THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Bắc
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Bắc Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 95 Trúng 95
25/09/2023 48 Trúng 48
24/09/2023 76 Trúng 76
23/09/2023 88 Trúng 88x3
22/09/2023 50 Trúng 50
21/09/2023 79 Trượt
20/09/2023 35 Trượt
19/09/2023 81 Trúng 81
18/09/2023 46 Trượt
17/09/2023 19 Trúng 19
16/09/2023 90 Trượt
15/09/2023 77 Trúng 77
14/09/2023 91 Trúng 91
13/09/2023 04 Trúng 04
12/09/2023 78 Trúng 78
11/09/2023 79 Trúng 79
10/09/2023 68 Trúng 68
09/09/2023 88 Trúng 88
08/09/2023 76 Trúng 76
07/09/2023 19 Trúng 19x2
06/09/2023 84 Trúng 84
05/09/2023 96 Trúng 96x2
04/09/2023 23 Trúng 23
03/09/2023 21 Trúng 21x2
02/09/2023 88 Trúng 88
01/09/2023 99 Trúng 99
31/08/2023 11 Trúng 11
30/08/2023 00 Trúng 00
29/08/2023 27 Trúng 27
28/08/2023 65 Trúng 65
27/08/2023 50 Trúng 50
26/08/2023 80 Trúng 80
25/08/2023 74 Trúng 74
24/08/2023 52 Trúng 52
23/08/2023 24 Trúng 24
22/08/2023 87 Trượt
21/08/2023 32 Trúng 32
20/08/2023 75 Trúng 75
19/08/2023 42 Trượt
18/08/2023 89 Trúng 89
17/08/2023 67 Trúng 67
16/08/2023 17 Trúng 17x2
15/08/2023 75 Trúng 75
14/08/2023 16 Trúng 16
13/08/2023 25 Trúng 25
12/08/2023 27 Trúng 27
11/08/2023 84 Trúng 84
10/08/2023 71 Trúng 71
09/08/2023 13 Trúng 13x2
08/08/2023 06 Trượt
07/08/2023 00 Trượt
06/08/2023 38 Trúng 38
05/08/2023 12 Trượt
04/08/2023 58 Trượt
03/08/2023 88 Trúng 88
02/08/2023 69 Trượt
01/08/2023 72 Trúng 72
31/07/2023 89 Trúng 89
30/07/2023 27 Trúng 27
29/07/2023 61 Trúng 61
28/07/2023 87 Trúng 87
27/07/2023 03 Trúng 03
26/07/2023 08 Trúng 08x2
25/07/2023 13 Trượt
24/07/2023 56 Trúng 56
23/07/2023 94 Trúng 94
22/07/2023 52 Trúng 52x2
21/07/2023 09 Trúng 09
20/07/2023 71 Trượt
19/07/2023 42 Trượt
18/07/2023 21 Trúng 21x2
17/07/2023 72 Trượt
16/07/2023 19 Trúng 19
15/07/2023 53 Trúng 53
14/07/2023 54 Trượt
13/07/2023 43 Trúng 43
12/07/2023 32 Trúng 32
11/07/2023 81 Trượt
10/07/2023 44 Trượt
09/07/2023 25 Trượt
08/07/2023 00 Trượt
07/07/2023 11 Trượt
06/07/2023 64 Trượt
05/07/2023 54 Trúng 54
04/07/2023 48 Trúng 48
03/07/2023 67 Trúng 67
02/07/2023 76 Trượt
01/07/2023 37 Trượt
30/06/2023 41 Trượt
29/06/2023 98 Trúng 98
28/06/2023 84 Trượt
27/06/2023 61 Trúng 61
26/06/2023 51 Trúng 51
25/06/2023 81 Trúng 81
24/06/2023 51 Trượt
23/06/2023 73 Trượt
22/06/2023 05 Trượt
21/06/2023 48 Trúng 48
20/06/2023 56 Trượt
19/06/2023 51 Trúng 51
18/06/2023 69 Trượt
17/06/2023 78 Trượt
16/06/2023 55 Trúng 55
15/06/2023 44 Trúng 44x2
14/06/2023 75 Trượt
13/06/2023 57 Trượt
12/06/2023 53 Trúng 53
11/06/2023 66 Trượt
10/06/2023 08 Trượt
09/06/2023 21 Trúng 21
08/06/2023 53 Trượt
07/06/2023 93 Trượt
06/06/2023 18 Trúng 18
05/06/2023 23 Trượt
04/06/2023 56 Trượt
03/06/2023 79 Trúng 79
02/06/2023 76 Trúng 76
