THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 24 Win Quảng Nam 24
04/12/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 72, Win Thừa Thiên Huế 93
03/12/2023 Khánh Hòa 43, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 43, Win Kon Tum 29
02/12/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 38, Win Quảng Ngãi 10
01/12/2023 Gia Lai 04, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 04
30/11/2023 Bình Định 16, Quảng Bình 09, Quảng Trị 06 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 06
29/11/2023 Đà Nẵng 58, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 58, Win Khánh Hòa 49
28/11/2023 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 20 Win Quảng Nam 20
27/11/2023 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 09 Win Thừa Thiên Huế 09
26/11/2023 Khánh Hòa 09, Kon Tum 31 Win Khánh Hòa 09
25/11/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 57, Win Quảng Ngãi 34
24/11/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 88 Win Ninh Thuận 88
23/11/2023 Bình Định 57, Quảng Bình 81, Quảng Trị 55 Win Bình Định 57, Win Quảng Trị 55
22/11/2023 Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng 40, Win Khánh Hòa 91
21/11/2023 Đắc Lắc 04, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 04, Win Quảng Nam 39
20/11/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 27
19/11/2023 Khánh Hòa 61, Kon Tum 60 Miss
18/11/2023 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 61 Win Đắc Nông 24, Win Quảng Ngãi 61
17/11/2023 Gia Lai 27, Ninh Thuận 72 Miss
16/11/2023 Bình Định 28, Quảng Bình 19, Quảng Trị 96 Win Bình Định 28, Win Quảng Trị 96
15/11/2023 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng 72
14/11/2023 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 95 Win Đắc Lắc 51, Win Quảng Nam 95
13/11/2023 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 75
12/11/2023 Khánh Hòa 53, Kon Tum 74 Win Khánh Hòa 53, Win Kon Tum 74
11/11/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 72
10/11/2023 Gia Lai 55, Ninh Thuận 41 Miss
09/11/2023 Bình Định 11, Quảng Bình 30, Quảng Trị 74 Win Quảng Bình 30
08/11/2023 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng 19, Win Khánh Hòa 63
07/11/2023 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 32
06/11/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 81
05/11/2023 Khánh Hòa 14, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 14, Win Kon Tum 36
04/11/2023 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 17, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 06, Win Đắc Nông 17
03/11/2023 Gia Lai 65, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 65
02/11/2023 Bình Định 38, Quảng Bình 78, Quảng Trị 40 Win Quảng Trị 40
01/11/2023 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 61
31/10/2023 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc 49
30/10/2023 Phú Yên 20, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
29/10/2023 Khánh Hòa 48, Kon Tum 00 Win Khánh Hòa 48, Win Kon Tum 00
28/10/2023 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng 31, Win Quảng Ngãi 34
27/10/2023 Gia Lai 17, Ninh Thuận 87 Win Gia Lai 17
26/10/2023 Bình Định 69, Quảng Bình 07, Quảng Trị 09 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 07, Win Quảng Trị 09
25/10/2023 Đà Nẵng 07, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 07, Win Khánh Hòa 77
24/10/2023 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 23, Win Quảng Nam 40
23/10/2023 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 87 Win Thừa Thiên Huế 87
22/10/2023 Khánh Hòa 37, Kon Tum 99 Win Khánh Hòa 37
21/10/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 78 Win Đà Nẵng 59
20/10/2023 Gia Lai 59, Ninh Thuận 03 Win Ninh Thuận 03
19/10/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 40, Quảng Trị 32 Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 32
18/10/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 66
17/10/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 79
16/10/2023 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên 65
15/10/2023 Khánh Hòa 03, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 03
14/10/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 71, Win Quảng Ngãi 21
13/10/2023 Gia Lai 35, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 35
12/10/2023 Bình Định 25, Quảng Bình 44, Quảng Trị 42 Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 42
11/10/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng 13
10/10/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 89
09/10/2023 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế 81
08/10/2023 Khánh Hòa 60, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 60
07/10/2023 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 51, Win Quảng Ngãi 21
06/10/2023 Gia Lai 33, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 33, Win Ninh Thuận 02
05/10/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 10, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 10, Win Quảng Trị 93
04/10/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 64
03/10/2023 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 53 Miss
02/10/2023 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 83 Win Thừa Thiên Huế 83
01/10/2023 Khánh Hòa 18, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 18, Win Kon Tum 29
30/09/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 69 Win Đắc Nông 79
29/09/2023 Gia Lai 24, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 24
28/09/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 76, Quảng Trị 01 Miss
27/09/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 76, Win Khánh Hòa 81
26/09/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc 71
25/09/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 54
24/09/2023 Khánh Hòa 96, Kon Tum 14 Win Kon Tum 14
23/09/2023 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 93, Win Quảng Ngãi 53
22/09/2023 Gia Lai 12, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 12
21/09/2023 Bình Định 62, Quảng Bình 30, Quảng Trị 15 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 30
20/09/2023 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng 44
19/09/2023 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 43 Win Quảng Nam 43
18/09/2023 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 58 Win Thừa Thiên Huế 58
