THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
01/06/2023
31/05/2023 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 829 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 829
30/05/2023 Đắc Lắc 571, Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc 571
29/05/2023 Phú Yên 148, Thừa Thiên Huế 212 Win Thừa Thiên Huế 212
28/05/2023 Khánh Hòa 873, Kon Tum 467 Win Khánh Hòa 873
27/05/2023 Đà Nẵng 586, Đắc Nông 591, Quảng Ngãi 084 Win Đắc Nông 591, Win Quảng Ngãi 084
26/05/2023 Gia Lai 330, Ninh Thuận 996 Win Gia Lai 330
25/05/2023 Bình Định 605, Quảng Bình 964, Quảng Trị 689 Win Bình Định 605, Win Quảng Trị 689
24/05/2023 Đà Nẵng 093, Khánh Hòa 761 Win Đà Nẵng 093
23/05/2023 Đắc Lắc 976, Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc 976
22/05/2023 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 784 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 784
21/05/2023 Khánh Hòa 226, Kon Tum 529 Miss
20/05/2023 Đà Nẵng 573, Đắc Nông 637, Quảng Ngãi 399 Miss
19/05/2023 Gia Lai 553, Ninh Thuận 757 Miss
18/05/2023 Bình Định 398, Quảng Bình 589, Quảng Trị 371 Win Bình Định 398, Win Quảng Trị 371
17/05/2023 Đà Nẵng 341, Khánh Hòa 469 Win Khánh Hòa 469
16/05/2023 Đắc Lắc 213, Quảng Nam 582 Win Đắc Lắc 213, Win Quảng Nam 582
15/05/2023 Phú Yên 038, Thừa Thiên Huế 454 Win Phú Yên 038, Win Thừa Thiên Huế 454
14/05/2023 Khánh Hòa 903, Kon Tum 867 Miss
13/05/2023 Đà Nẵng 356, Đắc Nông 040, Quảng Ngãi 218 Win Đắc Nông 040
12/05/2023 Gia Lai 483, Ninh Thuận 593 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 593
11/05/2023 Bình Định 239, Quảng Bình 004, Quảng Trị 338 Win Quảng Bình 004, Win Quảng Trị 338
10/05/2023 Đà Nẵng 962, Khánh Hòa 173 Win Đà Nẵng 962, Win Khánh Hòa 173
09/05/2023 Đắc Lắc 888, Quảng Nam 725 Win Quảng Nam 725
08/05/2023 Phú Yên 680, Thừa Thiên Huế 352 Win Phú Yên 680
07/05/2023 Khánh Hòa 518, Kon Tum 950 Win Khánh Hòa 518, Win Kon Tum 950
06/05/2023 Đà Nẵng 651, Đắc Nông 090, Quảng Ngãi 552 Win Đắc Nông 090
05/05/2023 Gia Lai 641, Ninh Thuận 458 Win Ninh Thuận 458
04/05/2023 Bình Định 030, Quảng Bình 528, Quảng Trị 402 Win Bình Định 030
03/05/2023 Đà Nẵng 710, Khánh Hòa 595 Miss
02/05/2023 Đắc Lắc 567, Quảng Nam 484 Win Đắc Lắc 567
01/05/2023 Phú Yên 842, Thừa Thiên Huế 733 Win Thừa Thiên Huế 733
30/04/2023 Khánh Hòa 139, Kon Tum 121 Miss
29/04/2023 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 646, Quảng Ngãi 969 Miss
28/04/2023 Gia Lai 979, Ninh Thuận 766 Win Gia Lai 979, Win Ninh Thuận 766
27/04/2023 Bình Định 865, Quảng Bình 318, Quảng Trị 295 Win Quảng Bình 318
26/04/2023 Đà Nẵng 057, Khánh Hòa 574 Win Đà Nẵng 057, Win Khánh Hòa 574
25/04/2023 Đắc Lắc 527, Quảng Nam 146 Win Đắc Lắc 527, Win Quảng Nam 146
24/04/2023 Phú Yên 966, Thừa Thiên Huế 617 Win Phú Yên 966, Win Thừa Thiên Huế 617
23/04/2023 Khánh Hòa 739, Kon Tum 673 Win Khánh Hòa 739, Win Kon Tum 673
22/04/2023 Đà Nẵng 174, Đắc Nông 854, Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng 174
