THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ lô miền bắc
Ngày Song thủ lô miền bắc Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 78,73 Trúng 78, 73
04/12/2023 12,91 Trúng 12
03/12/2023 47,34 Trúng 47, 34
02/12/2023 25,72 Trúng 25, 72
01/12/2023 30,62 Trúng 30, 62
30/11/2023 55,13 Trúng 55, 13x2
29/11/2023 39,87 Trúng 39, 87
28/11/2023 12,15 Trúng 12, 15
27/11/2023 78,58 Trúng 78
26/11/2023 12,07 Trúng 12, 07
25/11/2023 54,98 Trượt
24/11/2023 09,89 Trúng 09
23/11/2023 01,81 Trúng 01
22/11/2023 64,67 Trúng 64
21/11/2023 32,30 Trúng 32
20/11/2023 60,18 Trúng 60x2, 18
19/11/2023 36,58 Trúng 36
18/11/2023 72,11 Trượt
17/11/2023 44,99 Trúng 44x2
16/11/2023 10,64 Trúng 10, 64
15/11/2023 74,52 Trúng 74, 52
14/11/2023 10,56 Trúng 10
13/11/2023 31,64 Trúng 31, 64
12/11/2023 79,08 Trúng 79
11/11/2023 64,88 Trượt
10/11/2023 21,74 Trúng 21, 74x2
09/11/2023 59,19 Trượt
08/11/2023 39,81 Trượt
07/11/2023 90,31 Trúng 90
06/11/2023 12,76 Trúng 12
05/11/2023 29,44 Trúng 29, 44
04/11/2023 01,62 Trúng 01
03/11/2023 08,64 Trúng 08
02/11/2023 90,68 Trúng 90, 68
01/11/2023 89,00 Trúng 89, 00
31/10/2023 07,63 Trúng 07, 63
30/10/2023 09,94 Trúng 09
29/10/2023 12,27 Trúng 12, 27
28/10/2023 55,51 Trúng 55
27/10/2023 09,42 Trúng 09
26/10/2023 00,87 Trúng 00x2
25/10/2023 54,38 Trúng 54
24/10/2023 65,22 Trúng 65, 22x2
23/10/2023 16,27 Trúng 16, 27
22/10/2023 25,53 Trúng 25
21/10/2023 49,18 Trúng 49, 18
20/10/2023 13,50 Trúng 13
19/10/2023 59,82 Trúng 59
18/10/2023 98,44 Trúng 98, 44
17/10/2023 87,48 Trượt
16/10/2023 00,19 Trúng 00, 19
15/10/2023 82,24 Trúng 82, 24
14/10/2023 31,55 Trúng 31, 55
13/10/2023 20,19 Trúng 20, 19
12/10/2023 71,92 Trúng 71, 92
11/10/2023 40,89 Trúng 40, 89
10/10/2023 19,21 Trúng 19, 21
09/10/2023 25,30 Trúng 25, 30
08/10/2023 66,92 Trúng 66
07/10/2023 20,53 Trúng 20
06/10/2023 24,56 Trúng 24, 56
05/10/2023 57,56 Trúng 57x2, 56x2
04/10/2023 36,64 Trúng 36, 64x2
03/10/2023 39,47 Trúng 39x2, 47
02/10/2023 64,68 Trúng 64
01/10/2023 08,49 Trúng 08x2
30/09/2023 79,54 Trúng 79x2, 54
29/09/2023 59,21 Trúng 59, 21
28/09/2023 36,49 Trúng 36
27/09/2023 71,97 Trúng 71, 97
26/09/2023 50,75 Trúng 50
25/09/2023 75,90 Trúng 75
24/09/2023 66,84 Trúng 66, 84
23/09/2023 88,46 Trúng 88x3
22/09/2023 03,13 Trúng 03
21/09/2023 04,51 Trúng 04, 51