17/09/2023 Khánh Hòa 88, Kon Tum 74 Win Khánh Hòa 88, Win Kon Tum 74
16/09/2023 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng 01, Win Quảng Ngãi 30
15/09/2023 Gia Lai 20, Ninh Thuận 34 Win Ninh Thuận 34
14/09/2023 Bình Định 52, Quảng Bình 94, Quảng Trị 71 Win Bình Định 52
13/09/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 87
12/09/2023 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 05 Win Quảng Nam 05
11/09/2023 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 42, Win Thừa Thiên Huế 25
10/09/2023 Khánh Hòa 59, Kon Tum 39 Win Kon Tum 39
09/09/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 11 Win Đà Nẵng 74, Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 11
08/09/2023 Gia Lai 25, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 41
07/09/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 76, Quảng Trị 17 Win Bình Định 56
06/09/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 03, Win Khánh Hòa 96
05/09/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 26
04/09/2023 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 56
03/09/2023 Khánh Hòa 54, Kon Tum 09 Win Khánh Hòa 54, Win Kon Tum 09
02/09/2023 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng 19, Win Đắc Nông 68
01/09/2023 Gia Lai 59, Ninh Thuận 47 Win Ninh Thuận 47
31/08/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 24, Quảng Trị 10 Win Bình Định 35, Win Quảng Bình 24
30/08/2023 Đà Nẵng 19, Khánh Hòa 55 Win Khánh Hòa 55
29/08/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 42, Win Quảng Nam 46
28/08/2023 Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên 33
27/08/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 83 Win Khánh Hòa 29
26/08/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 66, Quảng Ngãi 09 Miss
25/08/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 67 Win Gia Lai 89
24/08/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 08, Quảng Trị 87 Win Bình Định 53, Win Quảng Bình 08, Win Quảng Trị 87
23/08/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 87
22/08/2023 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 80 Miss
21/08/2023 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 23
20/08/2023 Khánh Hòa 87, Kon Tum 61 Miss
19/08/2023 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 82
18/08/2023 Gia Lai 52, Ninh Thuận 92 Win Ninh Thuận 92
17/08/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 21, Quảng Trị 87 Win Bình Định 23, Win Quảng Trị 87
16/08/2023 Đà Nẵng 72, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 72
15/08/2023 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc 44, Win Quảng Nam 69
14/08/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 69
13/08/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 70
12/08/2023 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 77, Win Đắc Nông 61
11/08/2023 Gia Lai 48, Ninh Thuận 79 Win Ninh Thuận 79
10/08/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 50, Quảng Trị 41 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 50
09/08/2023 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 47 Win Khánh Hòa 47
08/08/2023 Đắc Lắc 54, Quảng Nam 65 Miss
07/08/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 68 Miss
06/08/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 07 Miss
05/08/2023 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 17 Miss
04/08/2023 Gia Lai 86, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 86
03/08/2023 Bình Định 27, Quảng Bình 19, Quảng Trị 48 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 19
02/08/2023 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 22
01/08/2023 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 93 Win Quảng Nam 93
31/07/2023 Phú Yên 58, Thừa Thiên Huế 96 Miss
30/07/2023 Khánh Hòa 39, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 39, Win Kon Tum 81
29/07/2023 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 73 Win Đắc Nông 19, Win Quảng Ngãi 73
28/07/2023 Gia Lai 53, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 53, Win Ninh Thuận 71
27/07/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 68, Quảng Trị 98 Miss
26/07/2023 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 84 Miss
25/07/2023 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 21 Miss
24/07/2023 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 92 Miss
23/07/2023 Khánh Hòa 25, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 92
22/07/2023 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 78, Win Quảng Ngãi 46
21/07/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 19, Win Ninh Thuận 85
20/07/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 69, Quảng Trị 79 Win Bình Định 88
19/07/2023 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 93 Miss
18/07/2023 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 08
17/07/2023 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 24
16/07/2023 Khánh Hòa 56, Kon Tum 78 Win Kon Tum 78
15/07/2023 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 25 Win Quảng Ngãi 25
14/07/2023 Gia Lai 95, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 95, Win Ninh Thuận 97
13/07/2023 Bình Định 67, Quảng Bình 29, Quảng Trị 25 Win Bình Định 67, Win Quảng Bình 29, Win Quảng Trị 25
12/07/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng 14
11/07/2023 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 67 Win Quảng Nam 67
10/07/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 44 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 44
09/07/2023 Khánh Hòa 96, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 96, Win Kon Tum 69
08/07/2023 Đà Nẵng 70, Đắc Nông 98, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 70
07/07/2023 Gia Lai 87, Ninh Thuận 53 Miss
06/07/2023 Bình Định 48, Quảng Bình 17, Quảng Trị 00 Win Bình Định 48, Win Quảng Trị 00
05/07/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 00
04/07/2023 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc 28, Win Quảng Nam 22
03/07/2023 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 10 Win Thừa Thiên Huế 10
02/07/2023 Khánh Hòa 44, Kon Tum 24 Win Kon Tum 24
01/07/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 02
30/06/2023 Gia Lai 39, Ninh Thuận 01 Miss
29/06/2023 Bình Định 65, Quảng Bình 69, Quảng Trị 75 Win Bình Định 65, Win Quảng Trị 75
28/06/2023 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng 91, Win Khánh Hòa 61
