THỐNG KÊ KẾT QUẢ Cầu lô 2 nháy miền Bắc
Ngày Cầu lô 2 nháy miền Bắc Kết quả
01/06/2023
31/05/2023 62,99 Trúng 62
30/05/2023 00,30 Trúng 00, 30
29/05/2023 67,15 Trúng 67x2, 15x2
28/05/2023 26,56 Trúng 26, 56
27/05/2023 91,72 Trúng 91
26/05/2023 48,18 Trúng 48
25/05/2023 19,55 Trúng 19
24/05/2023 45,39 Trúng 45
23/05/2023 89,42 Trúng 89
22/05/2023 09,29 Trúng 09x2
21/05/2023 49,20 Trúng 49
20/05/2023 33,25 Trúng 33
19/05/2023 02,11 Trúng 02, 11
18/05/2023 41,68 Trúng 41
17/05/2023 39,18 Trúng 39, 18
16/05/2023 15,60 Trượt
15/05/2023 85,16 Trượt
14/05/2023 99,70 Trúng 99, 70
13/05/2023 91,02 Trúng 91
12/05/2023 57,69 Trúng 57
11/05/2023 75,84 Trúng 75, 84
10/05/2023 79,05 Trúng 79x2, 05
09/05/2023 94,38 Trúng 94, 38
08/05/2023 44,83 Trúng 44, 83
07/05/2023 84,37 Trúng 84, 37
06/05/2023 12,19 Trúng 12, 19x2
05/05/2023 41,84 Trượt
04/05/2023 00,22 Trúng 00x2, 22
03/05/2023 37,71 Trúng 37
02/05/2023 30,93 Trúng 30, 93
01/05/2023 91,88 Trúng 91, 88
30/04/2023 19,76 Trúng 19, 76
29/04/2023 45,10 Trúng 45
28/04/2023 60,05 Trúng 60
27/04/2023 50,41 Trúng 50, 41
26/04/2023 22,72 Trúng 22
25/04/2023 15,33 Trúng 15
24/04/2023 03,65 Trúng 03
23/04/2023 02,36 Trượt
22/04/2023 53,77 Trúng 53, 77
21/04/2023 94,97 Trúng 94, 97x2
20/04/2023 29,90 Trúng 29
19/04/2023 06,54 Trượt
18/04/2023 86,10 Trúng 86
17/04/2023 12,92 Trúng 12, 92
16/04/2023 48,62 Trúng 48
15/04/2023 99,80 Trúng 99, 80
14/04/2023 84,70 Trúng 84, 70x2
13/04/2023 61,21 Trúng 61
12/04/2023 29,56 Trúng 29, 56
11/04/2023 21,72 Trượt
10/04/2023 84,62 Trúng 84
09/04/2023 17,45 Trượt
08/04/2023 70,48 Trúng 70
07/04/2023 04,20 Trúng 04
06/04/2023 06,71 Trúng 06, 71
05/04/2023 47,78 Trúng 47
04/04/2023 95,27 Trượt
03/04/2023 76,34 Trúng 76
02/04/2023 06,84 Trúng 06
01/04/2023 48,83 Trúng 48
31/03/2023 03,15 Trúng 03
30/03/2023 45,16 Trúng 45, 16
29/03/2023 66,21 Trúng 66
28/03/2023 32,68 Trúng 32, 68
27/03/2023 84,87 Trúng 84
26/03/2023 40,47 Trượt
25/03/2023 49,39 Trúng 49
24/03/2023 40,30 Trúng 40
23/03/2023 16,83 Trúng 83
22/03/2023 19,74 Trúng 19, 74
21/03/2023 51,98 Trúng 51
20/03/2023 99,62 Trúng 99
19/03/2023 03,29 Trúng 03
18/03/2023 73,16 Trượt
17/03/2023 32,03 Trúng 32
16/03/2023 12,45 Trúng 12, 45
15/03/2023 12,39 Trúng 12
14/03/2023 90,35 Trúng 90, 35
