THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 36,53,64,96 Trúng 36
25/09/2023 79,52,91,96 Trúng 79
24/09/2023 78,06,09,73 Trúng 78
23/09/2023 05,28,94,43 Trượt
22/09/2023 66,59,54,28 Trượt
21/09/2023 66,37,44,90 Trúng 66
20/09/2023 79,74,27,64 Trượt
19/09/2023 25,69,97,61 Trúng 25
18/09/2023 04,74,57,63 Trúng 04
17/09/2023 65,12,11,30 Trúng 65
16/09/2023 24,28,47,48 Trúng 24
15/09/2023 20,18,27,28 Trúng 20
14/09/2023 22,82,55,77 Trúng 22
13/09/2023 50,55,74,65 Trúng 50
12/09/2023 32,13,18,12 Trúng 32
11/09/2023 68,83,45,78 Trúng 68
10/09/2023 02,06,95,74 Trúng 02
09/09/2023 52,86,60,17 Trúng 52
08/09/2023 76,93,54,64 Trúng 76
07/09/2023 56,36,35,81 Trúng 56
06/09/2023 69,49,15,97 Trúng 69
05/09/2023 67,31,75,82 Trúng 67
04/09/2023 11,05,91,68 Trúng 11
03/09/2023 86,99,05,59 Trúng 86
02/09/2023 80,40,13,18 Trúng 80
01/09/2023 79,76,78,16 Trúng 79
31/08/2023 40,22,63,15 Trúng 40
30/08/2023 51,32,13,18 Trúng 51
29/08/2023 78,84,92,31 Trúng 78
28/08/2023 85,27,63,74 Trúng 85
27/08/2023 48,12,99,42 Trúng 48
26/08/2023 58,32,27,08 Trúng 58
25/08/2023 43,06,34,91 Trúng 43
24/08/2023 48,34,10,83 Trượt
23/08/2023 34,06,48,81 Trúng 34
22/08/2023 79,44,25,66 Trúng 79
21/08/2023 21,49,61,12 Trúng 21
20/08/2023 09,76,47,02 Trúng 09
19/08/2023 91,20,01,65 Trượt
18/08/2023 87,63,07,30 Trúng 87
17/08/2023 86,38,33,00 Trúng 86
16/08/2023 19,69,94,56 Trúng 19
15/08/2023 52,23,84,82 Trượt
14/08/2023 93,37,39,43 Trúng 93
13/08/2023 28,20,47,27 Trúng 28
12/08/2023 48,12,55,71 Trúng 48
11/08/2023 99,47,71,73 Trúng 99
10/08/2023 02,25,69,24 Trúng 02
09/08/2023 61,25,94,85 Trúng 61
08/08/2023 66,23,72,04 Trúng 66
07/08/2023 72,58,17,03 Trúng 72
06/08/2023 39,17,02,60 Trượt
05/08/2023 10,90,02,42 Trúng 10
04/08/2023 77,17,91,53 Trúng 77
03/08/2023 88,42,86,45 Trúng 88
02/08/2023 37,20,35,66 Trúng 37
01/08/2023 30,45,93,43 Trúng 30
31/07/2023 66,47,84,18 Trượt
30/07/2023 41,60,21,57 Trúng 41
29/07/2023 58,39,66,77 Trúng 58
28/07/2023 15,41,71,21 Trúng 15
27/07/2023 71,59,60,55 Trúng 71
26/07/2023 29,28,87,07 Trúng 29
25/07/2023 59,72,49,95 Trúng 59
24/07/2023 42,81,83,39 Trúng 42
23/07/2023 62,06,72,77 Trúng 62
22/07/2023 33,93,66,71 Trúng 33
21/07/2023 44,73,28,40 Trúng 44
20/07/2023 21,31,07,30 Trượt
19/07/2023 39,58,26,97 Trúng 39
18/07/2023 80,81,20,93 Trúng 80
17/07/2023 06,66,43,55 Trúng 06
16/07/2023 51,97,59,29 Trúng 51
15/07/2023 97,87,99,18 Trúng 97
14/07/2023 68,26,95,96 Trúng 68
13/07/2023 02,11,45,06 Trúng 02
12/07/2023 15,34,78,50 Trúng 15
11/07/2023 31,88,89,91 Trúng 31
10/07/2023 22,54,30,94 Trúng 22
