THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Trung
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Trung Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 40, Quảng Trị 92 Win Quảng Bình 40
29/03/2023 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 88 Win Khánh Hòa 88
28/03/2023 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 19 Win Quảng Nam 19
27/03/2023 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 59 Win Thừa Thiên Huế 59
26/03/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 92x2, Win Kon Tum 24
25/03/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 23, Win Quảng Ngãi 43
24/03/2023 Gia Lai 52, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 30
23/03/2023 Bình Định 21, Quảng Bình 30, Quảng Trị 89 Miss
22/03/2023 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 89 Miss
21/03/2023 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 66
20/03/2023 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 76
19/03/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 91 Win Kon Tum 91
18/03/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng 71x2, Win Quảng Ngãi 61
17/03/2023 Gia Lai 96, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 85
16/03/2023 Bình Định 47, Quảng Bình 63, Quảng Trị 84 Win Quảng Bình 63, Win Quảng Trị 84
15/03/2023 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 30
14/03/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
13/03/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên 91x2, Win Thừa Thiên Huế 05
12/03/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 24
11/03/2023 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng 32, Win Quảng Ngãi 13
10/03/2023 Gia Lai 71, Ninh Thuận 49 Win Gia Lai 71
09/03/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 55, Quảng Trị 34 Win Bình Định 97, Win Quảng Bình 55, Win Quảng Trị 34
08/03/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 64 Miss
07/03/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 31 Miss
06/03/2023 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 51 Miss
05/03/2023 Khánh Hòa 08, Kon Tum 90 Miss
04/03/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 15 Miss
03/03/2023 Gia Lai 08, Ninh Thuận 90 Miss
02/03/2023 Bình Định 87, Quảng Bình 16, Quảng Trị 19 Miss
01/03/2023 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 95
28/02/2023 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 10
27/02/2023 Phú Yên 27, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 27, Win Thừa Thiên Huế 80
26/02/2023 Khánh Hòa 30, Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 30, Win Kon Tum 55
25/02/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng 41
24/02/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 41 Win Ninh Thuận 41x2
23/02/2023 Bình Định 25, Quảng Bình 11, Quảng Trị 54 Win Bình Định 25, Win Quảng Bình 11
22/02/2023 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 81
21/02/2023 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 49 Miss
20/02/2023 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 47
19/02/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 52 Miss
18/02/2023 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng 53, Win Quảng Ngãi 84
17/02/2023 Gia Lai 93, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 93
16/02/2023 Bình Định 41, Quảng Bình 51, Quảng Trị 78 Win Bình Định 41, Win Quảng Trị 78
15/02/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 13, Win Khánh Hòa 77
14/02/2023 Đắc Lắc 21, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
13/02/2023 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 14, Win Thừa Thiên Huế 70
12/02/2023 Khánh Hòa 79, Kon Tum 41 Win Kon Tum 41
11/02/2023 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 79 Miss
10/02/2023 Gia Lai 05, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 91
09/02/2023 Bình Định 80, Quảng Bình 31, Quảng Trị 18 Win Bình Định 80, Win Quảng Bình 31, Win Quảng Trị 18
08/02/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 30, Win Khánh Hòa 85
07/02/2023 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 81 Win Quảng Nam 81
06/02/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên 38
05/02/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 29 Win Kon Tum 29
04/02/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 30 Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 30
03/02/2023 Gia Lai 60, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 60
02/02/2023 Bình Định 36, Quảng Bình 10, Quảng Trị 76 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 76
01/02/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng 03, Win Khánh Hòa 26
31/01/2023 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 49
30/01/2023 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 13
29/01/2023 Khánh Hòa 76, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 76
28/01/2023 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 44 Win Đắc Nông 25
27/01/2023 Gia Lai 38, Ninh Thuận 72 Miss
26/01/2023 Bình Định 03, Quảng Bình 16, Quảng Trị 14 Win Quảng Trị 14
25/01/2023 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 18 Miss
24/01/2023 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 80 Miss
23/01/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 92 Miss
22/01/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 69 Win Kon Tum 69
21/01/2023 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 98 Win Đắc Nông 80, Win Quảng Ngãi 98
20/01/2023 Gia Lai 66, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 66, Win Ninh Thuận 97
19/01/2023 Bình Định 62, Quảng Bình 06, Quảng Trị 81 Win Quảng Bình 06
18/01/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 66 Win Khánh Hòa 66
17/01/2023 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 45
16/01/2023 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 37, Win Thừa Thiên Huế 65x2
15/01/2023 Khánh Hòa 67, Kon Tum 20 Win Khánh Hòa 67, Win Kon Tum 20
14/01/2023 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 05, Win Đắc Nông 76, Win Quảng Ngãi 21
13/01/2023 Gia Lai 61, Ninh Thuận 81 Win Gia Lai 61x2, Win Ninh Thuận 81
12/01/2023 Bình Định 36, Quảng Bình 60, Quảng Trị 69 Win Bình Định 36
11/01/2023 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 55 Win Khánh Hòa 55
10/01/2023 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc 25, Win Quảng Nam 07
09/01/2023 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 05 Win Thừa Thiên Huế 05x2
08/01/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 97 Win Kon Tum 97x2
