THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
06/12/2023
05/12/2023 Đắc Lắc 126, Quảng Nam 924 Win Quảng Nam 924
04/12/2023 Phú Yên 524, Thừa Thiên Huế 593 Win Thừa Thiên Huế 593
03/12/2023 Khánh Hòa 892, Kon Tum 546 Miss
02/12/2023 Đà Nẵng 567, Đắc Nông 342, Quảng Ngãi 829 Win Đà Nẵng 567
01/12/2023 Gia Lai 190, Ninh Thuận 736 Win Ninh Thuận 736
30/11/2023 Bình Định 616, Quảng Bình 840, Quảng Trị 606 Win Bình Định 616, Win Quảng Trị 606
29/11/2023 Đà Nẵng 158, Khánh Hòa 249 Win Đà Nẵng 158, Win Khánh Hòa 249
28/11/2023 Đắc Lắc 593, Quảng Nam 220 Win Đắc Lắc 593, Win Quảng Nam 220
27/11/2023 Phú Yên 919, Thừa Thiên Huế 213 Win Phú Yên 919
26/11/2023 Khánh Hòa 509, Kon Tum 232 Win Khánh Hòa 509, Win Kon Tum 232
25/11/2023 Đà Nẵng 857, Đắc Nông 868, Quảng Ngãi 264 Win Đà Nẵng 857
24/11/2023 Gia Lai 075, Ninh Thuận 260 Win Gia Lai 075
23/11/2023 Bình Định 957, Quảng Bình 923, Quảng Trị 895 Win Bình Định 957
22/11/2023 Đà Nẵng 651, Khánh Hòa 691 Win Khánh Hòa 691
21/11/2023 Đắc Lắc 904, Quảng Nam 039 Win Đắc Lắc 904, Win Quảng Nam 039
20/11/2023 Phú Yên 687, Thừa Thiên Huế 527 Win Phú Yên 687, Win Thừa Thiên Huế 527
19/11/2023 Khánh Hòa 856, Kon Tum 765 Win Khánh Hòa 856
18/11/2023 Đà Nẵng 591, Đắc Nông 424, Quảng Ngãi 561 Win Đà Nẵng 591, Win Đắc Nông 424, Win Quảng Ngãi 561
17/11/2023 Gia Lai 520, Ninh Thuận 975 Miss
16/11/2023 Bình Định 628, Quảng Bình 731, Quảng Trị 396 Win Bình Định 628, Win Quảng Trị 396
15/11/2023 Đà Nẵng 872, Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng 872, Win Khánh Hòa 902
14/11/2023 Đắc Lắc 145, Quảng Nam 995 Win Quảng Nam 995
13/11/2023 Phú Yên 308, Thừa Thiên Huế 764 Win Phú Yên 308
12/11/2023 Khánh Hòa 353, Kon Tum 474 Win Khánh Hòa 353, Win Kon Tum 474
11/11/2023 Đà Nẵng 456, Đắc Nông 529, Quảng Ngãi 872 Win Đà Nẵng 456, Win Quảng Ngãi 872
10/11/2023 Gia Lai 450, Ninh Thuận 566 Win Ninh Thuận 566
09/11/2023 Bình Định 359, Quảng Bình 213, Quảng Trị 105 Miss
08/11/2023 Đà Nẵng 019, Khánh Hòa 196 Win Đà Nẵng 019
07/11/2023 Đắc Lắc 860, Quảng Nam 182 Win Quảng Nam 182
06/11/2023 Phú Yên 081, Thừa Thiên Huế 974 Win Phú Yên 081, Win Thừa Thiên Huế 974
05/11/2023 Khánh Hòa 729, Kon Tum 236 Win Kon Tum 236
04/11/2023 Đà Nẵng 130, Đắc Nông 184, Quảng Ngãi 544 Win Quảng Ngãi 544
03/11/2023 Gia Lai 254, Ninh Thuận 770 Win Ninh Thuận 770
02/11/2023 Bình Định 306, Quảng Bình 320, Quảng Trị 240 Win Bình Định 306, Win Quảng Trị 240
01/11/2023 Đà Nẵng 193, Khánh Hòa 786 Win Đà Nẵng 193
