THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
21/03/2023
20/03/2023 48,41,82 Trúng 48, 41, 82
19/03/2023 56,03,70 Trúng 56x4, 03, 70
18/03/2023 47,79,03 Trúng 47, 79x2, 03
17/03/2023 50,65,11 Trúng 50, 65, 11x2
16/03/2023 44,45,12 Trúng 44, 45, 12
15/03/2023 50,75,00 Trúng 50, 75, 00
14/03/2023 85,09,77 Trúng 85, 09, 77
13/03/2023 32,10,03 Trúng 32, 10, 03
12/03/2023 66,96,99 Trúng 66, 96, 99
11/03/2023 45,01,92 Trúng 45, 01, 92
10/03/2023 10,69,97 Trúng 10, 69, 97
09/03/2023 33,75,03 Trúng 33, 75, 03
08/03/2023 03,69,08 Trượt
07/03/2023 40,37,50 Trúng 40
06/03/2023 98,48,22 Trượt
05/03/2023 62,01,73 Trúng 62, 01, 73
04/03/2023 99,40,39 Trúng 99, 40, 39
03/03/2023 52,48,68 Trúng 52x2, 48x2, 68
02/03/2023 15,26,09 Trúng 15, 26, 09
01/03/2023 46,91,38 Trúng 46, 91x2, 38
28/02/2023 11,89,24 Trúng 11, 89x3, 24
27/02/2023 99,61,16 Trúng 99, 61, 16
26/02/2023 41,06,71 Trúng 41x5, 06, 71x2
25/02/2023 23,67,64 Trúng 23, 67, 64x2
24/02/2023 66,65,62 Trúng 66, 65, 62
23/02/2023 90,34,93 Trúng 90x2, 34, 93
22/02/2023 30,98,51 Trúng 30x2, 98, 51
21/02/2023 11,26,66 Trượt
20/02/2023 03,20,85 Trúng 85
19/02/2023 12,62,84 Trúng 62
18/02/2023 06,36,04 Trúng 06, 36, 04
17/02/2023 33,10,36 Trúng 10x2
16/02/2023 90,75,71 Trượt
15/02/2023 82,22,41 Trúng 82, 22, 41
14/02/2023 01,48,25 Trúng 01, 48, 25
13/02/2023 72,16,85 Trúng 72, 16, 85
12/02/2023 74,67,04 Trúng 74, 67, 04
11/02/2023 91,39,85 Trúng 91, 39, 85
10/02/2023 49,82,40 Trúng 49, 82, 40
09/02/2023 79,34,97 Trúng 79x2, 34x2, 97
08/02/2023 33,83,65 Trúng 33, 83, 65
07/02/2023 71,23,44 Trúng 71, 23, 44
06/02/2023 66,94,56 Trúng 66, 94, 56
05/02/2023 20,17,27 Trúng 20x2, 17, 27
04/02/2023 06,46,60 Trúng 06, 46, 60
03/02/2023 61,91,29 Trúng 61, 91x2, 29
02/02/2023 79,61,89 Trúng 79, 61, 89
01/02/2023 84,29,92 Trúng 84x2, 29, 92
31/01/2023 82,51,17 Trượt
30/01/2023 95,72,57 Trúng 95, 72, 57
29/01/2023 54,56,66 Trúng 54, 56, 66
28/01/2023 68,44,65 Trúng 68, 44, 65
27/01/2023 97,17,41 Trượt
26/01/2023 15,62,85 Trúng 62, 85
25/01/2023 78,79,15 Trượt
20/01/2023 59,80,01 Trúng 59
19/01/2023 63,16,26 Trúng 63x2, 16, 26
18/01/2023 05,27,56 Trúng 05x2, 27, 56
17/01/2023 17,82,28 Trúng 17, 82, 28
16/01/2023 18,93,79 Trúng 18, 93, 79
15/01/2023 21,01,90 Trúng 21, 01, 90
14/01/2023 77,02,82 Trúng 77, 02, 82
13/01/2023 54,92,34 Trúng 54, 92, 34
12/01/2023 00,34,79 Trúng 00, 34, 79
11/01/2023 81,85,17 Trúng 81, 85, 17
10/01/2023 45,66,64 Trúng 45, 66, 64
09/01/2023 47,11,17 Trúng 47, 11x2, 17x2
08/01/2023 27,25,73 Trúng 27, 25, 73
07/01/2023 50,48,97 Trúng 50x2, 48x2, 97x2
06/01/2023 85,72,23 Trượt
05/01/2023 58,57,98 Trúng 58, 57, 98
04/01/2023 92,49,20 Trúng 92, 49, 20
03/01/2023 55,42,44 Trúng 55, 42, 44
02/01/2023 52,77,82 Trúng 52, 77, 82
01/01/2023 43,30,47 Trúng 43, 30, 47
31/12/2022 05,62,35 Trúng 05, 62, 35x2
30/12/2022 55,65,41 Trúng 55x2, 65, 41
29/12/2022 61,30,83 Trúng 61, 30, 83
28/12/2022 03,96,45 Trúng 03, 96, 45