27/06/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc 43
26/06/2023 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 58 Miss
25/06/2023 Khánh Hòa 97, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 97
24/06/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 84 Win Quảng Ngãi 84
23/06/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 59
22/06/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 40, Quảng Trị 70 Win Bình Định 45, Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 70
21/06/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng 14
20/06/2023 Đắc Lắc 72, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 72
19/06/2023 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 82, Win Thừa Thiên Huế 59
18/06/2023 Khánh Hòa 66, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 66, Win Kon Tum 06
17/06/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 23, Win Đắc Nông 72
16/06/2023 Gia Lai 45, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 45
15/06/2023 Bình Định 87, Quảng Bình 64, Quảng Trị 67 Win Bình Định 87, Win Quảng Bình 64, Win Quảng Trị 67
14/06/2023 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 73
13/06/2023 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 62
12/06/2023 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 14
11/06/2023 Khánh Hòa 58, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 58, Win Kon Tum 84
10/06/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng 41, Win Đắc Nông 71
09/06/2023 Gia Lai 82, Ninh Thuận 57 Win Ninh Thuận 57
08/06/2023 Bình Định 40, Quảng Bình 83, Quảng Trị 21 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 83
07/06/2023 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 10 Win Đà Nẵng 54
06/06/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 86 Win Đắc Lắc 68, Win Quảng Nam 86
05/06/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 34 Miss
04/06/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 00 Win Kon Tum 00
03/06/2023 Đà Nẵng 09, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 35 Win Đà Nẵng 09, Win Quảng Ngãi 35
02/06/2023 Gia Lai 48, Ninh Thuận 76 Win Ninh Thuận 76
01/06/2023 Bình Định 20, Quảng Bình 70, Quảng Trị 11 Win Bình Định 20, Win Quảng Bình 70
31/05/2023 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 29
30/05/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 96
29/05/2023 Phú Yên 00, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 00, Win Thừa Thiên Huế 12
28/05/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 90 Win Kon Tum 90
27/05/2023 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 91, Quảng Ngãi 75 Win Đắc Nông 91
26/05/2023 Gia Lai 30, Ninh Thuận 29 Win Gia Lai 30
25/05/2023 Bình Định 05, Quảng Bình 83, Quảng Trị 71 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 83
24/05/2023 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 97
23/05/2023 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 60
22/05/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 47 Miss
21/05/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 77
20/05/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 52 Win Đắc Nông 25
19/05/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 29 Win Ninh Thuận 29
18/05/2023 Bình Định 98, Quảng Bình 94, Quảng Trị 71 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 94, Win Quảng Trị 71
17/05/2023 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng 96
16/05/2023 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 13, Win Quảng Nam 82
15/05/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 54
14/05/2023 Khánh Hòa 72, Kon Tum 89 Win Kon Tum 89
13/05/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 97, Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 53
12/05/2023 Gia Lai 74, Ninh Thuận 81 Miss
11/05/2023 Bình Định 81, Quảng Bình 04, Quảng Trị 38 Win Bình Định 81, Win Quảng Bình 04, Win Quảng Trị 38
10/05/2023 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 62, Win Khánh Hòa 73
09/05/2023 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 89 Miss
08/05/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 83 Win Thừa Thiên Huế 83
07/05/2023 Khánh Hòa 18, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 18, Win Kon Tum 50
06/05/2023 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 68, Win Quảng Ngãi 33
05/05/2023 Gia Lai 94, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 94, Win Ninh Thuận 58
04/05/2023 Bình Định 71, Quảng Bình 91, Quảng Trị 58 Win Quảng Trị 58
03/05/2023 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 88, Win Khánh Hòa 89
02/05/2023 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 80
01/05/2023 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 33 Win Thừa Thiên Huế 33
30/04/2023 Khánh Hòa 16, Kon Tum 19 Win Kon Tum 19
29/04/2023 Đà Nẵng 64, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 64, Win Quảng Ngãi 40
28/04/2023 Gia Lai 79, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 79
27/04/2023 Bình Định 17, Quảng Bình 43, Quảng Trị 47 Win Quảng Trị 47
26/04/2023 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 74 Win Khánh Hòa 74
25/04/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc 27
24/04/2023 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 66, Win Thừa Thiên Huế 17
23/04/2023 Khánh Hòa 83, Kon Tum 73 Win Kon Tum 73
22/04/2023 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 23 Win Đắc Nông 85, Win Quảng Ngãi 23
21/04/2023 Gia Lai 16, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai 16, Win Ninh Thuận 09
20/04/2023 Bình Định 16, Quảng Bình 99, Quảng Trị 21 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 99
19/04/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 57, Win Khánh Hòa 39
18/04/2023 Đắc Lắc 33, Quảng Nam 14 Win Quảng Nam 14
17/04/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 80
16/04/2023 Khánh Hòa 16, Kon Tum 72 Win Kon Tum 72
15/04/2023 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 66, Win Đắc Nông 63, Win Quảng Ngãi 28
14/04/2023 Gia Lai 26, Ninh Thuận 62 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 62
13/04/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 98, Quảng Trị 13 Win Quảng Trị 13
12/04/2023 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 88
11/04/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 46
10/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 11