13/03/2023 15,33 Trượt
12/03/2023 60,37 Trúng 60
11/03/2023 06,43 Trúng 06, 43
10/03/2023 79,51 Trúng 79
09/03/2023 75,22 Trúng 75
08/03/2023 14,55 Trúng 14
07/03/2023 16,73 Trúng 73
06/03/2023 85,08 Trúng 85, 08
05/03/2023 26,63 Trúng 26, 63
04/03/2023 38,70 Trúng 38, 70
03/03/2023 56,51 Trúng 56
02/03/2023 49,44 Trượt
01/03/2023 12,69 Trúng 12
28/02/2023 88,02 Trúng 88
27/02/2023 54,61 Trúng 54, 61
26/02/2023 19,44 Trúng 19, 44
25/02/2023 75,90 Trúng 75, 90
24/02/2023 83,38 Trúng 83
23/02/2023 90,82 Trúng 90x2, 82x2
22/02/2023 54,52 Trúng 52
21/02/2023 44,71 Trượt
20/02/2023 57,95 Trượt
19/02/2023 81,84 Trượt
18/02/2023 77,63 Trượt
17/02/2023 88,50 Trúng 88, 50
16/02/2023 34,86 Trúng 34, 86
15/02/2023 16,14 Trúng 16, 14
14/02/2023 04,27 Trúng 04, 27
13/02/2023 68,37 Trúng 68, 37
12/02/2023 86,38 Trúng 86
11/02/2023 33,70 Trúng 33
10/02/2023 11,55 Trúng 11
09/02/2023 79,95 Trúng 79x2, 95x2
08/02/2023 15,14 Trúng 15
07/02/2023 83,37 Trúng 83
06/02/2023 92,09 Trúng 92x2, 09
05/02/2023 77,97 Trượt
04/02/2023 22,83 Trúng 22, 83
03/02/2023 12,22 Trúng 12, 22
02/02/2023 34,78 Trúng 34x2
01/02/2023 17,45 Trượt
31/01/2023 57,71 Trúng 57, 71
30/01/2023 10,29 Trúng 10, 29
29/01/2023 06,93 Trúng 06, 93
28/01/2023 30,19 Trúng 30, 19
27/01/2023 43,00 Trượt
26/01/2023 88,11 Trúng 88x2
25/01/2023 11,96 Trúng 11
20/01/2023 10,81 Trúng 10
19/01/2023 82,67 Trúng 82
18/01/2023 56,86 Trúng 56, 86
17/01/2023 29,33 Trúng 29x2
16/01/2023 23,13 Trúng 23x2
15/01/2023 79,01 Trúng 79, 01
14/01/2023 35,91 Trúng 35
13/01/2023 62,10 Trúng 62x4, 10
12/01/2023 55,34 Trúng 55, 34
11/01/2023 97,82 Trúng 97x2
10/01/2023 29,70 Trúng 29
09/01/2023 77,64 Trượt
08/01/2023 89,65 Trúng 89, 65
07/01/2023 96,45 Trúng 96
06/01/2023 73,32 Trúng 73, 32
05/01/2023 35,86 Trúng 35x2
04/01/2023 57,34 Trúng 57x2
03/01/2023 20,74 Trúng 20x2, 74
02/01/2023 83,98 Trúng 83
01/01/2023 91,78 Trúng 91
31/12/2022 75,27 Trúng 75, 27
30/12/2022 95,58 Trúng 95, 58
29/12/2022 95,05 Trúng 95
28/12/2022 45,49 Trúng 45
27/12/2022 46,26 Trúng 46
26/12/2022 68,06 Trúng 68, 06
25/12/2022 70,13 Trúng 70, 13
24/12/2022 12,77 Trúng 12
23/12/2022 22,46 Trúng 22, 46
22/12/2022 81,95 Trúng 81
21/12/2022 19,29 Trúng 19
20/12/2022 12,41 Trúng 12
19/12/2022 72,24 Trúng 72, 24
