THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch thủ đề miền Bắc
Ngày Bạch thủ đề miền Bắc Kết quả
08/12/2023
07/12/2023 27 Trúng 27
06/12/2023 78 Trúng 78
05/12/2023 21 Trúng 21
04/12/2023 94 Trúng 94
03/12/2023 16 Trúng 16
02/12/2023 85 Trúng 85
01/12/2023 01 Trúng 01
30/11/2023 26 Trúng 26
29/11/2023 41 Trúng 41
28/11/2023 13 Trúng 13
27/11/2023 26 Trượt
26/11/2023 73 Trúng 73
25/11/2023 16 Trúng 16
24/11/2023 93 Trượt
23/11/2023 61 Trượt
22/11/2023 70 Trúng 70
21/11/2023 48 Trúng 48
20/11/2023 63 Trượt
19/11/2023 29 Trúng 29
18/11/2023 71 Trúng 71
17/11/2023 10 Trúng 10
16/11/2023 69 Trúng 69
15/11/2023 59 Trúng 59
14/11/2023 00 Trúng 00
13/11/2023 12 Trúng 12
12/11/2023 75 Trúng 75
11/11/2023 91 Trúng 91
10/11/2023 70 Trúng 70
09/11/2023 62 Trúng 62
08/11/2023 26 Trúng 26
07/11/2023 49 Trúng 49
06/11/2023 84 Trúng 84
05/11/2023 84 Trúng 84
04/11/2023 58 Trúng 58
03/11/2023 61 Trúng 61
02/11/2023 27 Trúng 27
01/11/2023 36 Trúng 36
31/10/2023 67 Trúng 67
30/10/2023 77 Trượt
29/10/2023 50 Trúng 50
28/10/2023 57 Trúng 57
27/10/2023 36 Trúng 36
26/10/2023 88 Trúng 88
25/10/2023 80 Trúng 80
24/10/2023 30 Trượt
23/10/2023 44 Trúng 44
22/10/2023 18 Trúng 18
21/10/2023 49 Trúng 49
20/10/2023 88 Trúng 88
19/10/2023 05 Trúng 05
18/10/2023 00 Trúng 00
17/10/2023 76 Trúng 76
16/10/2023 40 Trúng 40
15/10/2023 13 Trúng 13
14/10/2023 54 Trúng 54
13/10/2023 20 Trúng 20
12/10/2023 75 Trúng 75
11/10/2023 40 Trúng 40
10/10/2023 99 Trượt
09/10/2023 45 Trúng 45
08/10/2023 88 Trúng 88
07/10/2023 47 Trúng 47
06/10/2023 21 Trúng 21
05/10/2023 33 Trúng 33
04/10/2023 39 Trúng 39
03/10/2023 56 Trúng 56
02/10/2023 73 Trúng 73
01/10/2023 89 Trúng 89
30/09/2023 37 Trúng 37
29/09/2023 44 Trúng 44
28/09/2023 98 Trúng 98
27/09/2023 47 Trúng 47
26/09/2023 36 Trúng 36
25/09/2023 79 Trúng 79
24/09/2023 78 Trúng 78
23/09/2023 22 Trúng 22
22/09/2023 14 Trúng 14
21/09/2023 37 Trượt
20/09/2023 46 Trượt
19/09/2023 81 Trượt
18/09/2023 35 Trượt
17/09/2023 65 Trúng 65
16/09/2023 24 Trúng 24
15/09/2023 20 Trúng 20
14/09/2023 22 Trúng 22
13/09/2023 28 Trượt
12/09/2023 32 Trúng 32
11/09/2023 68 Trúng 68
10/09/2023 21 Trượt
09/09/2023 64 Trượt
08/09/2023 76 Trúng 76
07/09/2023 56 Trúng 56
06/09/2023 69 Trúng 69
05/09/2023 67 Trúng 67
04/09/2023 11 Trúng 11
03/09/2023 86 Trúng 86
02/09/2023 80 Trúng 80
01/09/2023 79 Trúng 79
31/08/2023 40 Trúng 40
30/08/2023 51 Trúng 51
29/08/2023 78 Trúng 78
28/08/2023 85 Trúng 85
27/08/2023 48 Trúng 48
26/08/2023 58 Trúng 58
25/08/2023 89 Trượt
24/08/2023 73 Trúng 73
23/08/2023 34 Trúng 34
22/08/2023 79 Trúng 79
21/08/2023 21 Trúng 21
20/08/2023 09 Trúng 09
19/08/2023 30 Trúng 30
18/08/2023 21 Trượt
17/08/2023 86 Trúng 86
16/08/2023 19 Trúng 19
15/08/2023 61 Trúng 61
14/08/2023 93 Trúng 93
13/08/2023 28 Trúng 28
12/08/2023 48 Trúng 48
