THỐNG KÊ KẾT QUẢ Giải Tám Miền Trung
Ngày Giải Tám Miền Trung Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 69, Quảng Trị 04 Win Bình Định 09, Win Quảng Trị 04
29/03/2023 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa 84
28/03/2023 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 52, Win Quảng Nam 16
27/03/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 62
26/03/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 77, Win Kon Tum 28
25/03/2023 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 85 Win Quảng Ngãi 85
24/03/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 97
23/03/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 34, Quảng Trị 56 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 34
22/03/2023 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 54 Win Khánh Hòa 54
21/03/2023 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 95
20/03/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 97
19/03/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 85 Win Kon Tum 85
18/03/2023 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 75 Win Đắc Nông 59, Win Quảng Ngãi 75
17/03/2023 Gia Lai 96, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 85
16/03/2023 Bình Định 46, Quảng Bình 99, Quảng Trị 61 Win Quảng Bình 99
15/03/2023 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 32
14/03/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 44
13/03/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 34 Win Thừa Thiên Huế 34
12/03/2023 Khánh Hòa 63, Kon Tum 80 Win Kon Tum 80
11/03/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 97 Miss
10/03/2023 Gia Lai 17, Ninh Thuận 44 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 44
09/03/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 92, Quảng Trị 34 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 92, Win Quảng Trị 34
08/03/2023 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 16
07/03/2023 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc 66
06/03/2023 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 77
05/03/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 92
04/03/2023 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng 06, Win Đắc Nông 74
03/03/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 11, Win Ninh Thuận 93
02/03/2023 Bình Định 00, Quảng Bình 94, Quảng Trị 18 Win Bình Định 00
01/03/2023 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 84
28/02/2023 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 99
27/02/2023 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 77
26/02/2023 Khánh Hòa 22, Kon Tum 26 Win Khánh Hòa 22
25/02/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 31, Win Quảng Ngãi 49
24/02/2023 Gia Lai 27, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
23/02/2023 Bình Định 70, Quảng Bình 45, Quảng Trị 69 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 45, Win Quảng Trị 69
22/02/2023 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 06
21/02/2023 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 46
20/02/2023 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 25, Win Thừa Thiên Huế 58
19/02/2023 Khánh Hòa 88, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 88, Win Kon Tum 11
18/02/2023 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 90 Win Đắc Nông 02
17/02/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 10
16/02/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 81, Quảng Trị 60 Win Quảng Bình 81
15/02/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 90 Win Khánh Hòa 90
14/02/2023 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 12, Win Quảng Nam 59
13/02/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 70
12/02/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 55
11/02/2023 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 26 Win Đắc Nông 50, Win Quảng Ngãi 26
10/02/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 97, Win Ninh Thuận 10
09/02/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 68, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 47
08/02/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
07/02/2023 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 98
06/02/2023 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 75
05/02/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 86, Win Kon Tum 14
04/02/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 59, Win Đắc Nông 36, Win Quảng Ngãi 21
03/02/2023 Gia Lai 98, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 31
02/02/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 83, Quảng Trị 76 Win Quảng Trị 76
01/02/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 68 Win Khánh Hòa 68
31/01/2023 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 37 Miss
30/01/2023 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 25
29/01/2023 Khánh Hòa 20, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 20, Win Kon Tum 36