09/07/2023 08,52,47,46 Trúng 08
08/07/2023 15,12,13,69 Trúng 15
07/07/2023 76,53,11,73 Trúng 76
06/07/2023 98,08,78,89 Trúng 98
05/07/2023 97,90,27,68 Trúng 97
04/07/2023 83,63,71,04 Trúng 83
03/07/2023 63,09,92,26 Trượt
02/07/2023 23,08,67,90 Trúng 23
01/07/2023 46,33,62,07 Trúng 46
30/06/2023 51,27,48,36 Trúng 51
29/06/2023 20,10,54,19 Trúng 20
28/06/2023 95,43,80,29 Trúng 95
27/06/2023 95,04,55,53 Trúng 95
26/06/2023 93,91,73,89 Trúng 93
25/06/2023 34,22,18,29 Trúng 34
24/06/2023 70,52,84,22 Trúng 70
23/06/2023 60,13,74,53 Trúng 60
22/06/2023 67,28,71,31 Trúng 67
21/06/2023 34,70,80,16 Trúng 34
20/06/2023 32,98,79,71 Trúng 32
19/06/2023 11,68,39,38 Trượt
18/06/2023 51,93,89,24 Trúng 51
17/06/2023 61,78,82,29 Trúng 61
16/06/2023 30,80,54,77 Trúng 30
15/06/2023 04,03,43,96 Trúng 04
14/06/2023 54,17,67,33 Trúng 54
13/06/2023 61,15,97,12 Trúng 61
12/06/2023 42,60,87,28 Trúng 42
11/06/2023 60,59,22,80 Trúng 60
10/06/2023 36,19,69,56 Trúng 36
09/06/2023 88,64,56,54 Trúng 88
08/06/2023 37,73,99,20 Trúng 37
07/06/2023 57,85,60,96 Trúng 57
06/06/2023 79,56,30,01 Trúng 79
05/06/2023 81,80,73,31 Trúng 81
04/06/2023 08,30,35,80 Trúng 08
03/06/2023 70,69,71,29 Trúng 70
02/06/2023 63,69,93,87 Trúng 63
01/06/2023 70,74,84,42 Trượt
31/05/2023 61,35,10,92 Trúng 61
30/05/2023 65,79,67,43 Trúng 65
29/05/2023 67,73,08,28 Trúng 67
28/05/2023 59,54,53,68 Trúng 59
27/05/2023 55,18,09,86 Trượt
26/05/2023 91,77,22,45 Trúng 91
25/05/2023 19,33,10,35 Trúng 19
24/05/2023 66,31,48,42 Trúng 66
23/05/2023 72,43,49,03 Trúng 72
22/05/2023 54,12,46,03 Trúng 54
21/05/2023 97,55,03,83 Trúng 97
20/05/2023 52,61,51,94 Trúng 52
19/05/2023 17,96,70,94 Trúng 17
18/05/2023 32,51,86,00 Trúng 32
17/05/2023 49,56,37,80 Trúng 49
16/05/2023 31,47,53,66 Trúng 31
15/05/2023 56,48,59,98 Trúng 56
14/05/2023 53,03,10,46 Trúng 53
13/05/2023 49,67,20,58 Trúng 49
12/05/2023 02,62,77,21 Trúng 02
11/05/2023 34,09,86,17 Trúng 34
10/05/2023 96,31,16,82 Trúng 96
09/05/2023 46,69,33,31 Trúng 46
08/05/2023 81,12,57,10 Trúng 81
07/05/2023 60,20,17,57 Trúng 60
06/05/2023 53,82,71,48 Trượt
05/05/2023 47,98,97,25 Trúng 47
04/05/2023 18,85,59,16 Trúng 18
03/05/2023 76,60,78,56 Trúng 76
02/05/2023 65,82,12,47 Trúng 65
01/05/2023 20,23,77,38 Trúng 20
30/04/2023 19,85,81,61 Trúng 19
29/04/2023 39,96,61,44 Trúng 39
28/04/2023 96,04,94,06 Trúng 96
27/04/2023 55,14,31,96 Trúng 55
26/04/2023 75,09,19,05 Trúng 75
25/04/2023 83,40,18,91 Trúng 83
24/04/2023 05,80,45,04 Trúng 05
23/04/2023 79,94,00,12 Trúng 79
22/04/2023 52,93,05,16 Trúng 52
21/04/2023 14,68,20,92 Trúng 14
