THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 06,40 Trúng 06, 40
04/12/2023 12,92 Trúng 12, 92
03/12/2023 30,61 Trúng 30x2, 61
02/12/2023 17,27 Trúng 17, 27
01/12/2023 36,96 Trượt
30/11/2023 87,58 Trúng 87, 58
29/11/2023 59,10 Trúng 59, 10
28/11/2023 03,54 Trúng 03, 54
27/11/2023 36,59 Trúng 36, 59x3
26/11/2023 73,82 Trúng 73, 82x2
25/11/2023 68,31 Trúng 68, 31
24/11/2023 52,10 Trúng 52, 10
23/11/2023 07,43 Trượt
22/11/2023 79,89 Trượt
21/11/2023 99,29 Trúng 99, 29x2
20/11/2023 18,72 Trúng 18, 72
19/11/2023 64,97 Trúng 64, 97x2
18/11/2023 71,97 Trúng 71, 97
17/11/2023 10,26 Trúng 10, 26
16/11/2023 79,44 Trúng 79x2, 44
15/11/2023 48,79 Trúng 48, 79
14/11/2023 49,00 Trúng 49, 00x2
13/11/2023 67,68 Trúng 67, 68
12/11/2023 36,30 Trúng 36, 30
11/11/2023 46,70 Trúng 46, 70
10/11/2023 78,74 Trúng 78, 74x2
09/11/2023 96,22 Trúng 96, 22
08/11/2023 27,15 Trúng 27, 15
07/11/2023 24,73 Trúng 24x2, 73
06/11/2023 88,59 Trúng 88, 59
05/11/2023 82,57 Trúng 82x3, 57
04/11/2023 85,51 Trúng 85x2, 51
03/11/2023 61,87 Trúng 61x2, 87
02/11/2023 78,69 Trúng 78, 69
01/11/2023 53,99 Trúng 53, 99
31/10/2023 14,70 Trúng 14, 70
30/10/2023 18,81 Trúng 18, 81
29/10/2023 54,98 Trúng 54, 98x2
28/10/2023 37,93 Trúng 37, 93
27/10/2023 08,55 Trúng 08, 55
26/10/2023 06,19 Trúng 06x2, 19
25/10/2023 21,13 Trượt
24/10/2023 78,95 Trượt
23/10/2023 99,22 Trượt
22/10/2023 70,08 Trượt
21/10/2023 36,42 Trượt
20/10/2023 53,40 Trúng 40
19/10/2023 67,59 Trúng 67, 59
18/10/2023 12,40 Trượt
17/10/2023 52,88 Trúng 88
16/10/2023 05,03 Trượt
15/10/2023 67,48 Trượt
14/10/2023 94,68 Trượt
13/10/2023 20,97 Trúng 20, 97
12/10/2023 46,54 Trúng 46
11/10/2023 42,66 Trượt
10/10/2023 79,19 Trúng 79, 19
09/10/2023 68,35 Trúng 68, 35
08/10/2023 34,89 Trúng 34, 89
07/10/2023 68,49 Trúng 68, 49
06/10/2023 27,70 Trúng 27, 70
05/10/2023 30,67 Trượt
04/10/2023 77,86 Trúng 77, 86x2
03/10/2023 18,32 Trúng 18, 32
02/10/2023 73,64 Trúng 73x2, 64
01/10/2023 82,13 Trượt
30/09/2023 63,65 Trượt
29/09/2023 21,66 Trúng 21, 66
28/09/2023 13,93 Trượt
27/09/2023 22,74 Trúng 22, 74
26/09/2023 35,84 Trúng 35, 84
25/09/2023 65,97 Trúng 65x2, 97
24/09/2023 19,39 Trúng 19, 39
23/09/2023 95,65 Trượt
22/09/2023 31,54 Trúng 31
21/09/2023 21,63 Trúng 21, 63x2
20/09/2023 33,64 Trúng 33, 64
19/09/2023 78,72 Trúng 78, 72
18/09/2023 38,06 Trúng 38, 06
17/09/2023 53,75 Trúng 53, 75