21/04/2023 Gia Lai 016, Ninh Thuận 819 Win Gia Lai 016
20/04/2023 Bình Định 616, Quảng Bình 499, Quảng Trị 283 Win Bình Định 616, Win Quảng Bình 499, Win Quảng Trị 283
19/04/2023 Đà Nẵng 557, Khánh Hòa 139 Win Đà Nẵng 557, Win Khánh Hòa 139
18/04/2023 Đắc Lắc 141, Quảng Nam 875 Win Đắc Lắc 141
17/04/2023 Phú Yên 403, Thừa Thiên Huế 965 Win Phú Yên 403
16/04/2023 Khánh Hòa 299, Kon Tum 572 Win Kon Tum 572
15/04/2023 Đà Nẵng 280, Đắc Nông 063, Quảng Ngãi 428 Win Đắc Nông 063, Win Quảng Ngãi 428
14/04/2023 Gia Lai 726, Ninh Thuận 062 Win Gia Lai 726, Win Ninh Thuận 062
13/04/2023 Bình Định 448, Quảng Bình 343, Quảng Trị 013 Win Quảng Trị 013
12/04/2023 Đà Nẵng 907, Khánh Hòa 288 Win Khánh Hòa 288
11/04/2023 Đắc Lắc 891, Quảng Nam 388 Win Đắc Lắc 891
10/04/2023 Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 511 Win Thừa Thiên Huế 511
09/04/2023 Khánh Hòa 910, Kon Tum 438 Win Khánh Hòa 910, Win Kon Tum 438
08/04/2023 Đà Nẵng 354, Đắc Nông 520, Quảng Ngãi 930 Win Đà Nẵng 354, Win Đắc Nông 520
07/04/2023 Gia Lai 497, Ninh Thuận 710 Win Ninh Thuận 710
06/04/2023 Bình Định 961, Quảng Bình 527, Quảng Trị 335 Miss
05/04/2023 Đà Nẵng 856, Khánh Hòa 704 Win Đà Nẵng 856, Win Khánh Hòa 704
04/04/2023 Đắc Lắc 178, Quảng Nam 120 Win Đắc Lắc 178
03/04/2023 Phú Yên 910, Thừa Thiên Huế 484 Win Phú Yên 910
02/04/2023 Khánh Hòa 832, Kon Tum 320 Win Khánh Hòa 832, Win Kon Tum 320
01/04/2023 Đà Nẵng 426, Đắc Nông 467, Quảng Ngãi 062 Win Đà Nẵng 426, Win Đắc Nông 467, Win Quảng Ngãi 062
31/03/2023 Gia Lai 040, Ninh Thuận 504 Win Gia Lai 040, Win Ninh Thuận 504
30/03/2023 Bình Định 838, Quảng Bình 707, Quảng Trị 530 Win Bình Định 838, Win Quảng Bình 707, Win Quảng Trị 530
29/03/2023 Đà Nẵng 743, Khánh Hòa 856 Win Đà Nẵng 743, Win Khánh Hòa 856
28/03/2023 Đắc Lắc 714, Quảng Nam 052 Win Quảng Nam 052
27/03/2023 Phú Yên 237, Thừa Thiên Huế 147 Win Phú Yên 237, Win Thừa Thiên Huế 147
26/03/2023 Khánh Hòa 750, Kon Tum 113 Win Khánh Hòa 750, Win Kon Tum 113
25/03/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 525, Quảng Ngãi 916 Win Đà Nẵng 585
24/03/2023 Gia Lai 480, Ninh Thuận 829 Win Gia Lai 480
23/03/2023 Bình Định 449, Quảng Bình 397, Quảng Trị 993 Win Quảng Bình 397, Win Quảng Trị 993
22/03/2023 Đà Nẵng 865, Khánh Hòa 942 Win Khánh Hòa 942
21/03/2023 Đắc Lắc 788, Quảng Nam 617 Win Quảng Nam 617
20/03/2023 Phú Yên 419, Thừa Thiên Huế 797 Win Phú Yên 419, Win Thừa Thiên Huế 797
19/03/2023 Khánh Hòa 909, Kon Tum 196 Win Khánh Hòa 909
18/03/2023 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 369, Quảng Ngãi 850 Win Đắc Nông 369
17/03/2023 Gia Lai 752, Ninh Thuận 055 Win Ninh Thuận 055
16/03/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 887, Quảng Trị 121 Win Bình Định 223, Win Quảng Bình 887
15/03/2023 Đà Nẵng 983, Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng 983
14/03/2023 Đắc Lắc 748, Quảng Nam 194 Win Quảng Nam 194