Đề miền Trung với những cách bắt hiệu quả

Đề miền trung là một trong những trò chơi xổ số đang rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc đánh lô đề cũng đòi hỏi người chơi phải có kiến thức. Kỹ năng phân tích, dự đoán nhằm mục đích trúng số sao cho cao nhất. Cùng tìm hiểu:

1. Giới thiệu đề Miền Trung

Cách chơi lô đề Miền Trung tương tự như các hình thức đánh lô đề khác, người chơi sẽ chọn một số hoặc một dãy số và đặt cược trên kết quả xổ số của các tỉnh thành miền Trung. Sau đó, nếu các số đặt cược trùng khớp với kết quả xổ số, người chơi sẽ được trả tiền theo tỷ lệ cược tương ứng.

Đánh lô đề Miền Trung
Đánh lô đề Miền Trung

Để có thể đánh lô đề miền trung hiệu quả tại Miền Trung. Người chơi cần lưu ý đến một số yếu tố sau đây:

1.1. Tham khảo dữ liệu và thống kê

 Việc tham khảo dữ liệu và thống kê là một trong những cách để tăng cơ hội trúng số. Người chơi có thể thu thập các thông tin về kết quả các con số đã trúng trong những ngày trước đó. Phân tích các đường cầu đi dấu hiệu để đưa ra các con số có thể trúng.