16/09/2023 00,24 Trúng 00, 24
15/09/2023 63,77 Trúng 63, 77
14/09/2023 24,54 Trúng 24, 54
13/09/2023 59,80 Trúng 59, 80
12/09/2023 63,03 Trúng 63, 03
11/09/2023 36,56 Trúng 36, 56
10/09/2023 32,91 Trúng 32, 91
09/09/2023 78,52 Trúng 78, 52
08/09/2023 82,39 Trúng 82, 39
07/09/2023 63,19 Trúng 63, 19x2
06/09/2023 04,69 Trúng 04, 69x2
05/09/2023 56,74 Trượt
04/09/2023 81,08 Trúng 81, 08
03/09/2023 74,58 Trúng 74, 58
02/09/2023 36,91 Trúng 36, 91x2
01/09/2023 26,27 Trúng 26, 27
31/08/2023 85,45 Trúng 45
30/08/2023 41,82 Trúng 41, 82
29/08/2023 98,33 Trượt
28/08/2023 42,89 Trượt
27/08/2023 70,44 Trúng 70, 44x2
26/08/2023 91,42 Trúng 91, 42
25/08/2023 74,09 Trúng 74, 09
24/08/2023 67,18 Trúng 67, 18
23/08/2023 43,25 Trượt
22/08/2023 88,43 Trúng 88, 43
21/08/2023 71,30 Trúng 71, 30
20/08/2023 03,80 Trúng 80
19/08/2023 39,33 Trúng 39, 33
18/08/2023 81,46 Trượt
17/08/2023 20,50 Trúng 20
16/08/2023 60,42 Trượt
15/08/2023 98,45 Trúng 45x2
14/08/2023 49,63 Trúng 49, 63
13/08/2023 05,39 Trúng 05, 39
12/08/2023 84,64 Trúng 84, 64
11/08/2023 95,61 Trúng 95, 61
10/08/2023 75,62 Trúng 75, 62x2
09/08/2023 79,59 Trúng 79, 59
08/08/2023 96,71 Trúng 96, 71
07/08/2023 95,84 Trượt
06/08/2023 90,52 Trượt
05/08/2023 74,27 Trượt
04/08/2023 06,56 Trúng 06, 56
03/08/2023 88,57 Trúng 88, 57
02/08/2023 99,18 Trúng 99, 18x2
01/08/2023 07,74 Trúng 07, 74
31/07/2023 65,94 Trúng 65, 94
30/07/2023 81,27 Trúng 81, 27
29/07/2023 91,92 Trúng 91, 92
28/07/2023 56,34 Trúng 56, 34x2
27/07/2023 71,29 Trúng 71, 29
26/07/2023 60,29 Trúng 60, 29
25/07/2023 40,64 Trúng 40, 64
24/07/2023 26,42 Trúng 26, 42
23/07/2023 13,71 Trúng 13, 71
22/07/2023 87,54 Trúng 87, 54
21/07/2023 10,77 Trúng 10, 77
20/07/2023 42,86 Trúng 42x2, 86
19/07/2023 16,28 Trúng 16
18/07/2023 98,66 Trúng 98, 66
17/07/2023 62,80 Trượt
16/07/2023 25,19 Trúng 25, 19
15/07/2023 60,53 Trúng 60, 53
14/07/2023 38,58 Trúng 38, 58x2
13/07/2023 81,01 Trúng 81, 01
12/07/2023 55,10 Trúng 55, 10
11/07/2023 08,32 Trượt
10/07/2023 07,62 Trúng 07, 62
09/07/2023 42,50 Trúng 42, 50
08/07/2023 15,04 Trúng 15, 04
07/07/2023 92,74 Trúng 92, 74
06/07/2023 22,06 Trúng 22, 06
05/07/2023 08,73 Trúng 08x2, 73x2
04/07/2023 03,33 Trúng 03, 33
03/07/2023 49,51 Trúng 49, 51x2
02/07/2023 77,59 Trượt
01/07/2023 72,42 Trúng 72, 42
30/06/2023 30,89 Trúng 30, 89x2
29/06/2023 90,38 Trúng 90, 38