18/12/2022 58,23 Trúng 58
17/12/2022 56,86 Trúng 56
16/12/2022 61,56 Trúng 61
15/12/2022 62,45 Trúng 62
14/12/2022 08,66 Trúng 08
13/12/2022 88,61 Trúng 88x2, 61
12/12/2022 23,58 Trúng 23, 58x2
11/12/2022 82,34 Trúng 82, 34
10/12/2022 40,85 Trúng 40
09/12/2022 66,15 Trượt
08/12/2022 14,36 Trượt
07/12/2022 25,28 Trúng 25
06/12/2022 34,51 Trúng 34
05/12/2022 36,42 Trúng 36, 42x2
04/12/2022 71,46 Trượt
03/12/2022 61,57 Trúng 61, 57
02/12/2022 93,92 Trúng 93
01/12/2022 79,08 Trượt
30/11/2022 82,66 Trúng 82, 66
29/11/2022 03,62 Trúng 03
28/11/2022 46,17 Trúng 46x2, 17
27/11/2022 80,72 Trúng 80, 72
26/11/2022 46,48 Trúng 46
25/11/2022 71,38 Trúng 71, 38
24/11/2022 13,49 Trúng 13
23/11/2022 32,21 Trúng 32
22/11/2022 39,15 Trúng 39, 15
21/11/2022 46,43 Trúng 46, 43
20/11/2022 76,78 Trúng 76
19/11/2022 34,92 Trúng 34x2
18/11/2022 53,09 Trúng 53
17/11/2022 16,51 Trúng 16, 51
16/11/2022 82,48 Trúng 82x2
15/11/2022 80,64 Trúng 80
14/11/2022 49,04 Trúng 49
13/11/2022 59,66 Trúng 59, 66
12/11/2022 26,45 Trúng 26
11/11/2022 36,84 Trúng 36x2, 84
10/11/2022 69,72 Trượt
09/11/2022 09,02 Trúng 09
08/11/2022 21,67 Trúng 21
07/11/2022 28,34 Trúng 28, 34x2
06/11/2022 33,64 Trúng 33, 64
05/11/2022 83,15 Trúng 83x2
04/11/2022 09,83 Trúng 09, 83
03/11/2022 70,52 Trúng 70, 52
02/11/2022 58,67 Trúng 58, 67
01/11/2022 01,15 Trúng 01
31/10/2022 15,09 Trúng 15, 09x2
30/10/2022 72,21 Trúng 72, 21
29/10/2022 28,91 Trúng 28, 91
28/10/2022 31,58 Trúng 31, 58
27/10/2022 09,43 Trúng 09
26/10/2022 11,29 Trúng 11x2, 29
25/10/2022 67,78 Trúng 67, 78
24/10/2022 49,73 Trúng 49x2
23/10/2022 88,90 Trúng 88
22/10/2022 44,81 Trúng 44
21/10/2022 04,82 Trượt
20/10/2022 32,85 Trúng 32, 85
19/10/2022 62,69 Trượt
18/10/2022 84,93 Trúng 84
17/10/2022 67,46 Trượt
16/10/2022 56,46 Trúng 56, 46x2
15/10/2022 38,73 Trúng 38, 73
14/10/2022 98,76 Trúng 98
13/10/2022 07,12 Trúng 07, 12
12/10/2022 68,58 Trúng 68, 58
11/10/2022 23,66 Trúng 23
10/10/2022 41,64 Trúng 41x2, 64
09/10/2022 71,04 Trúng 71
08/10/2022 65,96 Trúng 65x2
07/10/2022 55,94 Trúng 55, 94
06/10/2022 29,21 Trúng 29
05/10/2022 07,57 Trúng 07, 57x2
04/10/2022 99,73 Trượt
03/10/2022 30,32 Trúng 30, 32
02/10/2022 39,00 Trúng 39
01/10/2022 01,51 Trúng 01x2
30/09/2022 06,26 Trúng 06, 26x2

