THỐNG KÊ KẾT QUẢ Giải Tám Miền Trung
Ngày Giải Tám Miền Trung Kết quả
27/09/2023
26/09/2023 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc 50
25/09/2023 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên 40
24/09/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 77, Win Kon Tum 63
23/09/2023 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 75 Win Quảng Ngãi 75
22/09/2023 Gia Lai 75, Ninh Thuận 69 Win Gia Lai 75
21/09/2023 Bình Định 55, Quảng Bình 79, Quảng Trị 65 Win Bình Định 55, Win Quảng Trị 65
20/09/2023 Đà Nẵng 80, Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng 80
19/09/2023 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 14 Win Quảng Nam 14
18/09/2023 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 38
17/09/2023 Khánh Hòa 22, Kon Tum 06 Win Khánh Hòa 22, Win Kon Tum 06
16/09/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 89, Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 89, Win Quảng Ngãi 16
15/09/2023 Gia Lai 05, Ninh Thuận 21 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 21
14/09/2023 Bình Định 34, Quảng Bình 73, Quảng Trị 40 Win Quảng Bình 73, Win Quảng Trị 40
13/09/2023 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa 42
12/09/2023 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 64 Miss
11/09/2023 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 28
10/09/2023 Khánh Hòa 45, Kon Tum 65 Miss
09/09/2023 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 89 Miss
08/09/2023 Gia Lai 61, Ninh Thuận 60 Miss
07/09/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 53, Quảng Trị 16 Win Quảng Bình 53, Win Quảng Trị 16
06/09/2023 Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 21 Win Khánh Hòa 21
05/09/2023 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 01
04/09/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 22 Win Thừa Thiên Huế 22
03/09/2023 Khánh Hòa 52, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 10
02/09/2023 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 51 Win Đắc Nông 72, Win Quảng Ngãi 51
01/09/2023 Gia Lai 34, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 34
31/08/2023 Bình Định 23, Quảng Bình 67, Quảng Trị 95 Win Bình Định 23, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 95
30/08/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 44 Win Khánh Hòa 44
29/08/2023 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 27 Win Quảng Nam 27
28/08/2023 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 27
27/08/2023 Khánh Hòa 47, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 47, Win Kon Tum 73
26/08/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 23, Win Quảng Ngãi 45
25/08/2023 Gia Lai 79, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 79, Win Ninh Thuận 12
24/08/2023 Bình Định 94, Quảng Bình 67, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 67
23/08/2023 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 95
22/08/2023 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc 64, Win Quảng Nam 00
21/08/2023 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 87
20/08/2023 Khánh Hòa 17, Kon Tum 73 Win Kon Tum 73
19/08/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng 86, Win Đắc Nông 41, Win Quảng Ngãi 87
18/08/2023 Gia Lai 28, Ninh Thuận 18 Win Ninh Thuận 18
17/08/2023 Bình Định 78, Quảng Bình 27, Quảng Trị 99 Win Quảng Trị 99
16/08/2023 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 56 Win Khánh Hòa 56
15/08/2023 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 82 Win Quảng Nam 82
14/08/2023 Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 04 Win Thừa Thiên Huế 04
13/08/2023 Khánh Hòa 26, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 26
12/08/2023 Đà Nẵng 29, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 29, Win Quảng Ngãi 50
11/08/2023 Gia Lai 13, Ninh Thuận 06 Win Gia Lai 13, Win Ninh Thuận 06
10/08/2023 Bình Định 21, Quảng Bình 35, Quảng Trị 62 Win Bình Định 21, Win Quảng Trị 62
09/08/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 47 Miss
08/08/2023 Đắc Lắc 61, Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc 61, Win Quảng Nam 73
07/08/2023 Phú Yên 98, Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên 98, Win Thừa Thiên Huế 55
06/08/2023 Khánh Hòa 40, Kon Tum 37 Win Kon Tum 37
05/08/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 67 Win Quảng Ngãi 67
04/08/2023 Gia Lai 06, Ninh Thuận 75 Win Gia Lai 06
03/08/2023 Bình Định 98, Quảng Bình 48, Quảng Trị 27 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 48, Win Quảng Trị 27
02/08/2023 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 37 Win Khánh Hòa 37
01/08/2023 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 99, Win Quảng Nam 97
31/07/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 56 Win Thừa Thiên Huế 56
30/07/2023 Khánh Hòa 82, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 82
29/07/2023 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 81 Miss
