THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề đầu đuôi miền Bắc
Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
25/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trượt
24/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
23/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 2
22/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
21/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
20/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng 03
19/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
18/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
17/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
16/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trúng 24
15/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
14/09/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trượt
13/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
12/09/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Trúng Đầu 3
11/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 6
10/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
09/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Trúng 52
08/09/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
07/09/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
06/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng 69
05/09/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 6
04/09/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng 11
03/09/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
02/09/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
01/09/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trượt
31/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
30/08/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng 51
29/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
28/08/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Trúng 85
27/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trượt
26/08/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
25/08/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
24/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
23/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
22/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trượt
21/08/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trượt
20/08/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
19/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
18/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
17/08/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng 86
16/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
15/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
14/08/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93
13/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
12/08/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
11/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
10/08/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
09/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
08/08/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
07/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 7
06/08/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
05/08/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 1
04/08/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
03/08/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 8
02/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Trúng 37
01/08/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trúng 30
31/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
30/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng 41
29/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
28/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trượt
27/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
26/07/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Trượt
25/07/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng 59
24/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
23/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
22/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
21/07/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 4
20/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Trượt
19/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng 39
18/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
17/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng 06
16/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
15/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9
14/07/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
13/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 0
12/07/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15
11/07/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng 31
10/07/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
09/07/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng 08
08/07/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15
07/07/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 7
06/07/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
05/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
04/07/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng 83
03/07/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
02/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Trúng 23
01/07/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
30/06/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
29/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
28/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 9
27/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
26/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng 93
25/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
24/06/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
23/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
22/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trượt
21/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 3
20/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Trúng 32
19/06/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng 15
18/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
17/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
16/06/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 3
15/06/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
14/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Trượt
13/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
12/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
11/06/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
10/06/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
09/06/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
08/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
07/06/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 5
06/06/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
05/06/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
04/06/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
03/06/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trúng 70
02/06/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng 63
01/06/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Trúng 21
31/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Trúng 61
30/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
29/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng 67
28/05/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trượt
27/05/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 3
26/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
25/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
24/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trúng 66
23/05/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
22/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Trúng 54
21/05/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 9
20/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
19/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng 17
18/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Trúng Đuôi 2
17/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trượt
16/05/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
15/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trượt
14/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
13/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
12/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trúng 02
11/05/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
10/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
09/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
08/05/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng 81
07/05/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
06/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Trúng 04
05/05/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng 47
04/05/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
03/05/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
02/05/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Trúng 65
01/05/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
30/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 1
29/04/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
28/04/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 9
27/04/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 5
26/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Trúng Đuôi 5
25/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
24/04/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 0
23/04/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79
22/04/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 5
21/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
20/04/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Trượt
19/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 8
18/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trượt
17/04/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
16/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
15/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng 14
14/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Trúng 34
13/04/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 6
12/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Trượt
11/04/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 3
10/04/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trượt
09/04/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Trượt
08/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Trượt
07/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trượt
06/04/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 4 Trúng Đầu 1
05/04/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trúng Đuôi 6
04/04/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Trượt
03/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trượt
02/04/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trượt
01/04/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Trúng Đầu 4
31/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Trượt
30/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Trượt
29/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Trượt
28/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Trượt
27/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trượt
26/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Trượt
25/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng 73
24/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng 57
23/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Trượt
22/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Trượt
21/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trượt
20/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Trượt
19/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Trượt
18/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 7
17/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 8
16/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trượt
15/03/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Trượt
14/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trượt
13/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
12/03/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 9
11/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Trúng 76
10/03/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Trúng 20
09/03/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Trúng Đầu 0
08/03/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
07/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng 77
06/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Trúng 19
05/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Trúng 18
04/03/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Trúng Đầu 4
03/03/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Trượt
02/03/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
01/03/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trượt
28/02/2023 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Trúng 27
27/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
26/02/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
25/02/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Trượt
24/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Trúng Đuôi 9
23/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
22/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Trúng Đầu 5
21/02/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Trúng Đầu 8
20/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
19/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng Đuôi 4
18/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Trúng Đầu 7
17/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Trúng 35
16/02/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Trúng Đuôi 3
15/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Trúng 58
14/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Trúng Đầu 4
13/02/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Trúng 16
12/02/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Trượt
11/02/2023 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Trúng 13
10/02/2023 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Trúng Đuôi 0
09/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Trúng Đuôi 7
08/02/2023 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Trúng Đầu 6
07/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Trúng 98
06/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Trúng 92
05/02/2023 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Trúng 94
04/02/2023 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Trúng 48
03/02/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Trượt
02/02/2023 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Trúng 55
01/02/2023 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Trúng Đuôi 8
31/01/2023 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Trúng Đuôi 1
30/01/2023 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Trúng 79

