THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
22/02/2024
21/02/2024 93,84,75,49 Trúng 49x2
20/02/2024 22,15,05,83 Trúng 22, 15, 05, 83
19/02/2024 28,90,46,16 Trượt
18/02/2024 28,70,97,09 Trúng 28, 70, 97, 09
17/02/2024 77,95,62,92 Trúng 77, 95, 62x2, 92
16/02/2024 96,72,08,87 Trượt
15/02/2024 82,06,07,47 Trượt
14/02/2024 85,53,98,55 Trúng 53
13/02/2024 99,17,81,72 Trúng 99
08/02/2024 51,31,98,47 Trúng 51, 31
07/02/2024 73,64,43,96 Trúng 73, 64, 43x2, 96
06/02/2024 21,80,02,70 Trượt
05/02/2024 59,40,23,42 Trúng 59, 40, 23, 42
04/02/2024 61,81,56,87 Trúng 61, 81, 56, 87
03/02/2024 22,99,10,05 Trúng 22
02/02/2024 76,39,84,77 Trúng 76, 39, 84x2, 77
01/02/2024 92,42,44,16 Trúng 92x2, 42, 44x2, 16
31/01/2024 50,69,40,68 Trúng 50, 69, 40x2, 68
30/01/2024 62,03,61,67 Trúng 03
29/01/2024 38,43,32,09 Trúng 38, 43, 32, 09x2
28/01/2024 26,89,96,16 Trúng 26, 89, 96, 16x2
27/01/2024 02,95,82,29 Trúng 95
26/01/2024 97,37,55,89 Trúng 97
25/01/2024 22,16,24,26 Trúng 24
24/01/2024 54,78,58,42 Trượt
23/01/2024 98,68,46,97 Trúng 98, 68, 46, 97
22/01/2024 56,88,44,86 Trúng 56, 88, 44, 86
21/01/2024 16,79,21,49 Trúng 16, 79, 21, 49
20/01/2024 00,39,16,30 Trúng 00x2, 39x3, 16, 30
19/01/2024 34,32,38,24 Trúng 34, 32, 38, 24
18/01/2024 90,98,43,11 Trúng 90, 98x3, 43, 11
17/01/2024 27,70,50,15 Trúng 27, 70, 50, 15
16/01/2024 42,43,71,07 Trúng 42, 43, 71, 07
15/01/2024 75,42,74,20 Trúng 75, 42, 74, 20
14/01/2024 85,34,15,41 Trúng 85, 34x2, 15, 41
13/01/2024 32,29,63,17 Trúng 32, 29, 63, 17x2
12/01/2024 72,96,59,81 Trúng 72, 96, 59, 81
11/01/2024 97,21,75,78 Trúng 97, 21, 75, 78
10/01/2024 21,39,36,00 Trượt
09/01/2024 68,70,23,59 Trúng 68, 70x2, 23, 59
08/01/2024 88,02,89,30 Trúng 88, 02, 89, 30
07/01/2024 61,08,15,12 Trúng 61, 08, 15, 12x2
06/01/2024 99,42,27,71 Trượt
05/01/2024 67,32,58,45 Trúng 67x2, 32, 58, 45
04/01/2024 73,65,64,74 Trúng 73, 65, 64, 74
03/01/2024 19,31,69,85 Trúng 19, 31, 69, 85
02/01/2024 87,56,23,21 Trúng 87, 56, 23, 21
01/01/2024 55,32,06,86 Trúng 55, 32, 06, 86
31/12/2023 42,38,43,05 Trúng 42, 38, 43x2, 05
30/12/2023 69,45,70,83 Trúng 69, 45, 70, 83
29/12/2023 59,45,60,07 Trúng 59, 45, 60, 07
28/12/2023 25,54,12,68 Trúng 25x2, 54, 12, 68
27/12/2023 28,10,17,32 Trúng 28, 10, 17x3, 32
26/12/2023 98,96,44,42 Trúng 98, 96, 44, 42
25/12/2023 20,40,47,61 Trúng 20, 40x2, 47, 61x2
24/12/2023 46,54,78,82 Trúng 46, 54, 78, 82
23/12/2023 66,35,77,70 Trượt
22/12/2023 23,62,39,76 Trúng 23, 62, 39, 76
21/12/2023 66,26,85,75 Trúng 66, 26, 85, 75
20/12/2023 41,77,21,10 Trúng 41, 77, 21, 10x2
