THỐNG KÊ KẾT QUẢ Bạch Thủ Lô Miền Trung
Ngày Bạch Thủ Lô Miền Trung Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 49, Win Quảng Nam 38
25/09/2023 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 19 Win Thừa Thiên Huế 19
24/09/2023 Khánh Hòa 03, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 03
23/09/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 79
22/09/2023 Gia Lai 53, Ninh Thuận 63 Win Ninh Thuận 63
21/09/2023 Bình Định 92, Quảng Bình 30, Quảng Trị 24 Win Quảng Bình 30x2, Win Quảng Trị 24x4
20/09/2023 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 13 Miss
19/09/2023 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
18/09/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 71x2
17/09/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 78
16/09/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 11, Win Quảng Ngãi 26
15/09/2023 Gia Lai 12, Ninh Thuận 74 Win Ninh Thuận 74
14/09/2023 Bình Định 54, Quảng Bình 73, Quảng Trị 61 Win Bình Định 54x2, Win Quảng Bình 73
13/09/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng 03
12/09/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 44 Win Quảng Nam 44
11/09/2023 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 96
10/09/2023 Khánh Hòa 35, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 35
09/09/2023 Đà Nẵng 49, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 91 Win Đắc Nông 48
08/09/2023 Gia Lai 52, Ninh Thuận 26 Win Gia Lai 52
07/09/2023 Bình Định 84, Quảng Bình 50, Quảng Trị 69 Win Bình Định 84x2, Win Quảng Bình 50x2
06/09/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng 03x2
05/09/2023 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 04 Win Đắc Lắc 07, Win Quảng Nam 04
04/09/2023 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 73, Win Thừa Thiên Huế 22
03/09/2023 Khánh Hòa 95, Kon Tum 09 Win Khánh Hòa 95, Win Kon Tum 09
02/09/2023 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 45 Miss
01/09/2023 Gia Lai 98, Ninh Thuận 81 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 81
31/08/2023 Bình Định 13, Quảng Bình 88, Quảng Trị 01 Miss
30/08/2023 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 02
29/08/2023 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 38 Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 38
28/08/2023 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 27
27/08/2023 Khánh Hòa 66, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
26/08/2023 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 60 Win Quảng Ngãi 60
25/08/2023 Gia Lai 25, Ninh Thuận 12 Win Ninh Thuận 12
24/08/2023 Bình Định 71, Quảng Bình 19, Quảng Trị 97 Win Bình Định 71, Win Quảng Bình 19x2, Win Quảng Trị 97
23/08/2023 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 17x2, Win Khánh Hòa 34
22/08/2023 Đắc Lắc 15, Quảng Nam 31 Win Quảng Nam 31
21/08/2023 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 56 Win Thừa Thiên Huế 56
20/08/2023 Khánh Hòa 82, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 82, Win Kon Tum 79
19/08/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 86, Win Quảng Ngãi 92
18/08/2023 Gia Lai 08, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 08, Win Ninh Thuận 18x4
17/08/2023 Bình Định 92, Quảng Bình 34, Quảng Trị 17 Win Bình Định 92, Win Quảng Bình 34
16/08/2023 Đà Nẵng 75, Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng 75
15/08/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 45
14/08/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 82
13/08/2023 Khánh Hòa 43, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 43
12/08/2023 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 31 Win Đà Nẵng 29, Win Đắc Nông 56x2, Win Quảng Ngãi 31
11/08/2023 Gia Lai 85, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 85, Win Ninh Thuận 69
10/08/2023 Bình Định 73, Quảng Bình 70, Quảng Trị 65 Win Bình Định 73, Win Quảng Bình 70
09/08/2023 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 16
08/08/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 90
07/08/2023 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 61, Win Thừa Thiên Huế 81
06/08/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 40, Win Kon Tum 75
05/08/2023 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 21 Win Đắc Nông 34, Win Quảng Ngãi 21
04/08/2023 Gia Lai 33, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 12
03/08/2023 Bình Định 77, Quảng Bình 49, Quảng Trị 57 Win Bình Định 77, Win Quảng Bình 49
02/08/2023 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 81 Win Khánh Hòa 81
01/08/2023 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 23 Win Quảng Nam 23x2
31/07/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên 91, Win Thừa Thiên Huế 84
30/07/2023 Khánh Hòa 14, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 14
29/07/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 61 Win Đắc Nông 27x2
28/07/2023 Gia Lai 94, Ninh Thuận 69 Miss
27/07/2023 Bình Định 81, Quảng Bình 98, Quảng Trị 75 Win Bình Định 81, Win Quảng Bình 98, Win Quảng Trị 75x2
26/07/2023 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 73
25/07/2023 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 80
24/07/2023 Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên 07, Win Thừa Thiên Huế 38
23/07/2023 Khánh Hòa 49, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 49, Win Kon Tum 27
22/07/2023 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 60 Miss
21/07/2023 Gia Lai 92, Ninh Thuận 50 Win Ninh Thuận 50
20/07/2023 Bình Định 79, Quảng Bình 49, Quảng Trị 10 Win Quảng Bình 49, Win Quảng Trị 10
19/07/2023 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 65 Win Khánh Hòa 65
18/07/2023 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 96 Miss
17/07/2023 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 26, Win Thừa Thiên Huế 17
16/07/2023 Khánh Hòa 82, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 82x2, Win Kon Tum 33
15/07/2023 Đà Nẵng 83, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 08 Win Đà Nẵng 83, Win Quảng Ngãi 08
14/07/2023 Gia Lai 76, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 76
13/07/2023 Bình Định 20, Quảng Bình 99, Quảng Trị 54 Miss
12/07/2023 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 40 Win Khánh Hòa 40
11/07/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 24, Win Quảng Nam 80
10/07/2023 Phú Yên 80, Thừa Thiên Huế 68 Win Thừa Thiên Huế 68