31/10/2023 Đắc Lắc 549, Quảng Nam 882 Win Đắc Lắc 549
30/10/2023 Phú Yên 243, Thừa Thiên Huế 886 Win Phú Yên 243
29/10/2023 Khánh Hòa 648, Kon Tum 400 Win Khánh Hòa 648, Win Kon Tum 400
28/10/2023 Đà Nẵng 631, Đắc Nông 290, Quảng Ngãi 957 Win Đà Nẵng 631, Win Đắc Nông 290
27/10/2023 Gia Lai 696, Ninh Thuận 217 Win Ninh Thuận 217
26/10/2023 Bình Định 869, Quảng Bình 607, Quảng Trị 983 Win Bình Định 869, Win Quảng Bình 607
25/10/2023 Đà Nẵng 973, Khánh Hòa 526 Miss
24/10/2023 Đắc Lắc 923, Quảng Nam 240 Win Đắc Lắc 923, Win Quảng Nam 240
23/10/2023 Phú Yên 778, Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên 778, Win Thừa Thiên Huế 287
22/10/2023 Khánh Hòa 994, Kon Tum 260 Win Kon Tum 260
21/10/2023 Đà Nẵng 459, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng 459, Win Đắc Nông 409, Win Quảng Ngãi 076
20/10/2023 Gia Lai 975, Ninh Thuận 826 Win Gia Lai 975
19/10/2023 Bình Định 180, Quảng Bình 820, Quảng Trị 700 Miss
18/10/2023 Đà Nẵng 909, Khánh Hòa 466 Win Khánh Hòa 466
17/10/2023 Đắc Lắc 421, Quảng Nam 779 Win Quảng Nam 779
16/10/2023 Phú Yên 565, Thừa Thiên Huế 945 Win Phú Yên 565, Win Thừa Thiên Huế 945
15/10/2023 Khánh Hòa 703, Kon Tum 298 Win Khánh Hòa 703, Win Kon Tum 298
14/10/2023 Đà Nẵng 771, Đắc Nông 783, Quảng Ngãi 621 Win Đà Nẵng 771, Win Quảng Ngãi 621
13/10/2023 Gia Lai 335, Ninh Thuận 236 Win Gia Lai 335, Win Ninh Thuận 236
12/10/2023 Bình Định 945, Quảng Bình 344, Quảng Trị 342 Win Quảng Bình 344, Win Quảng Trị 342
11/10/2023 Đà Nẵng 194, Khánh Hòa 689 Win Khánh Hòa 689
10/10/2023 Đắc Lắc 469, Quảng Nam 989 Win Đắc Lắc 469
09/10/2023 Phú Yên 518, Thừa Thiên Huế 981 Win Phú Yên 518, Win Thừa Thiên Huế 981
08/10/2023 Khánh Hòa 660, Kon Tum 944 Win Khánh Hòa 660
07/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 103 Win Đà Nẵng 851, Win Đắc Nông 554
06/10/2023 Gia Lai 333, Ninh Thuận 602 Win Gia Lai 333, Win Ninh Thuận 602
05/10/2023 Bình Định 234, Quảng Bình 010, Quảng Trị 493 Win Bình Định 234, Win Quảng Bình 010, Win Quảng Trị 493
04/10/2023 Đà Nẵng 164, Khánh Hòa 358 Win Đà Nẵng 164, Win Khánh Hòa 358
03/10/2023 Đắc Lắc 604, Quảng Nam 994 Miss
02/10/2023 Phú Yên 659, Thừa Thiên Huế 962 Miss
01/10/2023 Khánh Hòa 218, Kon Tum 329 Win Khánh Hòa 218, Win Kon Tum 329
30/09/2023 Đà Nẵng 853, Đắc Nông 479, Quảng Ngãi 308 Win Đắc Nông 479, Win Quảng Ngãi 308
29/09/2023 Gia Lai 924, Ninh Thuận 446 Win Gia Lai 924, Win Ninh Thuận 446
28/09/2023 Bình Định 403, Quảng Bình 347, Quảng Trị 742 Miss
