THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
22/02/2024
21/02/2024 37,89,06,17,73,66 Trúng 37
20/02/2024 06,77,46,87,97,55 Trúng 06
19/02/2024 01,38,93,89,27,03 Trúng 01
18/02/2024 03,77,89,34,87,54 Trúng 03
17/02/2024 94,84,43,79,71,03 Trúng 94
16/02/2024 96,06,92,78,25,72 Trượt
15/02/2024 96,50,04,36,92,16 Trượt
14/02/2024 70,32,23,12,75,72 Trúng 70
13/02/2024 00,58,32,48,16,43 Trúng 00
08/02/2024 52,95,29,53,78,98 Trúng 52
07/02/2024 84,56,03,26,72,92 Trúng 84
06/02/2024 67,78,22,88,48,71 Trúng 67
05/02/2024 76,77,12,25,19,54 Trúng 76
04/02/2024 00,80,85,67,65,70 Trúng 00
03/02/2024 89,45,96,05,28,63 Trúng 89
02/02/2024 54,15,43,79,48,88 Trượt
01/02/2024 44,39,37,22,30,29 Trúng 44
31/01/2024 66,78,13,02,60,18 Trúng 66
30/01/2024 64,13,44,47,06,99 Trượt
29/01/2024 46,03,70,75,31,08 Trúng 46
28/01/2024 74,19,92,57,17,88 Trúng 74
27/01/2024 08,61,34,02,00,89 Trượt
26/01/2024 47,17,74,65,35,05 Trúng 47
25/01/2024 52,70,50,96,89,26 Trượt
24/01/2024 61,84,72,28,30,85 Trúng 61
23/01/2024 52,56,46,87,06,44 Trượt
22/01/2024 10,21,00,90,96,78 Trúng 10
21/01/2024 19,36,81,04,22,48 Trúng 19
20/01/2024 64,45,17,20,22,01 Trúng 64
19/01/2024 09,60,89,44,59,95 Trúng 09
18/01/2024 98,89,26,96,74,13 Trúng 98
17/01/2024 53,38,49,57,36,13 Trúng 53
16/01/2024 39,69,98,11,40,44 Trúng 39
15/01/2024 61,03,41,78,83,22 Trúng 61
14/01/2024 19,23,59,44,05,40 Trượt
13/01/2024 38,35,68,45,11,83 Trượt
12/01/2024 13,85,22,46,62,98 Trúng 13
11/01/2024 85,77,35,42,07,58 Trúng 85
10/01/2024 32,17,81,24,39,03 Trúng 32
09/01/2024 77,46,04,41,86,06 Trúng 77
08/01/2024 89,74,90,96,08,27 Trúng 89
07/01/2024 18,60,14,44,17,29 Trúng 18
06/01/2024 18,98,59,99,86,40 Trượt
05/01/2024 67,99,22,85,25,98 Trúng 67
04/01/2024 40,95,46,09,01,84 Trúng 40
03/01/2024 95,27,21,55,46,81 Trúng 95
02/01/2024 46,38,37,14,17,79 Trượt
01/01/2024 03,00,60,47,69,77 Trượt
31/12/2023 58,99,39,08,94,53 Trúng 58
30/12/2023 80,99,25,07,14,71 Trúng 80
29/12/2023 20,97,55,02,27,18 Trúng 20
28/12/2023 31,56,65,26,07,13 Trúng 31
27/12/2023 17,65,57,09,87,47 Trúng 17
26/12/2023 36,63,50,61,28,12 Trúng 36
25/12/2023 25,69,85,02,92,64 Trúng 25
24/12/2023 43,69,52,70,55,29 Trúng 43
23/12/2023 16,17,40,70,74,56 Trúng 16
22/12/2023 11,95,97,53,57,09 Trúng 11
21/12/2023 85,31,53,40,42,95 Trúng 85
