THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 27, Quảng Trị 66 Win Bình Định 38
29/03/2023 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 43, Win Khánh Hòa 56
28/03/2023 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 52
27/03/2023 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên 37
26/03/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 13
25/03/2023 Đà Nẵng 85, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 85, Win Đắc Nông 83
24/03/2023 Gia Lai 80, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 34
23/03/2023 Bình Định 00, Quảng Bình 97, Quảng Trị 93 Win Bình Định 00, Win Quảng Bình 97, Win Quảng Trị 93
22/03/2023 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa 42
21/03/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17 Win Quảng Nam 17
20/03/2023 Phú Yên 19, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 19, Win Thừa Thiên Huế 97
19/03/2023 Khánh Hòa 09, Kon Tum 05 Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 05
18/03/2023 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 16 Win Đắc Nông 69, Win Quảng Ngãi 16
17/03/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 55 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 55
16/03/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 87, Quảng Trị 37 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 87, Win Quảng Trị 37
15/03/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 69 Win Khánh Hòa 69
14/03/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 94 Win Quảng Nam 94
13/03/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 72 Miss
12/03/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 24
11/03/2023 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 47, Win Quảng Ngãi 89
10/03/2023 Gia Lai 93, Ninh Thuận 37 Win Ninh Thuận 37
09/03/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 64, Quảng Trị 93 Win Quảng Trị 93
08/03/2023 Đà Nẵng 74, Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng 74, Win Khánh Hòa 78
07/03/2023 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 44
06/03/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 68 Miss
05/03/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 83
04/03/2023 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng 77, Win Quảng Ngãi 68
03/03/2023 Gia Lai 63, Ninh Thuận 56 Win Gia Lai 63, Win Ninh Thuận 56
02/03/2023 Bình Định 08, Quảng Bình 05, Quảng Trị 71 Win Bình Định 08, Win Quảng Bình 05
01/03/2023 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 27
28/02/2023 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 19
27/02/2023 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 60 Miss
26/02/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
25/02/2023 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 70
24/02/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 28 Win Ninh Thuận 28
23/02/2023 Bình Định 25, Quảng Bình 37, Quảng Trị 36 Win Bình Định 25
22/02/2023 Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng 05
21/02/2023 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc 25
20/02/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 34, Win Thừa Thiên Huế 20
19/02/2023 Khánh Hòa 85, Kon Tum 18 Win Khánh Hòa 85, Win Kon Tum 18
18/02/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 47 Win Đắc Nông 88
17/02/2023 Gia Lai 14, Ninh Thuận 99 Win Gia Lai 14, Win Ninh Thuận 99
16/02/2023 Bình Định 16, Quảng Bình 88, Quảng Trị 87 Win Quảng Bình 88, Win Quảng Trị 87
15/02/2023 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 79
14/02/2023 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 80 Win Quảng Nam 80
13/02/2023 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 55 Miss
12/02/2023 Khánh Hòa 38, Kon Tum 10 Win Kon Tum 10
11/02/2023 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 69 Win Đà Nẵng 45, Win Quảng Ngãi 69
10/02/2023 Gia Lai 82, Ninh Thuận 29 Win Ninh Thuận 29
09/02/2023 Bình Định 85, Quảng Bình 17, Quảng Trị 77 Miss
08/02/2023 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 68 Miss
07/02/2023 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc 20, Win Quảng Nam 25
06/02/2023 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 41 Win Thừa Thiên Huế 41
05/02/2023 Khánh Hòa 56, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 56
04/02/2023 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 31, Win Quảng Ngãi 46
03/02/2023 Gia Lai 54, Ninh Thuận 23 Win Gia Lai 54
02/02/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 79, Quảng Trị 93 Win Bình Định 89, Win Quảng Trị 93
01/02/2023 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 53
31/01/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 52
30/01/2023 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 95 Miss