20/04/2023 23,56,09,03 Trúng 23
19/04/2023 85,74,19,35 Trúng 85
18/04/2023 61,36,41,04 Trúng 61
17/04/2023 76,46,51,60 Trúng 76
16/04/2023 48,98,58,45 Trúng 48
15/04/2023 14,66,06,28 Trúng 14
14/04/2023 34,93,44,08 Trúng 34
13/04/2023 62,15,40,43 Trượt
12/04/2023 95,47,78,14 Trúng 95
11/04/2023 39,51,79,59 Trúng 39
10/04/2023 63,09,77,74 Trúng 63
09/04/2023 26,15,22,61 Trúng 26
08/04/2023 15,05,41,52 Trúng 15
07/04/2023 36,99,73,20 Trúng 36
06/04/2023 17,78,86,08 Trượt
05/04/2023 26,41,62,29 Trúng 26
04/04/2023 45,47,27,05 Trúng 45
03/04/2023 33,72,17,27 Trúng 33
02/04/2023 44,58,75,47 Trúng 44
01/04/2023 38,12,19,78 Trượt
31/03/2023 81,54,36,06 Trúng 81
30/03/2023 04,25,80,98 Trúng 04
29/03/2023 67,22,47,18 Trúng 67
28/03/2023 39,09,07,56 Trượt
27/03/2023 30,28,21,11 Trúng 30
26/03/2023 65,43,21,74 Trúng 65
25/03/2023 73,53,07,67 Trúng 73
24/03/2023 57,51,68,23 Trúng 57
23/03/2023 83,25,59,71 Trúng 83
22/03/2023 98,78,95,64 Trúng 98
21/03/2023 64,96,83,75 Trúng 64
20/03/2023 92,02,86,59 Trúng 92
19/03/2023 03,41,88,95 Trúng 03
18/03/2023 70,90,65,52 Trúng 70
17/03/2023 89,45,14,99 Trúng 89
16/03/2023 81,86,90,32 Trúng 81
15/03/2023 24,52,71,02 Trúng 24
14/03/2023 59,29,01,67 Trượt
13/03/2023 75,44,17,45 Trúng 75
12/03/2023 95,82,36,84 Trúng 95
11/03/2023 06,93,36,17 Trượt
10/03/2023 20,66,98,44 Trúng 20
09/03/2023 05,23,30,60 Trúng 05
08/03/2023 87,79,92,86 Trúng 87
07/03/2023 77,63,11,12 Trúng 77
06/03/2023 19,37,53,07 Trúng 19
05/03/2023 18,46,53,45 Trúng 18
04/03/2023 43,11,71,51 Trúng 43
03/03/2023 56,19,26,81 Trúng 56
02/03/2023 77,19,14,49 Trúng 77
01/03/2023 02,15,85,00 Trúng 02
28/02/2023 27,06,13,56 Trúng 27
27/02/2023 58,46,22,44 Trúng 58
26/02/2023 60,47,54,75 Trúng 60
25/02/2023 15,85,22,41 Trúng 15
24/02/2023 79,59,24,26 Trúng 79
23/02/2023 64,40,08,77 Trúng 64
22/02/2023 57,32,88,77 Trúng 57
21/02/2023 81,18,70,85 Trúng 81
20/02/2023 75,77,70,93 Trúng 75
19/02/2023 64,16,80,17 Trúng 64
18/02/2023 71,43,75,31 Trúng 71
17/02/2023 35,72,21,81 Trúng 35
16/02/2023 43,44,47,27 Trúng 43
15/02/2023 58,49,09,20 Trúng 58
14/02/2023 41,47,33,08 Trúng 41
13/02/2023 16,89,48,66 Trúng 16
12/02/2023 41,97,07,69 Trúng 41
11/02/2023 13,84,26,28 Trúng 13
10/02/2023 19,59,43,71 Trượt
09/02/2023 37,03,06,31 Trúng 37
08/02/2023 64,74,10,66 Trúng 64
07/02/2023 98,56,09,00 Trúng 98
06/02/2023 92,52,46,18 Trúng 92
05/02/2023 34,58,15,40 Trượt
04/02/2023 03,70,55,08 Trượt
03/02/2023 66,47,44,98 Trúng 66
02/02/2023 53,15,88,76 Trượt
01/02/2023 46,11,13,44 Trượt
31/01/2023 61,98,32,28 Trúng 61
30/01/2023 79,22,09,07 Trúng 79