27/12/2022 60,37,80 Trúng 60, 37, 80
26/12/2022 82,79,93 Trúng 82, 79, 93
25/12/2022 96,93,36 Trúng 96, 93, 36
24/12/2022 25,89,53 Trúng 25x2, 89, 53
23/12/2022 41,40,05 Trúng 41, 40, 05
22/12/2022 16,62,18 Trúng 16, 62, 18
21/12/2022 59,90,43 Trượt
20/12/2022 60,34,05 Trúng 60x2, 34, 05
19/12/2022 27,96,24 Trúng 27, 96, 24
18/12/2022 98,85,42 Trúng 98, 85, 42
17/12/2022 20,32,25 Trúng 20, 32, 25
16/12/2022 44,95,39 Trúng 44x2, 95, 39
15/12/2022 59,04,14 Trúng 59x2, 04, 14x2
14/12/2022 96,56,11 Trúng 96, 56, 11
13/12/2022 15,71,89 Trúng 15, 71x2, 89x2
12/12/2022 36,95,20 Trúng 36, 95, 20
11/12/2022 94,00,54 Trúng 94, 00, 54
10/12/2022 47,72,68 Trúng 47, 72, 68
09/12/2022 56,24,82 Trúng 56, 24, 82
08/12/2022 08,23,32 Trượt
07/12/2022 96,65,30 Trúng 96, 65x2, 30
06/12/2022 93,47,56 Trúng 93x2, 47, 56
05/12/2022 44,94,81 Trượt
04/12/2022 30,22,53 Trượt
03/12/2022 62,33,94 Trúng 62, 33, 94
02/12/2022 91,60,88 Trúng 91, 60, 88
01/12/2022 32,52,44 Trúng 32x2, 52, 44
30/11/2022 93,99,52 Trúng 93, 99, 52
29/11/2022 61,64,55 Trúng 61, 64x2, 55x3
28/11/2022 30,46,53 Trúng 30, 46x2, 53
27/11/2022 92,37,45 Trượt
26/11/2022 92,21,91 Trúng 92, 21, 91
25/11/2022 59,21,58 Trượt
24/11/2022 91,81,29 Trúng 91, 81, 29
23/11/2022 10,48,86 Trúng 48
22/11/2022 94,87,63 Trượt
21/11/2022 26,69,85 Trúng 26, 69, 85
20/11/2022 76,24,74 Trúng 76, 24, 74x2
19/11/2022 83,10,50 Trúng 83, 10, 50
18/11/2022 70,20,57 Trúng 70x2, 20, 57
17/11/2022 66,99,49 Trúng 66, 99, 49
16/11/2022 80,00,33 Trúng 80, 00, 33
15/11/2022 56,32,98 Trượt
14/11/2022 77,40,71 Trúng 77, 40, 71
13/11/2022 81,13,36 Trúng 81, 13, 36
12/11/2022 36,27,99 Trúng 36, 27, 99
11/11/2022 79,57,75 Trúng 79, 57, 75
10/11/2022 98,28,10 Trúng 98, 28, 10
09/11/2022 66,78,70 Trúng 66, 78x2, 70
08/11/2022 38,27,08 Trượt
07/11/2022 35,44,62 Trúng 35, 44, 62x2
06/11/2022 79,89,74 Trượt
05/11/2022 64,57,96 Trúng 64, 57, 96
04/11/2022 00,77,58 Trúng 77
03/11/2022 65,30,03 Trúng 30x2
02/11/2022 90,42,40 Trúng 90, 42, 40
01/11/2022 73,78,05 Trúng 73, 78, 05
31/10/2022 62,31,02 Trúng 62, 31, 02
30/10/2022 84,86,87 Trúng 84x2, 86, 87x2
29/10/2022 07,40,82 Trúng 07, 40, 82
28/10/2022 51,29,94 Trượt
27/10/2022 07,59,15 Trúng 07, 59x2, 15x2
26/10/2022 09,78,79 Trúng 09
25/10/2022 47,34,42 Trượt
24/10/2022 22,01,29 Trúng 22, 01, 29
23/10/2022 60,77,47 Trúng 60, 77, 47
22/10/2022 04,73,26 Trượt
21/10/2022 49,78,12 Trúng 49, 78, 12
20/10/2022 67,94,89 Trúng 67, 94, 89
19/10/2022 60,72,90 Trúng 60, 72, 90
18/10/2022 38,24,52 Trúng 38, 24x2, 52
17/10/2022 59,71,54 Trúng 59, 71, 54
16/10/2022 77,46,40 Trúng 77, 46x2, 40
15/10/2022 60,67,97 Trúng 60, 67, 97
14/10/2022 00,75,18 Trượt
13/10/2022 81,92,13 Trượt
12/10/2022 36,80,20 Trúng 36, 80, 20
11/10/2022 04,36,44 Trúng 04, 36, 44x2
10/10/2022 25,63,26 Trúng 25, 63, 26
09/10/2022 94,96,17 Trúng 94, 96, 17
08/10/2022 43,14,93 Trúng 43, 14, 93x3
07/10/2022 01,28,42 Trúng 01, 28, 42x2
06/10/2022 47,29,78 Trúng 47, 29, 78x2