13/03/2023 Phú Yên 361, Thừa Thiên Huế 245 Win Phú Yên 361, Win Thừa Thiên Huế 245
12/03/2023 Khánh Hòa 924, Kon Tum 717 Win Khánh Hòa 924, Win Kon Tum 717
11/03/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 693, Quảng Ngãi 454 Win Đà Nẵng 547
10/03/2023 Gia Lai 112, Ninh Thuận 958 Miss
09/03/2023 Bình Định 854, Quảng Bình 075, Quảng Trị 351 Win Quảng Bình 075
08/03/2023 Đà Nẵng 974, Khánh Hòa 278 Win Đà Nẵng 974, Win Khánh Hòa 278
07/03/2023 Đắc Lắc 444, Quảng Nam 022 Win Đắc Lắc 444, Win Quảng Nam 022
06/03/2023 Phú Yên 078, Thừa Thiên Huế 133 Win Phú Yên 078
05/03/2023 Khánh Hòa 783, Kon Tum 286 Win Khánh Hòa 783, Win Kon Tum 286
04/03/2023 Đà Nẵng 510, Đắc Nông 009, Quảng Ngãi 168 Win Đắc Nông 009, Win Quảng Ngãi 168
03/03/2023 Gia Lai 263, Ninh Thuận 228 Win Gia Lai 263
02/03/2023 Bình Định 764, Quảng Bình 905, Quảng Trị 645 Win Quảng Bình 905, Win Quảng Trị 645
01/03/2023 Đà Nẵng 206, Khánh Hòa 727 Win Khánh Hòa 727
28/02/2023 Đắc Lắc 319, Quảng Nam 443 Win Đắc Lắc 319
27/02/2023 Phú Yên 636, Thừa Thiên Huế 419 Win Phú Yên 636, Win Thừa Thiên Huế 419
26/02/2023 Khánh Hòa 895, Kon Tum 755 Win Khánh Hòa 895, Win Kon Tum 755
25/02/2023 Đà Nẵng 770, Đắc Nông 142, Quảng Ngãi 566 Win Đà Nẵng 770, Win Quảng Ngãi 566
24/02/2023 Gia Lai 776, Ninh Thuận 347 Miss
23/02/2023 Bình Định 425, Quảng Bình 962, Quảng Trị 447 Win Bình Định 425, Win Quảng Bình 962
22/02/2023 Đà Nẵng 805, Khánh Hòa 453 Win Đà Nẵng 805
21/02/2023 Đắc Lắc 325, Quảng Nam 291 Win Đắc Lắc 325
20/02/2023 Phú Yên 234, Thừa Thiên Huế 788 Win Phú Yên 234
19/02/2023 Khánh Hòa 241, Kon Tum 318 Win Kon Tum 318
18/02/2023 Đà Nẵng 123, Đắc Nông 565, Quảng Ngãi 239 Miss
17/02/2023 Gia Lai 614, Ninh Thuận 399 Win Gia Lai 614, Win Ninh Thuận 399
16/02/2023 Bình Định 997, Quảng Bình 194, Quảng Trị 942 Miss
15/02/2023 Đà Nẵng 871, Khánh Hòa 575 Win Khánh Hòa 575
14/02/2023 Đắc Lắc 075, Quảng Nam 513 Win Đắc Lắc 075
13/02/2023 Phú Yên 072, Thừa Thiên Huế 716 Win Phú Yên 072
12/02/2023 Khánh Hòa 444, Kon Tum 810 Win Kon Tum 810
11/02/2023 Đà Nẵng 345, Đắc Nông 592, Quảng Ngãi 769 Win Đà Nẵng 345, Win Đắc Nông 592, Win Quảng Ngãi 769
10/02/2023 Gia Lai 869, Ninh Thuận 029 Win Ninh Thuận 029
09/02/2023 Bình Định 180, Quảng Bình 912, Quảng Trị 761 Win Bình Định 180, Win Quảng Bình 912, Win Quảng Trị 761
08/02/2023 Đà Nẵng 043, Khánh Hòa 808 Win Đà Nẵng 043
07/02/2023 Đắc Lắc 265, Quảng Nam 496 Miss
06/02/2023 Phú Yên 730, Thừa Thiên Huế 941 Win Phú Yên 730, Win Thừa Thiên Huế 941
05/02/2023 Khánh Hòa 056, Kon Tum 460 Win Khánh Hòa 056
04/02/2023 Đà Nẵng 631, Đắc Nông 068, Quảng Ngãi 946 Win Đà Nẵng 631, Win Đắc Nông 068, Win Quảng Ngãi 946
03/02/2023 Gia Lai 354, Ninh Thuận 062 Win Gia Lai 354, Win Ninh Thuận 062
02/02/2023 Bình Định 112, Quảng Bình 916, Quảng Trị 438 Miss
01/02/2023 Đà Nẵng 378, Khánh Hòa 807 Win Đà Nẵng 378
31/01/2023 Đắc Lắc 363, Quảng Nam 252 Win Quảng Nam 252
30/01/2023 Phú Yên 645, Thừa Thiên Huế 633 Win Phú Yên 645, Win Thừa Thiên Huế 633