20/09/2023 39,30 Trúng 39, 30
19/09/2023 80,18 Trúng 80, 18
18/09/2023 98,97 Trúng 98, 97
17/09/2023 12,04 Trượt
16/09/2023 85,91 Trúng 85
15/09/2023 82,86 Trúng 82
14/09/2023 92,57 Trúng 92, 57x2
13/09/2023 21,08 Trúng 21
12/09/2023 24,91 Trúng 24
11/09/2023 41,74 Trúng 41, 74
10/09/2023 14,52 Trúng 14x2
09/09/2023 99,03 Trúng 99
08/09/2023 20,75 Trúng 20, 75
07/09/2023 57,19 Trúng 57, 19x2
06/09/2023 78,94 Trúng 78
05/09/2023 72,26 Trúng 72x2
04/09/2023 07,09 Trúng 07
03/09/2023 21,11 Trúng 21x2, 11
02/09/2023 07,97 Trúng 07, 97x2
01/09/2023 21,59 Trúng 21, 59
31/08/2023 26,36 Trúng 26
30/08/2023 00,65 Trúng 00
29/08/2023 01,51 Trượt
28/08/2023 12,39 Trúng 12x2
27/08/2023 51,27 Trúng 51, 27
26/08/2023 65,59 Trúng 65, 59
25/08/2023 96,80 Trúng 96, 80
24/08/2023 18,59 Trúng 18
23/08/2023 80,13 Trúng 80
22/08/2023 79,54 Trúng 79
21/08/2023 97,91 Trúng 97
20/08/2023 14,06 Trúng 14
19/08/2023 28,00 Trúng 28
18/08/2023 04,58 Trúng 04, 58
17/08/2023 47,56 Trúng 47
16/08/2023 65,70 Trúng 65
15/08/2023 77,30 Trúng 77
14/08/2023 73,95 Trúng 73, 95
13/08/2023 46,26 Trúng 46x2, 26
12/08/2023 52,38 Trúng 52
11/08/2023 56,15 Trúng 56, 15
10/08/2023 79,27 Trúng 79x2, 27
09/08/2023 70,76 Trúng 70
08/08/2023 71,77 Trúng 71, 77
07/08/2023 63,18 Trúng 63, 18
06/08/2023 47,23 Trúng 47, 23
05/08/2023 47,22 Trúng 47
04/08/2023 21,41 Trúng 21
03/08/2023 92,85 Trúng 92
02/08/2023 59,23 Trúng 59
01/08/2023 46,95 Trúng 46, 95
31/07/2023 60,78 Trúng 60
30/07/2023 27,33 Trúng 27, 33
29/07/2023 45,84 Trúng 45
28/07/2023 09,73 Trượt
27/07/2023 42,01 Trúng 42
26/07/2023 50,00 Trúng 50, 00
25/07/2023 18,83 Trúng 18, 83
24/07/2023 65,35 Trượt
23/07/2023 40,77 Trượt
22/07/2023 55,90 Trúng 55, 90
21/07/2023 77,52 Trúng 77, 52
20/07/2023 50,59 Trúng 50, 59
19/07/2023 79,96 Trượt
18/07/2023 56,84 Trúng 56
17/07/2023 90,89 Trúng 90, 89
16/07/2023 68,49 Trúng 68
15/07/2023 19,90 Trúng 19, 90
14/07/2023 66,80 Trượt
13/07/2023 61,26 Trúng 61
12/07/2023 23,85 Trúng 23, 85
11/07/2023 59,76 Trúng 59
10/07/2023 31,85 Trúng 31
09/07/2023 72,71 Trúng 72x2
08/07/2023 93,84 Trúng 93
07/07/2023 57,71 Trúng 57
06/07/2023 66,79 Trúng 66, 79
05/07/2023 36,05 Trúng 36, 05
04/07/2023 90,45 Trượt
03/07/2023 64,82 Trúng 64, 82
02/07/2023 83,01 Trúng 83
01/07/2023 46,48 Trúng 46