01/06/2023 71 Trúng 71
31/05/2023 94 Trượt
30/05/2023 85 Trúng 85
29/05/2023 38 Trúng 38x2
28/05/2023 32 Trúng 32
27/05/2023 76 Trúng 76
26/05/2023 48 Trúng 48
25/05/2023 84 Trúng 84x2
24/05/2023 62 Trúng 62
23/05/2023 44 Trúng 44
22/05/2023 92 Trúng 92
21/05/2023 29 Trúng 29
20/05/2023 62 Trúng 62
19/05/2023 24 Trượt
18/05/2023 67 Trúng 67
17/05/2023 59 Trượt
16/05/2023 82 Trúng 82x2
15/05/2023 40 Trượt
14/05/2023 01 Trượt
13/05/2023 28 Trượt
12/05/2023 11 Trượt
11/05/2023 41 Trúng 41
10/05/2023 91 Trúng 91x2
09/05/2023 32 Trượt
08/05/2023 36 Trúng 36x2
07/05/2023 64 Trúng 64
06/05/2023 15 Trượt
05/05/2023 11 Trúng 11
04/05/2023 10 Trúng 10
03/05/2023 65 Trúng 65
02/05/2023 61 Trúng 61
01/05/2023 80 Trúng 80x2
30/04/2023 50 Trúng 50
29/04/2023 64 Trúng 64
28/04/2023 93 Trúng 93
27/04/2023 84 Trúng 84
26/04/2023 60 Trúng 60
25/04/2023 52 Trượt
24/04/2023 30 Trúng 30
23/04/2023 51 Trúng 51x2
22/04/2023 03 Trúng 03
21/04/2023 39 Trúng 39
20/04/2023 39 Trúng 39
19/04/2023 03 Trúng 03
18/04/2023 18 Trúng 18
17/04/2023 98 Trượt
16/04/2023 26 Trúng 26
15/04/2023 33 Trượt
14/04/2023 43 Trúng 43
13/04/2023 07 Trúng 07
12/04/2023 25 Trượt
11/04/2023 58 Trúng 58
10/04/2023 96 Trúng 96
09/04/2023 47 Trượt
08/04/2023 86 Trúng 86
07/04/2023 10 Trúng 10
06/04/2023 03 Trượt
05/04/2023 28 Trượt
04/04/2023 82 Trúng 82
03/04/2023 32 Trúng 32x2
02/04/2023 40 Trúng 40
01/04/2023 44 Trúng 44
31/03/2023 08 Trúng 08
30/03/2023 34 Trượt
29/03/2023 65 Trượt
28/03/2023 74 Trúng 74
27/03/2023 63 Trượt
26/03/2023 12 Trượt
25/03/2023 73 Trúng 73x2
24/03/2023 01 Trúng 01
23/03/2023 72 Trúng 72
22/03/2023 57 Trúng 57x2
21/03/2023 95 Trượt
20/03/2023 38 Trúng 38
19/03/2023 21 Trúng 21
18/03/2023 60 Trúng 60
17/03/2023 06 Trúng 06x2
16/03/2023 81 Trúng 81
15/03/2023 93 Trượt
14/03/2023 16 Trượt
13/03/2023 61 Trượt
12/03/2023 61 Trượt
11/03/2023 43 Trúng 43
10/03/2023 95 Trúng 95
09/03/2023 48 Trượt
08/03/2023 12 Trúng 12
07/03/2023 02 Trượt
06/03/2023 44 Trúng 44
05/03/2023 37 Trúng 37
04/03/2023 64 Trượt
03/03/2023 90 Trượt
02/03/2023 94 Trượt
01/03/2023 69 Trượt
28/02/2023 57 Trượt
27/02/2023 88 Trượt
26/02/2023 00 Trúng 00
25/02/2023 60 Trúng 60
24/02/2023 36 Trúng 36
23/02/2023 34 Trúng 34
22/02/2023 70 Trượt
21/02/2023 61 Trượt
20/02/2023 25 Trượt
19/02/2023 14 Trúng 14
18/02/2023 52 Trượt
17/02/2023 29 Trượt
16/02/2023 75 Trượt
15/02/2023 22 Trúng 22
14/02/2023 20 Trúng 20
13/02/2023 96 Trúng 96
12/02/2023 44 Trúng 44
11/02/2023 91 Trúng 91
10/02/2023 16 Trúng 16
09/02/2023 87 Trúng 87
08/02/2023 15 Trúng 15
07/02/2023 54 Trượt
06/02/2023 86 Trúng 86
05/02/2023 79 Trúng 79
04/02/2023 04 Trúng 04
03/02/2023 94 Trúng 94x2
02/02/2023 08 Trúng 08
01/02/2023 22 Trượt
31/01/2023 55 Trúng 55
30/01/2023 79 Trúng 79