29/01/2023 Khánh Hòa 228, Kon Tum 393 Win Khánh Hòa 228
28/01/2023 Đà Nẵng 396, Đắc Nông 931, Quảng Ngãi 615 Win Đà Nẵng 396, Win Đắc Nông 931, Win Quảng Ngãi 615
27/01/2023 Gia Lai 221, Ninh Thuận 313 Win Gia Lai 221
26/01/2023 Bình Định 376, Quảng Bình 830, Quảng Trị 719 Win Quảng Bình 830
25/01/2023 Đà Nẵng 790, Khánh Hòa 906 Win Đà Nẵng 790, Win Khánh Hòa 906
24/01/2023 Đắc Lắc 862, Quảng Nam 363 Win Quảng Nam 363
23/01/2023 Phú Yên 019, Thừa Thiên Huế 124 Win Phú Yên 019
22/01/2023 Khánh Hòa 924, Kon Tum 669 Win Khánh Hòa 924, Win Kon Tum 669
21/01/2023 Đà Nẵng 979, Đắc Nông 583, Quảng Ngãi 736 Win Đà Nẵng 979
20/01/2023 Gia Lai 646, Ninh Thuận 613 Win Gia Lai 646
19/01/2023 Bình Định 270, Quảng Bình 059, Quảng Trị 148 Win Bình Định 270, Win Quảng Bình 059, Win Quảng Trị 148
18/01/2023 Đà Nẵng 701, Khánh Hòa 736 Win Đà Nẵng 701, Win Khánh Hòa 736
17/01/2023 Đắc Lắc 146, Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc 146, Win Quảng Nam 232
16/01/2023 Phú Yên 124, Thừa Thiên Huế 453 Win Phú Yên 124, Win Thừa Thiên Huế 453
15/01/2023 Khánh Hòa 268, Kon Tum 478 Win Kon Tum 478
14/01/2023 Đà Nẵng 726, Đắc Nông 362, Quảng Ngãi 663 Win Đắc Nông 362
13/01/2023 Gia Lai 263, Ninh Thuận 728 Win Gia Lai 263, Win Ninh Thuận 728
12/01/2023 Bình Định 383, Quảng Bình 809, Quảng Trị 873 Win Bình Định 383, Win Quảng Trị 873
11/01/2023 Đà Nẵng 385, Khánh Hòa 096 Win Khánh Hòa 096
10/01/2023 Đắc Lắc 688, Quảng Nam 190 Win Quảng Nam 190
09/01/2023 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 886 Win Phú Yên 593, Win Thừa Thiên Huế 886
08/01/2023 Khánh Hòa 768, Kon Tum 604 Win Khánh Hòa 768, Win Kon Tum 604
07/01/2023 Đà Nẵng 136, Đắc Nông 614, Quảng Ngãi 869 Win Đà Nẵng 136, Win Quảng Ngãi 869
06/01/2023 Gia Lai 215, Ninh Thuận 386 Win Gia Lai 215, Win Ninh Thuận 386
05/01/2023 Bình Định 588, Quảng Bình 845, Quảng Trị 200 Win Quảng Bình 845, Win Quảng Trị 200
04/01/2023 Đà Nẵng 890, Khánh Hòa 718 Win Đà Nẵng 890, Win Khánh Hòa 718
03/01/2023 Đắc Lắc 776, Quảng Nam 815 Win Đắc Lắc 776
02/01/2023 Phú Yên 389, Thừa Thiên Huế 835 Win Thừa Thiên Huế 835
01/01/2023 Khánh Hòa 644, Kon Tum 152 Win Khánh Hòa 644
31/12/2022 Đà Nẵng 448, Đắc Nông 747, Quảng Ngãi 587 Miss
30/12/2022 Gia Lai 260, Ninh Thuận 628 Win Ninh Thuận 628
29/12/2022 Bình Định 695, Quảng Bình 237, Quảng Trị 272 Win Quảng Bình 237, Win Quảng Trị 272
28/12/2022 Đà Nẵng 527, Khánh Hòa 882 Win Đà Nẵng 527, Win Khánh Hòa 882
27/12/2022 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc 553, Win Quảng Nam 122
26/12/2022 Phú Yên 654, Thừa Thiên Huế 973 Win Phú Yên 654
25/12/2022 Khánh Hòa 326, Kon Tum 078 Win Khánh Hòa 326, Win Kon Tum 078
24/12/2022 Đà Nẵng 957, Đắc Nông 925, Quảng Ngãi 356 Win Đà Nẵng 957
23/12/2022 Gia Lai 742, Ninh Thuận 705 Win Ninh Thuận 705
22/12/2022 Bình Định 877, Quảng Bình 653, Quảng Trị 172 Win Bình Định 877, Win Quảng Bình 653
21/12/2022 Đà Nẵng 263, Khánh Hòa 464 Miss
20/12/2022 Đắc Lắc 930, Quảng Nam 565 Win Đắc Lắc 930
