THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ lô miền bắc
Ngày Song thủ lô miền bắc Kết quả
31/03/2023
30/03/2023 94,93 Trúng 94
29/03/2023 16,56 Trúng 16x3, 56x2
28/03/2023 93,46 Trượt
27/03/2023 58,55 Trúng 58, 55
26/03/2023 89,24 Trúng 89
25/03/2023 68,23 Trúng 68
24/03/2023 16,13 Trượt
23/03/2023 97,48 Trúng 97
22/03/2023 13,39 Trúng 13
21/03/2023 96,40 Trượt
20/03/2023 92,61 Trúng 92
19/03/2023 72,43 Trúng 72, 43
18/03/2023 95,87 Trúng 95
17/03/2023 63,19 Trúng 63, 19
16/03/2023 56,83 Trúng 56, 83
15/03/2023 52,59 Trượt
14/03/2023 22,44 Trúng 22, 44
13/03/2023 80,04 Trúng 80
12/03/2023 19,96 Trúng 19, 96
11/03/2023 78,22 Trúng 78, 22
10/03/2023 07,22 Trúng 07
09/03/2023 18,67 Trượt
08/03/2023 00,91 Trúng 00
07/03/2023 92,08 Trúng 92
06/03/2023 73,72 Trúng 73
05/03/2023 07,30 Trượt
04/03/2023 29,99 Trúng 29, 99
03/03/2023 35,47 Trúng 35
02/03/2023 73,65 Trượt
01/03/2023 52,91 Trúng 52, 91x2
28/02/2023 65,09 Trúng 65
27/02/2023 82,51 Trúng 82
26/02/2023 28,60 Trúng 28, 60x2
25/02/2023 64,42 Trúng 64x2
24/02/2023 25,85 Trúng 25, 85x2
23/02/2023 38,55 Trúng 38, 55
22/02/2023 87,48 Trúng 87
21/02/2023 72,42 Trượt
20/02/2023 85,27 Trúng 85
19/02/2023 42,35 Trúng 42, 35
18/02/2023 33,45 Trúng 33, 45
17/02/2023 79,94 Trúng 79, 94
16/02/2023 95,89 Trúng 95, 89
15/02/2023 64,93 Trượt
14/02/2023 66,20 Trúng 66, 20
13/02/2023 16,67 Trúng 16
12/02/2023 79,19 Trúng 79x2
11/02/2023 65,95 Trúng 65
10/02/2023 27,48 Trúng 27
09/02/2023 70,54 Trúng 70
08/02/2023 42,84 Trúng 42, 84
07/02/2023 06,23 Trúng 06, 23
06/02/2023 35,46 Trúng 35
05/02/2023 64,87 Trúng 64
04/02/2023 18,95 Trúng 18, 95
03/02/2023 22,09 Trúng 22
02/02/2023 61,70 Trúng 61, 70
01/02/2023 10,57 Trượt
31/01/2023 77,20 Trúng 77, 20
30/01/2023 98,78 Trúng 98, 78
29/01/2023 71,27 Trúng 71, 27
28/01/2023 93,64 Trượt
27/01/2023 69,72 Trúng 69
26/01/2023 86,45 Trượt
25/01/2023 68,46 Trượt
20/01/2023 13,46 Trúng 13, 46
19/01/2023 23,84 Trúng 23
18/01/2023 93,01 Trúng 93, 01
17/01/2023 18,72 Trượt
16/01/2023 38,68 Trúng 38, 68
15/01/2023 64,04 Trúng 64, 04x2
14/01/2023 16,87 Trúng 16
13/01/2023 64,08 Trượt
12/01/2023 55,29 Trúng 55, 29
11/01/2023 49,54 Trúng 49
10/01/2023 61,57 Trúng 61, 57
09/01/2023 86,84 Trúng 86, 84
08/01/2023 73,40 Trúng 73, 40
07/01/2023 77,93 Trúng 77, 93