Dàn đề 4 số miền Bắc – Định nghĩa và phương pháp chơi

Trong mọi trò chơi cá cược, ai cũng muốn giành chiến thắng. Vì vậy vấn đề soi cầu là vô cùng quan trọng để tiến đến chiến thắng gần hơn. Đối với những anh em lâu năm, bạn sẽ khá quen thuộc với thuật ngữ dàn đề 4 số miền Bắc. Thế nhưng nó còn khá mơ hồ đối với những ai mới vào nghề. Đó cũng là lý do bạn không nên bỏ qua bài chia sẻ sau đây của Soicauvip666 để hiểu rõ hơn.

1. Dàn đề 4 số miền Bắc là gì?

Dàn đề 4 số miền Bắc được hiểu đơn giản là tìm cầu lô đẹp. Từ đó chọn ra những con số có khả năng trúng cao nhất trong ngày hôm nay. Từ những con số về nhiều nháy, chúng ta sẽ ghép những cặp số đẹp nhất lại với nhau để tạo nên dàn lô 4 số vip. Nhờ đó, phương pháp này cho tỷ lệ trúng khá cao. Tất cả các cặp số đều đã được soi cầu và đánh giá kỹ càng.

Dàn đề 4 số miền Bắc là gì?
Dàn đề 4 số miền Bắc là gì? 

Áp dụng phương pháp soi cầu dàn đề 4 số miền Bắc sẽ mang lại cho bạn một số lợi thế:

 • Mang lại tỷ lệ trúng cao: Nếu chơi theo phương pháp bạch thủ thì bạn chỉ cần chọn 1-2 con để chơi nhưng tỷ lệ thắng rất thấp. Ngược lại nếu bạn dàn đề 4 số thì tỷ lệ trúng sẽ cao hơn.
 • Dàn đề 4 số cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn so với dàn đề 20 số.
 • Phần lợi nhuận bạn nhận được nếu trúng cũng sẽ cao hơn so với cách dàn đề 20 số.

Tuy nhiên, cách đánh dàn 4 số cũng có nhược điểm là tỷ lệ thành công sẽ ngang với đánh nhiều số. Đồng thời, dàn đề 4 số cũng sẽ khá khó đối với những người mới bắt đầu.

2. Hướng dẫn cách soi cầu dàn đề 4 số miền Bắc chuẩn xác

Sau khi đã nắm được khái niệm về dàn đề 4 số. Hãy cùng xem phương pháp nào cho tỷ lệ thắng cao nhất nhé.

2.1. Thống kê tần suất

Bạn hoàn toàn có thể tự thống kê tần suất xuất hiện của các con số đã ra trong giải đặc biệt. Tuy nhiên, phương pháp tự thống kê 4 số miền bắc này có thể dẫn đến những sai số không đáng có.

Thống kê tần suất
Thống kê tần suất

Do đó, bạn nên sử dụng các ứng dụng hoặc trang web cung cấp kết quả tần suất lô 4 số miễn phí mới nhất. Sau khi có kết quả thống kê, bạn ghi ra những con số hay xuất hiện nhất và đánh lô đề.

2.2. Soi cầu theo lô rơi

Phương pháp này có 2 hình thức để thực hiện:

 • Bạn sẽ chơi trên những con lô đã xuất hiện trong đề vài ngày trước. Thông thường thời gian lý tưởng là 3-5 ngày, hoặc nếu nó xuất hiện cách đây 9 ngày thì khả năng rơi hôm nay sẽ rất cao.
 • Tỷ lệ lô nổ cùng vị trí với lô rơi hôm trước là rất cao. Anh em có thể tận dụng điều này để bắt cặp để chọn những cặp dễ trúng.