28/07/2023 Gia Lai 67, Ninh Thuận 84 Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 84
27/07/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 08, Quảng Trị 35 Win Bình Định 89, Win Quảng Bình 08
26/07/2023 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 06
25/07/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 90 Win Quảng Nam 90
24/07/2023 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 47 Miss
23/07/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 38
22/07/2023 Đà Nẵng 25, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 03 Win Đắc Nông 65, Win Quảng Ngãi 03
21/07/2023 Gia Lai 13, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 13, Win Ninh Thuận 30
20/07/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 68, Quảng Trị 72 Win Quảng Trị 72
19/07/2023 Đà Nẵng 40, Khánh Hòa 49 Miss
18/07/2023 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 20 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 20
17/07/2023 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 73
16/07/2023 Khánh Hòa 33, Kon Tum 31 Win Kon Tum 31
15/07/2023 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 46 Win Đà Nẵng 20, Win Quảng Ngãi 46
14/07/2023 Gia Lai 44, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 44, Win Ninh Thuận 14
13/07/2023 Bình Định 85, Quảng Bình 39, Quảng Trị 72 Win Bình Định 85, Win Quảng Bình 39, Win Quảng Trị 72
12/07/2023 Đà Nẵng 62, Khánh Hòa 35 Win Khánh Hòa 35
11/07/2023 Đắc Lắc 49, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 49, Win Quảng Nam 82
10/07/2023 Phú Yên 66, Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 66
09/07/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 17 Win Khánh Hòa 51
08/07/2023 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 95 Win Đà Nẵng 65, Win Quảng Ngãi 95
07/07/2023 Gia Lai 03, Ninh Thuận 50 Win Gia Lai 03
06/07/2023 Bình Định 22, Quảng Bình 09, Quảng Trị 34 Win Bình Định 22, Win Quảng Bình 09, Win Quảng Trị 34
05/07/2023 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 21 Miss
04/07/2023 Đắc Lắc 15, Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc 15, Win Quảng Nam 09
03/07/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 73 Win Thừa Thiên Huế 73
02/07/2023 Khánh Hòa 70, Kon Tum 39 Miss
01/07/2023 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 78 Miss
30/06/2023 Gia Lai 20, Ninh Thuận 03 Win Ninh Thuận 03
29/06/2023 Bình Định 48, Quảng Bình 57, Quảng Trị 76 Win Bình Định 48, Win Quảng Bình 57, Win Quảng Trị 76
28/06/2023 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 77 Miss
27/06/2023 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 50
26/06/2023 Phú Yên 74, Thừa Thiên Huế 59 Miss
25/06/2023 Khánh Hòa 29, Kon Tum 85 Miss
24/06/2023 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 71 Win Đắc Nông 20, Win Quảng Ngãi 71
23/06/2023 Gia Lai 57, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
22/06/2023 Bình Định 12, Quảng Bình 38, Quảng Trị 76 Win Quảng Bình 38
21/06/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 67
20/06/2023 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 96 Win Đắc Lắc 65, Win Quảng Nam 96
19/06/2023 Phú Yên 22, Thừa Thiên Huế 68 Win Phú Yên 22, Win Thừa Thiên Huế 68
18/06/2023 Khánh Hòa 93, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 93, Win Kon Tum 91
17/06/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 43, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 56, Win Đắc Nông 43, Win Quảng Ngãi 92
16/06/2023 Gia Lai 74, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 74
15/06/2023 Bình Định 99, Quảng Bình 31, Quảng Trị 36 Win Bình Định 99, Win Quảng Bình 31
14/06/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng 64, Win Khánh Hòa 77
13/06/2023 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc 35, Win Quảng Nam 32
12/06/2023 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 29
11/06/2023 Khánh Hòa 41, Kon Tum 04 Win Khánh Hòa 41, Win Kon Tum 04
10/06/2023 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 49 Win Đắc Nông 18, Win Quảng Ngãi 49
09/06/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 90, Win Ninh Thuận 97
08/06/2023 Bình Định 87, Quảng Bình 26, Quảng Trị 37 Win Quảng Bình 26
07/06/2023 Đà Nẵng 04, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 04, Win Khánh Hòa 95
06/06/2023 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc 30, Win Quảng Nam 65
05/06/2023 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 51, Win Thừa Thiên Huế 29
04/06/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 00 Win Kon Tum 00
03/06/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 08 Win Đà Nẵng 71, Win Đắc Nông 50, Win Quảng Ngãi 08
02/06/2023 Gia Lai 07, Ninh Thuận 01 Win Gia Lai 07, Win Ninh Thuận 01
01/06/2023 Bình Định 65, Quảng Bình 55, Quảng Trị 32 Win Bình Định 65, Win Quảng Bình 55
31/05/2023 Đà Nẵng 54, Khánh Hòa 28 Win Khánh Hòa 28
30/05/2023 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 33 Win Quảng Nam 33