28/06/2023 18,65 Trúng 18, 65
27/06/2023 44,61 Trúng 44, 61
26/06/2023 21,57 Trúng 21, 57
25/06/2023 89,73 Trúng 89, 73
24/06/2023 70,30 Trúng 70, 30
23/06/2023 97,17 Trúng 97, 17
22/06/2023 24,51 Trúng 24, 51
21/06/2023 06,49 Trúng 06, 49
20/06/2023 07,25 Trúng 07, 25
19/06/2023 62,75 Trượt
18/06/2023 88,52 Trúng 88, 52x2
17/06/2023 13,60 Trượt
16/06/2023 74,93 Trúng 74, 93
15/06/2023 02,45 Trượt
14/06/2023 19,89 Trượt
13/06/2023 72,47 Trúng 72, 47x2
12/06/2023 14,66 Trúng 14, 66
11/06/2023 96,68 Trúng 96, 68
10/06/2023 35,50 Trúng 50
09/06/2023 82,81 Trúng 82, 81
08/06/2023 35,86 Trúng 35, 86
07/06/2023 23,14 Trúng 23, 14
06/06/2023 55,64 Trượt
05/06/2023 46,25 Trúng 46x2, 25
04/06/2023 00,06 Trúng 00, 06
03/06/2023 65,82 Trúng 65, 82
02/06/2023 54,84 Trúng 54, 84
01/06/2023 00,17 Trúng 00, 17x2
31/05/2023 99,18 Trượt
30/05/2023 65,62 Trúng 65x2, 62
29/05/2023 48,34 Trúng 48, 34
28/05/2023 72,32 Trúng 72, 32
27/05/2023 40,88 Trúng 40, 88
26/05/2023 95,36 Trúng 95, 36
25/05/2023 51,34 Trúng 51
24/05/2023 45,74 Trúng 45, 74
23/05/2023 27,16 Trúng 27, 16
22/05/2023 57,97 Trúng 57, 97
21/05/2023 40,05 Trúng 40, 05x2
20/05/2023 24,46 Trượt
19/05/2023 15,06 Trúng 15, 06
18/05/2023 70,16 Trúng 70, 16
17/05/2023 71,37 Trượt
16/05/2023 13,79 Trúng 13, 79
15/05/2023 00,07 Trúng 00, 07
14/05/2023 17,12 Trúng 17, 12
13/05/2023 33,47 Trúng 33, 47
12/05/2023 41,76 Trúng 41, 76
11/05/2023 27,88 Trúng 27, 88
10/05/2023 84,09 Trúng 84x3, 09
09/05/2023 71,25 Trúng 71, 25
08/05/2023 41,36 Trúng 41, 36x2
07/05/2023 86,13 Trúng 86, 13
06/05/2023 62,38 Trúng 62x2, 38
05/05/2023 97,04 Trượt
04/05/2023 06,35 Trúng 06, 35
03/05/2023 12,67 Trúng 12x2, 67
02/05/2023 08,52 Trúng 08x3, 52
01/05/2023 00,47 Trúng 00, 47
30/04/2023 22,46 Trúng 22, 46
29/04/2023 82,39 Trúng 82, 39
28/04/2023 10,62 Trúng 10, 62
27/04/2023 86,45 Trúng 86, 45
26/04/2023 89,68 Trúng 89, 68
25/04/2023 81,73 Trúng 81, 73
24/04/2023 21,03 Trúng 21, 03
23/04/2023 96,31 Trúng 96, 31
22/04/2023 42,34 Trúng 42, 34
21/04/2023 60,75 Trúng 60, 75
20/04/2023 65,69 Trượt
19/04/2023 75,48 Trúng 75, 48
18/04/2023 25,86 Trúng 25, 86
17/04/2023 33,41 Trúng 33, 41
16/04/2023 56,00 Trúng 56, 00
15/04/2023 11,04 Trúng 11, 04
14/04/2023 20,03 Trúng 20, 03
13/04/2023 96,12 Trúng 96, 12
12/04/2023 19,21 Trúng 19, 21
11/04/2023 40,84 Trúng 40, 84
10/04/2023 55,46 Trúng 55, 46