07/01/2023 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 51 Miss
06/01/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 73 Win Ninh Thuận 73
05/01/2023 Bình Định 41, Quảng Bình 10, Quảng Trị 41 Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 41
04/01/2023 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 58 Win Khánh Hòa 58
03/01/2023 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 06 Win Quảng Nam 06
02/01/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 51
01/01/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 77 Win Khánh Hòa 91, Win Kon Tum 77
31/12/2022 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 78, Win Quảng Ngãi 69
30/12/2022 Gia Lai 55, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 55, Win Ninh Thuận 53
29/12/2022 Bình Định 35, Quảng Bình 94, Quảng Trị 55 Win Quảng Bình 94, Win Quảng Trị 55
28/12/2022 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng 86, Win Khánh Hòa 46
27/12/2022 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 43, Win Quảng Nam 13
26/12/2022 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 44 Win Thừa Thiên Huế 44
25/12/2022 Khánh Hòa 79, Kon Tum 78 Win Kon Tum 78
24/12/2022 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng 23x2, Win Quảng Ngãi 20
23/12/2022 Gia Lai 03, Ninh Thuận 84 Win Gia Lai 03
22/12/2022 Bình Định 19, Quảng Bình 66, Quảng Trị 73 Win Bình Định 19
21/12/2022 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 38
20/12/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 20 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 20
19/12/2022 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 39
18/12/2022 Khánh Hòa 69, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 69, Win Kon Tum 33
17/12/2022 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 38 Win Đắc Nông 31, Win Quảng Ngãi 38
16/12/2022 Gia Lai 44, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
15/12/2022 Bình Định 17, Quảng Bình 20, Quảng Trị 90 Miss
14/12/2022 Đà Nẵng 85, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 85, Win Khánh Hòa 82
13/12/2022 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc 88, Win Quảng Nam 01
12/12/2022 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 93x2, Win Thừa Thiên Huế 21
11/12/2022 Khánh Hòa 18, Kon Tum 02 Win Kon Tum 02
10/12/2022 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 66 Miss
09/12/2022 Gia Lai 33, Ninh Thuận 08 Win Ninh Thuận 08
08/12/2022 Bình Định 91, Quảng Bình 23, Quảng Trị 99 Win Bình Định 91, Win Quảng Trị 99x2
07/12/2022 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 74 Miss
06/12/2022 Đắc Lắc 05, Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc 05
05/12/2022 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 96 Win Thừa Thiên Huế 96x2
04/12/2022 Khánh Hòa 32, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 66
03/12/2022 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 34 Miss
02/12/2022 Gia Lai 93, Ninh Thuận 01 Win Ninh Thuận 01
01/12/2022 Bình Định 53, Quảng Bình 85, Quảng Trị 29 Win Bình Định 53, Win Quảng Trị 29
30/11/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 44 Win Đà Nẵng 56
29/11/2022 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 56 Win Quảng Nam 56
28/11/2022 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 02
27/11/2022 Khánh Hòa 77, Kon Tum 74 Win Khánh Hòa 77x2, Win Kon Tum 74
26/11/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng 53, Win Đắc Nông 59, Win Quảng Ngãi 96
25/11/2022 Gia Lai 58, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 83
24/11/2022 Bình Định 77, Quảng Bình 89, Quảng Trị 26 Miss
23/11/2022 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng 70, Win Khánh Hòa 29
22/11/2022 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 98
21/11/2022 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 00 Win Thừa Thiên Huế 00
20/11/2022 Khánh Hòa 67, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 67
19/11/2022 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 21
18/11/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 60 Win Gia Lai 49
17/11/2022 Bình Định 32, Quảng Bình 95, Quảng Trị 64 Win Bình Định 32x2, Win Quảng Bình 95, Win Quảng Trị 64
16/11/2022 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 26x2, Win Khánh Hòa 62x3
15/11/2022 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 68 Win Đắc Lắc 51
14/11/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên 66
13/11/2022 Khánh Hòa 70, Kon Tum 05 Win Khánh Hòa 70, Win Kon Tum 05
12/11/2022 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 99, Win Quảng Ngãi 12
11/11/2022 Gia Lai 72, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 72
10/11/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 83, Quảng Trị 51 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 83
09/11/2022 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 38
08/11/2022 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc 45
07/11/2022 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 01
06/11/2022 Khánh Hòa 21, Kon Tum 74 Win Kon Tum 74
05/11/2022 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 54, Win Quảng Ngãi 89
04/11/2022 Gia Lai 74, Ninh Thuận 27 Win Ninh Thuận 27
03/11/2022 Bình Định 70, Quảng Bình 32, Quảng Trị 10 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 32, Win Quảng Trị 10
02/11/2022 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 88, Win Khánh Hòa 95
01/11/2022 Đắc Lắc 77, Quảng Nam 91 Miss
31/10/2022 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 83 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 83
30/10/2022 Khánh Hòa 47, Kon Tum 08 Win Kon Tum 08
29/10/2022 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 42 Win Quảng Ngãi 42
28/10/2022 Gia Lai 30, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 30
27/10/2022 Bình Định 39, Quảng Bình 79, Quảng Trị 95 Win Bình Định 39, Win Quảng Bình 79, Win Quảng Trị 95
26/10/2022 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 72
25/10/2022 Đắc Lắc 96, Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc 96, Win Quảng Nam 25
24/10/2022 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 80
23/10/2022 Khánh Hòa 43, Kon Tum 09 Win Kon Tum 09
22/10/2022 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 49
21/10/2022 Gia Lai 28, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 28
20/10/2022 Bình Định 24, Quảng Bình 12, Quảng Trị 98 Win Bình Định 24, Win Quảng Bình 12, Win Quảng Trị 98x2