29/01/2023 Khánh Hòa 28, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 75
28/01/2023 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 96, Win Đắc Nông 31
27/01/2023 Gia Lai 56, Ninh Thuận 82 Win Ninh Thuận 82
26/01/2023 Bình Định 95, Quảng Bình 30, Quảng Trị 51 Win Quảng Bình 30, Win Quảng Trị 51
25/01/2023 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 90
24/01/2023 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 63 Win Quảng Nam 63
23/01/2023 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 17 Win Thừa Thiên Huế 17
22/01/2023 Khánh Hòa 24, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 24
21/01/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 99 Win Đắc Nông 74
20/01/2023 Gia Lai 46, Ninh Thuận 32 Win Gia Lai 46, Win Ninh Thuận 32
19/01/2023 Bình Định 70, Quảng Bình 59, Quảng Trị 48 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 59, Win Quảng Trị 48
18/01/2023 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng 01, Win Khánh Hòa 36
17/01/2023 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 46, Win Quảng Nam 32
16/01/2023 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 24
15/01/2023 Khánh Hòa 48, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 48, Win Kon Tum 78
14/01/2023 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 05
13/01/2023 Gia Lai 48, Ninh Thuận 28 Win Ninh Thuận 28
12/01/2023 Bình Định 33, Quảng Bình 23, Quảng Trị 73 Win Quảng Trị 73
11/01/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 21
10/01/2023 Đắc Lắc 21, Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc 21, Win Quảng Nam 90
09/01/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 86
08/01/2023 Khánh Hòa 68, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 04
07/01/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 69 Win Quảng Ngãi 69
06/01/2023 Gia Lai 86, Ninh Thuận 43 Miss
05/01/2023 Bình Định 99, Quảng Bình 28, Quảng Trị 00 Win Bình Định 99, Win Quảng Trị 00
04/01/2023 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 18
03/01/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 76
02/01/2023 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 35
01/01/2023 Khánh Hòa 44, Kon Tum 23 Win Khánh Hòa 44
31/12/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 35 Miss
30/12/2022 Gia Lai 25, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 25
29/12/2022 Bình Định 98, Quảng Bình 37, Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 72
28/12/2022 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 82
27/12/2022 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 53, Win Quảng Nam 22
26/12/2022 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên 54, Win Thừa Thiên Huế 06
25/12/2022 Khánh Hòa 26, Kon Tum 78 Win Khánh Hòa 26, Win Kon Tum 78
24/12/2022 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 95 Win Đà Nẵng 57
23/12/2022 Gia Lai 52, Ninh Thuận 05 Win Gia Lai 52, Win Ninh Thuận 05
22/12/2022 Bình Định 77, Quảng Bình 53, Quảng Trị 53 Win Bình Định 77, Win Quảng Bình 53
21/12/2022 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 16, Win Khánh Hòa 65
20/12/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 30
19/12/2022 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 97
18/12/2022 Khánh Hòa 06, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 06
17/12/2022 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 17 Win Đắc Nông 90
16/12/2022 Gia Lai 01, Ninh Thuận 39 Win Gia Lai 01
15/12/2022 Bình Định 43, Quảng Bình 13, Quảng Trị 27 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 13
14/12/2022 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng 56
13/12/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc 36
12/12/2022 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 68
11/12/2022 Khánh Hòa 69, Kon Tum 20 Win Khánh Hòa 69, Win Kon Tum 20
10/12/2022 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 57
09/12/2022 Gia Lai 57, Ninh Thuận 19 Win Ninh Thuận 19
08/12/2022 Bình Định 93, Quảng Bình 09, Quảng Trị 51 Win Bình Định 93, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 51
07/12/2022 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 16
06/12/2022 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc 20
05/12/2022 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 43 Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 43
04/12/2022 Khánh Hòa 45, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 45, Win Kon Tum 29
03/12/2022 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng 64, Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 54
02/12/2022 Gia Lai 48, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 48
01/12/2022 Bình Định 31, Quảng Bình 25, Quảng Trị 09 Win Bình Định 31, Win Quảng Trị 09