20/12/2023 78,33,02,22,45,37 Trúng 78
19/12/2023 77,30,11,78,15,96 Trúng 77
18/12/2023 32,08,71,97,31,02 Trúng 32
17/12/2023 57,80,97,87,15,26 Trúng 57
16/12/2023 25,13,20,30,40,63 Trúng 25
15/12/2023 04,40,66,43,54,74 Trúng 04
14/12/2023 62,72,35,33,31,04 Trượt
13/12/2023 06,18,08,16,57,20 Trúng 06
12/12/2023 70,02,27,71,44,81 Trúng 70
11/12/2023 38,94,47,55,49,43 Trúng 38
10/12/2023 60,33,78,25,24,93 Trúng 60
09/12/2023 86,83,84,59,06,73 Trượt
08/12/2023 23,57,67,95,24,04 Trúng 23
07/12/2023 27,81,28,05,92,76 Trúng 27
06/12/2023 78,56,76,55,96,63 Trúng 78
05/12/2023 21,64,39,13,35,43 Trúng 21
04/12/2023 94,50,56,68,39,03 Trúng 94
03/12/2023 16,44,57,54,67,98 Trúng 16
02/12/2023 85,71,70,39,60,00 Trúng 85
01/12/2023 01,71,29,63,86,16 Trúng 01
30/11/2023 26,31,71,80,03,97 Trúng 26
29/11/2023 41,46,93,31,04,79 Trúng 41
28/11/2023 44,50,76,04,33,37 Trượt
27/11/2023 57,40,13,82,48,71 Trúng 57
26/11/2023 73,55,42,05,10,83 Trúng 73
25/11/2023 52,85,22,39,59,13 Trượt
24/11/2023 52,38,71,21,35,02 Trúng 52
23/11/2023 99,91,15,59,71,30 Trúng 99
22/11/2023 70,29,67,71,40,49 Trúng 70
21/11/2023 48,77,57,12,53,60 Trúng 48
20/11/2023 71,54,14,90,52,30 Trúng 71
19/11/2023 29,75,35,00,17,70 Trúng 29
18/11/2023 71,35,66,54,51,57 Trúng 71
17/11/2023 33,99,27,78,14,73 Trượt
16/11/2023 69,87,81,07,76,51 Trúng 69
15/11/2023 59,02,65,09,00,60 Trúng 59
14/11/2023 00,96,80,03,30,34 Trúng 00
13/11/2023 12,87,58,74,16,70 Trúng 12
12/11/2023 75,09,56,46,13,85 Trúng 75
11/11/2023 91,10,45,51,43,61 Trúng 91
10/11/2023 70,58,19,06,01,24 Trúng 70
09/11/2023 62,58,64,68,99,98 Trúng 62
08/11/2023 26,41,84,85,11,83 Trúng 26
07/11/2023 49,15,52,32,17,16 Trúng 49
06/11/2023 84,09,51,03,11,33 Trúng 84
05/11/2023 84,59,19,56,65,63 Trúng 84
04/11/2023 58,53,73,41,34,60 Trúng 58
03/11/2023 61,54,60,04,06,46 Trúng 61
02/11/2023 27,89,63,81,57,87 Trúng 27
01/11/2023 36,26,82,60,59,67 Trúng 36
31/10/2023 67,88,29,37,03,73 Trúng 67
30/10/2023 84,04,47,21,73,78 Trúng 84
29/10/2023 50,80,56,70,36,06 Trúng 50
28/10/2023 57,85,33,70,78,01 Trúng 57
27/10/2023 36,18,78,53,17,94 Trúng 36
26/10/2023 88,46,32,15,96,59 Trúng 88
25/10/2023 24,48,82,28,00,55 Trượt
24/10/2023 88,15,10,69,71,28 Trúng 88
23/10/2023 44,51,20,55,76,22 Trúng 44
22/10/2023 18,52,00,73,28,85 Trúng 18