30/06/2023 62,38 Trúng 62
29/06/2023 38,81 Trúng 38
28/06/2023 55,42 Trượt
27/06/2023 19,33 Trúng 19
26/06/2023 57,98 Trúng 57
25/06/2023 35,84 Trúng 35, 84
24/06/2023 54,51 Trúng 54
23/06/2023 36,90 Trúng 36x2
22/06/2023 57,44 Trúng 57x2, 44x2
21/06/2023 49,79 Trúng 49
20/06/2023 53,87 Trúng 53
19/06/2023 46,14 Trúng 46, 14
18/06/2023 94,15 Trúng 94, 15
17/06/2023 64,06 Trúng 64, 06
16/06/2023 84,12 Trúng 84
15/06/2023 37,13 Trúng 37, 13
14/06/2023 37,64 Trúng 37x2
13/06/2023 83,29 Trúng 83
12/06/2023 02,51 Trúng 02x2, 51
11/06/2023 39,73 Trúng 39, 73
10/06/2023 37,51 Trúng 37
09/06/2023 81,56 Trúng 81
08/06/2023 81,34 Trúng 81, 34
07/06/2023 77,58 Trúng 77, 58
06/06/2023 90,77 Trúng 90
05/06/2023 46,49 Trúng 46x2
04/06/2023 08,40 Trúng 08, 40
03/06/2023 12,25 Trúng 12, 25
02/06/2023 25,67 Trúng 25
01/06/2023 29,17 Trúng 29, 17x2
31/05/2023 69,32 Trúng 69
30/05/2023 60,87 Trúng 60x2, 87x2
29/05/2023 60,00 Trượt
28/05/2023 58,43 Trượt
27/05/2023 25,64 Trúng 25, 64
26/05/2023 08,56 Trúng 08, 56
25/05/2023 25,50 Trượt
24/05/2023 96,66 Trúng 96, 66
23/05/2023 03,56 Trượt
22/05/2023 53,19 Trúng 53, 19
21/05/2023 50,99 Trúng 50
20/05/2023 66,73 Trượt
19/05/2023 17,40 Trúng 17
18/05/2023 37,20 Trúng 37
17/05/2023 28,13 Trúng 28x2, 13x2
16/05/2023 14,68 Trúng 14
15/05/2023 44,02 Trúng 44, 02
14/05/2023 64,76 Trúng 64, 76
13/05/2023 47,17 Trúng 47
12/05/2023 45,29 Trúng 45
11/05/2023 73,60 Trúng 73, 60
10/05/2023 09,30 Trúng 09
09/05/2023 25,46 Trúng 25, 46
08/05/2023 21,61 Trúng 21, 61
07/05/2023 40,29 Trúng 40x2
06/05/2023 19,20 Trúng 19x2
05/05/2023 36,02 Trúng 36
04/05/2023 04,52 Trượt
03/05/2023 65,41 Trúng 65, 41
02/05/2023 70,11 Trúng 70x2
01/05/2023 53,61 Trượt
30/04/2023 55,04 Trượt
29/04/2023 87,80 Trượt
28/04/2023 94,08 Trúng 08
27/04/2023 02,27 Trúng 02, 27
26/04/2023 73,39 Trượt
25/04/2023 42,09 Trúng 42, 09
24/04/2023 53,69 Trúng 53
23/04/2023 51,56 Trúng 51x2
22/04/2023 61,54 Trúng 61x2
21/04/2023 46,16 Trúng 46, 16
20/04/2023 31,08 Trúng 31
19/04/2023 13,81 Trúng 13x2
18/04/2023 33,07 Trúng 33
17/04/2023 91,36 Trúng 91
16/04/2023 22,02 Trúng 22
15/04/2023 23,06 Trúng 23
14/04/2023 09,71 Trúng 09
13/04/2023 57,35 Trúng 57, 35
12/04/2023 83,24 Trượt
11/04/2023 16,83 Trúng 16
10/04/2023 55,87 Trúng 55, 87