27/09/2023 Đà Nẵng 305, Khánh Hòa 242 Miss
26/09/2023 Đắc Lắc 663, Quảng Nam 117 Miss
25/09/2023 Phú Yên 201, Thừa Thiên Huế 553 Miss
24/09/2023 Khánh Hòa 647, Kon Tum 402 Miss
23/09/2023 Đà Nẵng 666, Đắc Nông 118, Quảng Ngãi 954 Miss
22/09/2023 Gia Lai 134, Ninh Thuận 549 Miss
21/09/2023 Bình Định 862, Quảng Bình 430, Quảng Trị 811 Win Bình Định 862, Win Quảng Bình 430
20/09/2023 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 217 Win Đà Nẵng 744
19/09/2023 Đắc Lắc 226, Quảng Nam 643 Win Quảng Nam 643
18/09/2023 Phú Yên 515, Thừa Thiên Huế 558 Win Phú Yên 515, Win Thừa Thiên Huế 558
17/09/2023 Khánh Hòa 806, Kon Tum 658 Miss
16/09/2023 Đà Nẵng 657, Đắc Nông 690, Quảng Ngãi 612 Miss
15/09/2023 Gia Lai 167, Ninh Thuận 234 Win Gia Lai 167, Win Ninh Thuận 234
14/09/2023 Bình Định 352, Quảng Bình 776, Quảng Trị 168 Win Bình Định 352, Win Quảng Bình 776, Win Quảng Trị 168
13/09/2023 Đà Nẵng 787, Khánh Hòa 317 Win Đà Nẵng 787, Win Khánh Hòa 317
12/09/2023 Đắc Lắc 155, Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc 155, Win Quảng Nam 205
11/09/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 125 Win Phú Yên 642, Win Thừa Thiên Huế 125
10/09/2023 Khánh Hòa 350, Kon Tum 413 Win Khánh Hòa 350
09/09/2023 Đà Nẵng 974, Đắc Nông 614, Quảng Ngãi 708 Win Đà Nẵng 974, Win Đắc Nông 614
08/09/2023 Gia Lai 625, Ninh Thuận 438 Win Gia Lai 625
07/09/2023 Bình Định 656, Quảng Bình 461, Quảng Trị 890 Win Bình Định 656
06/09/2023 Đà Nẵng 503, Khánh Hòa 296 Win Khánh Hòa 296
05/09/2023 Đắc Lắc 576, Quảng Nam 026 Win Đắc Lắc 576, Win Quảng Nam 026
04/09/2023 Phú Yên 556, Thừa Thiên Huế 969 Win Phú Yên 556
03/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 333 Win Khánh Hòa 954
02/09/2023 Đà Nẵng 252, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 209 Win Đắc Nông 668
01/09/2023 Gia Lai 966, Ninh Thuận 492 Miss
31/08/2023 Bình Định 925, Quảng Bình 802, Quảng Trị 551 Miss
30/08/2023 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 755 Win Đà Nẵng 721, Win Khánh Hòa 755
29/08/2023 Đắc Lắc 342, Quảng Nam 746 Win Đắc Lắc 342, Win Quảng Nam 746
28/08/2023 Phú Yên 033, Thừa Thiên Huế 884 Win Phú Yên 033
27/08/2023 Khánh Hòa 029, Kon Tum 921 Win Khánh Hòa 029
26/08/2023 Đà Nẵng 609, Đắc Nông 371, Quảng Ngãi 922 Miss
25/08/2023 Gia Lai 589, Ninh Thuận 904 Win Gia Lai 589, Win Ninh Thuận 904
24/08/2023 Bình Định 553, Quảng Bình 808, Quảng Trị 987 Win Bình Định 553, Win Quảng Bình 808, Win Quảng Trị 987
