THỐNG KÊ KẾT QUẢ Ba Càng Đề Miền Bắc
Ngày Ba Càng Đề Miền Bắc Kết quả
01/06/2023
31/05/2023 961 Trúng 961
30/05/2023 765 Trúng 765
29/05/2023 867 Trúng 867
28/05/2023 459 Trúng 459
27/05/2023 237 Trúng 237
26/05/2023 191 Trúng 191
25/05/2023 319 Trúng 319
24/05/2023 966 Trúng 966
23/05/2023 972 Trúng 972
22/05/2023 754 Trúng 754
21/05/2023 297 Trúng 297
20/05/2023 771 Trượt
19/05/2023 317 Trúng 317
18/05/2023 632 Trúng 632
17/05/2023 949 Trúng 949
16/05/2023 031 Trúng 031
15/05/2023 956 Trúng 956
14/05/2023 753 Trúng 753
13/05/2023 949 Trúng 949
12/05/2023 102 Trúng 102
11/05/2023 134 Trúng 134
10/05/2023 996 Trúng 996
09/05/2023 546 Trúng 546
08/05/2023 481 Trúng 481
07/05/2023 060 Trúng 060
06/05/2023 904 Trúng 904
05/05/2023 647 Trúng 647
04/05/2023 918 Trúng 918
03/05/2023 576 Trúng 576
02/05/2023 865 Trúng 865
01/05/2023 820 Trúng 820
30/04/2023 819 Trúng 819
29/04/2023 639 Trúng 639
28/04/2023 196 Trúng 196
27/04/2023 035 Trượt
26/04/2023 675 Trúng 675
25/04/2023 131 Trượt
24/04/2023 105 Trúng 105
23/04/2023 679 Trúng 679
22/04/2023 652 Trúng 652
21/04/2023 914 Trúng 914
20/04/2023 623 Trúng 623
19/04/2023 285 Trúng 285
18/04/2023 661 Trúng 661
17/04/2023 576 Trúng 576
16/04/2023 248 Trúng 248
15/04/2023 414 Trúng 414
14/04/2023 534 Trúng 534
13/04/2023 265 Trúng 265
12/04/2023 594 Trượt
11/04/2023 039 Trúng 039
10/04/2023 900 Trượt
09/04/2023 841 Trượt
08/04/2023 737 Trượt
07/04/2023 736 Trúng 736
06/04/2023 911 Trúng 911
05/04/2023 226 Trúng 226
04/04/2023 345 Trúng 345
03/04/2023 333 Trúng 333
02/04/2023 844 Trúng 844
01/04/2023 109 Trượt
31/03/2023 381 Trúng 381
30/03/2023 504 Trúng 504
29/03/2023 367 Trúng 367
28/03/2023 228 Trúng 228
27/03/2023 230 Trúng 230
26/03/2023 765 Trúng 765
25/03/2023 273 Trúng 273
24/03/2023 657 Trúng 657
23/03/2023 483 Trúng 483
22/03/2023 798 Trúng 798
21/03/2023 664 Trúng 664
20/03/2023 192 Trúng 192
19/03/2023 903 Trúng 903
18/03/2023 570 Trúng 570
17/03/2023 389 Trúng 389
16/03/2023 581 Trúng 581
15/03/2023 724 Trúng 724
14/03/2023 879 Trúng 879
13/03/2023 375 Trúng 375
12/03/2023 695 Trúng 695
11/03/2023 076 Trúng 076
10/03/2023 420 Trúng 420
09/03/2023 205 Trúng 205
08/03/2023 787 Trúng 787
07/03/2023 877 Trúng 877
06/03/2023 582 Trượt
05/03/2023 118 Trúng 118
04/03/2023 743 Trúng 743
03/03/2023 856 Trúng 856
02/03/2023 577 Trúng 577
01/03/2023 102 Trúng 102
28/02/2023 775 Trượt
27/02/2023 758 Trúng 758
26/02/2023 360 Trúng 360
25/02/2023 415 Trúng 415
24/02/2023 979 Trúng 979
23/02/2023 964 Trúng 964
22/02/2023 357 Trúng 357
21/02/2023 372 Trượt
20/02/2023 475 Trượt
19/02/2023 264 Trúng 264
18/02/2023 161 Trượt
17/02/2023 992 Trượt
16/02/2023 253 Trượt
15/02/2023 386 Trượt
14/02/2023 499 Trượt
13/02/2023 916 Trúng 916
12/02/2023 785 Trượt
11/02/2023 713 Trúng 713
10/02/2023 120 Trúng 120
09/02/2023 337 Trúng 337
08/02/2023 864 Trúng 864
07/02/2023 198 Trúng 198
06/02/2023 492 Trúng 492
05/02/2023 194 Trúng 194
04/02/2023 948 Trúng 948
03/02/2023 766 Trúng 766
02/02/2023 755 Trúng 755