Song thủ lô miền Bắc – Bật mí kinh nghiệm nuôi song thủ lô từ chuyên gia

Song thủ lô miền Bắc là một trong những lựa chọn chơi lô đề đặc biệt được nhiều anh em yêu thích. Để bắt cầu lô chính xác, ngoài yếu tố may mắn, rất cần tìm công thức nuôi song thủ lô hiệu quả. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng xem các chuyên gia Soicauvip666 gợi ý cho bạn cách bắt cầu lô này như thế nào cho chính xác nhé!

1. Khái niệm về song thủ lô miền Bắc

Nói một cách đơn giản, song thủ lô miền Bắc là hai con lô. Nếu 2 con lô này xuất hiện cùng ngày bạn sẽ là người chiến thắng và ăn lãi, nếu kết quả không xuất hiện cả 2 bạn sẽ thua tiền và mất hết tiền cược.

song thủ lô miền Bắc
song thủ lô miền Bắc

Song thủ lô bạn có thể chọn ngẫu nhiên 2 con hoặc tính toán trước. Miền là 2 con số này bạn cho là có khả năng về nhiều nhất trong ngày. Cũng có thể là cặp lô đảo ngược như 45 – 54 hoặc 2 con hoàn toàn khác nhau.

Có những anh em chơi lô tô lâu năm, kinh nghiệm đầy mình sẽ nhanh chóng tìm ra con số ưng ý. Đặc biệt đối với những người chơi lô đề thì xác suất thua gần như bằng 0, nhưng điều này không phải ai cũng có thể làm được.

2. Song thủ lô miền Bắc có những ưu điểm gì?

So với phương pháp chơi bạch thủ hay lô xiên thì người chơi đánh lô song thủ sẽ có nhiều lợi ích hơn.

2.1. Sự an toàn của song thủ lô

Chơi lô song thủ thì cơ hội trúng sẽ cao hơn và rủi ro sẽ thấp hơn. Đặc biệt nếu bạn may mắn về cả 2 lô thì bạn sẽ có tỷ lệ ăn lớn. Vì thường nếu xác định đúng cầu thì khả năng 1 trong 2 lô về sẽ rất lớn. Đây cũng là một phương pháp rất hiệu quả để tránh trường hợp về lô lộn của nó. Điều này đã không ít lần gây tiếc nuối cho những người chơi đã đoán đúng.

Nhận số song thủ lô miền bắc miến phí
Nhận số song thủ lô miền bắc miến phí

Ví dụ bạn soi con 72 mà sợ lộn thì có thể đánh thêm con 27. Nếu hôm đó ra 27 thì bạn đã thắng lớn, còn nếu chơi bạch thủ lô chỉ với 1 con duy nhất thì bạn đã thua.

2.2. Hiệu quả cao hơn

Đánh 1 con, bạn thua thì bạn mất tiền, trúng thì lãi. Nhưng khi đánh song thủ, bạn chọn 2 con và trúng 1 con thì vẫn có lãi. Do đó, hiệu quả của song thủ lô rõ ràng cao hơn các hình thức khác.

2.3. Ổn định chi vốn và hoàn vốn

Điều thứ 2 là nếu bạn chơi song thủ lô thì số tiền khi cược không cần quá nhiều vì nó đã được chia ra cho 2 con khác nhau. Nhưng nếu bạn giành chiến thắng thường xuyên, lợi nhuận cũng sẽ rất cao.

3. Tham khảo cách chơi song thủ lô miền Bắc từ chuyên gia

Song thủ lô là một hình thức chơi đã rất phổ biến trong thế giới lô đề. Cầu lô đã mang đến cơ hội thắng đậm, trúng lớn cho hàng ngàn anh em. Dù vậy tất cả đều không dựa vào may mắn. Hơn 97% người chơi cho biết họ dựa vào các công thức soi cầu lô đề để tìm ra những cặp số đẹp nhất. Cụ thể được chia sẽ như sau:

  • Bước 1: Tìm giải để tiến hành soi cầu

Các bạn chú ý 2 giải đó là 2.1 và 3.1. Ví dụ: Ngày 4/1/2022, ta có giải 2.1 là 37480 – tạm gọi là số A. Giải 3.1 là 41292 – tạm gọi là số B.