Dàn lô xiên 2 miền Bắc – Khám phá cách chơi hiệu quả của dàn xiên 2

Khi chơi lô tô chắc hẳn anh em không còn xa lạ gì với thuật ngữ lô xiên. Vì đây là hình thức lô đề mang lại cho bạn lợi nhuận lớn khi trúng thưởng. Trong đó dàn lô xiên 2 miền Bắc được xem là hình thức cá cược lô xiên phổ biến nhất. Những chia sẻ trong bài viết sau đây của Soi cầu vip 666 sẽ giúp bạn nắm bắt toàn diện hơn về loại hình lô đề này.

1. Dàn lô xiên 2 miền Bắc là gì?

Dàn lô xiên 2 miền Bắc yêu cầu người chơi dự đoán 2 số trong một bộ và bạn thắng nếu bảng kết quả xuất hiện cả hai. Trường hợp không về hay chỉ về 1 con thì anh em thua cược.

Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Dàn lô xiên 2 miền Bắc 

Đối với những người mới chơi lô đề online. Dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm nhưng người chơi vẫn có thể dành được kết quả cao nhờ mẹo đánh lô xiên 2 đơn giản. Có lẽ chính vì sự đơn giản đó mà dân chơi lô đề cả 3 miền Bắc, Trung và Nam thường chọn xiên 2 để chơi.

Lô xiên 2 miền Bắc được tính theo kết quả KQXS miền Bắc. Theo đó, bảng giải có 27 số và tỷ lệ về của 1 là 23,67%. Hình thức chơi xiên 2 thì cần 2 con cùng lúc nên xác suất trúng sẽ là 23,67% x 23,67% = 5,6%.

Theo các nhà cái miền Bắc, tỷ lệ ăn của xiên 2 là 1 ăn 10. Nghĩa là đánh 1 điểm bạn trúng sẽ ăn được gấp 10 lần tiền cược. Mỗi điểm tương ứng với 23K.

Ví dụ: Bạn đánh 10 điểm bộ 41 và 26 thì tổng số tiền cần đặt là 10 x 23K = 230K. Số tiền bạn nhận được khi trúng thưởng là 10 x 230K = 2.300K (Hai triệu ba trăm nghìn đồng).

Tại một số nhà cái trực tuyến, tỷ lệ cược có thể được nâng lên gấp 40 lần tiền cược. Tức là đánh 10 điểm bạn sẽ được 40 x 230K = 9.200K (Chín triệu hai trăm nghìn đồng).

2. Các phương pháp bắt dàn lô xiên 2 miền Bắc đảm bảo thắng to

Vì lô xiên 2 mang lại tỷ lệ trả thưởng cực lớn. Vì vậy nhiều anh em hiện nay thường đi tìm hiểu về cách chơi lô xiên 2 miền Bắc hiệu quả. Dưới đây là những bí quyết được nhiều cao thủ áp dụng thành công, bạn có thể tham khảo.

phương pháp bắt dàn lô xiên 2 miền Bắc
phương pháp bắt dàn lô xiên 2 miền Bắc

2.1. Đánh xiên 2 dựa vào các cặp số hay đi cùng nhau

Đối với những anh em chơi lô đề, họ hiểu rằng những cặp số hay đi cùng nhau được dùng để đánh lô xiên 2 rất hiệu quả. Do đó, anh em hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp này để chốt những cặp lô xiên có xác suất trúng lớn nhất.

Dưới đây là một vài gợi ý về các cặp số thường xuất hiện cùng nhau. Gồm 21 – 32, 22 – 52, 09 – 89, 17 – 87, 22 – 25, … Ngoài những con số này còn có rất nhiều con số khác đi cùng nhau. Nếu bạn chịu khó tìm hiểu thêm những thông tin này thì việc chơi lô xiên 2 sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

2.2. Đánh xiên 2 dựa vào kết quả thống kê lô tô

Phương pháp chơi lô xiên 2 này tuy đã được triển khai khá lâu nhưng kết quả mang lại khá bất ngờ. Chỉ cần bạn chăm chỉ nghiên cứu và thống kê lô tô theo tuần hoặc theo tháng. Bạn cũng sẽ nhanh chóng kiếm được những con số để chơi cực hiệu quả. Chẳng hạn như:

 • Người chơi dựa vào xác suất lô gan lâu về, thống kê đầu đuôi câm, thống kê lô đầu câm, lô về nhiều nhất, lô tô cực đại… Để chọn xiên 2.
 • Người chơi dựa vào cách chơi lô tô lót, lô kép, lô hỗn hợp, đánh chạm đầu đuôi…

Mỗi phương pháp sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra những con số may mắn khác nhau. Anh em khi chọn số để chơi lô xiên 2, đừng quên chọn một trang lô đề trực tuyến. Để chơi xiên 2 và nhận thanh toán đầy đủ.

2.3. Đánh xiên 2 theo lô kép

Chơi dàn lô xiên 2 miền Bắc theo lô kép cũng diễn ra phổ biến. Được nhiều chuyên gia trong nghề chứng thực về xác suất xuất hiện lô kép. Như vậy nếu cặp két xuất hiện thường xuyên thì bạn có thể nghĩ đến lô xiên 2 như sau:

 • Lô kép 00 xuất hiện đánh ngay 04 – 40
 • Kép 11 đừng bỏ qua xiên 13 – 31
 • Hôm qua nếu về kép 22 thì chắc chắn sẽ nổ 28 – 82
 • Nếu kép 33 xuất hiện thì thần tài là 2 con 39 – 93
 • Trường hợp về kép 44 thì 48 – 84 chắc chắn sẽ “nổ”
 • Khi thấy 55 về đừng ngần ngại đánh 54 – 45
 • Kép 66 thường kéo cả lô 69 – 96 về
 • Kép 77 là dấu hiệu dự báo 72 – 27 sẽ về
 • Liên tục nổ kép 88 chắc chắn kép 87 – 78 sẽ về
 • Kép 99 báo hiệu bạn nên cược 49 – 94.

2.4. Tính lô xiên 2 dựa vào kết quả giải 7

Phương pháp đánh lô giải 7 này có thể áp dụng cho cả xổ số 3 miền Bắc Trung Nam. Đối với miền Trung và miền Nam chỉ có một giải 7 duy nhất. Trong khi miền Bắc chọn giải 7 đầu tiên. Người chơi dùng số này kết hợp với 2 số đầu hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt và tạo thành một cặp lô xiên.

Tính lô xiên 2 dựa vào kết quả giải 7
Tính lô xiên 2 dựa vào kết quả giải 7

Ví dụ giải đặc biệt hôm nay về 15734 và giải 7 về 52. Anh em đánh 2 cặp lô xiên 2 là 15-52 và 34-52 cho ngày sau thì khả năng trúng sẽ cao hơn.

2.5. Một số cách chơi xiên 2 hiệu quả khác

Dựa trên kinh nghiệm của nhiều chuyên gia đã nghiên cứu về lô xiên 2. Họ cũng đã tìm ra một số phương pháp chơi lô xiên 2 khác để các bạn tham khảo. Đó là:

 • Đánh lô xiên lộn: Anh em khi định đánh 52 hôm nay thì đánh thêm 25 để tạo thành cặp xiên 2 dễ về nhất.
 • Chơi xiên chạm đầu, chạm đuôi: Khi anh em chốt được con bạch thủ 23 chẳng hạn. Bạn sẽ chốt thêm 1 con lô xiên 2 bằng cách chạm đầu và đuôi của 23, ta được cặp 22-24.
 • Bạn có thể áp dụng thêm phương pháp lô trượt. Dể ghép các số lại với nhau và tạo ra cặp lô tô dễ trúng thưởng nhất. Đây cũng được xem là một trong những cách giúp chơi lô xiên 2 hiệu quả mà anh em nên thử.

3. Lời kết lại

Sau khi đọc bài viết của Soi cầu vip 666 đầy đủ những thông tin này. Bạn đã biết dàn lô xiên 2 miền Bắc ăn bao nhiêu cũng như cách đánh lô xiên 2 rồi phải không. Để chơi xiên 2 hiệu quả, bạn đừng quên áp dụng những mẹo mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết. Chắc chắn bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ hình thức đánh lô đề này.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đềonline.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]