01/02/2023 838 Trúng 838
31/01/2023 061 Trúng 061
30/01/2023 179 Trúng 179
29/01/2023 479 Trúng 479
28/01/2023 219 Trúng 219
27/01/2023 859 Trúng 859
26/01/2023 164 Trúng 164
25/01/2023 371 Trúng 371
20/01/2023 869 Trúng 869
19/01/2023 857 Trúng 857
18/01/2023 282 Trúng 282
17/01/2023 207 Trượt
16/01/2023 035 Trượt
15/01/2023 221 Trúng 221
14/01/2023 940 Trúng 940
13/01/2023 762 Trúng 762
12/01/2023 452 Trúng 452
11/01/2023 942 Trúng 942
10/01/2023 191 Trúng 191
09/01/2023 928 Trượt
08/01/2023 040 Trúng 040
07/01/2023 597 Trúng 597
06/01/2023 370 Trúng 370
05/01/2023 191 Trúng 191
04/01/2023 064 Trượt
03/01/2023 649 Trúng 649
02/01/2023 265 Trúng 265
01/01/2023 054 Trượt
31/12/2022 291 Trúng 291
30/12/2022 112 Trúng 112
29/12/2022 849 Trúng 849
28/12/2022 145 Trúng 145
27/12/2022 797 Trúng 797
26/12/2022 400 Trúng 400
25/12/2022 636 Trúng 636
24/12/2022 534 Trúng 534
23/12/2022 027 Trúng 027
22/12/2022 438 Trúng 438
21/12/2022 562 Trúng 562
20/12/2022 448 Trúng 448
19/12/2022 230 Trúng 230
18/12/2022 505 Trúng 505
17/12/2022 424 Trúng 424
16/12/2022 086 Trúng 086
15/12/2022 059 Trúng 059
14/12/2022 507 Trúng 507
13/12/2022 688 Trúng 688
12/12/2022 180 Trúng 180
11/12/2022 815 Trúng 815
10/12/2022 978 Trúng 978
09/12/2022 971 Trúng 971
08/12/2022 522 Trúng 522
07/12/2022 979 Trúng 979
06/12/2022 807 Trúng 807
05/12/2022 735 Trượt
04/12/2022 028 Trúng 028
03/12/2022 576 Trúng 576
02/12/2022 525 Trượt
01/12/2022 770 Trúng 770
30/11/2022 112 Trúng 112
29/11/2022 380 Trúng 380
28/11/2022 507 Trúng 507
27/11/2022 844 Trượt
26/11/2022 896 Trúng 896
25/11/2022 734 Trượt
24/11/2022 996 Trúng 996
23/11/2022 779 Trúng 779
22/11/2022 508 Trượt
21/11/2022 091 Trúng 091
20/11/2022 770 Trúng 770
19/11/2022 534 Trúng 534
18/11/2022 592 Trúng 592
17/11/2022 776 Trúng 776
16/11/2022 578 Trúng 578
15/11/2022 006 Trúng 006
14/11/2022 834 Trúng 834
13/11/2022 305 Trúng 305
12/11/2022 611 Trúng 611
11/11/2022 736 Trúng 736
10/11/2022 610 Trúng 610
09/11/2022 765 Trúng 765
08/11/2022 130 Trúng 130
07/11/2022 067 Trúng 067
06/11/2022 471 Trúng 471
05/11/2022 487 Trúng 487
04/11/2022 161 Trượt
03/11/2022 819 Trúng 819
02/11/2022 246 Trúng 246
01/11/2022 876 Trúng 876
31/10/2022 343 Trúng 343
30/10/2022 085 Trúng 085
29/10/2022 283 Trượt
28/10/2022 041 Trúng 041
27/10/2022 604 Trúng 604
26/10/2022 739 Trúng 739
25/10/2022 604 Trúng 604
24/10/2022 499 Trúng 499
23/10/2022 843 Trúng 843
22/10/2022 698 Trúng 698
21/10/2022 000 Trúng 000
20/10/2022 465 Trúng 465
19/10/2022 879 Trúng 879
18/10/2022 253 Trúng 253
17/10/2022 677 Trúng 677
16/10/2022 546 Trúng 546
15/10/2022 283 Trượt
14/10/2022 974 Trúng 974
13/10/2022 353 Trúng 353
12/10/2022 145 Trúng 145
11/10/2022 034 Trúng 034
10/10/2022 218 Trúng 218
09/10/2022 669 Trúng 669
08/10/2022 309 Trúng 309
07/10/2022 037 Trúng 037
06/10/2022 450 Trúng 450
05/10/2022 983 Trúng 983
04/10/2022 859 Trúng 859
03/10/2022 169 Trúng 169
02/10/2022 668 Trúng 668
01/10/2022 019 Trúng 019
30/09/2022 651 Trúng 651