11/08/2023 73 Trượt
10/08/2023 02 Trúng 02
09/08/2023 61 Trúng 61
08/08/2023 66 Trúng 66
07/08/2023 72 Trúng 72
06/08/2023 23 Trúng 23
05/08/2023 10 Trúng 10
04/08/2023 77 Trúng 77
03/08/2023 88 Trúng 88
02/08/2023 37 Trúng 37
01/08/2023 30 Trúng 30
31/07/2023 15 Trúng 15
30/07/2023 41 Trúng 41
29/07/2023 58 Trúng 58
28/07/2023 15 Trúng 15
27/07/2023 71 Trúng 71
26/07/2023 29 Trúng 29
25/07/2023 59 Trúng 59
24/07/2023 42 Trúng 42
23/07/2023 10 Trượt
22/07/2023 33 Trúng 33
21/07/2023 44 Trúng 44
20/07/2023 86 Trúng 86
19/07/2023 39 Trúng 39
18/07/2023 80 Trúng 80
17/07/2023 06 Trúng 06
16/07/2023 51 Trúng 51
15/07/2023 97 Trúng 97
14/07/2023 68 Trúng 68
13/07/2023 02 Trúng 02
12/07/2023 15 Trúng 15
11/07/2023 31 Trúng 31
10/07/2023 22 Trúng 22
09/07/2023 08 Trúng 08
08/07/2023 15 Trúng 15
07/07/2023 76 Trúng 76
06/07/2023 98 Trúng 98
05/07/2023 97 Trúng 97
04/07/2023 83 Trúng 83
03/07/2023 94 Trúng 94
02/07/2023 23 Trúng 23
01/07/2023 46 Trúng 46
30/06/2023 51 Trúng 51
29/06/2023 20 Trúng 20
28/06/2023 95 Trúng 95
27/06/2023 69 Trượt
26/06/2023 93 Trúng 93
25/06/2023 34 Trúng 34
24/06/2023 70 Trúng 70
23/06/2023 60 Trúng 60
22/06/2023 67 Trúng 67
21/06/2023 34 Trúng 34
20/06/2023 32 Trúng 32
19/06/2023 15 Trúng 15
18/06/2023 51 Trúng 51
17/06/2023 61 Trúng 61
16/06/2023 30 Trúng 30
15/06/2023 04 Trúng 04
14/06/2023 54 Trúng 54
13/06/2023 61 Trúng 61
12/06/2023 42 Trúng 42
11/06/2023 60 Trúng 60
10/06/2023 36 Trúng 36
09/06/2023 88 Trúng 88
08/06/2023 37 Trúng 37
07/06/2023 57 Trúng 57
06/06/2023 73 Trượt
05/06/2023 81 Trúng 81
04/06/2023 08 Trúng 08
03/06/2023 70 Trúng 70
02/06/2023 63 Trúng 63
01/06/2023 21 Trúng 21
31/05/2023 61 Trúng 61
30/05/2023 65 Trúng 65
29/05/2023 67 Trúng 67
28/05/2023 59 Trúng 59
27/05/2023 37 Trúng 37
26/05/2023 91 Trúng 91
25/05/2023 71 Trượt
24/05/2023 13 Trượt
23/05/2023 72 Trúng 72
22/05/2023 54 Trúng 54
21/05/2023 97 Trúng 97
20/05/2023 52 Trúng 52
19/05/2023 17 Trúng 17
18/05/2023 32 Trúng 32
17/05/2023 49 Trúng 49
16/05/2023 31 Trúng 31
15/05/2023 56 Trúng 56
14/05/2023 53 Trúng 53
13/05/2023 49 Trúng 49
12/05/2023 02 Trúng 02
11/05/2023 34 Trúng 34
10/05/2023 96 Trúng 96
09/05/2023 46 Trúng 46
08/05/2023 81 Trúng 81
07/05/2023 60 Trúng 60
06/05/2023 04 Trúng 04
05/05/2023 47 Trúng 47
04/05/2023 18 Trúng 18
03/05/2023 76 Trúng 76
02/05/2023 65 Trúng 65
01/05/2023 20 Trúng 20
30/04/2023 19 Trúng 19
29/04/2023 39 Trúng 39
28/04/2023 96 Trúng 96
27/04/2023 55 Trúng 55
26/04/2023 75 Trúng 75
25/04/2023 83 Trúng 83
24/04/2023 05 Trúng 05
23/04/2023 79 Trúng 79
22/04/2023 52 Trúng 52
21/04/2023 14 Trúng 14
20/04/2023 23 Trúng 23
19/04/2023 85 Trúng 85
18/04/2023 61 Trúng 61
17/04/2023 76 Trúng 76
16/04/2023 48 Trúng 48
15/04/2023 14 Trúng 14
14/04/2023 34 Trúng 34
13/04/2023 65 Trúng 65
12/04/2023 50 Trượt