21/10/2023 49,39,41,71,66,47 Trúng 49
20/10/2023 88,10,12,74,73,20 Trúng 88
19/10/2023 05,98,10,31,74,17 Trúng 05
18/10/2023 00,89,18,32,90,80 Trúng 00
17/10/2023 76,61,52,33,99,41 Trúng 76
16/10/2023 40,56,78,69,88,68 Trúng 40
15/10/2023 16,97,47,93,69,52 Trượt
14/10/2023 72,84,95,54,46,70 Trúng 54
13/10/2023 20,00,23,41,13,81 Trúng 20
12/10/2023 75,26,41,30,17,54 Trúng 75
11/10/2023 48,70,88,92,06,76 Trượt
10/10/2023 21,00,59,68,05,37 Trúng 21
09/10/2023 45,38,44,22,09,54 Trúng 45
08/10/2023 88,58,15,25,65,76 Trúng 88
07/10/2023 47,72,50,07,66,97 Trúng 47
06/10/2023 21,80,48,65,40,86 Trúng 21
05/10/2023 33,46,88,43,94,77 Trúng 33
04/10/2023 39,33,61,62,72,57 Trúng 39
03/10/2023 56,94,61,22,59,41 Trúng 56
02/10/2023 73,38,24,49,30,72 Trúng 73
01/10/2023 89,61,20,93,54,35 Trúng 89
30/09/2023 37,46,51,21,82,72 Trúng 37
29/09/2023 44,58,87,36,94,98 Trúng 44
28/09/2023 53,57,03,39,30,02 Trượt
27/09/2023 47,78,83,13,59,82 Trúng 47
26/09/2023 36,89,17,71,39,46 Trúng 36
25/09/2023 57,08,92,39,37,09 Trượt
24/09/2023 78,15,47,24,68,49 Trúng 78
23/09/2023 22,62,63,45,51,43 Trúng 22
22/09/2023 14,25,36,85,11,72 Trúng 14
21/09/2023 66,15,98,65,77,84 Trúng 66
20/09/2023 53,05,04,72,68,76 Trượt
19/09/2023 31,22,79,35,02,63 Trượt
18/09/2023 04,74,09,80,83,16 Trúng 04
17/09/2023 65,68,40,79,37,12 Trúng 65
16/09/2023 24,15,71,72,56,75 Trúng 24
15/09/2023 20,10,55,05,71,57 Trúng 20
14/09/2023 22,71,32,73,42,17 Trúng 22
13/09/2023 36,61,64,96,85,60 Trượt
12/09/2023 32,49,90,04,76,89 Trúng 32
11/09/2023 68,17,86,32,66,78 Trúng 68
10/09/2023 02,43,49,15,41,79 Trúng 02
09/09/2023 52,62,84,31,60,75 Trúng 52
08/09/2023 76,18,77,44,16,58 Trúng 76
07/09/2023 56,22,07,40,81,79 Trúng 56
06/09/2023 69,21,50,49,68,80 Trúng 69
05/09/2023 67,84,70,57,73,62 Trúng 67
04/09/2023 11,68,02,37,27,67 Trúng 11
03/09/2023 86,69,76,83,16,85 Trúng 86
02/09/2023 80,02,13,72,45,81 Trúng 80
01/09/2023 79,05,13,19,89,38 Trúng 79
31/08/2023 40,28,71,35,18,77 Trúng 40
30/08/2023 51,18,95,70,94,06 Trúng 51
29/08/2023 78,04,20,84,06,07 Trúng 78
28/08/2023 85,15,97,01,56,22 Trúng 85
27/08/2023 48,23,00,55,21,78 Trúng 48
26/08/2023 28,17,86,52,29,16 Trượt
25/08/2023 43,15,44,75,17,88 Trúng 43
24/08/2023 73,08,36,28,27,89 Trúng 73
23/08/2023 34,89,73,52,16,92 Trúng 34
22/08/2023 79,70,07,41,71,94 Trúng 79