28/01/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 63
27/01/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 33 Win Ninh Thuận 33
26/01/2023 Bình Định 92, Quảng Bình 87, Quảng Trị 57 Win Bình Định 92, Win Quảng Bình 87, Win Quảng Trị 57
25/01/2023 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 08 Win Khánh Hòa 08
24/01/2023 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc 74
23/01/2023 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 19 Win Phú Yên 15, Win Thừa Thiên Huế 19
22/01/2023 Khánh Hòa 81, Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 98
21/01/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 78 Win Đắc Nông 65, Win Quảng Ngãi 78
20/01/2023 Gia Lai 63, Ninh Thuận 74 Miss
19/01/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 76, Quảng Trị 71 Miss
18/01/2023 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 45
17/01/2023 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 85 Miss
16/01/2023 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 74
15/01/2023 Khánh Hòa 00, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 00, Win Kon Tum 53
14/01/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng 97
13/01/2023 Gia Lai 78, Ninh Thuận 92 Win Gia Lai 78
12/01/2023 Bình Định 60, Quảng Bình 88, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 88
11/01/2023 Đà Nẵng 71, Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng 71, Win Khánh Hòa 25
10/01/2023 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc 73, Win Quảng Nam 45
09/01/2023 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 26 Miss
08/01/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 40
07/01/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 76, Quảng Ngãi 31 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 76, Win Quảng Ngãi 31
06/01/2023 Gia Lai 43, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 43, Win Ninh Thuận 83
05/01/2023 Bình Định 95, Quảng Bình 37, Quảng Trị 65 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 65
04/01/2023 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng 41
03/01/2023 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 06 Win Quảng Nam 06
02/01/2023 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên 83, Win Thừa Thiên Huế 65
01/01/2023 Khánh Hòa 50, Kon Tum 22 Win Kon Tum 22
31/12/2022 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 56, Quảng Ngãi 79 Win Đắc Nông 56, Win Quảng Ngãi 79
30/12/2022 Gia Lai 40, Ninh Thuận 02 Win Ninh Thuận 02
29/12/2022 Bình Định 88, Quảng Bình 31, Quảng Trị 63 Win Bình Định 88, Win Quảng Trị 63
28/12/2022 Đà Nẵng 92, Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng 92, Win Khánh Hòa 93
27/12/2022 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 74 Win Quảng Nam 74
26/12/2022 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 37, Win Thừa Thiên Huế 67
25/12/2022 Khánh Hòa 54, Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 54, Win Kon Tum 36
24/12/2022 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 11 Win Đắc Nông 32, Win Quảng Ngãi 11
23/12/2022 Gia Lai 64, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 64, Win Ninh Thuận 30
22/12/2022 Bình Định 42, Quảng Bình 48, Quảng Trị 27 Win Quảng Bình 48, Win Quảng Trị 27
21/12/2022 Đà Nẵng 45, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 45, Win Khánh Hòa 62
20/12/2022 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 24 Miss
19/12/2022 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 66, Win Thừa Thiên Huế 70
18/12/2022 Khánh Hòa 81, Kon Tum 14 Miss
17/12/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 73 Win Đà Nẵng 53, Win Quảng Ngãi 73
16/12/2022 Gia Lai 29, Ninh Thuận 86 Win Ninh Thuận 86
15/12/2022 Bình Định 07, Quảng Bình 70, Quảng Trị 73 Win Bình Định 07, Win Quảng Trị 73
14/12/2022 Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng 05, Win Khánh Hòa 08
13/12/2022 Đắc Lắc 57, Quảng Nam 64 Win Quảng Nam 64
12/12/2022 Phú Yên 07, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 07, Win Thừa Thiên Huế 56
11/12/2022 Khánh Hòa 46, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 46, Win Kon Tum 73
10/12/2022 Đà Nẵng 73, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 55 Win Đắc Nông 94
09/12/2022 Gia Lai 78, Ninh Thuận 07 Win Ninh Thuận 07
08/12/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 10, Quảng Trị 32 Win Quảng Bình 10
07/12/2022 Đà Nẵng 47, Khánh Hòa 90 Win Khánh Hòa 90
06/12/2022 Đắc Lắc 05, Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc 05, Win Quảng Nam 51
05/12/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 15 Miss
04/12/2022 Khánh Hòa 48, Kon Tum 61 Win Kon Tum 61
03/12/2022 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 96
02/12/2022 Gia Lai 81, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 81, Win Ninh Thuận 93
01/12/2022 Bình Định 69, Quảng Bình 29, Quảng Trị 39 Win Bình Định 69, Win Quảng Bình 29