Đề đầu đuôi miền Bắc – Bật mí cách đánh hiệu quả nhất

Hiện nay có rất nhiều anh em tham gia chơi lô đề với mục đích giải trí và mang về những phần thưởng hậu hĩnh. Trong đó phương pháp đề đầu đuôi miền Bắc được đa số người chơi áp dụng. Vì nó có luật chơi khá dễ nên tỷ lệ trúng cao hơn bình thường. Nếu bạn mới chơi và chưa biết cách chơi kiểu lô đề miền Bắc này hiệu quả. Hãy cùng Soicauvip666 tìm hiểu một số mẹo qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm đề đầu đuôi miền Bắc là gì?

Như chúng ta đã biết, đề chính là con số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số ngày hôm đó. Khi đó số hàng chục gọi là đầu đề và số hàng đơn vị là phần đuôi đề. Ví dụ: GDB ngày nay là 29898, thì đầu đề chính là 9 và đuôi đề kết thúc là 8.

đề đầu đuôi miền Bắc
Đề đầu đuôi miền Bắc 

Đề đầu đuôi miền Bắc là phương pháp mà người chơi sẽ chọn các con số từ 0-9. Miễn là con bạn chọn trúng với số đầu tiên hoặc số cuối cùng của đề sẽ giành chiến thắng. Cách chơi được đánh giá là khá đơn giản và dễ hiểu vì các con số chỉ giới hạn trong 10 số.

Hơn nữa, phương pháp này cũng sở hữu khá nhiều ưu điểm. Đặc biệt:

  • Cực kỳ an toàn và hiệu quả vì theo thống kê tỷ lệ trúng đầu đuôi lên đến 80%.
  • Bạn không mất quá nhiều vốn mà vẫn có thể thu về lợi nhuận ổn định.

2. Bật mí cách đánh đề đầu đuôi miền Bắc chuẩn từ lão làng

cách đánh đề đầu đuôi miền Bắc chuẩn
Cách đánh đề đầu đuôi miền Bắc chuẩn

Đề đầu đuôi miền Bắc là hình thức đánh lô đề được nhiều anh em lựa chọn. Tùy vào khả năng và sự tính toán của bản thân mà bạn có thể áp dụng một trong những cách đánh dễ trúng sau:

2.1. Đánh đề đầu đuôi theo phương pháp lô chạy

Bạn không khó để tìm thấy một trang web hỗ trợ phân tích kết quả xổ số miễn phí chạy hàng ngày. Nhờ đó sẽ giúp người chơi nắm rõ quy luật về vị trí đã ghép. Để tạo con đề có khả năng về cao trong ngày.