29/05/2023 Phú Yên 90, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 90
28/05/2023 Khánh Hòa 38, Kon Tum 33 Win Kon Tum 33
27/05/2023 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 84, Win Đắc Nông 80
26/05/2023 Gia Lai 71, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 71
25/05/2023 Bình Định 89, Quảng Bình 40, Quảng Trị 16 Win Quảng Bình 40
24/05/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 57, Win Khánh Hòa 94
23/05/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
22/05/2023 Phú Yên 81, Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên 81
21/05/2023 Khánh Hòa 68, Kon Tum 73 Miss
20/05/2023 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 19, Win Quảng Ngãi 74
19/05/2023 Gia Lai 95, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
18/05/2023 Bình Định 34, Quảng Bình 19, Quảng Trị 82 Win Bình Định 34, Win Quảng Bình 19, Win Quảng Trị 82
17/05/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 89 Miss
16/05/2023 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 21 Win Quảng Nam 21
15/05/2023 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 27
14/05/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 77, Win Kon Tum 91
13/05/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 57, Win Quảng Ngãi 19
12/05/2023 Gia Lai 61, Ninh Thuận 89 Win Gia Lai 61, Win Ninh Thuận 89
11/05/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 66, Quảng Trị 53 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 66, Win Quảng Trị 53
10/05/2023 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 01 Win Khánh Hòa 01
09/05/2023 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 78
08/05/2023 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 62, Win Thừa Thiên Huế 67
07/05/2023 Khánh Hòa 74, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 74, Win Kon Tum 71
06/05/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 34 Miss
05/05/2023 Gia Lai 18, Ninh Thuận 61 Win Ninh Thuận 61
04/05/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 32, Quảng Trị 83 Win Bình Định 35, Win Quảng Bình 32
03/05/2023 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 42 Miss
02/05/2023 Đắc Lắc 20, Quảng Nam 09 Win Quảng Nam 09
01/05/2023 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 15
30/04/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 86, Win Kon Tum 15
29/04/2023 Đà Nẵng 87, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 47 Win Đắc Nông 52
28/04/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 93 Miss
27/04/2023 Bình Định 70, Quảng Bình 17, Quảng Trị 47 Win Bình Định 70, Win Quảng Trị 47
26/04/2023 Đà Nẵng 03, Khánh Hòa 35 Win Đà Nẵng 03, Win Khánh Hòa 35
25/04/2023 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc 81, Win Quảng Nam 00
24/04/2023 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 23 Win Thừa Thiên Huế 23
23/04/2023 Khánh Hòa 42, Kon Tum 20 Win Kon Tum 20
22/04/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 24, Win Đắc Nông 44
21/04/2023 Gia Lai 62, Ninh Thuận 59 Win Gia Lai 62, Win Ninh Thuận 59
20/04/2023 Bình Định 19, Quảng Bình 63, Quảng Trị 17 Win Bình Định 19, Win Quảng Trị 17
19/04/2023 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 83 Win Khánh Hòa 83
18/04/2023 Đắc Lắc 00, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 00, Win Quảng Nam 66
17/04/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 30
16/04/2023 Khánh Hòa 05, Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 05, Win Kon Tum 75
15/04/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 34
14/04/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 52 Miss
13/04/2023 Bình Định 74, Quảng Bình 93, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 93
12/04/2023 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 84
11/04/2023 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 80 Win Quảng Nam 80
10/04/2023 Phú Yên 54, Thừa Thiên Huế 42 Win Thừa Thiên Huế 42
09/04/2023 Khánh Hòa 01, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 01
08/04/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 64, Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng 74, Win Đắc Nông 64
07/04/2023 Gia Lai 83, Ninh Thuận 71 Win Gia Lai 83
06/04/2023 Bình Định 07, Quảng Bình 91, Quảng Trị 34 Win Bình Định 07, Win Quảng Bình 91, Win Quảng Trị 34
05/04/2023 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 85 Win Khánh Hòa 85
04/04/2023 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 65
03/04/2023 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 85
02/04/2023 Khánh Hòa 65, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 65, Win Kon Tum 96
01/04/2023 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 60, Win Đắc Nông 23
31/03/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 17 Win Gia Lai 15, Win Ninh Thuận 17
30/03/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 69, Quảng Trị 04 Win Bình Định 09, Win Quảng Trị 04