30/11/2022 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 71
29/11/2022 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 46
28/11/2022 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 66 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 66
27/11/2022 Khánh Hòa 91, Kon Tum 97 Miss
26/11/2022 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 83 Win Đắc Nông 36, Win Quảng Ngãi 83
25/11/2022 Gia Lai 56, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 56
24/11/2022 Bình Định 68, Quảng Bình 32, Quảng Trị 73 Win Bình Định 68, Win Quảng Bình 32, Win Quảng Trị 73
23/11/2022 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 99, Win Khánh Hòa 58
22/11/2022 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 55, Win Quảng Nam 98
21/11/2022 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 38, Win Thừa Thiên Huế 53
20/11/2022 Khánh Hòa 02, Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 02
19/11/2022 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 45 Win Quảng Ngãi 45
18/11/2022 Gia Lai 31, Ninh Thuận 66 Win Ninh Thuận 66
17/11/2022 Bình Định 72, Quảng Bình 71, Quảng Trị 32 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 71, Win Quảng Trị 32
16/11/2022 Đà Nẵng 23, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 23
15/11/2022 Đắc Lắc 22, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 22, Win Quảng Nam 63
14/11/2022 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên 87, Win Thừa Thiên Huế 18
13/11/2022 Khánh Hòa 31, Kon Tum 91 Win Kon Tum 91
12/11/2022 Đà Nẵng 88, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 10 Win Đắc Nông 52, Win Quảng Ngãi 10
11/11/2022 Gia Lai 76, Ninh Thuận 52 Win Ninh Thuận 52
10/11/2022 Bình Định 34, Quảng Bình 83, Quảng Trị 28 Miss
09/11/2022 Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 26
08/11/2022 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 06
07/11/2022 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 21, Win Thừa Thiên Huế 32
06/11/2022 Khánh Hòa 08, Kon Tum 62 Win Khánh Hòa 08
05/11/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng 22, Win Đắc Nông 57
04/11/2022 Gia Lai 95, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 95
03/11/2022 Bình Định 16, Quảng Bình 77, Quảng Trị 64 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 77, Win Quảng Trị 64
02/11/2022 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 35 Win Khánh Hòa 35
01/11/2022 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 15
31/10/2022 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên 37, Win Thừa Thiên Huế 59
30/10/2022 Khánh Hòa 76, Kon Tum 13 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 13
29/10/2022 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 59
28/10/2022 Gia Lai 55, Ninh Thuận 08 Win Ninh Thuận 08
27/10/2022 Bình Định 32, Quảng Bình 79, Quảng Trị 51 Win Quảng Bình 79, Win Quảng Trị 51
26/10/2022 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng 82
25/10/2022 Đắc Lắc 37, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 37, Win Quảng Nam 64
24/10/2022 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 94, Win Thừa Thiên Huế 80
23/10/2022 Khánh Hòa 86, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 86
22/10/2022 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 22 Win Quảng Ngãi 22
21/10/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 24 Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 24
20/10/2022 Bình Định 89, Quảng Bình 74, Quảng Trị 10 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 74
19/10/2022 Đà Nẵng 41, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 41, Win Khánh Hòa 77
18/10/2022 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 83 Win Đắc Lắc 48, Win Quảng Nam 83
17/10/2022 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 50 Win Thừa Thiên Huế 50
16/10/2022 Khánh Hòa 94, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 29
15/10/2022 Đà Nẵng 54, Đắc Nông 12, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 12
14/10/2022 Gia Lai 96, Ninh Thuận 69 Win Ninh Thuận 69
13/10/2022 Bình Định 28, Quảng Bình 23, Quảng Trị 74 Win Bình Định 28, Win Quảng Bình 23
12/10/2022 Đà Nẵng 28, Khánh Hòa 10 Win Khánh Hòa 10
11/10/2022 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 78
10/10/2022 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 58 Win Thừa Thiên Huế 58
09/10/2022 Khánh Hòa 37, Kon Tum 92 Win Kon Tum 92
08/10/2022 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 18
07/10/2022 Gia Lai 60, Ninh Thuận 76 Win Ninh Thuận 76
06/10/2022 Bình Định 87, Quảng Bình 24, Quảng Trị 65 Win Bình Định 87
05/10/2022 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 72
04/10/2022 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 39
03/10/2022 Phú Yên 86, Thừa Thiên Huế 51 Win Thừa Thiên Huế 51
02/10/2022 Khánh Hòa 63, Kon Tum 00 Win Khánh Hòa 63, Win Kon Tum 00
01/10/2022 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 10 Win Đắc Nông 87