Bước 1: Chọn các thông số

  • Tỉnh: Đầu tiên chọn tỉnh thành phù hợp với người chơi. Bạn chơi xổ số miền Bắc thì sẽ chọn khu vực này.
  • Ngày: Tức là ngày dự đoán lô bạch thủ có khả năng về cao được phân tích bởi hệ thống tự động.
  • Ngày cầu chạy: Thông thường khả năng chơi đề sẽ khó hơn so với chọn cách chơi lô. Vì vậy, cầu lô chỉ thường chỉ chạy trong 2 ngày. Ví dụ chọn 2 ngày.
  • Nếu người chơi đánh đề truyền thống thì chỉ được chọn 1 trong 2. Trường hợp bạn chơi đề đầu cuối của số đề thì chọn trúng cả 2.

Bước 2: Thực hiện kiểm tra bảng thống kê KQXS

Ví dụ ngày 20/11/2022 theo đài miền bắc các chuyên gia của chúng tôi bắt lô ở vị trí 3-6-3 và 5-1-4 sẽ được cặp 15 và 51. Và kết quả xổ số miền bắc ngày sau hôm nay là 21/11/2022 về con 15.

Tương tự ta đánh tiếp cầu này cho ngày 21/11/2022 được cặp đề 87 và 78. Hôm sau kết quả XSMB ngày 22/11/2022 đã về lại 78. Theo đó, bạn có thể tiến hành bắt cùng vị trí của các lô tiếp theo dựa vào phương pháp này để sở hữu những cặp lô đẹp chơi cho các ngày sau.

2.2. Đánh đề đầu đuôi theo lô rơi

Với những người chơi thích cách đánh nhanh, đơn giản. Mà khả năng trúng vẫn cao thì hãy áp dụng ngay cách bắt đề đầu đuôi theo lô rơi. Phương pháp này cực kỳ dễ trúng và hơn nữa còn rất phù hợp với những ai đang soi cầu bạch thủ lô. Bởi vì, theo chia sẻ của các cao thủ, đầu đề 9 nổ lớn. Thì xác suất lô rơi ngày hôm sau có thể lên đến 85%.

Các phương pháp bắt đề đầu đuôi miền Bắc
Các phương pháp bắt đề đầu đuôi miền Bắc

Tần suất các lô rơi xuất hiện thông thường sẽ cách nhau khoảng 4 đến 6 ngày. Theo thống kê trong vòng 100 ngày tới khả năng cao các lô đầu có xác suất ra rất cao gồm: 0, 1, 2, 8, 9.

2.3. Dựa theo chạm tổng đề

Để người chơi có thể chọn một số ở hàng chục hoặc một số ở hàng đơn vị. Ta chỉ được chọn một trong 10 tổ hợp sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đưa ra tỷ lệ thắng là 10% cho người chơi bắt đề đầu hoặc đuôi đề.

Ví dụ: Kết quả xổ số miền bắc ngày 23/11/2022 giải đặc biệt nổ 89736 ta có tổng là 6. Suy ra người chơi có chạm đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và đuôi thì ngược lại. Kết quả XSMB ngày 24/11/2022 kết quả giải đặc biệt nổ 31742, tức là đầu 4 đã xuất hiện.

2.4. Đánh đề đầu đuôi giải đặc biệt

Thực tế khi sử dụng phương pháp đánh đề đầu đuôi miền Bắc theo giải đặc biệt sẽ khó hơn một chút so với trong số đề. Tuy nhiên, nếu bạn giành được giải thưởng, bạn có thể thu về một số tiền cao. Với cách chơi này, người chơi chỉ cần dự đoán đúng cặp số sẽ đứng đầu hoặc cuối giải đặc biệt ngày hôm đó. Trong đó đầu đề được xác định nằm ở vị trí 1,2 còn đuôi đề nằm ở vị trí 4,5.

3. Lời lết lại

Trên đây là chia sẻ về đề đầu đuôi miền Bắc và cách đánh cực chuẩn từ lão làng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm một số phương pháp chơi đề đầu đuôi cực hay và hiệu quả. Đừng quên theo dõi Soicauvip666 để cập nhật những phương pháp soi cầu lô đề mới nhất nhằm tăng khả năng trúng thưởng cho mình nhé!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất hiện nay. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]