21/08/2023 04,17,79,50,34,75 Trượt
20/08/2023 09,81,91,08,04,60 Trúng 09
19/08/2023 30,65,12,68,20,90 Trúng 30
18/08/2023 87,98,71,10,74,06 Trúng 87
17/08/2023 86,00,74,17,16,41 Trúng 86
16/08/2023 19,11,87,21,58,44 Trúng 19
15/08/2023 89,64,09,18,23,14 Trượt
14/08/2023 93,71,77,15,23,39 Trúng 93
13/08/2023 28,50,07,80,83,04 Trúng 28
12/08/2023 48,28,16,66,69,26 Trúng 48
11/08/2023 99,23,32,93,49,16 Trúng 99
10/08/2023 02,42,30,57,87,26 Trúng 02
09/08/2023 61,95,62,21,34,25 Trúng 61
08/08/2023 66,73,39,92,06,34 Trúng 66
07/08/2023 72,53,64,82,57,76 Trúng 72
06/08/2023 23,26,44,30,61,43 Trúng 23
05/08/2023 10,23,50,78,49,63 Trúng 10
04/08/2023 77,91,42,67,69,87 Trúng 77
03/08/2023 88,09,42,75,28,20 Trúng 88
02/08/2023 37,31,53,13,67,51 Trúng 37
01/08/2023 30,60,73,24,29,68 Trúng 30
31/07/2023 15,66,25,42,84,45 Trúng 15
30/07/2023 41,45,63,14,10,38 Trúng 41
29/07/2023 58,50,70,47,38,93 Trúng 58
28/07/2023 15,47,32,88,71,86 Trúng 15
27/07/2023 71,37,96,17,54,99 Trúng 71
26/07/2023 29,10,14,70,43,71 Trúng 29
25/07/2023 59,47,82,61,13,90 Trúng 59
24/07/2023 42,43,58,48,99,11 Trúng 42
23/07/2023 62,12,22,74,34,72 Trúng 62
22/07/2023 33,38,49,84,25,45 Trúng 33
21/07/2023 44,80,61,39,96,19 Trúng 44
20/07/2023 86,30,44,57,49,98 Trúng 86
19/07/2023 39,11,42,29,33,92 Trúng 39
18/07/2023 80,10,22,35,06,05 Trúng 80
17/07/2023 06,66,65,33,50,98 Trúng 06
16/07/2023 51,93,29,04,66,69 Trúng 51
15/07/2023 97,37,34,56,79,18 Trúng 97
14/07/2023 68,41,85,90,93,37 Trúng 68
13/07/2023 02,46,22,80,06,72 Trúng 02
12/07/2023 15,26,68,02,78,36 Trúng 15
11/07/2023 86,76,98,89,67,34 Trượt
10/07/2023 22,59,19,82,15,02 Trúng 22
09/07/2023 08,48,63,61,88,39 Trúng 08
08/07/2023 15,42,43,85,18,94 Trúng 15
07/07/2023 76,44,63,30,17,67 Trúng 76
06/07/2023 98,03,10,18,91,34 Trúng 98
05/07/2023 97,02,20,78,27,70 Trúng 97
04/07/2023 83,01,00,54,82,95 Trúng 83
03/07/2023 94,35,33,81,79,50 Trúng 94
02/07/2023 23,20,93,15,88,70 Trúng 23
01/07/2023 46,92,81,94,62,74 Trúng 46
30/06/2023 51,39,72,78,88,01 Trúng 51
29/06/2023 20,65,48,30,49,97 Trúng 20
28/06/2023 95,60,79,92,19,31 Trúng 95
27/06/2023 95,50,32,98,40,53 Trúng 95
26/06/2023 93,97,45,80,29,75 Trúng 93
25/06/2023 34,52,03,63,23,96 Trúng 34
24/06/2023 70,53,13,76,86,11 Trúng 70
23/06/2023 60,93,83,34,18,79 Trúng 60