Bạch thủ lô miền Bắc là gì? Chia sẻ các phương pháp soi cầu kiếm tiền mệt nghỉ

Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc chính xác và thắng cược là ước mơ của bất kỳ anh em nào trong thế giới lô đề. Một số người mới muốn đánh nhanh thắng nhanh thì tham gia diễn đàn để “học lỏm” những con số mà các thành viên khác đưa ra. Một số khác tham khảo các trang web chuyên về dịch vụ xổ số, trong đó có Soicauvip666. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm được những cách soi cầu chuẩn nhất.

1. Bạch thủ lô miền Bắc là gì?

Bạch thủ lô miền Bắc là thuật ngữ chỉ hình thức chơi loto trong xổ số miền Bắc. Bạn sẽ chỉ tham gia một trò chơi duy nhất để phân định thắng thua một cách nhanh chóng. Nói một cách đơn giản hơn, bạch thủ có nghĩa là bạn sẽ chỉ chơi một lô duy nhất. Con này ra anh em ăn tiền, nếu thua thì mất vốn và không có phương án dự phòng.

Bạch thủ lô miền Bắc
Bạch thủ lô miền Bắc

Xsmb Bạch Thủ là một thuật ngữ đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống của người Việt Nam. Tuy không ghi trong sách nhưng ai cũng biết khái niệm này. Ngày xưa bạch thủ thường được chơi ở miền Bắc, dành cho những người đam mê lô đề. Tuy nhiên, hình thức này hiện nay đã được lan rộng ra miền Trung và miền Nam.

Để chơi bạch thủ lô miền bắc, bạn phải có sự quyết đoán và mạnh mẽ trong lối đánh. Những người có kinh nghiệm lô đề lâu năm không ngần ngại đánh một khi đã tìm được số đẹp.

2. Ưu nhược điểm của bạch thủ lô miền Bắc

Cách chơi này thực sự có thể áp dụng cho cả người mới bắt đầu và người chơi lâu năm. Hãy cân nhắc những yếu tố mà chúng tôi phân tích dưới đây để đưa ra quyết định chơi phù hợp nhất cho mình.

  • Ít tiền đặt cược, đầu tư vào một số duy nhất, tránh sao nhãng, phân tán nguồn tiền.
  • Tỷ lệ trả thưởng lớn là 1 ăn 4. Tức là nếu bạn chơi 20.000 VND thì số tiền bạn ăn là 80.000 VND.
  • Dễ trúng: Với 27 giải số trải đều từ giải 7 đến giải đặc biệt, bạn có vô số cơ hội trúng thưởng khi đánh đề kiểu này.
  • Tiết kiệm thời gian và công sức: Việc đầu tư để tìm ra 1 con số duy nhất sẽ nhanh hơn là có một chiến lược dàn trải bao quát.

Bù lại, bạch thủ lô vẫn có những nhược điểm sau mà bạn phải cân nhắc:

  • Áp lực lớn: Bạch thủ lô sẽ là cặp số mà bạn dồn nhiều nguồn lực và vốn liếng nhất nên rất áp lực, nếu không có lập trường rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm.
  • Ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng: Mất bao lâu để bạn tổng kết lãi lỗ khi đánh đề? Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy các con bạch thủ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận cuối cùng của mỗi ván chơi.
  • Dễ sinh ra cảm xúc nổi máu cờ bạc, thắng thua mất kiểm soát: Cái này tùy người, nếu không có bản lĩnh rất dễ cuốn theo các con bạch thủ và cứ thế chơi gấp thếp cho tới cùng.