09/07/2023 Khánh Hòa 22, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
08/07/2023 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng 75, Win Đắc Nông 80, Win Quảng Ngãi 87
07/07/2023 Gia Lai 66, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 66x2, Win Ninh Thuận 76
06/07/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 30, Quảng Trị 48 Win Quảng Trị 48
05/07/2023 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 31, Win Khánh Hòa 21
04/07/2023 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 56
03/07/2023 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 45 Win Phú Yên 14, Win Thừa Thiên Huế 45
02/07/2023 Khánh Hòa 34, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 34
01/07/2023 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 81 Win Đắc Nông 80
30/06/2023 Gia Lai 99, Ninh Thuận 70 Win Ninh Thuận 70
29/06/2023 Bình Định 75, Quảng Bình 70, Quảng Trị 64 Win Quảng Bình 70
28/06/2023 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 70 Win Khánh Hòa 70
27/06/2023 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 81 Miss
26/06/2023 Phú Yên 86, Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên 86x2, Win Thừa Thiên Huế 07
25/06/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 66
24/06/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 22
23/06/2023 Gia Lai 33, Ninh Thuận 72 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 72x3
22/06/2023 Bình Định 69, Quảng Bình 41, Quảng Trị 45 Miss
21/06/2023 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 67
20/06/2023 Đắc Lắc 72, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 72
19/06/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 76
18/06/2023 Khánh Hòa 04, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 04x2, Win Kon Tum 15
17/06/2023 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 09 Win Đắc Nông 72, Win Quảng Ngãi 09
16/06/2023 Gia Lai 10, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 10, Win Ninh Thuận 29
15/06/2023 Bình Định 49, Quảng Bình 99, Quảng Trị 46 Win Bình Định 49x2, Win Quảng Bình 99, Win Quảng Trị 46
14/06/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng 56x2
13/06/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc 24, Win Quảng Nam 21x2
12/06/2023 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 95
11/06/2023 Khánh Hòa 97, Kon Tum 39 Win Kon Tum 39
10/06/2023 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 42 Win Đắc Nông 24, Win Quảng Ngãi 42
09/06/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 52 Miss
08/06/2023 Bình Định 22, Quảng Bình 06, Quảng Trị 05 Win Bình Định 22, Win Quảng Bình 06, Win Quảng Trị 05
07/06/2023 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 95
06/06/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 40
05/06/2023 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 08
04/06/2023 Khánh Hòa 59, Kon Tum 36 Win Kon Tum 36
03/06/2023 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng 09
02/06/2023 Gia Lai 75, Ninh Thuận 46 Win Ninh Thuận 46
01/06/2023 Bình Định 55, Quảng Bình 60, Quảng Trị 57 Miss
31/05/2023 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 07
30/05/2023 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 64
29/05/2023 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 52
28/05/2023 Khánh Hòa 69, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 69x2, Win Kon Tum 38
27/05/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 76, Win Quảng Ngãi 28
26/05/2023 Gia Lai 03, Ninh Thuận 51 Win Gia Lai 03x2
25/05/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 37, Quảng Trị 46 Win Bình Định 93
24/05/2023 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng 92
23/05/2023 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
22/05/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 89 Win Thừa Thiên Huế 89
21/05/2023 Khánh Hòa 15, Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 55
20/05/2023 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng 64x2, Win Đắc Nông 91, Win Quảng Ngãi 71
19/05/2023 Gia Lai 12, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 12, Win Ninh Thuận 29x2
18/05/2023 Bình Định 27, Quảng Bình 95, Quảng Trị 69 Win Bình Định 27x2, Win Quảng Trị 69
17/05/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91
16/05/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
15/05/2023 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 00, Win Thừa Thiên Huế 87
14/05/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 77
13/05/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 97, Win Đắc Nông 73
12/05/2023 Gia Lai 83, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 83
11/05/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 45, Quảng Trị 80 Win Bình Định 96x2
10/05/2023 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 08
09/05/2023 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 71 Win Quảng Nam 71
08/05/2023 Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 62 Win Thừa Thiên Huế 62
07/05/2023 Khánh Hòa 80, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 80, Win Kon Tum 06
06/05/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 49 Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 49
05/05/2023 Gia Lai 52, Ninh Thuận 26 Win Gia Lai 52
04/05/2023 Bình Định 34, Quảng Bình 41, Quảng Trị 68 Win Bình Định 34, Win Quảng Trị 68
03/05/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 33
02/05/2023 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 38 Win Quảng Nam 38
01/05/2023 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 90
30/04/2023 Khánh Hòa 75, Kon Tum 96 Win Kon Tum 96
29/04/2023 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 50 Win Đắc Nông 17, Win Quảng Ngãi 50
28/04/2023 Gia Lai 59, Ninh Thuận 94 Win Gia Lai 59x2, Win Ninh Thuận 94
27/04/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 58, Quảng Trị 09 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 09
26/04/2023 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng 46
25/04/2023 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 88
24/04/2023 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 57 Miss
23/04/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 73 Win Kon Tum 73
22/04/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 65
21/04/2023 Gia Lai 22, Ninh Thuận 43 Win Gia Lai 22
20/04/2023 Bình Định 48, Quảng Bình 98, Quảng Trị 30 Win Quảng Bình 98