Dàn đề 6 số miền Bắc – Bí kíp soi cầu dàn 6 số siêu chuẩn

Dàn đề 6 số miền Bắc là hình thức chơi được nhiều người chơi biết đến và áp dụng. Phương pháp này được đánh giá đơn giản với số lượng cầu lô dự đoán vừa đủ. Nếu bạn tò mò về cách chơi của loại hình này, hãy theo dõi bài viết sau của Soicauvip666.

1. Thông tin cần biết về dàn đề 6 số miền Bắc

Dàn đề 6 số miền Bắc là việc nghiên cứu các con số hay hiểu một cách đơn giản là giai đoạn đầu tiên. Mà người chơi cần thực hiện trước khi bắt đầu tham gia chơi lô đề. Bằng cách nào đó để tìm ra con số có xác suất trúng cao nhất.

Thông tin cần biết về dàn đề 6 số miền Bắc
Thông tin cần biết về dàn đề 6 số miền Bắc 

Tóm lại, dàn lô 6 số là nơi người chơi sẽ thống kê và tập hợp xác suất của dãy bao gồm 6 số. Đây là những con số mà anh em dự đoán cầu lô sẽ về ngày hôm nay.

Dàn lô 6 số mang đến cho người chơi xác suất trúng khá cao và rủi ro tương đối thấp. Dựa vào cách này bạn sẽ dễ dàng soi cầu lô 6 số chuẩn nhất. Đây là một trong những kinh nghiệm chơi lô đề hiệu quả thường được người chơi lô đề áp dụng.

2. Bí kíp soi dàn đề 6 số miền Bắc bất bại

Hiện nay có rất nhiều phương pháp soi cầu phổ biến được áp dụng thông qua các phương pháp có tỷ lệ trúng cao. Nhưng không phải ai cũng hiểu và có kinh nghiệm áp dụng các phương pháp này. Vì vậy dưới đây chúng tôi đã cung cấp những bí kíp soi dàn đề 6 số miền Bắc miễn phí từ những người có kinh nghiệm.

2.1. Dự đoán lô 6 số dựa vào bạch thủ

Cách soi cầu bạch thủ dự đoán lô 6 số được nhiều người áp dụng. Nói một cách đơn giản, phương pháp này là cách chọn những con số có tỷ lệ hoàn trả cao nhất. Sau đó nuôi chúng trong một thời gian nhất định và chờ các con số này nổ. 

Để tìm ra con số may mắn cần phải quan sát và nghiên cứu trong một thời gian dài. Đồng thời dựa vào bảng kết quả xổ số hàng ngày để tìm ra mối liên hệ từ kết quả của các ngày với nhau.

  • Bước 1: Đầu tiên soi cầu để chọn ra những cầu lô bạch thủ đẹp nhất
  • Bước 2: Nuôi trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào số vốn mà người chơi có (lưu ý: chỉ nuôi tối đa 7 ngày)
  • Bước 3: Chọn một con số ưng ý để tham gia chốt số.

Với cách này người chơi không cần phải có quá nhiều vốn nên thiệt hại không nhiều. Cách soi cầu này cho tỷ lệ trúng cao và hiếm khi ra lệch. Do đó, người chơi có thể yên tâm sử dụng phương pháp này để tìm ra dàn đề 6 số miền Bắc chính xác.

2.2. Bắt cầu lô 6 số dựa vào lô rơi

Soi cầu lô rơi cũng là một cách hiệu quả để bạn tìm ra dàn 6 số chuẩn. Hiện nay có 2 loại lô rơi được áp dụng trong lô tô đó là lô rơi từ lô và lô rơi từ đề. Cách chơi này được thực hiện khá đơn giản nhưng xác suất tìm ra số chính xác cũng rất cao.

Bắt cầu lô 6 số dựa vào lô rơi
Bắt cầu lô 6 số dựa vào lô rơi

Soi cầu lô rơi thường xuất hiện sau khoảng 4 ngày kể từ khi số đề rơi ở kết quả ngày hôm trước. Một gợi ý nhỏ mà bạn cần biết khi áp dụng đó là nên đánh theo cặp. Vì tỷ lệ thưởng khi trúng lô thường cao hơn so với khi chọn cách lẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng những kinh nghiệm chơi lô đề khác để đạt hiệu quả cao hơn.