3. Đâu là phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn?

Hiểu bạch thủ lô thôi là chưa đủ, muốn kiếm tiền với loại hình lô đề này thì cần phải có kinh nghiệm và thủ thuật riêng. Dưới đây là 4 chiến thuật được chia sẻ từ những người sành sỏi tại Soi cầu vip 666.

phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn
phương pháp đánh bạch thủ lô miền Bắc chuẩn

3.1.  Soi bạch thủ lô miền Bắc hình quả trám

Đây là dạng bắt đề dựa trên 4 bộ số. Các con đề của giải quay được sắp xếp theo dạng quả trám trên bảng kết quả. Cách này được đánh giá là có tỉ lệ chính xác cực cao, được nhiều người chơi lựa chọn.

Lấy ví dụ minh họa để hiểu. Ngày 17/02/2022 các bộ số 48772 – 70582 – 85 – 77527 ta có cầu quả trám là 75. Mạnh dạn đánh bạch thủ lô con này, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Đã về con 75 về ở giải 7, anh em ăn đậm. Ngày hôm sau, quả nhiên cầu 75 xuất hiện.

3.2. Soi bạch thủ lô miền Bắc theo đầu đuôi câm

Đầu và đuôi câm là những con số không xuất hiện trong bất kỳ kỳ quay thưởng nào trong ngày của chương trình xổ số. Trong đó đầu câm tương ứng với số hàng chục và đuôi câm tương ứng với số hàng đơn vị.

Khi chơi đầu đuôi câm cần đặt bạch thủ theo lô kép. Nghĩa là khi đã xác định được con câm thì bạn sẽ đặt kép bằng (hoặc kép âm, kép lệch tương ứng tùy theo chiến thuật). Ở 27 giải miền Bắc, tỷ lệ một số không xuất hiện ở vị trí đầu hoặc đuôi gần như rất thấp. Do đó nếu kỳ này không về thì ở kỳ sau khả năng cao sẽ về (theo quy luật xác suất).

Ví dụ ngày 8/2/2022 đầu câm là con 6. Anh em mạnh dạn đặt tiền cho số 66 trong 2-5 kỳ tới khả năng về cực cao. Không nằm ngoài dự đoán ngày 09/02/2022 con 66 về 2 nháy.

3.3. Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề

Tương tự như song thủ lô, chơi bạch thủ lô cũng dựa vào 2 số cuối của giải độc đắc. Khi bạn thấy 2 con số này tạo cảm hứng cho bạn, đừng ngần ngại đặt mua con này trong 3-5 kỳ tiếp theo. Khả năng tiền về lớn với đề bạch thủ cực cao.

Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề
Cách chơi bạch thủ dựa vào con đề

Ví dụ ngày 16/02/2022 giải đặc biệt về 11503 có con 03. 3 ngày sau con 03 nổ 3 nháy ngày 19/02/2022. Đây là cơ hội hoàn hảo cho những ai muốn thắng lớn khi muốn đánh đề bạch thủ miền Bắc.

3.4. Cách bắt bạch thủ với 2 số đầu giải nhất

Với xác suất thắng thấp và tỷ lệ xuất chi cao, bắt bạch thủ lô sẽ có sự khác biệt. Thay vì dựa vào 2 số cuối bạn có thể tham khảo con số đầu giải để đặt cược. Cách đặt này tuy không nhiều người biết và áp dụng nhưng tỷ lệ trúng cực cao.

Một ví dụ để bạn xem và lấy động lực. Con đầu 33 về ở giải nhất ngày 15/2/2022. Con này nổ liên tục ngày 17/02/2022 (giải 5), ngày 18/02/2022 (giải 5), ngày 19/02/202 nổ 2 lần (giải 3 và giải 5), ngày 20/02/2022 (giải 2). Cho đến ngày 22/02/2022, con 33 tiếp tục về một nháy (giải 2). Cặp 33 về liên tục trong các ngày tiếp theo.

4. Lời lết lại

Trên đây là những chia sẽ của Soicauvip666 về bạch thủ lô miền Bắc và những phương pháp chơi bạch thủ được đánh giá hiệu quả. Hãy truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật bảng soi cầu lô vip miền bắc miễn phí. Tăng tỷ lệ trúng của người chơi so với các phương pháp đoán số truyền thống.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Dự đoán chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]