05/10/2022 74,64,37 Trúng 74, 64, 37
04/10/2022 38,36,59 Trúng 38, 36, 59
03/10/2022 59,70,55 Trúng 59, 70x2, 55
02/10/2022 51,03,83 Trúng 51x2, 03, 83
01/10/2022 36,30,18 Trúng 36, 30x3, 18
30/09/2022 26,62,06 Trúng 26x2, 62, 06
29/09/2022 83,48,82 Trúng 83, 48, 82x2
28/09/2022 42,46,66 Trúng 42, 46, 66
27/09/2022 34,40,85 Trúng 34, 40, 85
26/09/2022 62,56,87 Trúng 62, 56, 87x2
25/09/2022 34,09,64 Trúng 34x2, 09, 64
24/09/2022 68,23,79 Trúng 68x2, 23, 79
23/09/2022 56,95,53 Trúng 56, 95, 53x2
22/09/2022 89,96,10 Trúng 89, 96, 10
21/09/2022 51,94,23 Trúng 51, 94x2, 23
20/09/2022 99,18,46 Trúng 99x3, 18, 46
19/09/2022 84,39,98 Trúng 84, 39x2, 98
18/09/2022 41,05,16 Trúng 41, 05, 16
17/09/2022 76,49,48 Trúng 76, 49, 48
16/09/2022 20,72,75 Trúng 20, 72, 75
15/09/2022 66,18,71 Trúng 66, 18, 71
14/09/2022 08,10,92 Trúng 08, 10, 92
13/09/2022 76,97,86 Trúng 76, 97x2, 86
12/09/2022 60,71,40 Trúng 60, 71, 40
11/09/2022 18,51,71 Trúng 18, 51, 71
10/09/2022 16,98,79 Trúng 16x2, 98, 79
09/09/2022 86,70,19 Trúng 86, 70, 19
08/09/2022 06,07,43 Trúng 06, 07, 43
07/09/2022 19,86,36 Trúng 19x2, 86, 36
06/09/2022 20,16,17 Trúng 20, 16x4, 17
05/09/2022 09,51,04 Trượt
04/09/2022 88,58,43 Trúng 88, 58, 43
03/09/2022 64,34,21 Trúng 64, 34, 21
02/09/2022 02,50,54 Trúng 02, 50, 54
01/09/2022 99,07,59 Trúng 99, 07, 59
31/08/2022 41,57,98 Trúng 41, 57, 98x2
30/08/2022 74,38,37 Trúng 74, 38, 37
29/08/2022 39,82,25 Trúng 39, 82, 25
28/08/2022 98,45,32 Trúng 98, 45, 32
27/08/2022 47,73,63 Trúng 47, 73, 63
26/08/2022 50,31,52 Trúng 50, 31, 52
25/08/2022 60,67,18 Trúng 60, 67, 18
24/08/2022 75,23,79 Trúng 75, 23, 79
23/08/2022 58,73,94 Trượt
22/08/2022 80,64,27 Trúng 80, 64, 27
21/08/2022 94,26,06 Trúng 94, 26, 06
20/08/2022 03,50,72 Trúng 03, 50x2, 72
19/08/2022 95,08,55 Trúng 95, 08, 55x2
18/08/2022 60,59,92 Trúng 60x2, 59, 92
17/08/2022 78,04,14 Trúng 78x2, 04, 14
16/08/2022 30,45,42 Trúng 30, 45, 42
15/08/2022 43,33,93 Trúng 43, 33, 93x2
14/08/2022 56,91,95 Trúng 56, 91, 95x2
13/08/2022 51,06,29 Trúng 51, 06, 29
12/08/2022 69,67,89 Trúng 69, 67, 89
11/08/2022 63,44,01 Trúng 63, 44, 01
10/08/2022 80,33,14 Trúng 80, 33, 14
09/08/2022 70,30,33 Trúng 70, 30, 33x2
08/08/2022 12,27,69 Trúng 12, 27, 69
07/08/2022 04,59,99 Trúng 04, 59, 99
06/08/2022 25,85,44 Trúng 25x2, 85, 44
05/08/2022 64,20,37 Trượt
04/08/2022 82,83,35 Trượt
03/08/2022 27,46,50 Trúng 27, 46, 50
02/08/2022 06,45,76 Trúng 06, 45, 76
01/08/2022 97,55,08 Trúng 97x2, 55, 08
31/07/2022 64,67,81 Trúng 64, 67, 81
30/07/2022 81,60,99 Trúng 81x2, 60, 99
29/07/2022 15,58,84 Trúng 15, 58, 84
28/07/2022 23,75,37 Trúng 23, 75, 37
27/07/2022 31,52,71 Trúng 31, 52x2, 71
26/07/2022 35,83,58 Trúng 35, 83, 58
25/07/2022 55,28,88 Trúng 55, 28, 88
24/07/2022 87,86,56 Trúng 87, 86, 56
23/07/2022 27,05,93 Trúng 27, 05, 93
22/07/2022 10,22,83 Trúng 10, 22, 83
21/07/2022 47,40,20 Trúng 47, 40, 20
20/07/2022 45,90,28 Trúng 45, 90, 28