2.3. Dự đoán lô 6 số từ cầu động

Soi cầu dàn 6 số từ cầu động là một cách rất hiệu giúp bạn tìm ra con số chính xác nhất. Đây là cách soi cầu được những người chơi lâu năm sử dụng vì nó có tỷ lệ trúng cao. Tuy nhiên, một điều mà bạn cần lưu ý khi áp dụng cách này đó là:

  • Cách soi cầu này có tính chất lặp đi lặp lại nên người chơi cần tìm hiểu kỹ.
  • Người chơi phải nhớ rằng sau khi thắng thì không nên chơi tiếp con đó mà hãy tìm cầu khác để chơi.
  • Nếu bạn vẫn muốn chơi dãy số cũ thì nên nghỉ sau vài ngày.

2.4. Soi cầu dàn đề 6 số từ cầu chạm

Một trong những cách tạo dàn đề 6 số hiệu quả không thể bỏ qua đó là dựa vào cầu chạm. Phương pháp này được người chơi áp dụng để tìm kiếm cơ hội chiến thắng cao nhất.

Soi cầu dàn đề 6 số từ cầu chạm
Soi cầu dàn đề 6 số từ cầu chạm

Ví dụ cầu chạm số giữa ngày thứ 4 của giải đặc biệt hay cầu chạm đầu đuôi ngày thứ 5. Người chơi có thể dựa vào những dấu hiệu này. Để tìm ra 6 con lô tô đẹp nhất tạo thành một dàn. Bằng cách này, xác suất chiến thắng được đánh giá rất cao.

2.5. Tìm dàn đề 6 số theo đuôi

Cách dự đoán cầu lô 6 số theo đuôi được nhiều người lựa chọn. Đây là một trong những dàn đề phổ biến và dễ sử dụng nhất nên ai cũng có thể tham gia.

Trước hết, bạn xem bảng kết quả xổ số đã về ngày hôm đó. Nếu bạn thấy bất kỳ số đuôi nào, hãy sử dụng số đó làm vị trí hàng đơn vị. Tiếp tục ghép với các chữ số từ 0 đến 9 ở đầu. Có 10 dàn đề theo đuôi từ 0 đến 9. Việc của bạn là chọn dãy số mà mình ưng ý nhất để chơi.

Ví dụ: Hôm nay bạn soi cầu đầu đuôi thấy đuôi 1 có khả năng về cao nhất. Dàn đề 1 sẽ có các số như: 01, 11, 21… Tỷ lệ trúng là 10%, cao gấp 10 lần so với việc bạn chỉ chơi bạch thủ lô hay song thủ lô.

2.6. Tìm dàn đề 6 số theo đầu

Bên cạnh dự đoán dàn đề 6 số miền Bắc theo đuôi. Thì cũng có thể áp dụng cách tìm dàn đề theo đầu. Sau khi tính toán và nghiên cứu nếu thấy đầu nào có khả năng về nhiều thì nên đánh hết con trong dãy từ 00 đến 99 bằng đầu đó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách kết dàn tương tự. Lấy một số cụ thể rồi ghép nó với các số trong phạm vi từ 0 đến 9. Từ đó, có tổng cộng 10 dàn khác nhau. Bạn chọn dàn mà mình ưng ý nhất cùng với 6 số đẹp nhất trong dàn đó để chơi. 

Lời kết lại

Nội dung trên là những giới thiệu liên quan đến dàn đề 6 số miền Bắc. Những cách để bạn thực hiện soi cầu một cách chính xác và mang lại chiến thắng cao nhất. Để biết thêm thông tin cũng như số đẹp khi chơi hãy đến với Soicauvip666. Đây là địa chỉ soi cầu uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng nhất hiện nay.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu hoàn toàn miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số. Có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]