19/04/2023 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 08
18/04/2023 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 16
17/04/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 03x2
16/04/2023 Khánh Hòa 02, Kon Tum 44 Win Khánh Hòa 02, Win Kon Tum 44
15/04/2023 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 01, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 77, Win Đắc Nông 01, Win Quảng Ngãi 27
14/04/2023 Gia Lai 30, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 30
13/04/2023 Bình Định 98, Quảng Bình 74, Quảng Trị 63 Win Quảng Trị 63
12/04/2023 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 91
11/04/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 67 Miss
10/04/2023 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 07
09/04/2023 Khánh Hòa 41, Kon Tum 79 Win Kon Tum 79
08/04/2023 Đà Nẵng 54, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng 54, Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 87
07/04/2023 Gia Lai 10, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 10x2, Win Ninh Thuận 46
06/04/2023 Bình Định 39, Quảng Bình 39, Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 39
05/04/2023 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 72, Win Khánh Hòa 52
04/04/2023 Đắc Lắc 94, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 94, Win Quảng Nam 19
03/04/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 85x2
02/04/2023 Khánh Hòa 95, Kon Tum 68 Miss
01/04/2023 Đà Nẵng 81, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 99 Win Quảng Ngãi 99
31/03/2023 Gia Lai 88, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 18
30/03/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 40, Quảng Trị 92 Win Quảng Bình 40
29/03/2023 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 88 Win Khánh Hòa 88
28/03/2023 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 19 Win Quảng Nam 19
27/03/2023 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 59 Win Thừa Thiên Huế 59
26/03/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 92x2, Win Kon Tum 24
25/03/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng 23, Win Quảng Ngãi 43
24/03/2023 Gia Lai 52, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 30
23/03/2023 Bình Định 21, Quảng Bình 30, Quảng Trị 89 Miss
22/03/2023 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 89 Miss
21/03/2023 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 66
20/03/2023 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 76
19/03/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 91 Win Kon Tum 91
18/03/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 22, Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng 71x2, Win Quảng Ngãi 61
17/03/2023 Gia Lai 96, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 85
16/03/2023 Bình Định 47, Quảng Bình 63, Quảng Trị 84 Win Quảng Bình 63, Win Quảng Trị 84
15/03/2023 Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 52, Win Khánh Hòa 30
14/03/2023 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
13/03/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên 91x2, Win Thừa Thiên Huế 05
12/03/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 24
11/03/2023 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng 32, Win Quảng Ngãi 13
10/03/2023 Gia Lai 71, Ninh Thuận 49 Win Gia Lai 71
09/03/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 55, Quảng Trị 34 Win Bình Định 97, Win Quảng Bình 55, Win Quảng Trị 34
08/03/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 64 Miss
07/03/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 31 Miss
06/03/2023 Phú Yên 76, Thừa Thiên Huế 51 Miss
05/03/2023 Khánh Hòa 08, Kon Tum 90 Miss
04/03/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 15 Miss
03/03/2023 Gia Lai 08, Ninh Thuận 90 Miss
02/03/2023 Bình Định 87, Quảng Bình 16, Quảng Trị 19 Miss
01/03/2023 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 95
28/02/2023 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 54 Win Đắc Lắc 10
27/02/2023 Phú Yên 27, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 27, Win Thừa Thiên Huế 80
26/02/2023 Khánh Hòa 30, Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 30, Win Kon Tum 55
25/02/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng 41
24/02/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 41 Win Ninh Thuận 41x2
23/02/2023 Bình Định 25, Quảng Bình 11, Quảng Trị 54 Win Bình Định 25, Win Quảng Bình 11
22/02/2023 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 81
21/02/2023 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 49 Miss
20/02/2023 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 47
19/02/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 52 Miss
18/02/2023 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng 53, Win Quảng Ngãi 84
17/02/2023 Gia Lai 93, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 93
16/02/2023 Bình Định 41, Quảng Bình 51, Quảng Trị 78 Win Bình Định 41, Win Quảng Trị 78
15/02/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 13, Win Khánh Hòa 77
14/02/2023 Đắc Lắc 21, Quảng Nam 13 Win Quảng Nam 13
13/02/2023 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 14, Win Thừa Thiên Huế 70
12/02/2023 Khánh Hòa 79, Kon Tum 41 Win Kon Tum 41
11/02/2023 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 79 Miss
10/02/2023 Gia Lai 05, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 91
09/02/2023 Bình Định 80, Quảng Bình 31, Quảng Trị 18 Win Bình Định 80, Win Quảng Bình 31, Win Quảng Trị 18
08/02/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng 30, Win Khánh Hòa 85
07/02/2023 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 81 Win Quảng Nam 81
06/02/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên 38
05/02/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 29 Win Kon Tum 29
04/02/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 30 Win Đắc Nông 48, Win Quảng Ngãi 30
03/02/2023 Gia Lai 60, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 60
02/02/2023 Bình Định 36, Quảng Bình 10, Quảng Trị 76 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 76
01/02/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng 03, Win Khánh Hòa 26
31/01/2023 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 49
30/01/2023 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 21 Win Phú Yên 13