19/12/2023 47,62,18,70 Trúng 47, 62, 18, 70
18/12/2023 37,29,51,65 Trúng 37, 29, 51, 65
17/12/2023 70,90,98,62 Trúng 70, 90, 98, 62
16/12/2023 56,86,06,34 Trúng 56, 86, 06, 34
15/12/2023 09,13,32,04 Trúng 09x2, 13, 32, 04x2
14/12/2023 44,65,06,61 Trúng 44, 65, 06x2, 61
13/12/2023 46,06,14,53 Trúng 46x4, 06, 14x2, 53
12/12/2023 97,63,98,67 Trúng 97, 63, 98, 67
11/12/2023 34,01,13,07 Trúng 34, 01, 13, 07
10/12/2023 88,63,52,91 Trúng 88, 63x4, 52, 91
09/12/2023 21,51,98,99 Trúng 21, 51, 98, 99
08/12/2023 84,07,94,15 Trúng 84, 07, 94, 15
07/12/2023 60,24,99,78 Trúng 60, 24, 99, 78
06/12/2023 78,11,92,13 Trúng 78, 11x2, 92, 13
05/12/2023 61,41,36,62 Trúng 61, 41, 36, 62
04/12/2023 59,36,25,94 Trúng 59, 36, 25, 94
03/12/2023 88,64,55,91 Trúng 88, 64, 55, 91
02/12/2023 51,24,21,31 Trượt
01/12/2023 84,25,17,20 Trúng 84, 25, 17, 20
30/11/2023 75,82,53,66 Trượt
29/11/2023 65,05,42,50 Trúng 65x2, 05, 42x2, 50
28/11/2023 54,83,71,13 Trúng 54, 83x2, 71, 13
27/11/2023 03,92,27,36 Trúng 03x2, 92, 27, 36
26/11/2023 59,74,54,24 Trượt
25/11/2023 44,12,97,65 Trúng 44, 12, 97, 65
24/11/2023 63,27,10,52 Trúng 63, 27, 10, 52
23/11/2023 01,56,99,29 Trúng 01, 56x2, 99, 29
22/11/2023 26,32,02,56 Trúng 26, 32, 02, 56
21/11/2023 07,45,32,66 Trúng 07, 45x2, 32, 66
20/11/2023 69,67,18,28 Trúng 69, 67, 18, 28
19/11/2023 62,94,31,80 Trúng 62, 94x2, 31, 80
18/11/2023 68,71,89,94 Trúng 68, 71, 89, 94
17/11/2023 66,96,47,92 Trúng 66, 96, 47, 92
16/11/2023 15,36,73,19 Trúng 15, 36x3, 73x2, 19
15/11/2023 56,23,54,83 Trúng 56, 23, 54, 83
14/11/2023 10,53,75,07 Trúng 10, 53, 75, 07
13/11/2023 68,95,99,43 Trúng 68, 95, 99, 43
12/11/2023 79,28,97,04 Trúng 79, 28, 97, 04
11/11/2023 37,31,33,96 Trúng 37x2, 31, 33, 96
10/11/2023 44,62,17,92 Trúng 44, 62, 17x2, 92
09/11/2023 49,92,43,57 Trúng 49x2, 92, 43, 57
08/11/2023 29,15,24,26 Trúng 29, 15, 24, 26
07/11/2023 90,48,04,28 Trúng 90, 48, 04, 28
06/11/2023 03,80,78,58 Trượt
05/11/2023 44,83,45,28 Trúng 44, 83x2, 45x2, 28
04/11/2023 78,35,99,72 Trúng 78, 35, 99, 72
03/11/2023 25,61,92,44 Trúng 25, 61x2, 92, 44
02/11/2023 13,62,10,38 Trượt
01/11/2023 98,89,35,91 Trúng 98, 89, 35, 91
31/10/2023 94,08,11,70 Trúng 94, 08, 11, 70
30/10/2023 23,18,36,86 Trúng 23, 18, 36, 86
29/10/2023 54,48,43,22 Trúng 54, 48, 43, 22
28/10/2023 70,75,24,03 Trượt
27/10/2023 90,20,73,60 Trúng 90, 20, 73, 60
26/10/2023 94,81,06,38 Trúng 94, 81, 06x2, 38
25/10/2023 93,79,83,16 Trúng 93x2, 79, 83, 16
24/10/2023 55,43,98,18 Trúng 55, 43, 98, 18x2
23/10/2023 08,90,49,91 Trúng 08, 90, 49, 91x2