30/09/2022 Gia Lai 26, Ninh Thuận 65 Win Gia Lai 26, Win Ninh Thuận 65
29/09/2022 Bình Định 68, Quảng Bình 93, Quảng Trị 91 Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 91
28/09/2022 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 11
27/09/2022 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 94 Miss
26/09/2022 Phú Yên 56, Thừa Thiên Huế 45 Win Phú Yên 56
25/09/2022 Khánh Hòa 33, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 33
24/09/2022 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 72 Win Quảng Ngãi 72
23/09/2022 Gia Lai 01, Ninh Thuận 92 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 92
22/09/2022 Bình Định 18, Quảng Bình 00, Quảng Trị 16 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 00, Win Quảng Trị 16
21/09/2022 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 60, Win Khánh Hòa 13
20/09/2022 Đắc Lắc 41, Quảng Nam 08 Win Quảng Nam 08
19/09/2022 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên 03
18/09/2022 Khánh Hòa 25, Kon Tum 67 Win Kon Tum 67
17/09/2022 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 53 Win Quảng Ngãi 53
16/09/2022 Gia Lai 57, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 57
15/09/2022 Bình Định 17, Quảng Bình 24, Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 24, Win Quảng Trị 56
14/09/2022 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 37 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 37
13/09/2022 Đắc Lắc 59, Quảng Nam 21 Win Quảng Nam 21
12/09/2022 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 04 Win Thừa Thiên Huế 04
11/09/2022 Khánh Hòa 98, Kon Tum 64 Win Khánh Hòa 98
10/09/2022 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 77, Win Đắc Nông 33, Win Quảng Ngãi 55
09/09/2022 Gia Lai 54, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
08/09/2022 Bình Định 14, Quảng Bình 93, Quảng Trị 66 Win Quảng Bình 93
07/09/2022 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 58
06/09/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 90 Win Quảng Nam 90
05/09/2022 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 45
04/09/2022 Khánh Hòa 61, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 61, Win Kon Tum 21
03/09/2022 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 86 Win Quảng Ngãi 86
02/09/2022 Gia Lai 81, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 81
01/09/2022 Bình Định 38, Quảng Bình 63, Quảng Trị 37 Win Bình Định 38, Win Quảng Bình 63
31/08/2022 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 24 Miss
30/08/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 92
29/08/2022 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 94, Win Thừa Thiên Huế 97
28/08/2022 Khánh Hòa 46, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
27/08/2022 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng 35
26/08/2022 Gia Lai 32, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 32
25/08/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 95, Quảng Trị 53 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 95, Win Quảng Trị 53
24/08/2022 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng 17, Win Khánh Hòa 12
23/08/2022 Đắc Lắc 86, Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc 86
22/08/2022 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
21/08/2022 Khánh Hòa 80, Kon Tum 16 Win Kon Tum 16
20/08/2022 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 62 Win Đắc Nông 11
19/08/2022 Gia Lai 00, Ninh Thuận 40 Win Gia Lai 00, Win Ninh Thuận 40
18/08/2022 Bình Định 72, Quảng Bình 43, Quảng Trị 51 Miss
17/08/2022 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng 68, Win Khánh Hòa 28
16/08/2022 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 58 Win Quảng Nam 58
15/08/2022 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 01 Win Thừa Thiên Huế 01
14/08/2022 Khánh Hòa 71, Kon Tum 64 Miss
13/08/2022 Đà Nẵng 53, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 29 Win Đắc Nông 57, Win Quảng Ngãi 29
12/08/2022 Gia Lai 97, Ninh Thuận 00 Win Gia Lai 97, Win Ninh Thuận 00
11/08/2022 Bình Định 26, Quảng Bình 85, Quảng Trị 76 Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 85, Win Quảng Trị 76
10/08/2022 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 07 Win Khánh Hòa 07
09/08/2022 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 30, Win Quảng Nam 53
08/08/2022 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 90
07/08/2022 Khánh Hòa 68, Kon Tum 34 Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 34
06/08/2022 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 08 Win Đà Nẵng 50, Win Quảng Ngãi 08
05/08/2022 Gia Lai 43, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 43, Win Ninh Thuận 75
04/08/2022 Bình Định 65, Quảng Bình 37, Quảng Trị 29 Win Bình Định 65, Win Quảng Bình 37, Win Quảng Trị 29
03/08/2022 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 02, Win Khánh Hòa 99