29/03/2023 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 84 Win Khánh Hòa 84
28/03/2023 Đắc Lắc 52, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 52, Win Quảng Nam 16
27/03/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 62
26/03/2023 Khánh Hòa 77, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 77, Win Kon Tum 28
25/03/2023 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 85 Win Quảng Ngãi 85
24/03/2023 Gia Lai 47, Ninh Thuận 97 Win Gia Lai 47, Win Ninh Thuận 97
23/03/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 34, Quảng Trị 56 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 34
22/03/2023 Đà Nẵng 67, Khánh Hòa 54 Win Khánh Hòa 54
21/03/2023 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc 95
20/03/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 97
19/03/2023 Khánh Hòa 19, Kon Tum 85 Win Kon Tum 85
18/03/2023 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 75 Win Đắc Nông 59, Win Quảng Ngãi 75
17/03/2023 Gia Lai 96, Ninh Thuận 85 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 85
16/03/2023 Bình Định 46, Quảng Bình 99, Quảng Trị 61 Win Quảng Bình 99
15/03/2023 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 32
14/03/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc 29, Win Quảng Nam 44
13/03/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 34 Win Thừa Thiên Huế 34
12/03/2023 Khánh Hòa 63, Kon Tum 80 Win Kon Tum 80
11/03/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 88, Quảng Ngãi 97 Miss
10/03/2023 Gia Lai 17, Ninh Thuận 44 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 44
09/03/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 92, Quảng Trị 34 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 92, Win Quảng Trị 34
08/03/2023 Đà Nẵng 95, Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng 95, Win Khánh Hòa 16
07/03/2023 Đắc Lắc 66, Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc 66
06/03/2023 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 77
05/03/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 92
04/03/2023 Đà Nẵng 06, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng 06, Win Đắc Nông 74
03/03/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 11, Win Ninh Thuận 93
02/03/2023 Bình Định 00, Quảng Bình 94, Quảng Trị 18 Win Bình Định 00
01/03/2023 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 84 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 84
28/02/2023 Đắc Lắc 99, Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc 99
27/02/2023 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên 77
26/02/2023 Khánh Hòa 22, Kon Tum 26 Win Khánh Hòa 22
25/02/2023 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 49 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 31, Win Quảng Ngãi 49
24/02/2023 Gia Lai 27, Ninh Thuận 59 Win Ninh Thuận 59
23/02/2023 Bình Định 70, Quảng Bình 45, Quảng Trị 69 Win Bình Định 70, Win Quảng Bình 45, Win Quảng Trị 69
22/02/2023 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 06
21/02/2023 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc 46
20/02/2023 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên 25, Win Thừa Thiên Huế 58
19/02/2023 Khánh Hòa 88, Kon Tum 11 Win Khánh Hòa 88, Win Kon Tum 11
18/02/2023 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 90 Win Đắc Nông 02
17/02/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 01, Win Ninh Thuận 10
16/02/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 81, Quảng Trị 60 Win Quảng Bình 81
15/02/2023 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 90 Win Khánh Hòa 90
14/02/2023 Đắc Lắc 12, Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc 12, Win Quảng Nam 59
13/02/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 10, Win Thừa Thiên Huế 70
12/02/2023 Khánh Hòa 55, Kon Tum 67 Win Khánh Hòa 55
11/02/2023 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 50, Quảng Ngãi 26 Win Đắc Nông 50, Win Quảng Ngãi 26
10/02/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 97, Win Ninh Thuận 10
09/02/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 68, Quảng Trị 47 Win Quảng Bình 68, Win Quảng Trị 47
08/02/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
07/02/2023 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc 98
06/02/2023 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 75
05/02/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 86, Win Kon Tum 14
04/02/2023 Đà Nẵng 59, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng 59, Win Đắc Nông 36, Win Quảng Ngãi 21
03/02/2023 Gia Lai 98, Ninh Thuận 31 Win Gia Lai 98, Win Ninh Thuận 31
02/02/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 83, Quảng Trị 76 Win Quảng Trị 76
01/02/2023 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 68 Win Khánh Hòa 68
31/01/2023 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 37 Miss
30/01/2023 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 25