30/11/2022 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 09
29/11/2022 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 05 Win Đắc Lắc 34, Win Quảng Nam 05
28/11/2022 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 33
27/11/2022 Khánh Hòa 78, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 78, Win Kon Tum 92
26/11/2022 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 65, Win Quảng Ngãi 97
25/11/2022 Gia Lai 50, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 50
24/11/2022 Bình Định 25, Quảng Bình 23, Quảng Trị 87 Win Quảng Bình 23, Win Quảng Trị 87
23/11/2022 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 87 Win Khánh Hòa 87
22/11/2022 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc 57, Win Quảng Nam 94
21/11/2022 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 41
20/11/2022 Khánh Hòa 37, Kon Tum 75 Win Kon Tum 75
19/11/2022 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 65 Win Quảng Ngãi 65
18/11/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 15 Win Gia Lai 64, Win Ninh Thuận 15
17/11/2022 Bình Định 11, Quảng Bình 85, Quảng Trị 71 Win Quảng Trị 71
16/11/2022 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 47 Miss
15/11/2022 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 69
14/11/2022 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 17
13/11/2022 Khánh Hòa 04, Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 04
12/11/2022 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 16, Win Quảng Ngãi 83
11/11/2022 Gia Lai 27, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 27
10/11/2022 Bình Định 27, Quảng Bình 83, Quảng Trị 75 Win Quảng Bình 83, Win Quảng Trị 75
09/11/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 10 Win Đà Nẵng 08
08/11/2022 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc 54, Win Quảng Nam 41
07/11/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 09
06/11/2022 Khánh Hòa 47, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 47
05/11/2022 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng 84, Win Đắc Nông 39, Win Quảng Ngãi 99
04/11/2022 Gia Lai 61, Ninh Thuận 47 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 47
03/11/2022 Bình Định 39, Quảng Bình 22, Quảng Trị 90 Win Quảng Bình 22, Win Quảng Trị 90
02/11/2022 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng 46, Win Khánh Hòa 90
01/11/2022 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 06 Win Quảng Nam 06
31/10/2022 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 30, Win Thừa Thiên Huế 82
30/10/2022 Khánh Hòa 51, Kon Tum 91 Win Kon Tum 91
29/10/2022 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 17 Win Quảng Ngãi 17
28/10/2022 Gia Lai 52, Ninh Thuận 48 Miss
27/10/2022 Bình Định 35, Quảng Bình 66, Quảng Trị 97 Win Bình Định 35
26/10/2022 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 51
25/10/2022 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 60, Win Quảng Nam 59
24/10/2022 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 87
23/10/2022 Khánh Hòa 86, Kon Tum 41 Win Khánh Hòa 86
22/10/2022 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng 19, Win Đắc Nông 18
21/10/2022 Gia Lai 39, Ninh Thuận 32 Miss
20/10/2022 Bình Định 70, Quảng Bình 15, Quảng Trị 29 Win Quảng Bình 15, Win Quảng Trị 29
19/10/2022 Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 24 Win Khánh Hòa 24
18/10/2022 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 48
17/10/2022 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 22
16/10/2022 Khánh Hòa 49, Kon Tum 43 Win Kon Tum 43
15/10/2022 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 14, Win Đắc Nông 97
14/10/2022 Gia Lai 39, Ninh Thuận 35 Win Ninh Thuận 35
13/10/2022 Bình Định 78, Quảng Bình 00, Quảng Trị 16 Win Quảng Bình 00
12/10/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 73 Win Khánh Hòa 73
11/10/2022 Đắc Lắc 34, Quảng Nam 25 Win Quảng Nam 25
10/10/2022 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
09/10/2022 Khánh Hòa 38, Kon Tum 51 Win Khánh Hòa 38
08/10/2022 Đà Nẵng 30, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 30, Win Quảng Ngãi 73
07/10/2022 Gia Lai 63, Ninh Thuận 85 Miss
06/10/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 27, Quảng Trị 66 Win Bình Định 96, Win Quảng Trị 66
05/10/2022 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 30
04/10/2022 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 79
03/10/2022 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 74
02/10/2022 Khánh Hòa 58, Kon Tum 52 Win Khánh Hòa 58
01/10/2022 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 22 Win Quảng Ngãi 22
30/09/2022 Gia Lai 17, Ninh Thuận 69 Miss
29/09/2022 Bình Định 67, Quảng Bình 11, Quảng Trị 77 Win Bình Định 67, Win Quảng Trị 77
