THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ đề miền Bắc
Ngày Song thủ đề miền Bắc Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 04,60 Trúng 04
29/03/2023 67,29 Trúng 67
28/03/2023 72,19 Trượt
27/03/2023 54,87 Trượt
26/03/2023 50,11 Trượt
25/03/2023 73,76 Trúng 73
24/03/2023 57,97 Trúng 57
23/03/2023 14,64 Trượt
22/03/2023 98,88 Trúng 98
21/03/2023 64,07 Trúng 64
20/03/2023 92,19 Trúng 92
19/03/2023 03,27 Trúng 03
18/03/2023 70,65 Trúng 70
17/03/2023 89,38 Trúng 89
16/03/2023 17,15 Trượt
15/03/2023 45,14 Trượt
14/03/2023 96,17 Trượt
13/03/2023 18,49 Trượt
12/03/2023 95,02 Trúng 95
11/03/2023 76,73 Trúng 76
10/03/2023 51,72 Trượt
09/03/2023 05,29 Trúng 05
08/03/2023 87,09 Trúng 87
07/03/2023 77,09 Trúng 77
06/03/2023 19,51 Trúng 19
05/03/2023 18,52 Trúng 18
04/03/2023 43,41 Trúng 43
03/03/2023 56,21 Trúng 56
02/03/2023 77,67 Trúng 77
01/03/2023 02,95 Trúng 02
28/02/2023 27,75 Trúng 27
27/02/2023 58,13 Trúng 58
26/02/2023 60,52 Trúng 60
25/02/2023 15,85 Trúng 15
24/02/2023 79,64 Trúng 79
23/02/2023 64,97 Trúng 64
22/02/2023 57,90 Trúng 57
21/02/2023 81,78 Trúng 81
20/02/2023 75,37 Trúng 75
19/02/2023 64,76 Trúng 64
18/02/2023 71,57 Trúng 71
17/02/2023 35,85 Trúng 35
16/02/2023 43,07 Trúng 43
15/02/2023 58,36 Trúng 58
14/02/2023 72,03 Trượt
13/02/2023 16,54 Trúng 16
12/02/2023 41,40 Trúng 41
11/02/2023 79,12 Trượt
10/02/2023 20,77 Trúng 20
09/02/2023 37,49 Trúng 37
08/02/2023 64,60 Trúng 64
07/02/2023 98,54 Trúng 98
06/02/2023 92,81 Trúng 92
05/02/2023 94,46 Trúng 94
04/02/2023 48,56 Trúng 48
03/02/2023 66,17 Trúng 66
02/02/2023 55,26 Trúng 55
01/02/2023 38,80 Trúng 38
31/01/2023 61,54 Trúng 61
30/01/2023 79,54 Trúng 79
29/01/2023 79,29 Trúng 79
28/01/2023 19,32 Trúng 19
27/01/2023 59,99 Trúng 59
26/01/2023 64,55 Trúng 64
25/01/2023 71,02 Trúng 71
20/01/2023 90,05 Trượt
19/01/2023 57,62 Trúng 57
18/01/2023 82,71 Trúng 82
17/01/2023 63,57 Trúng 63
16/01/2023 60,31 Trúng 60
15/01/2023 21,93 Trúng 21
14/01/2023 40,64 Trúng 40
13/01/2023 62,12 Trúng 62
12/01/2023 52,78 Trúng 52
11/01/2023 42,70 Trúng 42
10/01/2023 91,60 Trúng 91
09/01/2023 14,64 Trúng 14
08/01/2023 40,53 Trúng 40
07/01/2023 97,34 Trúng 97
06/01/2023 36,41 Trượt
05/01/2023 73,74 Trượt
04/01/2023 57,00 Trúng 57
03/01/2023 49,87 Trúng 49
02/01/2023 65,19 Trúng 65
01/01/2023 05,68 Trúng 05
31/12/2022 91,06 Trúng 91
30/12/2022 12,75 Trúng 12
29/12/2022 49,70 Trúng 49
28/12/2022 45,26 Trúng 45
27/12/2022 97,66 Trúng 97
26/12/2022 00,78 Trúng 00
25/12/2022 36,50 Trúng 36
24/12/2022 34,97 Trúng 34
23/12/2022 27,10 Trúng 27
22/12/2022 38,33 Trúng 38
21/12/2022 62,22 Trúng 62
20/12/2022 48,90 Trúng 48
19/12/2022 30,74 Trúng 30
18/12/2022 05,09 Trúng 05
17/12/2022 24,03 Trúng 24
16/12/2022 86,74 Trúng 86
15/12/2022 59,30 Trúng 59
14/12/2022 07,60 Trúng 07
13/12/2022 88,38 Trúng 88
12/12/2022 80,94 Trúng 80
11/12/2022 15,12 Trúng 15
10/12/2022 78,13 Trúng 78
09/12/2022 71,62 Trúng 71
08/12/2022 22,26 Trúng 22
07/12/2022 79,27 Trúng 79
06/12/2022 07,79 Trúng 07
05/12/2022 54,43 Trúng 54
04/12/2022 28,54 Trúng 28
03/12/2022 42,61 Trượt
02/12/2022 23,94 Trúng 23
01/12/2022 70,56 Trúng 70
30/11/2022 12,92 Trúng 12