Giải tám miền Trung – Bất khả chiến bại với các cách chơi lô đề miền Trung

Hiện nay cùng với chơi xổ số miền Nam, miền Bắc thì xổ số miền Trung cũng đang dần phát triển thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người chơi. Chính vì điều này mà bài viết dưới đây của Soicauvip666. Sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin về giải tám miền Trung cũng như những cách chơi số đề miền Trung. Đơn giản mà hiệu quả giúp người chơi thắng lớn mỗi ngày.

1. Thông tin cần biết về giải tám miền Trung

Giải 8 là kết quả xổ số miền nam và miền trung và không có ở xổ số miền Bắc. Đây là điều làm cho giải thưởng này trở nên đặc biệt đối với người chơi xổ số.  Giải tám miền Trung sẽ có tổng cộng 1000 giải. Nếu có 2 số trùng với đuôi của giải tám thì bạn trúng thưởng, số tiền 100.000đ.

Đánh lô đề theo giải tám miền Trung
Đánh lô đề theo giải tám miền Trung

Để những kết quả dự đoán giờ vàng chốt số miền Trung hiệu quả và chính xác. Bạn nên tham khảo kết quả cũng như xem bảng thống kê xổ số miền Trung của các kỳ trước để có cơ sở so sánh. Từ đó đưa ra quyết định lựa chọn con số mang lại may mắn và có cơ hội trúng giải cao nhất cho mình.

2. Nằm lòng những cách chơi số đề miền Trung hiệu quả

Sau khi nắm được các thông tin về giải tám miền Trung chuẩn xác. Bạn cũng cần học ngay những cách soi cầu số đề miền Trung để chơi hiệu quả hơn và thắng lớn.

2.1. Thông qua 2 số cuối

Tỷ lệ trúng của phương pháp qua 2 số cuối trên thực tế gấp 81 lần so với phương pháp thông thường. Bạn sẽ chỉ phải trả tiền cược cho 15 giải khi đánh 2 số cuối trong bộ lô 18 giải.

Cách chơi số đề miền Trung hiệu quả
Cách chơi số đề miền Trung hiệu quả

Ví dụ: Đánh số 33 ăn 1000 thì nạp 15.000 đồng cho 15 giải với số đó. Nếu trong kết quả xổ số, bộ số 33 trúng một lần bạn sẽ được 81.000 đồng. Số 33 xuất hiện càng nhiều thì tiền thắng cược của bạn càng lớn. Cách chơi số miền trung này rất đơn giản kể cả với những người mới chơi.

2.2. Theo 3 số cuối của giải 7

Đây là phương pháp đánh lô đề số miền Trung có tỷ lệ trúng khoảng 700 lần vì khả năng trúng lô khá ăn may và rủi ro cao. Cùng tham khảo ví dụ minh họa sau để hiểu rõ hơn:

Ví dụ: Khi bạn cược 1.000 VND cho số 213 là 3 số đầu của giải 7. Số tiền bạn phải trả cho nhà cái là 1.000 đồng. Nếu thua bạn sẽ mất số tiền này, còn nếu thắng số tiền bạn nhận được là 700.000 VND. Cách chơi này có thể giúp bạn làm giàu nhanh chóng chỉ trong tích tắc nếu bạn thực sự may mắn và áp dụng tốt cách chơi lô đề.