28/09/2022 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 29, Win Khánh Hòa 82
27/09/2022 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 76 Miss
26/09/2022 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 87 Miss
25/09/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 73
24/09/2022 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 92
23/09/2022 Gia Lai 94, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 94
22/09/2022 Bình Định 42, Quảng Bình 04, Quảng Trị 66 Win Bình Định 42, Win Quảng Bình 04, Win Quảng Trị 66
21/09/2022 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng 66
20/09/2022 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 58, Win Quảng Nam 31
19/09/2022 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 94 Win Thừa Thiên Huế 94
18/09/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 86 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 86
17/09/2022 Đà Nẵng 28, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 59 Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 59
16/09/2022 Gia Lai 13, Ninh Thuận 52 Win Gia Lai 13, Win Ninh Thuận 52
15/09/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 55, Quảng Trị 83 Win Quảng Bình 55
14/09/2022 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 90 Win Khánh Hòa 90
13/09/2022 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 82
12/09/2022 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 93
11/09/2022 Khánh Hòa 62, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 11
10/09/2022 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 00 Win Quảng Ngãi 00
09/09/2022 Gia Lai 31, Ninh Thuận 40 Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 40
08/09/2022 Bình Định 35, Quảng Bình 09, Quảng Trị 24 Win Quảng Bình 09
07/09/2022 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 39
06/09/2022 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 85
05/09/2022 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 58 Win Thừa Thiên Huế 58
04/09/2022 Khánh Hòa 30, Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 30
03/09/2022 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 90 Win Đắc Nông 88
02/09/2022 Gia Lai 90, Ninh Thuận 88 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 88
01/09/2022 Bình Định 90, Quảng Bình 71, Quảng Trị 20 Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 20
31/08/2022 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 53
30/08/2022 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 84, Win Quảng Nam 32
29/08/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên 95, Win Thừa Thiên Huế 86
28/08/2022 Khánh Hòa 24, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 24
27/08/2022 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 48 Win Quảng Ngãi 48
26/08/2022 Gia Lai 46, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 46, Win Ninh Thuận 50
25/08/2022 Bình Định 71, Quảng Bình 67, Quảng Trị 50 Win Bình Định 71, Win Quảng Bình 67
24/08/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 27
23/08/2022 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 25 Win Quảng Nam 25
22/08/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên 21
21/08/2022 Khánh Hòa 71, Kon Tum 95 Win Kon Tum 95
20/08/2022 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 09, Win Đắc Nông 34, Win Quảng Ngãi 19
19/08/2022 Gia Lai 06, Ninh Thuận 53 Win Gia Lai 06
18/08/2022 Bình Định 86, Quảng Bình 91, Quảng Trị 92 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 91, Win Quảng Trị 92
17/08/2022 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 71
16/08/2022 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 74, Win Quảng Nam 71
15/08/2022 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 61 Miss
14/08/2022 Khánh Hòa 34, Kon Tum 95 Win Khánh Hòa 34
13/08/2022 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng 87, Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 39
12/08/2022 Gia Lai 38, Ninh Thuận 51 Win Ninh Thuận 51
11/08/2022 Bình Định 56, Quảng Bình 69, Quảng Trị 44 Win Bình Định 56, Win Quảng Bình 69, Win Quảng Trị 44
10/08/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 23
09/08/2022 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 34
08/08/2022 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 57, Win Thừa Thiên Huế 58
07/08/2022 Khánh Hòa 71, Kon Tum 86 Win Khánh Hòa 71, Win Kon Tum 86
06/08/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 25 Win Đắc Nông 97, Win Quảng Ngãi 25
05/08/2022 Gia Lai 76, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
04/08/2022 Bình Định 31, Quảng Bình 41, Quảng Trị 37 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 41, Win Quảng Trị 37
03/08/2022 Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng 08, Win Khánh Hòa 75