06/01/2023 84,02 Trúng 84
05/01/2023 30,96 Trúng 30, 96
04/01/2023 67,79 Trúng 67, 79x2
03/01/2023 35,68 Trượt
02/01/2023 97,28 Trúng 97
01/01/2023 79,98 Trúng 79x2
31/12/2022 20,60 Trúng 20, 60x2
30/12/2022 55,10 Trúng 55x2, 10
29/12/2022 02,09 Trúng 02, 09
28/12/2022 13,16 Trúng 13, 16
27/12/2022 86,02 Trúng 86, 02x2
26/12/2022 54,12 Trúng 54, 12
25/12/2022 27,09 Trúng 27
24/12/2022 17,72 Trúng 17x2
23/12/2022 06,91 Trúng 06
22/12/2022 70,49 Trượt
21/12/2022 87,17 Trúng 87, 17
20/12/2022 57,26 Trượt
19/12/2022 45,44 Trúng 45
18/12/2022 80,30 Trúng 80
17/12/2022 32,93 Trúng 32
16/12/2022 26,42 Trúng 26, 42
15/12/2022 24,07 Trượt
14/12/2022 44,94 Trúng 44x2
13/12/2022 44,73 Trượt
12/12/2022 42,28 Trúng 42, 28
11/12/2022 26,13 Trúng 26, 13x2
10/12/2022 73,42 Trượt
09/12/2022 18,58 Trúng 18
08/12/2022 53,89 Trúng 53, 89x2
07/12/2022 79,49 Trúng 79x2
06/12/2022 90,53 Trúng 90
05/12/2022 38,18 Trúng 38, 18
04/12/2022 81,85 Trúng 81, 85
03/12/2022 33,93 Trúng 33, 93
02/12/2022 01,10 Trúng 01
01/12/2022 82,32 Trúng 82, 32x2
30/11/2022 66,28 Trúng 66
29/11/2022 09,22 Trượt
28/11/2022 00,16 Trúng 00x2
27/11/2022 21,07 Trúng 21
26/11/2022 92,23 Trúng 92, 23
25/11/2022 55,71 Trúng 55, 71
24/11/2022 81,58 Trúng 81, 58
23/11/2022 84,13 Trúng 84, 13
22/11/2022 90,09 Trúng 90x3
21/11/2022 11,57 Trúng 11
20/11/2022 32,09 Trúng 32, 09
19/11/2022 98,73 Trúng 98, 73
18/11/2022 84,57 Trúng 84x2, 57
17/11/2022 75,06 Trúng 75
16/11/2022 70,00 Trúng 70, 00
15/11/2022 02,74 Trúng 02x2, 74
14/11/2022 53,42 Trúng 53x3, 42
13/11/2022 36,57 Trúng 36
12/11/2022 93,81 Trúng 93
11/11/2022 84,52 Trúng 84
10/11/2022 23,75 Trúng 23, 75
09/11/2022 60,31 Trúng 60
08/11/2022 24,34 Trúng 24
07/11/2022 57,70 Trúng 57, 70
06/11/2022 28,50 Trúng 28, 50x2
05/11/2022 57,33 Trúng 57, 33
04/11/2022 09,28 Trúng 09, 28
03/11/2022 43,14 Trúng 43
02/11/2022 84,10 Trượt
01/11/2022 82,10 Trượt
31/10/2022 57,36 Trượt
30/10/2022 83,65 Trượt
29/10/2022 18,55 Trượt
28/10/2022 46,34 Trúng 46
27/10/2022 35,04 Trúng 04
26/10/2022 99,13 Trúng 13
25/10/2022 54,72 Trúng 54, 72
24/10/2022 40,49 Trúng 40, 49x2
23/10/2022 23,20 Trúng 23, 20
22/10/2022 97,47 Trúng 97, 47
21/10/2022 10,30 Trúng 10, 30
20/10/2022 94,88 Trúng 94
19/10/2022 10,99 Trượt
18/10/2022 26,54 Trúng 26, 54
