip666 tự tin cung cấp thống kê kết quả soi cầu lô 3 càng miền Bắc với độ chính xác cao. Không chỉ vậy, đây còn là địa chỉ phân tích, dự đoán KQXS hoàn toàn miễn phí. Mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi anh em tham gia.

4. Lời kết lại

Nhìn chung, lô 3 càng miền Bắc được đánh giá là một trong những hình thức khó chơi nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên nếu người chơi hiểu và nắm chắc các cách đánh 3 càng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng qua bài viết người chơi sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp này. Từ đó áp dụng vào thực tế đánh lô của mình và mang về chiến thắng cao nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]