19/10/2022 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 66 Win Khánh Hòa 66
18/10/2022 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 34
17/10/2022 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 17 Win Thừa Thiên Huế 17
16/10/2022 Khánh Hòa 56, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 56, Win Kon Tum 43x2
15/10/2022 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 45 Miss
14/10/2022 Gia Lai 33, Ninh Thuận 32 Miss
13/10/2022 Bình Định 92, Quảng Bình 88, Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 88
12/10/2022 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 66
11/10/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 88
10/10/2022 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 80 Win Thừa Thiên Huế 80
09/10/2022 Khánh Hòa 11, Kon Tum 37 Win Khánh Hòa 11, Win Kon Tum 37
08/10/2022 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 87, Win Quảng Ngãi 12
07/10/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 08 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 08
06/10/2022 Bình Định 48, Quảng Bình 35, Quảng Trị 58 Win Quảng Bình 35, Win Quảng Trị 58
05/10/2022 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 62 Miss
04/10/2022 Đắc Lắc 21, Quảng Nam 59 Win Quảng Nam 59x2
03/10/2022 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 74
02/10/2022 Khánh Hòa 05, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 05, Win Kon Tum 78
01/10/2022 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 59, Win Quảng Ngãi 60
30/09/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 26x2, Win Ninh Thuận 52
29/09/2022 Bình Định 24, Quảng Bình 54, Quảng Trị 84 Win Bình Định 24, Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 84
28/09/2022 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 93 Miss
27/09/2022 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 13
26/09/2022 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 63, Win Thừa Thiên Huế 63
25/09/2022 Khánh Hòa 88, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
24/09/2022 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng 34, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 67
23/09/2022 Gia Lai 19, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 19, Win Ninh Thuận 69
22/09/2022 Bình Định 52, Quảng Bình 28, Quảng Trị 18 Win Bình Định 52, Win Quảng Trị 18
21/09/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 11
20/09/2022 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 61 Miss
19/09/2022 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 66 Win Thừa Thiên Huế 66
18/09/2022 Khánh Hòa 78, Kon Tum 37 Win Kon Tum 37
17/09/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 05 Win Đà Nẵng 20x2, Win Đắc Nông 72, Win Quảng Ngãi 05
16/09/2022 Gia Lai 47, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 77
15/09/2022 Bình Định 32, Quảng Bình 51, Quảng Trị 62 Win Bình Định 32, Win Quảng Bình 51, Win Quảng Trị 62
14/09/2022 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 00 Win Khánh Hòa 00x2
13/09/2022 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 99
12/09/2022 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế 81x2
11/09/2022 Khánh Hòa 96, Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 96, Win Kon Tum 14
10/09/2022 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 01, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 01, Win Quảng Ngãi 38
09/09/2022 Gia Lai 56, Ninh Thuận 48 Win Ninh Thuận 48
08/09/2022 Bình Định 73, Quảng Bình 09, Quảng Trị 66 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 66
07/09/2022 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 12 Win Khánh Hòa 12
06/09/2022 Đắc Lắc 86, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 86, Win Quảng Nam 63
05/09/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 96
04/09/2022 Khánh Hòa 76, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 76
03/09/2022 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 25, Win Đắc Nông 96, Win Quảng Ngãi 63
02/09/2022 Gia Lai 58, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 58x2, Win Ninh Thuận 23
01/09/2022 Bình Định 28, Quảng Bình 81, Quảng Trị 84 Win Bình Định 28, Win Quảng Bình 81
31/08/2022 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 53
30/08/2022 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 26, Win Quảng Nam 98
29/08/2022 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 01
28/08/2022 Khánh Hòa 68, Kon Tum 83 Win Kon Tum 83
27/08/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 37x2, Win Quảng Ngãi 46
26/08/2022 Gia Lai 93, Ninh Thuận 94 Win Ninh Thuận 94
25/08/2022 Bình Định 91, Quảng Bình 82, Quảng Trị 51 Win Quảng Bình 82, Win Quảng Trị 51x2
24/08/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 08, Win Khánh Hòa 27
23/08/2022 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
22/08/2022 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
21/08/2022 Khánh Hòa 32, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 92
20/08/2022 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 94
19/08/2022 Gia Lai 00, Ninh Thuận 54 Win Gia Lai 00
18/08/2022 Bình Định 03, Quảng Bình 12, Quảng Trị 73 Win Bình Định 03
17/08/2022 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 11 Win Khánh Hòa 11
16/08/2022 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 89 Win Quảng Nam 89
15/08/2022 Phú Yên 02, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 02, Win Thừa Thiên Huế 46
14/08/2022 Khánh Hòa 66, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 31
13/08/2022 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 06, Win Quảng Ngãi 89
12/08/2022 Gia Lai 82, Ninh Thuận 38 Win Ninh Thuận 38
11/08/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 50, Quảng Trị 84 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 50, Win Quảng Trị 84
10/08/2022 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 20 Win Khánh Hòa 20
09/08/2022 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 10 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 10
08/08/2022 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 91
07/08/2022 Khánh Hòa 47, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 47, Win Kon Tum 25
06/08/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 22, Win Đắc Nông 99, Win Quảng Ngãi 71
05/08/2022 Gia Lai 60, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 60
04/08/2022 Bình Định 48, Quảng Bình 79, Quảng Trị 69 Win Bình Định 48, Win Quảng Trị 69
03/08/2022 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa 47