22/10/2023 75,40,21,14 Trúng 75, 40x2, 21, 14
21/10/2023 84,93,88,54 Trúng 84, 93, 88, 54
20/10/2023 37,51,80,70 Trúng 37, 51, 80, 70
19/10/2023 42,05,06,11 Trúng 42, 05, 06, 11
18/10/2023 44,04,21,56 Trúng 44, 04, 56
17/10/2023 71,10,25,80 Trúng 71, 10, 25, 80
16/10/2023 88,56,67,48 Trượt
15/10/2023 13,87,71,86 Trúng 13, 87, 71, 86
14/10/2023 61,80,55,79 Trúng 61, 80, 55, 79
13/10/2023 68,24,17,83 Trúng 68, 24, 17, 83x2
12/10/2023 20,81,76,65 Trúng 20, 81, 76, 65
11/10/2023 73,60,38,65 Trúng 73, 60, 38, 65x2
10/10/2023 12,39,89,32 Trượt
09/10/2023 30,17,04,90 Trúng 30, 17, 04, 90
08/10/2023 71,46,66,96 Trúng 71, 46, 66, 96
07/10/2023 30,70,29,10 Trúng 30, 70x2, 29, 10
06/10/2023 16,21,70,51 Trúng 16, 21, 70, 51
05/10/2023 37,47,10,57 Trúng 37, 47, 10x2, 57x2
04/10/2023 29,64,66,39 Trúng 29x2, 64x2, 66, 39
03/10/2023 23,57,56,30 Trúng 23, 57x2, 56x2, 30
02/10/2023 76,12,91,57 Trúng 91
01/10/2023 33,56,87,52 Trúng 33x3, 56x2, 87, 52
30/09/2023 37,66,29,10 Trúng 37, 66, 29, 10
29/09/2023 09,41,33,30 Trúng 09, 41, 33x2, 30
28/09/2023 72,76,60,35 Trượt
27/09/2023 57,81,91,55 Trượt
26/09/2023 09,16,95,05 Trúng 09, 16, 95, 05
25/09/2023 22,03,77,97 Trúng 22, 03, 77, 97
24/09/2023 83,63,21,24 Trượt
23/09/2023 31,34,75,50 Trúng 31, 34, 75x2, 50
22/09/2023 99,04,70,01 Trượt
21/09/2023 94,51,92,66 Trúng 94x2, 51, 92, 66x2
20/09/2023 91,30,86,08 Trúng 91, 30, 86, 08
19/09/2023 38,41,25,28 Trúng 38, 41, 25, 28
18/09/2023 97,72,19,64 Trúng 97, 72, 19, 64
17/09/2023 35,31,98,33 Trúng 35, 31, 98, 33
16/09/2023 74,97,24,14 Trúng 74, 97, 24, 14
15/09/2023 42,63,92,66 Trúng 42, 63, 92, 66
14/09/2023 96,24,81,83 Trúng 96, 24, 81, 83
13/09/2023 42,76,66,59 Trúng 42, 76, 66, 59
12/09/2023 26,31,64,57 Trúng 26, 31, 64, 57
11/09/2023 74,09,40,02 Trúng 74, 09x2, 40, 02
10/09/2023 45,90,39,35 Trúng 35
09/09/2023 02,85,60,98 Trượt
08/09/2023 11,26,73,04 Trúng 73
07/09/2023 14,09,63,43 Trúng 14, 09x2, 63, 43
06/09/2023 05,01,78,59 Trúng 05, 01, 78, 59
05/09/2023 96,09,86,24 Trúng 96x2, 09, 86, 24
04/09/2023 53,07,08,11 Trúng 53, 07, 08, 11x3
03/09/2023 49,02,56,79 Trượt
02/09/2023 48,88,07,96 Trúng 48, 88, 07, 96
01/09/2023 31,23,10,73 Trúng 31, 23, 10, 73x2
31/08/2023 93,46,62,04 Trúng 93, 46, 62x2, 04
30/08/2023 56,02,24,93 Trúng 56x2, 02, 24, 93
29/08/2023 71,61,30,94 Trúng 71, 61, 30x2, 94
28/08/2023 03,06,73,70 Trúng 03x2, 06, 73, 70
27/08/2023 70,36,84,10 Trúng 70, 36, 84, 10x2
26/08/2023 42,82,72,22 Trúng 42, 82, 72, 22
25/08/2023 80,60,20,72 Trúng 80, 60, 20, 72
24/08/2023 17,60,68,50 Trúng 17, 60, 68, 50
23/08/2023 69,49,53,63 Trúng 69, 49, 53, 63