Giải tám miền Trung – Bất khả chiến bại với các cách chơi lô đề miền Trung

Hiện nay cùng với chơi xổ số miền Nam, miền Bắc thì xổ số miền Trung cũng đang dần phát triển thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người chơi. Chính vì điều này mà bài viết dưới đây của Soicauvip666. Sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin về giải tám miền Trung cũng như những cách chơi số đề miền Trung. Đơn giản mà hiệu quả giúp người chơi thắng lớn mỗi ngày.

1. Thông tin cần biết về giải tám miền Trung

Giải 8 là kết quả xổ số miền nam và miền trung và không có ở xổ số miền Bắc. Đây là điều làm cho giải thưởng này trở nên đặc biệt đối với người chơi xổ số.  Giải tám miền Trung sẽ có tổng cộng 1000 giải. Nếu có 2 số trùng với đuôi của giải tám thì bạn trúng thưởng, số tiền 100.000đ.

Đánh lô đề theo giải tám miền Trung
Đánh lô đề theo giải tám miền Trung

Để những kết quả dự đoán giờ vàng chốt số miền Trung hiệu quả và chính xác. Bạn nên tham khảo kết quả cũng như xem bảng thống kê xổ số miền Trung của các kỳ trước để có cơ sở so sánh. Từ đó đưa ra quyết định lựa chọn con số mang lại may mắn và có cơ hội trúng giải cao nhất cho mình.

2. Nằm lòng những cách chơi số đề miền Trung hiệu quả

Sau khi nắm được các thông tin về giải tám miền Trung chuẩn xác. Bạn cũng cần học ngay những cách soi cầu số đề miền Trung để chơi hiệu quả hơn và thắng lớn.

2.1. Thông qua 2 số cuối

Tỷ lệ trúng của phương pháp qua 2 số cuối trên thực tế gấp 81 lần so với phương pháp thông thường. Bạn sẽ chỉ phải trả tiền cược cho 15 giải khi đánh 2 số cuối trong bộ lô 18 giải.

Cách chơi số đề miền Trung hiệu quả
Cách chơi số đề miền Trung hiệu quả

Ví dụ: Đánh số 33 ăn 1000 thì nạp 15.000 đồng cho 15 giải với số đó. Nếu trong kết quả xổ số, bộ số 33 trúng một lần bạn sẽ được 81.000 đồng. Số 33 xuất hiện càng nhiều thì tiền thắng cược của bạn càng lớn. Cách chơi số miền trung này rất đơn giản kể cả với những người mới chơi.

2.2. Theo 3 số cuối của giải 7

Đây là phương pháp đánh lô đề số miền Trung có tỷ lệ trúng khoảng 700 lần vì khả năng trúng lô khá ăn may và rủi ro cao. Cùng tham khảo ví dụ minh họa sau để hiểu rõ hơn:

Ví dụ: Khi bạn cược 1.000 VND cho số 213 là 3 số đầu của giải 7. Số tiền bạn phải trả cho nhà cái là 1.000 đồng. Nếu thua bạn sẽ mất số tiền này, còn nếu thắng số tiền bạn nhận được là 700.000 VND. Cách chơi này có thể giúp bạn làm giàu nhanh chóng chỉ trong tích tắc nếu bạn thực sự may mắn và áp dụng tốt cách chơi lô đề.