19/12/2022 Phú Yên 365, Thừa Thiên Huế 111 Miss
18/12/2022 Khánh Hòa 806, Kon Tum 460 Win Khánh Hòa 806, Win Kon Tum 460
17/12/2022 Đà Nẵng 234, Đắc Nông 574, Quảng Ngãi 156 Win Đà Nẵng 234, Win Quảng Ngãi 156
16/12/2022 Gia Lai 301, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 301, Win Ninh Thuận 335
15/12/2022 Bình Định 429, Quảng Bình 850, Quảng Trị 008 Win Quảng Trị 008
14/12/2022 Đà Nẵng 256, Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng 256, Win Khánh Hòa 246
13/12/2022 Đắc Lắc 636, Quảng Nam 739 Win Đắc Lắc 636
12/12/2022 Phú Yên 793, Thừa Thiên Huế 768 Win Phú Yên 793, Win Thừa Thiên Huế 768
11/12/2022 Khánh Hòa 869, Kon Tum 120 Win Khánh Hòa 869, Win Kon Tum 120
10/12/2022 Đà Nẵng 326, Đắc Nông 800, Quảng Ngãi 557 Win Đắc Nông 800, Win Quảng Ngãi 557
09/12/2022 Gia Lai 263, Ninh Thuận 419 Win Gia Lai 263, Win Ninh Thuận 419
08/12/2022 Bình Định 574, Quảng Bình 974, Quảng Trị 251 Win Quảng Trị 251
07/12/2022 Đà Nẵng 299, Khánh Hòa 516 Win Đà Nẵng 299, Win Khánh Hòa 516
06/12/2022 Đắc Lắc 820, Quảng Nam 455 Win Đắc Lắc 820, Win Quảng Nam 455
05/12/2022 Phú Yên 499, Thừa Thiên Huế 743 Win Phú Yên 499, Win Thừa Thiên Huế 743
04/12/2022 Khánh Hòa 245, Kon Tum 857 Win Khánh Hòa 245
03/12/2022 Đà Nẵng 277, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 454 Win Đắc Nông 382, Win Quảng Ngãi 454
02/12/2022 Gia Lai 948, Ninh Thuận 680 Win Gia Lai 948, Win Ninh Thuận 680
01/12/2022 Bình Định 031, Quảng Bình 219, Quảng Trị 809 Win Bình Định 031, Win Quảng Trị 809
30/11/2022 Đà Nẵng 634, Khánh Hòa 909 Win Khánh Hòa 909
29/11/2022 Đắc Lắc 609, Quảng Nam 205 Win Quảng Nam 205
28/11/2022 Phú Yên 747, Thừa Thiên Huế 033 Win Thừa Thiên Huế 033
27/11/2022 Khánh Hòa 563, Kon Tum 392 Win Kon Tum 392
26/11/2022 Đà Nẵng 365, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 497 Win Đà Nẵng 365, Win Đắc Nông 741, Win Quảng Ngãi 497
25/11/2022 Gia Lai 398, Ninh Thuận 308 Miss
24/11/2022 Bình Định 999, Quảng Bình 487, Quảng Trị 887 Win Quảng Trị 887
23/11/2022 Đà Nẵng 055, Khánh Hòa 787 Win Đà Nẵng 055, Win Khánh Hòa 787
22/11/2022 Đắc Lắc 057, Quảng Nam 094 Win Đắc Lắc 057, Win Quảng Nam 094
21/11/2022 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 948 Win Phú Yên 288
20/11/2022 Khánh Hòa 622, Kon Tum 819 Miss
19/11/2022 Đà Nẵng 332, Đắc Nông 961, Quảng Ngãi 247 Miss
18/11/2022 Gia Lai 264, Ninh Thuận 715 Win Gia Lai 264, Win Ninh Thuận 715
17/11/2022 Bình Định 258, Quảng Bình 194, Quảng Trị 869 Miss
16/11/2022 Đà Nẵng 808, Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng 808, Win Khánh Hòa 848
15/11/2022 Đắc Lắc 769, Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc 769, Win Quảng Nam 884
14/11/2022 Phú Yên 705, Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên 705, Win Thừa Thiên Huế 817
13/11/2022 Khánh Hòa 304, Kon Tum 859 Win Khánh Hòa 304, Win Kon Tum 859
12/11/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 383 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 051, Win Quảng Ngãi 383