2.3. Soi cầu theo lô kép

Với phương pháp này người chơi sẽ tìm các lô kép đã về sau đó ghép lại để tạo thành 4 lô vip. Sau đó nuôi chúng trong thời gian 1-3 ngày.

2.4. Soi cầu bạch thủ

Đây là phương pháp soi cầu lô được người chơi lô đề áp dụng phổ biến nhất. Với phương pháp này, bạn cần xem kỹ kết quả xổ số của ngày hôm trước sau đó dùng phương pháp soi cầu bạch thủ hình quả trám để tìm ra lô số. Nếu ứng dụng thành công, cơ hội chiến thắng của bạn có thể lên tới 90%.

2.5. Soi cầu chạm 2 nháy

Phương pháp này không quá khó và phù hợp với những người mới chơi. Bạn chỉ cần quan sát kết quả xổ số ngày hôm trước. Nếu thấy cầu xuất hiện số chạm đầu và đuôi thì nên chốt ngay.

2.6. Tìm quy luật dàn đề 4 số miễn phí

Mỗi con số xuất hiện trong giải đặc biệt đều chứa đựng những quy luật nhất định. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ những quy luật này thì khả năng chiến thắng là rất lớn. Tuy nhiên người chơi cần có thời gian nghiên cứu. Cuối cùng phân tích chuyên sâu sau đó mới có thể đưa ra dàn đề 4 số miễn phí chính xác.

3. Thời gian phù hợp để nuôi dàn đề 4 số miền Bắc

Thời gian phù hợp để nuôi dàn đề 4 số miền Bắc
Thời gian phù hợp để nuôi dàn đề 4 số miền Bắc

2, 3 và 5 ngày được cho là thời gian lý tưởng để nuôi dàn đề 4 số. Cụ thể:

3.1 Nuôi dàn đề 4 số khung 2 ngày

Nuôi dàn đề 2 ngày thường người chơi sẽ chọn đánh bạch thủ hoặc xong lô. Hai tỷ lệ nuôi lô phổ biến được nhiều người lựa chọn là 1:2 và 1:3.

3.2. Nuôi dàn đề 4 số khung 3 ngày

Cách nuôi lô 3 ngày sẽ như sau:

 • Ngày 1: Sử dụng phương pháp soi cầu để chọn con bạch thủ tiềm năng nhất
 • Ngày 2: Có thể bạch thủ bạn chọn sẽ không về nhưng nếu có dấu hiệu có thể nổ ở ngày thứ 3 thì bạn có thể tiếp tục nuôi.
 • Ngày 3: Đây là ngày nuôi cuối cùng nếu vẫn không nổ thì chuyển sang khung mới.

3.3. Nuôi dàn đề 4 số khung 5 ngày

Người chơi có thể chọn cho mình bộ 4 số theo khung 5 ngày này khá hiệu quả. Bộ đề này thường sẽ lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Thông thường tỷ lệ tiền trên tiền trong 5 ngày sẽ là 1:2:4:8:20.

4. Gợi ý dàn đề 4 số miền Bắc miễn phí

Để giúp bạn tra được những con số phù hợp với bộ 4 số miễn phí mới nhất, chúng tôi xin gợi ý các bộ số sau:

 • Bộ số lô tô từ 1 đến 6 sẽ bao gồm 4 số sau: 16 61 11 66
 • Bộ số lô tô từ 0 đến 5 sẽ bao gồm 4 số sau: 05 50 00 55
 • Bộ số lô tô từ 4 đến 9 sẽ bao gồm 4 số sau: 49 94 44 99
 • Bộ số lô tô từ 3 đến 8 sẽ bao gồm 4 số sau: 38 83 33 88
 • Bộ số lô tô từ 2 đến 7 sẽ bao gồm 4 số sau: 27 72 22 77

Dàn đề sử dụng các số này thường kết hợp với dàn đề 4 số khác. Bạn cũng cần chú ý đến những con số chạm đầu và chạm đuôi khi chơi dàn đề kiểu này.

5. Lời kết lại

Nhìn chung, những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu về dàn đề 4 số miền Bắc và phương pháp soi cầu hiệu quả. Hi vọng người chơi sẽ tìm được cho mình một cầu lô chính xác tại trang web Soicauvip666.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]