2.3. Dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt

Dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Nếu thắng, bạn có thể nhận được tiền thưởng gấp 700 lần số tiền bạn bỏ ra.

Cách chơi cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần chọn cho mình 3 số cuối của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số để nuôi. Cách tính tiền trúng cũng sẽ được tính theo cách tương tự như trước đó. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phương pháp đánh 3 số đầu đuôi và chỉ trả tiền cho 2 giải. Khi chơi người chơi cũng nên xin số đề miền trung hoặc các miền khác. Tham khảo và chọn con số chắc chắn trước đã nhé.

2.4. Cách đánh xiên miền Trung

Cách chơi xiên 2 cho 2 cầu lô 2 số cuối của 18 giải lô: Nếu may mắn trúng sẽ trúng thưởng gấp 25 lần tiền cược. Ví dụ: Bạn chọn cặp số 21 và 93 với số tiền là 1.000đ. Nếu xuất hiện 2 số cuối trong kết quả xổ số ngày hôm đó, bạn sẽ trúng thưởng 25.000đ.

Đánh lô đề miền Trung theo giải tám
Đánh lô đề miền Trung theo giải tám

Cách đánh lô xiên 3 có 2 số cuối trong 18 giải: Đối với phương pháp này tiền thắng lô sẽ gấp 130 lần số tiền cược ban đầu. Nếu 3 cặp số mà người chơi đặt cược xuất hiện ở 2 số cuối của 18 giải. Thì tiền thắng bằng số tiền đặt cược nhân 130 lần.

Đặc biệt đối với trường hợp: 2 số cuối của 18 giải có 4 cặp số mà bạn đặt thì lợi nhuận mà bạn thu được sẽ gấp 700 lần số tiền bỏ ra.

2.5. Cách đánh bao lô miền Trung

Đây là cách đánh lô tô 2 số cuối của các giải trong ngày. Nếu trúng lô của 18 giải sẽ trúng. Dưới đây là một số cách chơi miền Trung mà bạn có thể tham khảo:

  • Đánh bao lô là: Chọn đầu và cuối 2 số cuối ở giải đặc biệt của 1 trong 2 tỉnh sẽ về. Nếu trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì bạn sẽ trúng thưởng. Theo cách này tỷ lệ ăn khi trúng số sẽ là 0.8 ăn 75.
  • Bao lô 2 đài (18 giải/đài): Bạn tiến hành chọn cho mình 2 số để chơi. Nếu 2 số cuối trùng với kết quả của bất kỳ giải nào trong 18 giải thì trúng thưởng. Tỷ lệ ăn là 1 ăn 3,3 lần.
  • Bao lô 3 đài (17 giải): Cách chơi số miền trung này có tỷ lệ ăn gấp 35,3 lần số tiền bạn đã bỏ ra.
  • Bao lô xiên 2: Anh em đánh 2 lô 2 số với nhau ăn 1 ngày. Với tỷ lệ 1 điểm ăn 650.000 vnđ, 1 điểm = 28.8000 vnđ.
  • Bao xiên 3: Khi đánh 3 lô 2 số cùng ăn trong một ngày. Với tỷ lệ 1 điểm ăn 3.500.000 VND, 1 điểm = 43.200 VND.
  • Lô xiên 4: Khi đánh 4 lô 2 số cùng ăn trong một ngày sẽ có tỷ lệ 1 điểm ăn 10.000.000 VND, 1 điểm = 57.600 VND.

2.6. Đánh xỉu chủ miền Trung

Đánh xỉu chủ miền trung là cách chơi lô đề 3 càng (3 số cuối) của các giải trong kết quả xổ số. Cách chơi này chủ yếu dựa vào may rủi và được đánh giá là có tỷ lệ trúng thấp.

3. Lời kết lại

Qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin về giải tám miền Trung. Cũng như các cách chơi đánh đề và chọn được cách chơi phù hợp cho mình. Anh em có thể theo dõi Soicauvip666 để cập nhật kết quả xổ số. Thông tin lô đề thường xuyên để rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình, chúc may mắn!!!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]