1.2. Sử dụng các phương pháp, thuật toán dự đoán đề miền Trung

Ngoài việc sử dụng các thông tin và thống kê. Người chơi cũng có thể sử dụng các phương pháp dự đoán khác như phương pháp xác suất. Phân tích dữ liệu hoặc các kỹ thuật phân tích kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp này đòi hỏi người chơi có kiến thức và kỹ năng phân tích cao.

1.3. Không nên đánh quá nhiều số

Một sai lầm thường gặp của người chơi là đánh quá nhiều số. Trong hy vọng tăng cơ hội trúng số. Tuy nhiên, việc đánh quá nhiều số sẽ khiến chi phí đánh lô của người chơi tăng lên đáng kể. Trong khi cơ hội trúng số lại không thay đổi nhiều.

Tinh thần thoải mái: Cuối cùng, để có thể đánh lô đề hiệu quả tại Miền Trung. Người chơi cần giữ tinh thần thoải mái và cân nhắc. Việc đánh lô đề chỉ là một trò chơi. Không nên quá nghiêm túc và đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Người chơi cần tìm cách giải trí và thư giãn. Thay vì chỉ tập trung vào việc trúng số.

Đánh lô đề là một trò chơi đang rất phổ biến tại Miền Trung. Việc soi cầu đánh lô đề là một trong những cách để tăng cơ hội trúng số. Tuy nhiên, việc soi cầu đánh lô đề đòi hỏi người chơi phải có kiến thức. Kỹ năng phân tích. Dự đoán để có thể đưa ra các con số có khả năng trúng cao.

2. Cách soi cầu đề Miền Trung

Những thông tin soi cầu dự đoán được các chuyên gia phân tích có kinh nghiệm lâu năm. Đưa ra dự đoán về các con số cho người chơi đánh hàng ngày. 

soi cầu đề Miền Trung
soi cầu đề Miền Trung

Các tỉnh thành thường được chơi trong lô đề Miền Trung bao gồm. Các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Dưới đây là một số cách soi cầu đánh lô đề miền Trung mà bạn có thể tham khảo:

2.2. Soi đề miền Trung theo ngày tháng năm sinh

Cách này khá phổ biến, người chơi sẽ lấy ngày tháng năm sinh của mình để soi cầu đánh lô đề. Theo quan niệm của nhiều người, con số liên quan đến ngày tháng năm sinh sẽ mang lại may mắn và cơ hội trúng số cao.

Ví dụ bạn sinh ngày: 13/03/1999 và đề hôm nay về 98: thì ta sẽ có những con số có liên quan tới ngày sinh là: 14, 19, 61, 09, 98, 99. là những con số có khả năng về rất cao

2.3. Soi cầu theo các giải của các ngày gần nhất

Người chơi có thể tham khảo các giải thưởng của các ngày gần đây để đưa ra các con số tiềm năng. Tuy nhiên, việc tham khảo này cũng cần phải kết hợp với các yếu tố khác để có thể đưa ra dự đoán chính xác.

2.4. Đánh đề miền trung theo chu kỳ lô đề

Các chu kỳ lô đề cũng là một trong những yếu tố được người chơi quan tâm. Các chu kỳ này thường kéo dài khoảng 30 ngày và các con số trong chu kỳ đó thường sẽ xuất hiện nhiều hơn các con số khác.

Đánh đề miền trung theo chu kỳ
Đánh đề miền trung theo chu kỳ

2.5. Soi cầu theo phân tích thống kê

Ngoài các cách soi cầu truyền thống, người chơi cũng có thể sử dụng các phương pháp phân tích thống kê để đưa ra dự đoán. Việc phân tích thống kê sẽ cần phải tham khảo nhiều dữ liệu và tạo ra mô hình để dự đoán.

3. Tổng kết lại

Cách tính cầu lô đề miền Trung chính xác nhất không nằm ở một phương pháp cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn học cách tính bạch thủ lô ở bất cứ đâu. Bạn cũng cần trau dồi các phương pháp tìm kiếm khác. Để đảm bảo con số bạn tìm thấy luôn luôn là tốt nhất.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí. Chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề, bắt số hàng ngày..

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí“. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]