Bạch thủ lô miền Trung cách chơi chuẩn xác đến từng cm

Để tìm ra cách đánh bạch thủ lô miền Trung chính xác và luôn hiệu quả trong bất kỳ giai đoạn nào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi chúng ta đều nhận thấy rằng các nhịp số đang có rất nhiều biến động khó lường. Anh em nào đang tìm những phương pháp và cách bắt hiệu quả. Thì nhất định đừng bỏ qua bài viết đầy hấp dẫn này nhé!

1. Bạch thủ lô miền trung là gì?

Bạc thủ lô miền trung là một thuật ngữ trong lô đề, một loại hình đánh lô đề phổ biến ở Việt Nam. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ một cách đặt cược cụ thể trong lô đề.

Bạch thủ lô miền trung
Bạch thủ lô miền trung 

Trong đó dựa vào cách ngày trước và xem suất thống kê để tìm ra con lô kết nhất trong ngày hôm nay để chơi. Nếu con số ấy về thì người chơi sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Đặc biệt là bạch thủ lô có tỉ lệ về rất cao, ở tất cả các giải từ giải đặc biệt tới giải tám.

2. Bắt bạch thủ lô miền Trung có khó không?

Việc bắt bạch thủ lô miền Trung không phải là một công việc đơn giản và dễ dàng. Trong lô đề, việc dự đoán kết quả dựa trên các con số là một hình thức may rủi và không thể đoán trước được. Mặc dù người chơi có thể sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, hay cảm giác để chọn các con số may mắn nhưng không đảm bảo rằng các số này sẽ chính xác.

Việc đánh lô đề, bao gồm bạch thủ lô miền Trung, có thể làm cho người chơi dễ dàng rơi vào trạng thái nghiện và mất kiểm soát, vì vậy tôi khuyên bạn nên cân nhắc trước khi tham gia đánh lô đề. Nếu bạn vẫn quyết định tham gia, tốt nhất là hãy đặt một mức giới hạn tiền và không vượt quá số tiền đó.