29/11/2022 80,29 Trúng 80
28/11/2022 07,12 Trúng 07
27/11/2022 57,35 Trúng 57
26/11/2022 96,89 Trúng 96
25/11/2022 19,69 Trúng 19
24/11/2022 96,86 Trúng 96
23/11/2022 79,66 Trúng 79
22/11/2022 29,14 Trúng 29
21/11/2022 91,01 Trúng 91
20/11/2022 70,07 Trúng 70
19/11/2022 34,85 Trúng 34
18/11/2022 92,91 Trúng 92
17/11/2022 76,88 Trúng 76
16/11/2022 78,62 Trúng 78
15/11/2022 06,28 Trúng 06
14/11/2022 34,20 Trúng 34
13/11/2022 05,91 Trúng 05
12/11/2022 11,40 Trúng 11
11/11/2022 36,71 Trúng 36
10/11/2022 10,62 Trúng 10
09/11/2022 65,26 Trúng 65
08/11/2022 30,40 Trúng 30
07/11/2022 67,33 Trúng 67
06/11/2022 71,32 Trúng 71
05/11/2022 87,26 Trúng 87
04/11/2022 71,03 Trúng 71
03/11/2022 19,46 Trúng 19
02/11/2022 46,30 Trúng 46
01/11/2022 76,00 Trúng 76
31/10/2022 43,98 Trúng 43
30/10/2022 85,09 Trúng 85
29/10/2022 87,09 Trúng 87
28/10/2022 41,39 Trúng 41
27/10/2022 04,46 Trúng 04
26/10/2022 39,52 Trúng 39
25/10/2022 04,19 Trúng 04
24/10/2022 99,28 Trúng 99
23/10/2022 43,53 Trúng 43
22/10/2022 98,74 Trúng 98
21/10/2022 00,27 Trúng 00
20/10/2022 65,46 Trúng 65
19/10/2022 79,38 Trúng 79
18/10/2022 53,68 Trúng 53
17/10/2022 77,02 Trúng 77
16/10/2022 46,88 Trúng 46
15/10/2022 38,75 Trúng 38
14/10/2022 74,73 Trúng 74
13/10/2022 53,22 Trúng 53
12/10/2022 29,89 Trượt
11/10/2022 34,74 Trúng 34
10/10/2022 59,83 Trượt
09/10/2022 69,74 Trúng 69
08/10/2022 09,62 Trúng 09
07/10/2022 37,43 Trúng 37
06/10/2022 50,63 Trúng 50
05/10/2022 83,20 Trúng 83
04/10/2022 59,61 Trúng 59
03/10/2022 28,10 Trượt
02/10/2022 68,09 Trúng 68
01/10/2022 19,75 Trúng 19
30/09/2022 51,76 Trúng 51
29/09/2022 93,68 Trượt
28/09/2022 32,15 Trượt
27/09/2022 39,22 Trượt
26/09/2022 06,26 Trượt
25/09/2022 29,55 Trượt
24/09/2022 95,89 Trượt
23/09/2022 36,17 Trúng 36
22/09/2022 77,56 Trúng 77
21/09/2022 23,83 Trúng 23
20/09/2022 21,13 Trúng 21
19/09/2022 98,67 Trúng 98
18/09/2022 94,73 Trúng 94
17/09/2022 52,05 Trượt
16/09/2022 15,25 Trúng 15
15/09/2022 54,08 Trúng 54
14/09/2022 81,79 Trúng 81
13/09/2022 76,71 Trúng 76
12/09/2022 48,12 Trúng 48
11/09/2022 51,90 Trúng 51
10/09/2022 39,85 Trượt
09/09/2022 93,75 Trúng 93
08/09/2022 43,95 Trúng 43
07/09/2022 69,97 Trúng 69
06/09/2022 16,89 Trúng 16
05/09/2022 48,26 Trúng 48
04/09/2022 11,29 Trúng 11
03/09/2022 53,68 Trúng 53
02/09/2022 38,93 Trúng 38
01/09/2022 88,18 Trúng 88
31/08/2022 67,81 Trúng 67
30/08/2022 55,56 Trúng 55
29/08/2022 65,53 Trúng 65
28/08/2022 44,27 Trúng 44
27/08/2022 61,67 Trượt
26/08/2022 51,10 Trúng 51
25/08/2022 70,89 Trúng 70
24/08/2022 32,21 Trúng 32
23/08/2022 93,87 Trượt
22/08/2022 52,15 Trúng 52
21/08/2022 65,55 Trúng 65
20/08/2022 11,85 Trúng 11
19/08/2022 03,54 Trúng 03
18/08/2022 93,56 Trúng 93
17/08/2022 82,06 Trúng 82
16/08/2022 04,50 Trúng 04
15/08/2022 17,38 Trúng 17
14/08/2022 13,18 Trúng 13
13/08/2022 06,33 Trúng 06
12/08/2022 70,93 Trúng 70
11/08/2022 82,91 Trúng 82
10/08/2022 19,83 Trúng 19
09/08/2022 80,47 Trúng 80
08/08/2022 21,79 Trúng 21
07/08/2022 95,61 Trúng 95
06/08/2022 73,33 Trúng 73
05/08/2022 13,19 Trúng 13
04/08/2022 15,38 Trượt
03/08/2022 86,47 Trúng 86
02/08/2022 35,55 Trúng 35
01/08/2022 55,34 Trúng 55
31/07/2022 13,04 Trượt
30/07/2022 09,12 Trúng 09