Ba càng đề miền Bắc – Soi cầu miễn phí, chính xác tại Soicauvip666

Với tất cả anh em đang chơi hoặc đã tham gia xổ số miền bắc, chắc hẳn sẽ không còn xa lạ gì với dàn soi cầu ba càng đề miền Bắc tại Soicauvip666.  Với số tiền đầu tư thấp nhưng tỷ lệ ăn cực cao nếu thắng, đây chính là một trong những chuyên mục lý tưởng cho bạn mỗi ngày. Tuy nhiên, làm thế nào để chơi hiệu quả và thành công? Những chia sẻ sau đây là kiến thức bạn cần trang bị.

1. Ba càng đề miền Bắc là gì?

Ba càng đề miền Bắc là hình thức chơi 3 số cuối, từ giải đặc biệt đến hết giải 6 trong bảng xổ số hàng ngày. Cách chơi này chỉ áp dụng 3 số cuối từ 000 đến 999. Vì theo công thức quay số miền bắc ta quan sát giải 7 chỉ có 2 số. Vì vậy sẽ không thể áp dụng thể thức chơi 3 càng cho giải 7 miền Bắc.

Ba càng đề miền Bắc
Ba càng đề miền Bắc 

Hiện nay, theo tìm hiểu cũng như nghiên cứu từ đội ngũ Soi cầu vip 666. Chúng tôi nhận thấy phương pháp này mang đến cơ hội trúng khá cao. Với mức thưởng dao động tùy theo địa phương hoặc nhà cái từ 1 ăn 400. Hoặc một số nhà cái nước ngoài đưa ra mức thưởng cao nhất là 1 ăn 980.

2. 4 phương pháp chơi ba càng đề miền Bắc cực hay

Có thể thấy chơi đề 3 là thể loại được sử dụng rộng rãi ở 3 miền, đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Nhưng làm thế nào để chơi 3 càng thắng nhanh? Với bất kỳ phương pháp nào, người chơi cũng cần phải có mẹo hiệu quả. Chúng tôi giới thiệu cách soi cầu 3 càng miền Bắc giúp người chơi áp dụng hiệu quả.