Bạch thủ lô miền Trung cách chơi chuẩn xác đến từng cm

Để tìm ra cách đánh bạch thủ lô miền Trung chính xác và luôn hiệu quả trong bất kỳ giai đoạn nào không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi chúng ta đều nhận thấy rằng các nhịp số đang có rất nhiều biến động khó lường. Anh em nào đang tìm những phương pháp và cách bắt hiệu quả. Thì nhất định đừng bỏ qua bài viết đầy hấp dẫn này nhé!

1. Bạch thủ lô miền trung là gì?

Bạc thủ lô miền trung là một thuật ngữ trong lô đề, một loại hình đánh lô đề phổ biến ở Việt Nam. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ một cách đặt cược cụ thể trong lô đề.

Bạch thủ lô miền trung
Bạch thủ lô miền trung 

Trong đó dựa vào cách ngày trước và xem suất thống kê để tìm ra con lô kết nhất trong ngày hôm nay để chơi. Nếu con số ấy về thì người chơi sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Đặc biệt là bạch thủ lô có tỉ lệ về rất cao, ở tất cả các giải từ giải đặc biệt tới giải tám.

2. Bắt bạch thủ lô miền Trung có khó không?

Việc bắt bạch thủ lô miền Trung không phải là một công việc đơn giản và dễ dàng. Trong lô đề, việc dự đoán kết quả dựa trên các con số là một hình thức may rủi và không thể đoán trước được. Mặc dù người chơi có thể sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, hay cảm giác để chọn các con số may mắn nhưng không đảm bảo rằng các số này sẽ chính xác.

Việc đánh lô đề, bao gồm bạch thủ lô miền Trung, có thể làm cho người chơi dễ dàng rơi vào trạng thái nghiện và mất kiểm soát, vì vậy tôi khuyên bạn nên cân nhắc trước khi tham gia đánh lô đề. Nếu bạn vẫn quyết định tham gia, tốt nhất là hãy đặt một mức giới hạn tiền và không vượt quá số tiền đó.