Cầu lô 2 nháy miền Bắc – Đỉnh cao của việc kiếm con lô chuẩn

Một trong những bước đệm để người chơi hiểu và đưa ra quyết định chính xác nhất khi tham gia lô đề đó là soi cầu. Soi cầu có nhiều hình thức khác nhau, trong đó có cầu lô 2 nháy miền Bắc. Giúp người chơi dự đoán con số may mắn chính xác nhất. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không theo dõi ngay những chia sẻ sau đây của Soicauvip666 để nắm rõ hơn về các phương pháp này.

1. Định nghĩa về cầu lô 2 nháy miền Bắc

Đầu tiên, soi cầu là cụm từ chỉ hình thức mà hệ thống sẽ giúp người chơi dự đoán lô chính xác nhất. Cầu lô này có độ chính xác cao nhờ hệ thống dữ liệu. Kết quả quay số nhiều năm tổng hợp. Mỗi lô dự đoán đều trải qua quá trình nghiên cứu và phân tích logic nhất đảm bảo độ chính xác.

Định nghĩa về cầu lô 2 nháy miền Bắc
Định nghĩa về cầu lô 2 nháy miền Bắc

Soi cầu lô 2 nháy miền Bắc cũng không ngoại lệ khi đây là hình thức kết hợp của 2 vị trí bất kỳ trong một bảng kết quả quay thưởng. Soi cầu lo 2 nháy cũng là việc mà  công cụ sẽ dò xét các con số rồi ghép cặp lại với nhau. Kết quả ghép đôi sẽ dựa vào bảng kết quả xổ số nhiều ngày liên tiếp.

Mỗi ngày nếu lô xuất hiện trong bảng KQXS 2 lần gọi là lô 2 nháy. Nghĩa là nếu người chơi thắng cược từ lô 2 nháy thì số tiền thưởng nhận được sẽ gấp đôi số tiền thưởng thông thường.

2. Hé lộ những cách soi cầu lô 2 nháy miền Bắc hiệu quả

Nội dung tiếp theo mà bài viết muốn chia sẻ đến bạn đọc đó là phương pháp soi cầu lô 2 nháy miền Bắc. Cầu lô 2 nháy tuy dễ hiểu và không quá khó đối với người tham gia. Tuy nhiên để tìm được cầu lô chính xác nhất sau khi soi cầu lô. Cũng cần phải có những kỹ năng cơ bản mà Soicauvip666 chia sẻ dưới đây:

Hé lộ những cách soi cầu lô 2 nháy miền Bắc hiệu quả
Hé lộ những cách soi cầu lô 2 nháy miền Bắc hiệu quả

2.1. Bước 1: Xác định xem bạn có đủ điều kiện để soi cầu lô 2 nháy hay không?

Bước này khá quan trọng nhưng không nhiều anh em để ý đến. Tuy nhiên để chính xác nhất thì bạn không nên bỏ qua bước này. Phương pháp soi cầu này chỉ nên thực hiện nếu hôm trước có 1 lô về 2 nháy. Vì vậy, trong một tháng bạn chỉ có thể áp dụng phương pháp này từ 5 đến 8 lần. Các bước để bạn có thể tìm được lô 2 nháy:

 • Truy cập trang web để tiến hành soi cầu lô 2 nháy miền Bắc

Đây là bước bắt buộc để bắt đầu tham gia soi cầu xổ số miền bắc tại website chính thức của Soi cầu vip 666. Một địa chỉ đáng tin cậy để người chơi tham gia soi cầu thuận lợi và thao tác vô cùng dễ dàng. Sau khi truy cập, người chơi sẽ tìm đến mục “Soi cầu” và tiếp tục nhấn vào “Soi cầu 2 nháy”.

 • Click để chọn biên ngày cầu chạy

Trước khi có kết quả 2 nháy bạn phải chọn đúng biên ngày cầu chạy. Điều này có nghĩa là người chơi xác định chính xác thời gian tính từ ngày nào về trước đó. Tuy nhiên thông thường hệ thống sẽ mặc định hỗ trợ người chơi mà không cần lựa chọn.