2.3. Dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt

Dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Nếu thắng, bạn có thể nhận được tiền thưởng gấp 700 lần số tiền bạn bỏ ra.

Cách chơi cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần chọn cho mình 3 số cuối của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số để nuôi. Cách tính tiền trúng cũng sẽ được tính theo cách tương tự như trước đó. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phương pháp đánh 3 số đầu đuôi và chỉ trả tiền cho 2 giải. Khi chơi người chơi cũng nên xin số đề miền trung hoặc các miền khác. Tham khảo và chọn con số chắc chắn trước đã nhé.

2.4. Cách đánh xiên miền Trung

Cách chơi xiên 2 cho 2 cầu lô 2 số cuối của 18 giải lô: Nếu may mắn trúng sẽ trúng thưởng gấp 25 lần tiền cược. Ví dụ: Bạn chọn cặp số 21 và 93 với số tiền là 1.000đ. Nếu xuất hiện 2 số cuối trong kết quả xổ số ngày hôm đó, bạn sẽ trúng thưởng 25.000đ.

Đánh lô đề miền Trung theo giải tám
Đánh lô đề miền Trung theo giải tám

Cách đánh lô xiên 3 có 2 số cuối trong 18 giải: Đối với phương pháp này tiền thắng lô sẽ gấp 130 lần số tiền cược ban đầu. Nếu 3 cặp số mà người chơi đặt cược xuất hiện ở 2 số cuối của 18 giải. Thì tiền thắng bằng số tiền đặt cược nhân 130 lần.

Đặc biệt đối với trường hợp: 2 số cuối của 18 giải có 4 cặp số mà bạn đặt thì lợi nhuận mà bạn thu được sẽ gấp 700 lần số tiền bỏ ra.

2.5. Cách đánh bao lô miền Trung

Đây là cách đánh lô tô 2 số cuối của các giải trong ngày. Nếu trúng lô của 18 giải sẽ trúng. Dưới đây là một số cách chơi miền Trung mà bạn có thể tham khảo:

  • Đánh bao lô là: Chọn đầu và cuối 2 số cuối ở giải đặc biệt của 1 trong 2 tỉnh sẽ về. Nếu trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì bạn sẽ trúng thưởng. Theo cách này tỷ lệ ăn khi trúng số sẽ là 0.8 ăn 75.
  • Bao lô 2 đài (18 giải/đài): Bạn tiến hành chọn cho mình 2 số để chơi. Nếu 2 số cuối trùng với kết quả của bất kỳ giải nào trong 18 giải thì trúng thưởng. Tỷ lệ ăn là 1 ăn 3,3 lần.
  • Bao lô 3 đài (17 giải): Cách chơi số miền trung này có tỷ lệ ăn gấp 35,3 lần số tiền bạn đã bỏ ra.
  • Bao lô xiên 2: Anh em đánh 2 lô 2 số với nhau ăn 1 ngày. Với tỷ lệ 1 điểm ăn 650.000 vnđ, 1 điểm = 28.8000 vnđ.
  • Bao xiên 3: Khi đánh 3 lô 2 số cùng ăn trong một ngày. Với tỷ lệ 1 điểm ăn 3.500.000 VND, 1 điểm = 43.200 VND.
  • Lô xiên 4: Khi đánh 4 lô 2 số cùng ăn trong một ngày sẽ có tỷ lệ 1 điểm ăn 10.000.000 VND, 1 điểm = 57.600 VND.

2.6. Đánh xỉu chủ miền Trung

Đánh xỉu chủ miền trung là cách chơi lô đề 3 càng (3 số cuối) của các giải trong kết quả xổ số. Cách chơi này chủ yếu dựa vào may rủi và được đánh giá là có tỷ lệ trúng thấp.

3. Lời kết lại

Qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin về giải tám miền Trung. Cũng như các cách chơi đánh đề và chọn được cách chơi phù hợp cho mình. Anh em có thể theo dõi Soicauvip666 để cập nhật kết quả xổ số. Thông tin lô đề thường xuyên để rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình, chúc may mắn!!!

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề online hàng ngày.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]