3. Cách đánh bạch thủ lô miền Trung chuẩn như cao thủ

Việc đánh bạch thủ lô miền Trung không có công thức chuẩn xác nào cả. Đây là một hình thức đánh lô đề phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn và sự may mắn không thể được dự đoán trước được. Tuy nhiên, dưới đây là một số phương pháp để giúp bạn có thể đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả hơn:

Cách đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả
Cách đánh bạch thủ lô miền Trung hiệu quả

3.1. Bí quyết đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm

Việc đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm là một kỹ thuật đánh lô đề khá phổ biến được nhiều người chơi lô đề sử dụng. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn đánh bạch thủ miền Trung bằng lô câm hiệu quả hơn:

  • Tìm hiểu về lô câm: Lô câm là gì? Cách đặt cược, tính xác suất thắng, các số câm thường xuất hiện ra sao, v.v.
  • Lựa chọn bạch thủ miền Trung: Tìm các bạch thủ miền Trung trước đó, những con số nào đã xuất hiện nhiều lần, tần suất ra số của các bạch thủ, v.v.
  • Xác định lô câm: Chọn các con số câm phù hợp dựa trên kinh nghiệm và tính toán xác suất, không nên đặt quá nhiều con số câm để tránh mất kiểm soát.
  • Đặt cược: Sau khi xác định các con số câm, bạn có thể đặt cược theo kiểu lô câm. Điều này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thắng.
  • Cân nhắc lựa chọn trang web xổ số. Để lấy số và chơi an toàn.

3.2. Bắt bạch thủ lô miền trung bằng lô kẹp 

Bắt bạch thủ lô miền Trung bằng lô kẹp là một trong những phương pháp được nhiều người chơi lô đề sử dụng để tăng cơ hội trúng lớn. Dưới đây là một số bước để bắt bạch thủ lô miền Trung bằng lô kẹp:

Ví dụ ngày 18/12/2021 đề về 19577 thì tao có thể bắt lô kép dự theo tổng 4 của 77. Có thể bắt 44 cho 3 ngày sau. Đánh gấp thép để có tiền thưởng cao hơn.

3.3. Bắt bạch thủ lô miền trung theo giải đặc biệt của thứ 2

Mỗi thời kỳ sẽ có những kèo ăn thông riêng biệt. Trong giai đoạn này thì áp dụng cách bắt đề dựa vào kết quả giải đặc biệt của ngày thứ 2 là rất hiệu quả. Hãy ghép số đầu tiên với số cuối cùng của giải đặc biệt thứ 2. Để nhận được con đề đẹp đáng để đầu tư này.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ hiệu quả nhất khi bạn đánh vào thứ Tư. Trường hợp bạn cảm thấy cặp này có triển vọng cao. Thì có thể tiến hành nuôi khung 3-5 ngày để đặt hiệu quả cao.

3.4. Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày trùng thứ

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để nuôi lô đầu hoặc đuôi, bạn có thể tham khảo phương pháp dưới đây.

Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi, ngày thứ Hai rơi vào ngày 2, 12, 22. Thường có tỷ lệ trùng thứ cao hơn so với các ngày khác. Tương tự, thứ Ba rơi vào ngày 3, 13, 23 cũng có tỷ lệ trùng thứ tương đối cao.

Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày và thứ
Cách tính lô đề chuẩn xác theo ngày và thứ

Vì vậy, nếu bạn muốn nuôi lô đầu hoặc đuôi này. Bạn có thể lấy số giữa của giải để làm dàn lô đầu hoặc đuôi trong 7 ngày liên tiếp. Ví dụ, nếu giải Đặc biệt ngày 14 thứ Tư về 84662. Số chính giữa là 6, bạn có thể nuôi dàn lô chạm 5 liên tiếp trong 7 ngày để tăng cơ hội trúng lô.

3.5. Phương pháp bắt đề chính xác bằng thống kê

Phương pháp này đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu. Xem xét các dữ liệu đề để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tham khảo trang lô đề uy tín như soicauvip666 và vào phần thống kê giải đặc biệt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại soi cầu mà hãy chọn tính năng thống kê phù hợp.

Ví dụ: Ta muốn kiểm tra lịch sử nổ của con đề 68 mà ta sẽ đầu tư bằng cách nhập vào ô tìm kiếm để tra cứu. Ngay lập tức mọi thông tin như: Ngày về gần nhất, số về, thời gian cụ thể… Đều được cung cấp đầy đủ.

Từ đó ta có thể tính được khả năng về  của con số đó có cao không? Lựa chọn con lô để chơi và nuôi trong vòng 3 đến 5 ngày để đạt hiệu quả.

4. Tổng kết lại

Cách tính bạch thủ lô miền Trung chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ lô ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề, bắt số hàng ngày..

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí“. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]