Bạch thủ đề miền Bắc – Những cách chơi chuẩn xác đến từng li

Để tìm ra cách đánh bạch thủ đề miền Bắc chính xác và luôn hiệu quả trong bất kỳ giai đoạn nào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi chúng ta đều nhận thấy rằng các nhịp số đang có rất nhiều biến động khó lường. Anh em nào đang tìm cho mình phương pháp bắt lô đề hiệu quả nhất thì tham khảo ngay bài viết này nhé.

1. Bạch thủ đề miền Bắc là gì?

Bạch thủ đề là con số duy nhất mà bạn sẽ bỏ vốn vào để xuống xác, bạn sẽ không chọn con số nào khác ngoài nó. Đúng theo nghĩa “được ăn cả ngã về không”.

Bạch thủ đề miền Bắc là gì?
Bạch thủ đề miền Bắc là gì?

Cách chơi này đòi hỏi người chơi phải có óc phán đoán tốt và chốt số chuẩn cho 1 số duy nhất. Đối với những người đề cao cách chơi an toàn và hiệu quả thì cách chơi này không phù hợp.

Bạch thủ đề là giải mấy? Bạn chỉ trúng bạch thủ đề nếu con số bạn chọn nằm ở giải đặc biệt, nếu nằm ở các giải khác thì không trúng.

2. Bắt bạch thủ đề miền Bắc có khó không?

Nhiều người thắc mắc cách bắt bạch thủ đề dễ hay khó và tỷ lệ trúng là bao nhiêu? Trên thực tế, cách chơi bạch thủ bao giờ cũng khó hơn rất nhiều so với chơi theo dàn. Xổ số miền Bắc có 27 lần quay trên bảng kết quả. Hay xổ số miền Nam và miền Trung có 18 lần quay nhưng chỉ có một con số, tỷ lệ trúng là 1%.

Nếu bạn chơi theo dàn 10 con thì xác suất trúng thưởng được nhân lên gấp 10 lần, cơ hội trúng thưởng cao hơn rất nhiều. Thay vì đánh dàn, nếu bạn chơi bạch thủ đề. Cơ hội trúng là 27% đối với XS miền Bắc và 18% đối với XS miền Trung và miền Nam.

Có thể nói chơi bạch thủ đề khá khó nhưng nếu người chơi nắm được bí quyết nhận biết các dấu hiệu cầu lô thì tỷ lệ thắng sẽ được nâng cao rõ rệt.