3. Cách đánh bạch thủ lô miền Trung chuẩn như cao thủ

Việc đánh bạch thủ lô miền Trung không có công thức chuẩn xác nào cả. Đây là một hình thức đánh lô đề phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn và sự may mắn không thể được dự đoán trước được. Tuy nhiên, dưới đây là một số phương pháp để giúp bạn có thể đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả hơn:

Cách đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả
Cách đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả

3.1. Bí quyết đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm

Việc đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm là một kỹ thuật đánh lô đề khá phổ biến được nhiều người chơi lô đề sử dụng. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm hiệu quả hơn:

  • Tìm hiểu về lô câm: Lô câm là gì? Cách đặt cược, tính xác suất thắng, các số câm thường xuất hiện ra sao, v.v.
  • Lựa chọn bạch thủ miền Trung: Tìm các bạch thủ miền Trung trước đó, những con số nào đã xuất hiện nhiều lần, tần suất ra số của các bạch thủ, v.v.
  • Xác định lô câm: Chọn các con số câm phù hợp dựa trên kinh nghiệm và tính toán xác suất, không nên đặt quá nhiều con số câm để tránh mất kiểm soát.
  • Đặt cược: Sau khi xác định các con số câm, bạn có thể đặt cược theo kiểu lô câm. Điều này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thắng.
  • Cân nhắc lựa chọn trang web xổ số. Để lấy số và chơi an toàn.

3.2. Bắt bạch thủ lô miền trung bằng lô kẹp 

Bắt bạch thủ lô miền Trung bằng lô kẹp là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lô đề sử dụng để tăng cơ hội trúng lớn. Dưới đây là một số bước để bắt bạch thủ lô miền Trung bằng lô kẹp:

Ví dụ ngày 18/12/2021 đề về 19577 thì tao có thể bắt lô kép dự theo tổng 4 của 77. Có thể bắt 44 cho 3 ngày sau. Đánh gấp thép để có tiền thưởng cao hơn.

3.3. Bắt bạch thủ lô miền trung theo giải đặc biệt của thứ 2

Mỗi thời kỳ sẽ có những kèo ăn thông riêng biệt. Trong giai đoạn này thì áp dụng cách bắt đề dựa vào kết quả giải đặc biệt của ngày thứ 2 là rất hiệu quả. Hãy ghép số đầu tiên với số cuối cùng của giải đặc biệt thứ 2. Để nhận được con đề đẹp đáng để đầu tư này.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ hiệu quả nhất khi bạn đánh vào thứ Tư. Trường hợp bạn cảm thấy cặp này có triển vọng cao. Thì có thể tiến hành nuôi khung 3-5 ngày để đặt hiệu quả cao.

3.4. Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để nuôi lô đầu hoặc đuôi, bạn có thể tham khảo phương pháp dưới đây.

Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi, ngày thứ Hai rơi vào ngày 2, 12, 22. Thường có tỷ lệ trùng thứ cao hơn so với các ngày khác. Tương tự, thứ Ba rơi vào ngày 3, 13, 23 cũng có tỷ lệ trùng thứ tương đối cao.

Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày và thứ
Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày và thứ

Vì vậy, nếu bạn muốn nuôi lô đầu hoặc đuôi này. Bạn có thể lấy số giữa của giải để làm dàn lô đầu hoặc đuôi trong 7 ngày liên tiếp. Ví dụ, nếu giải Đặc biệt ngày 14 thứ Tư về 84662. Số chính giữa là 6, bạn có thể nuôi dàn lô chạm 5 liên tiếp trong 7 ngày để tăng cơ hội trúng lô.

3.5. Phương pháp bắt đề chính xác bằng thống kê

Phương pháp này đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu. Xem xét các dữ liệu đề để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tham khảo trang lô đề uy tín như soicauvip666 và vào phần thống kê giải đặc biệt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại soi cầu mà hãy chọn tính năng thống kê phù hợp.

Ví dụ: Ta muốn kiểm tra lịch sử nổ của con đề 68 mà ta sẽ đầu tư bằng cách nhập vào ô tìm kiếm để tra cứu. Ngay lập tức mọi thông tin như: Ngày về gần nhất, số về, thời gian cụ thể… Đều được cung cấp đầy đủ.

Từ đó ta có thể tính được khả năng về  của con số đó có cao không? Lựa chọn con lô để chơi và nuôi trong vòng 3 đến 5 ngày để đạt hiệu quả.

4. Tổng kết lại

Cách tính bạch thủ lô miền Trung chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ lô ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề, bắt số hàng ngày..

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí“. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]