17/10/2022 14,12 Trúng 14, 12x2
16/10/2022 14,55 Trúng 14x2, 55
15/10/2022 06,63 Trượt
14/10/2022 77,17 Trúng 77, 17
13/10/2022 70,20 Trúng 70, 20
12/10/2022 95,01 Trúng 95, 01
11/10/2022 46,62 Trúng 46
10/10/2022 76,65 Trúng 76
09/10/2022 76,65 Trượt
08/10/2022 65,95 Trúng 65x2
07/10/2022 28,70 Trúng 28, 70
06/10/2022 59,63 Trúng 59
05/10/2022 53,38 Trúng 53
04/10/2022 74,06 Trúng 74, 06
03/10/2022 84,10 Trúng 84
02/10/2022 64,83 Trúng 64, 83
01/10/2022 04,73 Trúng 04
30/09/2022 26,93 Trúng 26x2
29/09/2022 76,08 Trúng 76
28/09/2022 72,58 Trúng 72
27/09/2022 40,96 Trúng 40
26/09/2022 43,79 Trúng 43
25/09/2022 74,92 Trúng 74
24/09/2022 23,74 Trúng 23, 74
23/09/2022 77,86 Trượt
22/09/2022 95,77 Trúng 95, 77
21/09/2022 42,12 Trúng 42
20/09/2022 22,09 Trượt
19/09/2022 39,23 Trúng 39x2
18/09/2022 88,80 Trúng 88, 80x2
17/09/2022 90,47 Trúng 90, 47
16/09/2022 84,16 Trúng 84, 16
15/09/2022 23,86 Trúng 23
14/09/2022 40,99 Trúng 40, 99
13/09/2022 66,84 Trúng 66, 84
12/09/2022 51,30 Trúng 51
11/09/2022 75,95 Trúng 75
10/09/2022 68,11 Trúng 68, 11
09/09/2022 61,49 Trúng 61
08/09/2022 19,56 Trượt
07/09/2022 22,78 Trúng 22, 78
06/09/2022 43,07 Trúng 43
05/09/2022 73,74 Trúng 73
04/09/2022 04,66 Trúng 04, 66
03/09/2022 65,06 Trượt
02/09/2022 65,01 Trúng 65, 01
01/09/2022 26,16 Trúng 26, 16x2
31/08/2022 03,04 Trúng 03, 04
30/08/2022 74,10 Trúng 74, 10
29/08/2022 21,19 Trúng 21, 19
28/08/2022 50,81 Trúng 50, 81
27/08/2022 25,71 Trúng 25, 71
26/08/2022 93,02 Trúng 93, 02x2
25/08/2022 60,95 Trúng 60
24/08/2022 63,53 Trúng 63, 53
23/08/2022 96,75 Trúng 96, 75
22/08/2022 16,47 Trúng 16x2, 47
21/08/2022 26,57 Trúng 26, 57
20/08/2022 50,67 Trúng 50x2
19/08/2022 50,04 Trúng 50
18/08/2022 63,60 Trúng 63, 60x2
17/08/2022 88,84 Trúng 88, 84
16/08/2022 45,69 Trúng 45
15/08/2022 35,59 Trúng 35
14/08/2022 95,24 Trúng 95x2, 24
13/08/2022 30,06 Trúng 30, 06
12/08/2022 45,47 Trúng 45
11/08/2022 37,51 Trúng 37, 51
10/08/2022 31,53 Trúng 31
09/08/2022 70,90 Trúng 70, 90
08/08/2022 14,58 Trúng 14, 58
07/08/2022 73,06 Trúng 73
06/08/2022 27,32 Trúng 27
05/08/2022 73,25 Trúng 73
04/08/2022 93,77 Trúng 93
03/08/2022 48,73 Trúng 48, 73
02/08/2022 63,28 Trượt
01/08/2022 28,81 Trúng 28, 81
31/07/2022 63,73 Trúng 63, 73
30/07/2022 49,54 Trúng 49, 54x2