2.1. Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ

Đây được coi là một trong những cách đánh 3 càng được đông đảo người chơi lựa chọn. Bằng cách này, kết quả xổ số được quay và mở thưởng liên tục mỗi ngày. Do đó, người chơi có thể ghép các con số trong ngày hoặc chơi theo ngày với bạch thủ mà mình có để xác suất trúng cao hơn. Cụ thể:

  • Nếu hôm nay là thứ 3 và bạch thủ là 15. Khi đó người chơi ghép được 3 càng lại với nhau sẽ được con số 315.
  • Nếu hôm nay là thứ 5 và bạch thủ là 10. Cũng tương tự như trên, người chơi ghép 3 càng lại với nhau sẽ được con số 510.
Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ
Đánh ba càng đề miền Bắc dựa vào các thứ

2.2. Đánh 3 càng theo ngày chẵn ngày lẻ đầy hiệu quả

Với cách này, người chơi không dựa vào các ngày trong tuần mà thông qua ngày chẵn hoặc lẻ. Cụ thể:

Nếu hôm nay người chơi chọn 3 càng ngày 13/5 là ngày lẻ thì bạch thủ lô là 32. Như vậy sẽ có tổng là 3 + 2 = 5 cũng là số lẻ. Vì vậy, người chơi hãy nắm bắt cơ hội và đánh ngay con lô thứ 3 càng là 532. Trường hợp ngày chẵn người chơi cũng thực hiện như ngày lẻ.

Tuy nhiên có một trường hợp người chơi cần đặc biệt lưu ý. Nếu hôm nay là ngày chẵn mà bạch thủ lẻ thì người chơi không nên áp dụng cách đánh lô 3 càng này. Thay vào đó người chơi có thể áp dụng những phương pháp khác sẽ hiệu quả hơn.

2.3. Đánh 3 càng dựa theo tổng

So với các phương pháp trên thì phương pháp này được coi là đơn giản nhất. Không chỉ vậy, người chơi cũng không cần phải tính toán nhiều mà chỉ cần cộng 2 số lô bạch thủ lại với nhau, sau đó chọn 1 số vừa ghép lại là được.

Đánh 3 càng dựa theo tổng
Đánh 3 càng dựa theo tổng

2.4. Dựa vào giải mã giấc mơ để đánh 3 càng

Giải mã giấc mơ là phương pháp được nhiều người chơi lựa chọn khi chơi lô đề, đặc biệt là chơi 3 càng miền Bắc. Mặc dù không ai có thể chứng minh rằng những gì xảy ra trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Nhưng chắc chắn ẩn sâu trong mỗi giấc mơ đó là những điềm báo may mắn và những con số. Trên thực tế đã có rất nhiều người chơi dựa vào những giấc mơ đó để đánh lô tô 3 càng và mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, mỗi giấc mơ sẽ ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau và con số tương ứng. Người chơi có thể tham khảo thêm ý nghĩa của những giấc mơ ở chuyên mục trên.

3. Đánh lô 3 càng miền Bắc miễn phí, siêu chuẩn tại Soicauvip666

Soicauvip666 là nơi quy tụ nhiều cao thủ hàng đầu hiện nay. Đây cũng là địa chỉ giúp anh em, người chơi giao lưu. Chia sẻ kinh nghiệm  lô đề để tìm ra những con số may mắn nhất cho cuộc chơi của mình.

Soi 3 càng đề miền Bắc chính xác, miễn phí tại Soicauvip666
Soi 3 càng đề miền Bắc chính xác, miễn phí tại Soicauvip666

Với công cụ thuật toán hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia soi cầu hơn 5 năm hoạt động trong nghề. Soicauvip666 tự tin cung cấp thống kê kết quả soi cầu lô 3 càng miền Bắc với độ chính xác cao. Không chỉ vậy, đây còn là địa chỉ phân tích, dự đoán KQXS hoàn toàn miễn phí. Mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi anh em tham gia.

4. Lời kết lại

Nhìn chung, lô 3 càng miền Bắc được đánh giá là một trong những hình thức khó chơi nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên nếu người chơi hiểu và nắm chắc các cách đánh 3 càng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng qua bài viết người chơi sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp này. Từ đó áp dụng vào thực tế đánh lô của mình và mang về chiến thắng cao nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]