  • Bước 2: Tiến hành ghép số

Kết hợp các số bạn vừa tìm được để tạo thành con số may mắn. Ví dụ ngày 4/1/2022 ta sở hữu số A là 37480 và số B là 41292. Khi tiến hành ghép số thứ 4 của A (là số 8) với 2 số cuối của B (là 9,2), ta sẽ thu được 2 lô là 89, 82.

  • Bước 3: Nên đánh lô lộn hay lô không lộn

Làm theo các bước trên là bạn đã tìm được 2 con lô là 89 và 82. Theo các chuyên gia thì những cách soi cầu lô này rất hay. Như vậy ở bước 3 chúng ta sẽ xem nên đánh 89 hay 98 và đánh 82 hay 28. Các bạn thao tác như sau:

Lấy số thứ 2 của A – 37480 (chính là số 7) ghép với số thứ 2 và thứ 3 của B – 41282 (chính là số 1 và 2), như vậy ta sẽ thu được 2 lô 71, 72. Cần coi lô 71 là lô 89 và đồng thời coi lô 72 là lô 82. Trường hợp lô 71 lộn thì lô 89 cũng lộn. Nếu lô 72 lộn thì chắc chắn lô 82 cũng lộn theo. Để biết lô 71 và 72 có lộn hay không, bạn cần xét quy luật sau với các chữ số trong lô đó. Cụ thể:

  • Số lẻ nhỏ sẽ phải đứng trước số lẻ lớn.
  • Số lẻ nhỏ sẽ phải đứng trước số chẵn lớn.
  • Số chẵn nhỏ sẽ phải đứng trước số chẵn lớn.
  • Số chẵn nhỏ sẽ phải đứng trước số lẻ lớn.

4. Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc

Bên cạnh việc chọn số và soi cầu lô, để bắt được những cầu lô chuẩn nhất bạn cần chọn thời điểm thích hợp. Làm được điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng giành chiến thắng và vào bờ thành công. Như sau:

Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc
Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc

4.1. Thời gian nuôi lô

Nuôi song thủ lô bạn nên nuôi từ 2 đến 4 ngày là ngon nhất. Đây là giới hạn để bạn nhanh chóng xác định được con song thủ. Trong những ngày này bạn hoàn toàn có thể sử dụng để theo dõi cho những ngày tiếp theo. Đồng thời bạn cũng nhanh chóng loại bỏ khả năng sai số. Từ đó bạn có thể tính được tỷ lệ trúng của con số mình chọn. Nếu nuôi trên 4 ngày chắc chắn tỷ lệ về sẽ giảm.

4.2. Tỷ lệ cược lô song thủ

Chơi song thủ lô tốt nhất người chơi nên đặt cược lớn. Do tỷ lệ thắng cao, điều này sẽ giúp bạn có được nhiều lợi nhuận hơn. Trên thực tế, tỷ lệ cược có thể lên tới 80%. Chơi song thủ còn có khả năng giúp bạn giữ lại 20% vốn cho lần cược tiếp theo. Điều này vừa đảm bảo an toàn, vừa quyết định hiệu quả đánh lô đề của bạn.

5. Lời kết lại

Hy vọng với những chia sẻ của Soicauvip666 trên đây sẽ giúp bạn biết được song thủ lô miền Bắc là gì? Các bước để chơi như thế nào? Đây là 2 con lô có thể giúp bạn vào bờ nhanh chóng và gặt hái được nhiều thành công. Do đó, anh em hãy nhanh chóng học cách tính toán cũng như làm quen với phương pháp đánh lô đề này. 

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]