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

1. Giới thiệu dàn lô xiên 3

Dàn lô xiên 3 miền bắc. Dàn lô xiên 3″ là một loại hình đánh lô đặc biệt trong đó người chơi đặt cược trên ba số. Được gọi là “bộ số”, và chúng xuất hiện cùng nhau trong ba bộ số khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn chọn bộ số 23-45-67. Bạn có thể chọn ba bộ số khác nhau chứa cả ba số đó. Như 23-45-67, 67-45-23 và 45-23-67. Sau đó, bạn đặt cược trên tất cả các cách để sắp xếp các số đó trong một dàn lô xiên 3.

Về cơ bản, dàn lô xiên 3 là một loại hình đánh lô đặc biệt. Mà người chơi phải dự đoán đúng thứ tự của các số để giành chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng cược của loại hình này thường khá thấp. Do tính phức tạp của việc đánh giá và dự đoán các kết quả. Soi cầu lô xiên 3 miền Bắc là một công việc đòi hỏi sự kiên trì. Kỹ năng và kinh nghiệm. Dưới 

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

2. Cách soi cầu lô xiên 3 miền bắc

Phân tích kết quả trước đó: 

Tìm hiểu kết quả các con số xuất hiện trong các ngày trước đó. Nếu có bất kỳ xu hướng hay mô hình nào trong các kết quả này. Bạn có thể sử dụng chúng để đưa ra dự đoán cho các con số sắp tới.

Sử dụng phương pháp thống kê: 

Áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích các con số và xu hướng xuất hiện. Tìm kiếm các con số có tỷ lệ xuất hiện cao và các cặp số thường xuất hiện cùng nhau.

Theo dõi các diễn biến mới nhất:

Theo dõi các tin tức mới nhất về các sự kiện. Con số đặc biệt và các cặp số nổi bật trong vòng quay gần đây. Sử dụng công cụ trợ giúp: Có nhiều công cụ trợ giúp như phần mềm. Ứng dụng đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu thống kê và tính toán phức tạp.

Tham khảo các chuyên gia: 

Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Nhà phân tích lô đề để có được những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

3. Kết Luận:

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc soi cầu lô xiên 3 miền Bắc là một hình thức giải trí và có yếu tố may rủi. Không đảm bảo 100% sẽ đem lại kết quả chính xác. bên cạnh đó các bạn cũng nên tham khảo trang soicauvip666.com của chúng tôi, SOICAUVIP666. Chuyên soi cầu xsmb. Soi cầu xsmt. Soi cầu xsmn siêu chuẩn. Chính xác 100%. Mời các bạn tham khảo soi cầu ba miền ngày mai tỷ lệ trúng cao nhất và hoàn toàn miễn phí. Do các chuyên gia chốt số soi cầu hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm tính toán và đưa ra những con số đẹp nhất. Các bạn chỉ việc vào trang lấy số và chơi, Và sau đó các bạn có thể kiểm chứng lại lịch sử dự đoán kết quả của những ngày trước đó tại các trang web kết quả xổ số.

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]