11/11/2022 Gia Lai 827, Ninh Thuận 228 Win Gia Lai 827, Win Ninh Thuận 228
10/11/2022 Bình Định 134, Quảng Bình 586, Quảng Trị 775 Win Bình Định 134, Win Quảng Trị 775
09/11/2022 Đà Nẵng 708, Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng 708, Win Khánh Hòa 919
08/11/2022 Đắc Lắc 654, Quảng Nam 501 Win Đắc Lắc 654
07/11/2022 Phú Yên 195, Thừa Thiên Huế 809 Win Phú Yên 195, Win Thừa Thiên Huế 809
06/11/2022 Khánh Hòa 999, Kon Tum 264 Win Kon Tum 264
05/11/2022 Đà Nẵng 362, Đắc Nông 362, Quảng Ngãi 799 Win Quảng Ngãi 799
04/11/2022 Gia Lai 461, Ninh Thuận 716 Win Gia Lai 461
03/11/2022 Bình Định 958, Quảng Bình 422, Quảng Trị 790 Win Bình Định 958, Win Quảng Bình 422, Win Quảng Trị 790
02/11/2022 Đà Nẵng 146, Khánh Hòa 290 Win Đà Nẵng 146, Win Khánh Hòa 290
01/11/2022 Đắc Lắc 259, Quảng Nam 306 Win Đắc Lắc 259, Win Quảng Nam 306
31/10/2022 Phú Yên 209, Thừa Thiên Huế 682 Win Thừa Thiên Huế 682
30/10/2022 Khánh Hòa 152, Kon Tum 624 Miss
29/10/2022 Đà Nẵng 944, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 349 Win Đắc Nông 382
28/10/2022 Gia Lai 758, Ninh Thuận 534 Win Gia Lai 758
27/10/2022 Bình Định 970, Quảng Bình 125, Quảng Trị 475 Win Quảng Bình 125
26/10/2022 Đà Nẵng 051, Khánh Hòa 868 Win Đà Nẵng 051, Win Khánh Hòa 868
25/10/2022 Đắc Lắc 560, Quảng Nam 320 Win Đắc Lắc 560
24/10/2022 Phú Yên 305, Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên 305, Win Thừa Thiên Huế 287
23/10/2022 Khánh Hòa 286, Kon Tum 650 Win Khánh Hòa 286
22/10/2022 Đà Nẵng 319, Đắc Nông 218, Quảng Ngãi 832 Win Đà Nẵng 319, Win Đắc Nông 218
21/10/2022 Gia Lai 067, Ninh Thuận 754 Win Gia Lai 067, Win Ninh Thuận 754
20/10/2022 Bình Định 643, Quảng Bình 645, Quảng Trị 547 Miss
19/10/2022 Đà Nẵng 570, Khánh Hòa 224 Win Đà Nẵng 570, Win Khánh Hòa 224
18/10/2022 Đắc Lắc 173, Quảng Nam 831 Win Đắc Lắc 173
17/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 589 Win Phú Yên 322, Win Thừa Thiên Huế 589
16/10/2022 Khánh Hòa 350, Kon Tum 356 Win Khánh Hòa 350
15/10/2022 Đà Nẵng 415, Đắc Nông 897, Quảng Ngãi 769 Win Đắc Nông 897
14/10/2022 Gia Lai 475, Ninh Thuận 535 Win Ninh Thuận 535
13/10/2022 Bình Định 107, Quảng Bình 400, Quảng Trị 961 Win Bình Định 107, Win Quảng Bình 400
12/10/2022 Đà Nẵng 963, Khánh Hòa 473 Win Đà Nẵng 963, Win Khánh Hòa 473
11/10/2022 Đắc Lắc 707, Quảng Nam 513 Win Đắc Lắc 707
10/10/2022 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 032 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 032
09/10/2022 Khánh Hòa 938, Kon Tum 595 Win Khánh Hòa 938
08/10/2022 Đà Nẵng 030, Đắc Nông 570, Quảng Ngãi 473 Win Đà Nẵng 030, Win Quảng Ngãi 473
07/10/2022 Gia Lai 954, Ninh Thuận 134 Win Ninh Thuận 134
06/10/2022 Bình Định 446, Quảng Bình 556, Quảng Trị 966 Win Quảng Bình 556, Win Quảng Trị 966
05/10/2022 Đà Nẵng 753, Khánh Hòa 630 Win Đà Nẵng 753, Win Khánh Hòa 630
04/10/2022 Đắc Lắc 454, Quảng Nam 988 Win Quảng Nam 988

Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung trăm trận trăm thắng

Xỉu chủ miền Trung là gì? Cách đánh như thế nào? Đây chắc chắn là vấn đề mà nhiều người chơi mới làm quen với thể loại lô đề này cảm thấy lạ lẫm. Vì vậy, bài viết dưới đây, Soicauvip666 sẽ giới thiệu đến các bạn. Khái niệm về xỉu chủ cũng như những phương pháp chơi loại hình này hiệu quả nhất hiện nay.

1. Xỉu chủ miền Trung là gì?

Xỉu chủ miền Trung là một phương pháp chơi lô khá phổ biến với nhiều người ở thời điểm hiện tại. Bằng cách chọn một bộ 3 số để bắt đầu tham gia dự thưởng. Nhằm nâng cao khả năng, tỷ lệ thắng lớn hơn trong mỗi lần xuống tiền.

Xỉu chủ miền Trung
Xỉu chủ miền Trung

Mặc dù cách đánh xỉu chủ có xác suất thắng khá thấp. Tuy nhiên, nếu thành công người chơi có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn từ nhà cái. Chính vì vậy mà vẫn có rất nhiều người chơi lựa chọn phương pháp này trong suốt thời gian qua.

2. Hướng dẫn cách chơi xỉu chủ miền Trung

Cách chơi xỉu chủ cũng giống như các hình thức chơi lô đề khác nhưng thay vì chơi 2 số thì người chơi phải chọn 3 số để chơi. Để chơi, bạn cần áp dụng các phương pháp soi cầu dự đoán để tăng khả năng chiến thắng.

Đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình lô 2 càng có xác suất về cao nhất. Sau đó, bạn ghép lô 2 số này với những số thường về để đánh. Giả sử: Bạn thấy lô 2 càng là 58 có khả năng về cao, bạn chọn lô này. Tiếp theo, bạn cần xem kết quả xổ số của 100 ngày qua rồi thống kê những bộ ba càng về nhiều đi với cặp số 58. Từ đó soi ra ngay con số mình cần đánh xỉu chủ.

cách chơi xỉu chủ miền Trung
Cách chơi xỉu chủ miền Trung

So với các hình thức chơi khác như song thủ và bạch thủ thì xỉu chủ khó chơi hơn. Nhưng chỉ cần chịu khó tham khảo và tích lũy kinh nghiệm thì bạn hoàn toàn có thể đánh được những con số có tỷ lệ về cao.

Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của những người chơi trước để bắt con 3 càng có tỷ lệ về cao hơn và nuôi lô để chờ trúng. Hoặc bạn có thể theo những người có nhiều kinh nghiệm và đã thắng nhiều. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính chất xác suất vì nó phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người.

3. Top 3 cách đánh xỉu chủ miền Trung cực hay

Làm sao để đánh xỉu chủ miền Trung hiệu quả và nhanh chóng giành chiến thắng? Một số gợi ý từ những cao thủ, chuyên gia lô đề lâu năm Soi cầu vip 666 dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng kiếm được món hời lớn với loại hình lô tô này.

3.1. Cách đánh theo kiểu cộng tổng giải đặc biệt

Phương pháp này dựa vào kết quả giải đặc biệt của kỳ trước. Đầu tiên, bạn chọn giải đặc biệt của ngày hôm trước, sau đó cộng các số lại với nhau. Khi có kết quả, bạn ghép thêm 1 số bất kỳ (có thể là ngày bạn đánh hoặc 1 số bạn linh cảm tốt).

Ví dụ:

Kết quả xổ số giải đặc biệt là 01234 cho công thức 0+1+2+3+4 = 10. Như vậy, bạn đã có cặp số 10, hãy ghép thêm con số bạn muốn. Hôm nay thứ 4 (4) các bạn đặt cược thì các bạn chọn 410. Bạn cũng có thể kết hợp các số đảo ngược để tìm cho mình những lô đẹp hơn như 104, 401, 014.

Chúng tôi khuyên anh em nên soi cầu lô gan, lô rơi rồi ghép các lô lại để tạo cầu lô xỉu chủ cho riêng mình. Cách chơi này khá phổ biến trong giới chuyên nghiệp.

3.2. Cách xỉu chủ dựa vào lô 2 càng

Đánh xỉu chủ dựa vào lô 2 càng là cách chơi có xác suất trúng cao. Người chơi chọn cho mình 2 lô và ghép với các số hay về. Nếu bạn đã tự tin vào phán đoán của mình thì sau đó. Chỉ cần tìm thêm 1 số để ghép với 2 số đã chọn và đánh.

Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung
Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung

Ví dụ: Bạn tiến hành phân tích và dự đoán khả năng về lô 30 là cao. Ngay lúc này, bạn cần thống kê lại kết quả xổ số 100 ngày gần nhất. Sau đó cân nhắc xem lô 3 càng thường đi với 30 là bạn sẽ có ngay lô đẹp.

3.3. Đánh xỉu chủ dựa vào bóng tổng

Bạn cần biết số lượng bóng âm và bóng dương trong lô đề. Để có thể áp dụng cách đánh xỉu chủ vào bóng tổng. Như sau:

  • Các cặp số là bóng dương của nhau bao gồm: 0 – 5, 2 – 7, 4 – 9, 1 – 6, 3 – 8.
  • Các cặp số là bóng âm của nhau là: 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8.

Tiếp theo, bạn lấy con lô nổ của ngày hôm nay và cộng lại. Và bắt đầu tìm bóng của tổng vừa tìm được. Sau đó ghép các số vừa tìm ra với con bạch thủ. Điều này sẽ tạo ra bộ 3 số siêu phẩm cho ngày hôm sau.

4. Một số lưu ý khi đánh xỉu chủ miền Trung

Những lưu ý cần thiết trước khi bạn tham gia đánh xỉu chủ:

  • Bạn không nên đánh xỉu chủ theo ngày vì cách này dựa nhiều vào may mắn, chỉ nên đánh khi chắc chắn được lô may mắn.
  • Không nên sử dụng phương pháp thống kê bạc nhớ. Vì cách này không mang lại nhiều hiệu quả do vốn bỏ ra khá cao.
  • Bạn phải chọn một nhà cái uy tín và chất lượng trước khi đặt cược. Bạn cần đảm bảo rằng khi bạn chơi và thắng, nhà cái sẽ trả đủ số tiền thắng.
  • Vì cách chơi này chủ yếu dựa vào may rủi nên bạn có thể thử với con số yêu thích để thử vận ​​may.

5. Lời kết lại

Như vậy, Soicauvip666 đã tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến xỉu chủ miền Trung và cách đánh chuẩn nhất. Hi vọng các bạn mới sẽ áp dụng cho mình những kinh nghiệm chơi lô đề hiệu quả và dành được nhiều chiến thắng hơn.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất hiện nay. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề cho anh em.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]