22/08/2023 61,29,88,26 Trúng 61, 29, 88, 26
21/08/2023 82,76,97,83 Trúng 82, 76, 97, 83
20/08/2023 20,80,61,57 Trúng 20, 80, 61, 57
19/08/2023 28,11,31,86 Trúng 28, 11, 31, 86
18/08/2023 65,91,68,87 Trúng 65x3, 91, 68, 87
17/08/2023 85,22,45,71 Trượt
16/08/2023 74,59,97,98 Trúng 74, 59x2, 97, 98
15/08/2023 61,06,59,35 Trúng 61, 06, 59, 35
14/08/2023 11,16,01,20 Trúng 11, 16, 01, 20
13/08/2023 34,36,30,23 Trúng 34, 36, 30, 23
12/08/2023 80,67,29,24 Trúng 80, 67, 29, 24x2
11/08/2023 29,56,84,36 Trúng 29, 56, 84, 36
10/08/2023 32,48,71,62 Trúng 32, 48, 71, 62x2
09/08/2023 28,04,39,73 Trượt
08/08/2023 36,56,09,95 Trượt
07/08/2023 10,08,26,59 Trúng 26, 59
06/08/2023 04,87,84,96 Trúng 04
05/08/2023 09,39,07,35 Trúng 07, 35
04/08/2023 52,94,41,35 Trượt
03/08/2023 96,03,09,44 Trúng 96
02/08/2023 88,14,74,87 Trượt
01/08/2023 96,51,28,21 Trúng 96, 51, 28, 21
31/07/2023 54,43,07,68 Trượt
30/07/2023 89,35,94,72 Trúng 89, 35x2, 94, 72
29/07/2023 00,80,91,88 Trúng 00, 80, 91, 88
28/07/2023 25,95,46,29 Trượt
27/07/2023 40,79,88,43 Trúng 40, 79, 88, 43
26/07/2023 14,88,02,33 Trượt
25/07/2023 07,32,78,43 Trúng 43
24/07/2023 22,82,42,34 Trúng 22, 82, 42, 34
23/07/2023 95,37,30,42 Trúng 95, 37, 30, 42x3
22/07/2023 52,55,22,67 Trúng 52x2, 55, 22, 67
21/07/2023 37,95,67,09 Trúng 37, 95, 67, 09
20/07/2023 75,59,60,50 Trúng 75, 59, 60, 50
19/07/2023 22,18,15,02 Trúng 22, 18, 15, 02
18/07/2023 55,76,74,40 Trúng 55, 76, 74, 40
17/07/2023 22,52,64,03 Trúng 22, 52, 64, 03
16/07/2023 68,63,92,80 Trúng 68, 63, 92, 80
15/07/2023 40,60,48,32 Trúng 40, 60, 48, 32
14/07/2023 38,97,56,43 Trúng 38, 97, 56, 43
13/07/2023 38,66,34,69 Trúng 38, 66, 34, 69
12/07/2023 57,61,44,69 Trúng 57, 61x2, 44, 69
11/07/2023 58,31,83,65 Trúng 58, 31, 83, 65
10/07/2023 84,90,34,72 Trúng 84, 90, 34x2, 72x2
09/07/2023 26,22,81,04 Trúng 26, 22, 81, 04
08/07/2023 77,74,87,61 Trượt
07/07/2023 06,12,74,93 Trúng 06, 12, 74, 93
06/07/2023 85,72,01,22 Trúng 85, 72, 01, 22
05/07/2023 43,32,03,54 Trúng 43, 32, 03, 54
04/07/2023 14,89,50,77 Trúng 14, 89, 50, 77
03/07/2023 82,10,01,62 Trúng 82, 10, 01, 62
02/07/2023 38,48,45,93 Trượt
01/07/2023 52,72,46,87 Trúng 52x2, 72, 46, 87
30/06/2023 24,82,91,07 Trúng 24, 82, 91, 07
29/06/2023 68,76,43,26 Trúng 68, 76, 43, 26
28/06/2023 18,76,48,93 Trúng 18, 76, 48, 93
27/06/2023 92,59,96,74 Trúng 92, 59, 96, 74
26/06/2023 87,50,51,57 Trúng 87, 50, 51, 57
25/06/2023 68,06,46,07 Trúng 68x2, 06, 46x2, 07
24/06/2023 57,18,24,03 Trúng 57, 18, 24, 03
23/06/2023 44,84,05,96 Trúng 44, 84, 05x2, 96