Đề miền Trung với những cách bắt hiệu quả

Đề miền trung là một trong những trò chơi xổ số đang rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc đánh lô đề cũng đòi hỏi người chơi phải có kiến thức. Kỹ năng phân tích, dự đoán nhằm mục đích trúng số sao cho cao nhất. Cùng tìm hiểu:

1. Giới thiệu đề Miền Trung

Cách chơi lô đề Miền Trung tương tự như các hình thức đánh lô đề khác, người chơi sẽ chọn một số hoặc một dãy số và đặt cược trên kết quả xổ số của các tỉnh thành miền Trung. Sau đó, nếu các số đặt cược trùng khớp với kết quả xổ số, người chơi sẽ được trả tiền theo tỷ lệ cược tương ứng.

Đánh lô đề Miền Trung
Đánh lô đề Miền Trung

Để có thể đánh lô đề miền trung hiệu quả tại Miền Trung. Người chơi cần lưu ý đến một số yếu tố sau đây:

1.1. Tham khảo dữ liệu và thống kê

 Việc tham khảo dữ liệu và thống kê là một trong những cách để tăng cơ hội trúng số. Người chơi có thể thu thập các thông tin về kết quả các con số đã trúng trong những ngày trước đó. Phân tích các đường cầu đi dấu hiệu để đưa ra các con số có thể trúng.

1.2. Sử dụng các phương pháp, thuật toán dự đoán đề miền Trung

Ngoài việc sử dụng các thông tin và thống kê. Người chơi cũng có thể sử dụng các phương pháp dự đoán khác như phương pháp xác suất. Phân tích dữ liệu hoặc các kỹ thuật phân tích kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp này đòi hỏi người chơi có kiến thức và kỹ năng phân tích cao.

1.3. Không nên đánh quá nhiều số

Một sai lầm thường gặp của người chơi là đánh quá nhiều số. Trong hy vọng tăng cơ hội trúng số. Tuy nhiên, việc đánh quá nhiều số sẽ khiến chi phí đánh lô của người chơi tăng lên đáng kể. Trong khi cơ hội trúng số lại không thay đổi nhiều.

Tinh thần thoải mái: Cuối cùng, để có thể đánh lô đề hiệu quả tại Miền Trung. Người chơi cần giữ tinh thần thoải mái và cân nhắc. Việc đánh lô đề chỉ là một trò chơi. Không nên quá nghiêm túc và đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Người chơi cần tìm cách giải trí và thư giãn. Thay vì chỉ tập trung vào việc trúng số.

Đánh lô đề là một trò chơi đang rất phổ biến tại Miền Trung. Việc soi cầu đánh lô đề là một trong những cách để tăng cơ hội trúng số. Tuy nhiên, việc soi cầu đánh lô đề đòi hỏi người chơi phải có kiến thức. Kỹ năng phân tích. Dự đoán để có thể đưa ra các con số có khả năng trúng cao.

2. Cách soi cầu đề Miền Trung

Những thông tin soi cầu dự đoán được các chuyên gia phân tích có kinh nghiệm lâu năm. Đưa ra dự đoán về các con số cho người chơi đánh hàng ngày. 

soi cầu đề Miền Trung
soi cầu đề Miền Trung

Các tỉnh thành thường được chơi trong lô đề Miền Trung bao gồm. Các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Dưới đây là một số cách soi cầu đánh lô đề miền Trung mà bạn có thể tham khảo:

2.2. Soi đề miền Trung theo ngày tháng năm sinh

Cách này khá phổ biến, người chơi sẽ lấy ngày tháng năm sinh của mình để soi cầu đánh lô đề. Theo quan niệm của nhiều người, con số liên quan đến ngày tháng năm sinh sẽ mang lại may mắn và cơ hội trúng số cao.

Ví dụ bạn sinh ngày: 13/03/1999 và đề hôm nay về 98: thì ta sẽ có những con số có liên quan tới ngày sinh là: 14, 19, 61, 09, 98, 99. là những con số có khả năng về rất cao

2.3. Soi cầu theo các giải của các ngày gần nhất

Người chơi có thể tham khảo các giải thưởng của các ngày gần đây để đưa ra các con số tiềm năng. Tuy nhiên, việc tham khảo này cũng cần phải kết hợp với các yếu tố khác để có thể đưa ra dự đoán chính xác.

2.4. Đánh đề miền trung theo chu kỳ lô đề

Các chu kỳ lô đề cũng là một trong những yếu tố được người chơi quan tâm. Các chu kỳ này thường kéo dài khoảng 30 ngày và các con số trong chu kỳ đó thường sẽ xuất hiện nhiều hơn các con số khác.

Đánh đề miền trung theo chu kỳ
Đánh đề miền trung theo chu kỳ

2.5. Soi cầu theo phân tích thống kê

Ngoài các cách soi cầu truyền thống, người chơi cũng có thể sử dụng các phương pháp phân tích thống kê để đưa ra dự đoán. Việc phân tích thống kê sẽ cần phải tham khảo nhiều dữ liệu và tạo ra mô hình để dự đoán.

3. Tổng kết lại

Cách tính cầu lô đề miền Trung chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ lô ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề, bắt số hàng ngày..

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí“. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]