3. Học ngay 5 cách đánh bạch thủ đề miền Bắc chuẩn như cao thủ

Áp dụng những cách đánh bạch thủ đề miền Bắc dưới đây. Bạn đã nâng cao cơ hội chiến thắng của chính mình lên rất nhiều so với kiểu đánh “phó mặc cho số phận”.

3.1. Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm

Lô câm đưa ra nhiều gợi ý về số đề tiềm năng mà bạn sẽ có thể chọn. Khi bạn thấy lô câm, đó là dấu hiệu rất tốt. Kết hợp với việc phân tích chu kỳ nổ của con đề xung quanh vị trí câm đó, bạn có thể tìm thấy một bạch thủ đề ăn ngon. Kết hợp nuôi lô đề đó trong nhiều ngày thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn.

Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm
Bí quyết đánh bạch thủ đề bằng lô câm

Ví dụ: Kết quả XSMB ngày 17/1/2021 có 9 câm ở đuôi, sau khi tra cứu lịch sử giải đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy đầu 4 rất sáng => chọn đề 49.

=> Ngày 18/1/2021 về ngay con 49 không trật một ly. Chưa kể lô gan còn làm thêm con 49 nữa.

3.2. Cách bắt bạch thủ đề theo lô kép

Ở cấp độ đánh đề, chúng ta sẽ chỉ nói về kép bằng, có tổng cộng 10 kép như vậy: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Cách chơi lô kép chuẩn nhất hiện nay là anh em chỉ ưu tiên đánh vào những kỳ chỉ xuất hiện 1 kép. Dùng nó làm con đề cho ngày sau, cơ hội sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Ví dụ: Kết quả miền bắc ngày 18/01/2021 ta chỉ có 77 là kép. Sử dụng nó để làm đề cho ngày hôm sau. Thật bất ngờ, kết quả vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 là 77.

Lưu ý: Lô kép được chọn phải là duy nhất và chỉ được nằm trong kết quả giải nhất, nhì, ba. Càng gần giải đặc biệt, xác suất về của nó càng cao.

3.3. Cách bắt đề theo giải đặc biệt của thứ 2

Mỗi thời kỳ sẽ có những kèo ăn thông riêng biệt. Trong giai đoạn này thì áp dụng cách bắt đề dựa vào kết quả giải đặc biệt của ngày thứ 2 là rất hiệu quả. Hãy ghép số đầu tiên với số cuối cùng của giải đặc biệt thứ 2. Để nhận được con đề đẹp đáng để đầu tư này.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ hiệu quả nhất khi bạn đánh vào thứ Sáu. Trường hợp bạn cảm thấy cặp này có triển vọng cao thì có thể tiến hành nuôi khung 3-5 ngày cũng rất tốt.

3.4. Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Những ngày thứ Hai rơi vào ngày 2, 12, 22, có thể xem ngày có trùng thứ. Tương tự thứ 3 rơi vào ngày 3, 13, 23, v.v. Hôm đó hãy lấy số giữa của giải để làm dàn đề đầu hoặc đuôi trong 7 ngày liên tiếp.

Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ
Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Ví dụ: Giải Đặc biệt ngày 14 thứ 4 về 84562, số chính giữa là 5. Tiến hành nuôi đề dàn chạm 5 liên tiếp trong 7 ngày để hưởng thành quả.

3.5. Phương pháp bắt đề chính xác bằng thống kê

Phương pháp này đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu. Xem xét các dữ liệu đề để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tham khảo trang lô đề uy tín như Soicauvip666 và vào phần thống kê giải đặc biệt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại soi cầu mà hãy chọn tính năng thống kê phù hợp.

Ví dụ: Ta muốn kiểm tra lịch sử nổ của con đề 46 mà ta sẽ đầu tư bằng cách nhập vào ô tìm kiếm để tra cứu. Ngay lập tức mọi thông tin như: Ngày về gần nhất, số về, thời gian cụ thể… Đều được cung cấp đầy đủ.

Từ đó ta có thể tính được khả năng về lần sau của nó có cao không? Lựa chọn con đề đó hiện tại có phải là tốt nhất không?

Lời kết lại

Cách tính bạch thủ đề miền Bắc chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ đề ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận sốmiễn phí”. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]