Song thủ đề miền Bắc – Tuyệt chiêu soi cầu song thủ đề VIP nhất

Song thủ đề là phương pháp chơi được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Khi tham gia, bạn sẽ phải tìm ra con số đẹp nhất. Hoàn hảo nhất trong vô số các con số. Những số đó có thể là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là kết quả của một phép tính nào đó. Chính xác thì song thủ đề miền Bắc là gì? Các bước để chơi song thủ đề ra sao? Soicauvip666sẽ giúp bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên qua bài viết dưới đây.

1. Song thủ đề miền Bắc là gì?

Song thủ đề miền Bắc hiểu đơn giản là hai con đề. Hai con đề đó bạn sẽ chơi trong ngày, nếu thắng một trong hai thì bạn sẽ lãi lớn. Ngược lại, còn nếu trật cả hai thì bạn sẽ mất hết tiền. Chơi song thủ đề khác với đánh song thủ lô ở chỗ. Chơi song thủ lô vẫn có khả năng thắng cả hai, trong khi chơi song thủ đề chỉ thắng được một.

Song thủ đề miền Bắc là gì?
Song thủ đề miền Bắc là gì?

Song thủ đề bạn có thể chơi theo cặp số đối nhau (47 – 74). Hoặc 2 số không phải cặp (16 – 95) tùy theo cách chơi và cách chọn số của mỗi người.

2. Tại sao bạn nên chơi song thủ đề miền Bắc?

Hiện nay ngoài cách chơi bạch thủ đềkhác nhau. Nhiều người ưu tiên với cách chơi song thủ đề bởi nó mang nhiều ưu điểm như:

  • An toàn cho người chơi: Cơ hội thắng càng cao đối với những người chơi ở mức khá. Anh em nên đánh theo cách này vì nếu đánh bạch thủ 56 nó về 65. Chính vì vậy chúng ta nên đánh song thủ đề để tránh tình trạng cầu về lộn.
  • Không cần nhiều vốn: Tính an toàn của trò chơi này cao nên số tiền bạn bỏ ra ban đầu không cần quá nhiều.
  • Lợi nhuận cao: Vì chơi đề nên nếu bạn có cơ hội trúng một trong hai thì bạn sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
  • Tâm lý thoải mái: Tâm lý là điều quan trọng nhất khi bạn không quá phụ thuộc vào số tiền từ lô đề. Do đó, nếu có trượt thì tâm lý vẫn rất vô tư vì vốn ban đầu bỏ ra không nhiều.

Để có cơ hội ăn thường xuyên, anh em hãy truy cập vào website Soicauvip666. Để được các chuyên gia xổ số của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhé!

3. Tuyệt chiêu soi cầu song thủ đề miền Bắc bất bại

Tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm qua những cách soi cầu song thủ đề miền Bắc bất bại. Dù là người mới chơi hay cao thủ, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những “chiêu” sau để tìm ra con số may mắn cho mình.

oi cầu song thủ đề miền Bắc bất bại
oi cầu song thủ đề miền Bắc bất bại

3.1. Bắt tổng đề giải đặc biệt

Áp dụng phương pháp chơi song thủ đề theo tổng của giải đặc biệt. Là cách chúng ta sẽ cộng tất cả các con số trong giải đặc biệt cho đến khi chúng chỉ đưa ra đáp án là số có hai chữ số.