Song thủ lô miền Bắc – Bật mí kinh nghiệm nuôi song thủ lô từ chuyên gia

Song thủ lô miền Bắc là một trong những lựa chọn chơi lô đề đặc biệt được nhiều anh em yêu thích. Để bắt cầu lô chính xác, ngoài yếu tố may mắn, rất cần tìm công thức nuôi song thủ lô hiệu quả. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng xem các chuyên gia Soicauvip666 gợi ý cho bạn cách bắt cầu lô này như thế nào cho chính xác nhé!

1. Khái niệm về song thủ lô miền Bắc

Nói một cách đơn giản, song thủ lô miền Bắc là hai con lô. Nếu 2 con lô này xuất hiện cùng ngày bạn sẽ là người chiến thắng và ăn lãi, nếu kết quả không xuất hiện cả 2 bạn sẽ thua tiền và mất hết tiền cược.

song thủ lô miền Bắc
song thủ lô miền Bắc

Song thủ lô bạn có thể chọn ngẫu nhiên 2 con hoặc tính toán trước. Miền là 2 con số này bạn cho là có khả năng về nhiều nhất trong ngày. Cũng có thể là cặp lô đảo ngược như 45 – 54 hoặc 2 con hoàn toàn khác nhau.

Có những anh em chơi lô tô lâu năm, kinh nghiệm đầy mình sẽ nhanh chóng tìm ra con số ưng ý. Đặc biệt đối với những người chơi lô đề thì xác suất thua gần như bằng 0, nhưng điều này không phải ai cũng có thể làm được.

2. Song thủ lô miền Bắc có những ưu điểm gì?

So với phương pháp chơi bạch thủ hay lô xiên thì người chơi đánh lô song thủ sẽ có nhiều lợi ích hơn.

2.1. Sự an toàn của song thủ lô

Chơi lô song thủ thì cơ hội trúng sẽ cao hơn và rủi ro sẽ thấp hơn. Đặc biệt nếu bạn may mắn về cả 2 lô thì bạn sẽ có tỷ lệ ăn lớn. Vì thường nếu xác định đúng cầu thì khả năng 1 trong 2 lô về sẽ rất lớn. Đây cũng là một phương pháp rất hiệu quả để tránh trường hợp về lô lộn của nó. Điều này đã không ít lần gây tiếc nuối cho những người chơi đã đoán đúng.

Nhận số song thủ lô miền bắc miến phí
Nhận số song thủ lô miền bắc miến phí

Ví dụ bạn soi con 72 mà sợ lộn thì có thể đánh thêm con 27. Nếu hôm đó ra 27 thì bạn đã thắng lớn, còn nếu chơi bạch thủ lô chỉ với 1 con duy nhất thì bạn đã thua.

2.2. Hiệu quả cao hơn

Đánh 1 con, bạn thua thì bạn mất tiền, trúng thì lãi. Nhưng khi đánh song thủ, bạn chọn 2 con và trúng 1 con thì vẫn có lãi. Do đó, hiệu quả của song thủ lô rõ ràng cao hơn các hình thức khác.

2.3. Ổn định chi vốn và hoàn vốn

Điều thứ 2 là nếu bạn chơi song thủ lô thì số tiền khi cược không cần quá nhiều vì nó đã được chia ra cho 2 con khác nhau. Nhưng nếu bạn giành chiến thắng thường xuyên, lợi nhuận cũng sẽ rất cao.

3. Tham khảo cách chơi song thủ lô miền Bắc từ chuyên gia

Song thủ lô là một hình thức chơi đã rất phổ biến trong thế giới lô đề. Cầu lô đã mang đến cơ hội thắng đậm, trúng lớn cho hàng ngàn anh em. Dù vậy tất cả đều không dựa vào may mắn. Hơn 97% người chơi cho biết họ dựa vào các công thức soi cầu lô đề để tìm ra những cặp số đẹp nhất. Cụ thể được chia sẽ như sau:

  • Bước 1: Tìm giải để tiến hành soi cầu

Các bạn chú ý 2 giải đó là 2.1 và 3.1. Ví dụ: Ngày 4/1/2022, ta có giải 2.1 là 37480 – tạm gọi là số A. Giải 3.1 là 41292 – tạm gọi là số B.