Dàn lô xiên 4 miền Bắc – Những cách đánh lô xiên 4 phổ biến nhất

Như các bạn đã biết, không chỉ có xiên 2, xiên 3 mà nhà cái còn cung cấp cả xiên 4 để người chơi lựa chọn. Xiên càng nhiều thì tiền thưởng sẽ càng lớn. Tuy nhiên để ăn được xiên 4 cũng phải nhờ vào kỹ năng chơi đỉnh cao và một phần may mắn không nhỏ. Dưới đây, Soicauvip666 xin chia sẻ đến bạn một số thông tin về dàn lô xiên 4 miền Bắc cũng như các phương pháp soi cầu tốt nhất.

1. Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc

Dàn lô xiên 4 miền Bắc là cách chơi mà bạn sẽ dựa vào những phương pháp soi cầu nào đó để chọn ra cho mình 4 con lô đẹp và có xác suất về cao nhất để đánh. Điều kiện để trúng giải đó là cả 4 lô phải nổ cùng lúc trong bảng kết quả xổ số. Nếu một trong ba con không về coi như thất bại.

Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc
Khái niệm về dàn lô xiên 4 miền Bắc 

Theo các chuyên gia, xác suất ăn xiên 4 chỉ là 1%. Do đó, tỷ lệ trả thưởng của lô này là cực cao. Cũng chính vì vậy, chơi lô xiên 4 miền Bắc đòi hỏi người chơi phải tính toán kỹ lưỡng để có thể đoán được những con số chính xác, một khi trúng thì chỉ có phát tài.

2. Dàn lô xiên 4 miền Bắc có tỷ lệ ăn bao nhiêu?

Trong tất cả các loại xiên, lô xiên 4 có tỷ lệ trả thưởng cao nhất. Do đó, độ khó của lô sẽ tỷ lệ thuận với phần thưởng nhận được. Hiện nay, loại hình lô đề truyền thống thường có tỷ lệ ăn là 1:100. Ví dụ bạn cược 100.000 vào 4 lô xiên là 45, 65, 69, 32. Nếu thắng bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 10.000.000 VND.

Tuy nhiên, trường hợp chơi trực tuyến tại các nhà cái thì tỷ lệ ăn sẽ cao hơn nhiều lần, có nơi lên đến 1:720.

3. Tuyệt chiêu đánh dàn lô xiên 4 miền Bắc cực hay

Để chơi dàn lô xiên 4 miền Bắc, người cần phải có phương pháp phù hợp. Sau đây, chúng tôi sẽ gợi ý một số cách chơi hiệu quả nhất để bạn tham khảo:

cách đánh dàn lô xiên 4 số hiệu quả
cách đánh dàn lô xiên 4 số hiệu quả

3.1. Cách tính lô xiên 4 theo đầu câm, đít câm

Phương pháp này được các lô thủ sử dụng khá nhiều. Đầu câm, đít câm tức là các số chưa có trong kết quả ngày hôm đó. Dựa vào bạc nhớ thì đầu câm, đít câm xuất hiện, ngày hôm sau nó sẽ trả về những con số theo một quy luật. Cụ thể:

Đánh theo đầu câm:

 • Đầu 0: Nên đánh các con 09, 06, 04, 00
 • Đầu 1: Nên đánh 17, 16, 11
 • Đầu 2: Ta có 29, 25, 22, 21
 • Đầu 3: Ta có 39, 36, 33, 30
 • Đầu 4: Ta có 45, 44, 40
 • Đầu 5: Ta có 59, 55, 54
 • Đầu 6: Ta có 66, 63, 61
 • Đầu 7: Ta có 75, 70, 73, 71
 • Đầu 8: Ta sẽ có 89, 82, 80, 88
 • Đầu 9: Ta có 99, 95, 9

Đánh theo đít câm:

 • Đuôi 0: Ta có 80, 20, 00, 30
 • Đuôi 1: Ta có 41, 21, 11, 61
 • Đuôi 2: Ta có 82, 52, 22, 12
 • Đuôi 3: Ta có 83, 73, 33, 93
 • Đuôi 4: Ta có 84, 64, 44, 04
 • Đuôi 5: Ta có 95, 85, 55, 65
 • Đuôi 6: Ta có 66, 56, 06, 16
 • Đuôi 7: Ta có 77, 17, 67, 47
 • Đuôi 8: Ta có 08, 28, 88, 78
 • Đuôi 9: Ta có 29, 49, 69, 39

3.2. Cách chơi xiên 4 theo cặp hay về cùng nhau

Mặc dù khá tốn thời gian nhưng nếu nắm vững quy luật các con số, bạn sẽ chơi rất hiệu quả. Thường những người chơi lâu năm sẽ chọn phương pháp này, còn với người mới thì rất ít. Dưới đây là số liệu thống kê bạn có thể tham khảo:

 • Cặp lô 27, 72 hay đi kèm theo 01, 10, 35
 • Cặp lô 62 thường đi với 22
 • Lô xuất hiện cùng với 77 là 47
 • Cặp lô 11 thường đi với 33
 • Cặp 88 xuất hiện hôm nay khả năng cao hôm sau sẽ về 44
 • Nếu lô 98 hôm nay về thì hôm sau đánh 38 hoặc 83
 • Hôm nay về lô 47 thì hôm sau chắc chắn sẽ về: 79, 97
 • Hôm nay ra 19 ngày tới hãy đánh 87, 88 và ngược lại
 • Các cầu lô hay ra hàng ngày nhất là 47, 74, 25, 52, 75, 78, 94.

4. Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4

Làm gì cũng phải có nguyên tắc, soi cầu lô xiên 4 phương cũng vậy, bạn cần đảm bảo mình thực hiện chính xác khi soi cầu lô. Bạn cần phải ghi nhớ nó trong bất cứ trường hợp nào. Bởi chính những nguyên tắc này là yếu tố giúp bạn tăng khả năng phán đoán để tăng xác suất chính xác và chiến thắng.

Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4
Một số nguyên tắc cần biết khi áp dụng đánh lô xiên 4
 • Luôn cập nhật theo dõi các thông tin soi cầu hàng ngày. Tức là kết quả thống kê bảng xổ số, kết quả lô đề mới nhất. Vì khi biết kết quả soi cầu thì những con số được tính toán sẽ sống rất lâu và nuôi được dài ngày.
 • Hãy soi cầu kết quả xổ số lô đề một cách triệt để. Qua đó, bạn có thể lựa chọn đánh số đảo hoặc đánh ngược đầu đuôi để không bỏ sót cầu nào.
 • Hạn chế sử dụng các phương pháp soi cầu bằng hệ thống tự động. Vì đôi khi mạng điện tử không đưa ra được những dữ liệu, kết quả chính xác nhất.

5. Lời kết lại

Toàn bộ thông tin trên đã giúp bạn nắm chính xác dàn lô xiên 4 miền Bắc là gì và những cách chơi hay mà cao thủ đã áp dụng thành công. Bạn cũng cần lưu ý nên kết hợp nhiều phương pháp lại với nhau để tăng hiệu quả khi soi cầu nhé!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]