Ví dụ ta có giải ĐB là 99999 thì cộng các số 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45. Con số để đánh sẽ là 45 hoặc 54.

3.2. Bắt theo phương pháp hình quả trám

Phương pháp soi song thủ đề hình quả trám cũng được nhiều người tìm hiểu và làm theo. Vì được cho là khá hiệu quả trong việc soi cầu bắt số. Tham khảo phương pháp này, người chơi sẽ vận dụng hình quả trám để giải bài toán tìm con số may mắn. Để bắt, hãy sắp xếp các số theo hàng dọc. Nếu có các giải chứa các số khác nhau, đó là dấu hiệu lô về cần chú ý.

Người chơi hãy nhanh chóng lấy giấy bút ra và ghi lại con số này. Sau đó cũng áp dụng nguyên tắc nuôi lô trong khoảng thời gian 3 ngày để xác định xem con số đã chọn có chính xác hay không.

Ví dụ, kết quả xổ số hôm nay ra ba số 38410, 22315, 52890. Thì người chơi hãy lấy ra song thủ đề là số 38 và 15. Sau đó nuôi con số này trong khoảng 3 ngày. Có thể thấy tỷ lệ các cặp số về theo phương pháp này là khá cao. Tuy nhiên, nếu bạn không may mắn thì hãy nuôi gấp thép theo ngày.  Nuôi ba ngày vẫn không thấy kết quả thì cũng có thể kiểm tra lại.

3.3. Bắt theo số đầu giải đặc biệt

Phương pháp bắt số đầu của giải đặc biệt là một phương pháp cũng đòi hỏi sự quan sát của người chơi. Theo đó, nhiệm vụ của bạn là tìm các số có tổng bằng số đầu tiên của giải đặc biệt này.

Người chơi áp dụng phương pháp này sẽ có được số khá đẹp và việc tiếp theo là nuôi lô trong khoảng ba ngày. Cách chơi này về cơ bản dễ áp ​​dụng cho xổ số miền Trung và xổ số miền Nam hơn so với xổ số miền Bắc. Tuy nhiên, nó không phải là không có ngoại lệ. Bạn vẫn có thể chơi và áp dụng với kết quả xổ số miền Bắc.

Để thực hiện, đầu tiên người chơi sẽ lấy kết quả xổ số của ngày hôm trước. Ví dụ, hôm đó chúng ta có giải độc đắc là 54321. Người chơi sẽ tách số đầu tiên là số 5. Sau đó tìm tất cả các số có hai chữ số và cộng chúng lại với nhau sao cho tổng bằng 5.

Kết quả các số có thể thuộc nhóm này là 14, 23, 32, 41. Sau khi có được cặp số này, người chơi chọn ngẫu nhiên 2 số lô mà mình cảm thấy tin tưởng nhất để nuôi trong 3 ngày. Khi nuôi, người chơi cần phân bổ tiền cược hợp lý. Nếu 3 ngày trôi qua mà không về bờ thì hãy kiểm tra lại.

3.4. Bắt bằng bạc nhớ lô đề

Nhắc đến soi đề, các cách chơi lô tô. Người chơi không thể không nghe đến thuật ngữ bạc nhớ lô đề. Đây là từ được sử dụng nhiều nhất trong thế giới trò chơi với những con số vì nó thực sự mang lại hiệu quả.

bạc nhớ song thủ đề miền Bắc
bạc nhớ song thủ đề miền Bắc

Các kết quả đã được xác minh trong suốt quá trình phát triển của trò chơi. Tất cả những gì người chơi cần là bảng thống kê các lần mở thưởng trước đó. Dựa vào những thông tin này, người chơi sẽ suy luận và tìm ra con số đẹp nhất cho lần đánh lô tiếp theo. Các dấu hiệu nhận biết chính là các dấu hiệu về lô kép, đầu câm, lô nháy… Chính vì vậy người chơi cần hiểu rõ cách đánh bạc nhớ lô đề để có thể chọn được con số phù hợp.

4. Lời kết lại

Trên đây Soicauvip666 đã trình bày toàn bộ những nội dung liên quan đến song thủ đề miền Bắc. Những gì được chia sẻ là từ những người chơi lâu năm, có kinh nghiệm trong nghề. Với những thông tin này hi vọng các bạn đã có cho mình những kiến ​​thức cơ bản để tiến hành đánh song thủ đề.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất trong ngày. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí“. Để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất, hiệu quả nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]