  • Bước 2: Tiến hành ghép số

Kết hợp các số bạn vừa tìm được để tạo thành con số may mắn. Ví dụ ngày 4/1/2022 ta sở hữu số A là 37480 và số B là 41292. Khi tiến hành ghép số thứ 4 của A (là số 8) với 2 số cuối của B (là 9,2), ta sẽ thu được 2 lô là 89, 82.

  • Bước 3: Nên đánh lô lộn hay lô không lộn

Làm theo các bước trên là bạn đã tìm được 2 con lô là 89 và 82. Theo các chuyên gia thì những cách soi cầu lô này rất hay. Như vậy ở bước 3 chúng ta sẽ xem nên đánh 89 hay 98 và đánh 82 hay 28. Các bạn thao tác như sau:

Lấy số thứ 2 của A – 37480 (chính là số 7) ghép với số thứ 2 và thứ 3 của B – 41282 (chính là số 1 và 2), như vậy ta sẽ thu được 2 lô 71, 72. Cần coi lô 71 là lô 89 và đồng thời coi lô 72 là lô 82. Trường hợp lô 71 lộn thì lô 89 cũng lộn. Nếu lô 72 lộn thì chắc chắn lô 82 cũng lộn theo. Để biết lô 71 và 72 có lộn hay không, bạn cần xét quy luật sau với các chữ số trong lô đó. Cụ thể:

  • Số lẻ nhỏ sẽ phải đứng trước số lẻ lớn.
  • Số lẻ nhỏ sẽ phải đứng trước số chẵn lớn.
  • Số chẵn nhỏ sẽ phải đứng trước số chẵn lớn.
  • Số chẵn nhỏ sẽ phải đứng trước số lẻ lớn.

4. Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc

Bên cạnh việc chọn số và soi cầu lô, để bắt được những cầu lô chuẩn nhất bạn cần chọn thời điểm thích hợp. Làm được điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng giành chiến thắng và vào bờ thành công. Như sau:

Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc
Thời điểm thích hợp nhất để nuôi song thủ lô miền Bắc

4.1. Thời gian nuôi lô

Nuôi song thủ lô bạn nên nuôi từ 2 đến 4 ngày là ngon nhất. Đây là giới hạn để bạn nhanh chóng xác định được con song thủ. Trong những ngày này bạn hoàn toàn có thể sử dụng để theo dõi cho những ngày tiếp theo. Đồng thời bạn cũng nhanh chóng loại bỏ khả năng sai số. Từ đó bạn có thể tính được tỷ lệ trúng của con số mình chọn. Nếu nuôi trên 4 ngày chắc chắn tỷ lệ về sẽ giảm.

4.2. Tỷ lệ cược lô song thủ

Chơi song thủ lô tốt nhất người chơi nên đặt cược lớn. Do tỷ lệ thắng cao, điều này sẽ giúp bạn có được nhiều lợi nhuận hơn. Trên thực tế, tỷ lệ cược có thể lên tới 80%. Chơi song thủ còn có khả năng giúp bạn giữ lại 20% vốn cho lần cược tiếp theo. Điều này vừa đảm bảo an toàn, vừa quyết định hiệu quả đánh lô đề của bạn.

5. Lời kết lại

Hy vọng với những chia sẻ của Soicauvip666 trên đây sẽ giúp bạn biết được song thủ lô miền Bắc là gì? Các bước để chơi như thế nào? Đây là 2 con lô có thể giúp bạn vào bờ nhanh chóng và gặt hái được nhiều thành công. Do đó, anh em hãy nhanh chóng học cách tính toán cũng như làm quen với phương pháp đánh lô đề này. 

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất, nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề.

Anh em vui lòng click vào nút “Nhận số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]