 • Chọn biên độ chạy

Biên độ chạy sẽ dao động từ 1 đến 20 kỳ mở thưởng. Tùy thuộc vào bản thân, người chơi có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

 • Xem xét và so sánh kết quả

Cuối cùng, bạn chỉ cần bấm vào “Xem kết quả” để hoàn thành các bước soi cầu lô 2 nháy miền Bắc hôm nay. Người chơi chỉ cần đợi trong vài phút, kết quả sẽ được xuất ra trên giao diện màn hình.

2.2. Bước 2: Soi cầu lô cần đánh

Sau khi đã tìm được lô 2 nháy ở bước 1, bạn tiếp tục tiến hành đánh lô theo lý thuyết bóng dương 0-5, 1-6, 2-7, 3-8, 4-9.

Ví dụ dựa vào kết quả XSMB ngày hôm trước ta thấy lô 2 nháy là 60. Khi đảo ngược lại ta sẽ được cặp số 06. Tiếp tục áp dụng lý thuyết bóng dương ta được 01 và 51. Anh em sẽ  đánh con lô 01 ngày thứ nhất và hôm sau vào tiền con 51.

2.3. Bước 3: Phân tích lô gan

Nếu dừng lại ở bước thứ 2, chúng ta sẽ không thể chiến thắng. Chúng ta phải thông qua phương pháp soi lô gan. Mặc dù, lô gan là một cách chơi khá mạo hiểm nhưng sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở bước thứ 2.

Theo cách này, ta thống kê những con số không xuất hiện trong những ngày qua. Thường 10 ngày nó chưa xuất hiện trên bảng ta gọi là lô gan. Chúng ta kết hợp 2 con nháy hôm trước và đi đến sự lựa chọn phù hợp nhất.

2.4. Bước 4: Đánh số cầu lô từ kết quả xổ số 2 nháy

Sau khi đã chọn được số phù hợp, việc tiếp theo chúng ta sẽ chọn ngày phù hợp để chơi. Đây là bước tưởng chừng đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thắng thua của bạn.

Đánh số cầu lô từ kết quả xổ số 2 nháy
Đánh số cầu lô từ kết quả xổ số 2 nháy

Theo các chuyên gia, thời điểm thích hợp nhất để soi cầu 2 nháy là ngày hôm sau ngày bạn đánh lô. Tuy nhiên 2-3 ngày sau bạn vẫn có cơ hội trúng nhưng tỷ lệ thắng sẽ giảm đi rất nhiều.

Bạn cũng cần lưu ý hãy tiến hành nuôi chúng theo tỷ lệ: 1:3:6. Nếu thắng ngày nào dừng ngày đó thì không chơi được nữa dù vẫn còn cặp 2 nháy.

3. Một số lưu ý quan trọng khi soi cầu lô 2 nháy miền Bắc

Khi soi cầu lô 2 nháy anh em lưu ý một số vấn đề sau:

 • Theo dõi KQXS đều đặn mỗi ngày
 • Bạn chỉ nên áp dụng phương pháp này từ 5 đến 8 lần một tháng
 • Khi soi cầu lô cần tỉnh táo và hết sức bình tĩnh
 • Suy đoán, luận giải phải chính xác, có căn cứ
 • Lưu ý không nên chơi tất tay dưới mọi hình thức
 • Có kế hoạch vào tiền cụ thể
 • Khi soi cầu lô bạn nên biết điểm dừng vì nếu ham mê sẽ dẫn đến nhiều rủi ro ngoài ý muốn.

4. Lời kết lại

Qua bài viết trên, Soicauvip666 đã giúp các bạn giải đáp lô 2 nháy miền Bắc là gì và cách chơi chính xác nhất. Chúc anh em giành được nhiều chiến thắng với lợi nhuận khủng.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu hoàn toàn miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]