23/08/2023 Đà Nẵng 468, Khánh Hòa 406 Miss
22/08/2023 Đắc Lắc 460, Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc 460, Win Quảng Nam 093
21/08/2023 Phú Yên 223, Thừa Thiên Huế 124 Win Phú Yên 223, Win Thừa Thiên Huế 124
20/08/2023 Khánh Hòa 932, Kon Tum 137 Win Khánh Hòa 932, Win Kon Tum 137
19/08/2023 Đà Nẵng 122, Đắc Nông 235, Quảng Ngãi 181 Miss
18/08/2023 Gia Lai 526, Ninh Thuận 376 Miss
17/08/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 308 Win Bình Định 223, Win Quảng Bình 586
16/08/2023 Đà Nẵng 965, Khánh Hòa 303 Miss
15/08/2023 Đắc Lắc 804, Quảng Nam 701 Miss
14/08/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 150 Win Phú Yên 069
13/08/2023 Khánh Hòa 576, Kon Tum 729 Miss
12/08/2023 Đà Nẵng 934, Đắc Nông 411, Quảng Ngãi 934 Miss
11/08/2023 Gia Lai 717, Ninh Thuận 873 Miss
10/08/2023 Bình Định 363, Quảng Bình 497, Quảng Trị 455 Miss
09/08/2023 Đà Nẵng 674, Khánh Hòa 347 Win Đà Nẵng 674, Win Khánh Hòa 347
08/08/2023 Đắc Lắc 392, Quảng Nam 588 Miss
07/08/2023 Phú Yên 975, Thừa Thiên Huế 185 Miss
06/08/2023 Khánh Hòa 694, Kon Tum 390 Miss
05/08/2023 Đà Nẵng 896, Đắc Nông 113, Quảng Ngãi 614 Miss
04/08/2023 Gia Lai 374, Ninh Thuận 689 Miss
03/08/2023 Bình Định 811, Quảng Bình 534, Quảng Trị 157 Miss
02/08/2023 Đà Nẵng 772, Khánh Hòa 578 Miss
01/08/2023 Đắc Lắc 136, Quảng Nam 499 Miss
31/07/2023 Phú Yên 891, Thừa Thiên Huế 831 Miss
30/07/2023 Khánh Hòa 301, Kon Tum 681 Win Kon Tum 681
29/07/2023 Đà Nẵng 552, Đắc Nông 619, Quảng Ngãi 337 Win Đà Nẵng 552, Win Đắc Nông 619
28/07/2023 Gia Lai 566, Ninh Thuận 687 Miss
27/07/2023 Bình Định 290, Quảng Bình 542, Quảng Trị 577 Miss
26/07/2023 Đà Nẵng 215, Khánh Hòa 192 Miss
25/07/2023 Đắc Lắc 678, Quảng Nam 514 Miss
24/07/2023 Phú Yên 610, Thừa Thiên Huế 578 Miss
23/07/2023 Khánh Hòa 869, Kon Tum 748 Miss
22/07/2023 Đà Nẵng 656, Đắc Nông 238, Quảng Ngãi 183 Miss
21/07/2023 Gia Lai 400, Ninh Thuận 669 Miss
20/07/2023 Bình Định 388, Quảng Bình 552, Quảng Trị 751 Win Bình Định 388, Win Quảng Bình 552, Win Quảng Trị 751
19/07/2023 Đà Nẵng 546, Khánh Hòa 614 Win Đà Nẵng 546, Win Khánh Hòa 614
18/07/2023 Đắc Lắc 863, Quảng Nam 698 Win Đắc Lắc 863
17/07/2023 Phú Yên 024, Thừa Thiên Huế 187 Win Phú Yên 024, Win Thừa Thiên Huế 187
16/07/2023 Khánh Hòa 111, Kon Tum 674 Win Khánh Hòa 111
15/07/2023 Đà Nẵng 565, Đắc Nông 204, Quảng Ngãi 129 Miss
14/07/2023 Gia Lai 695, Ninh Thuận 597 Win Gia Lai 695, Win Ninh Thuận 597
13/07/2023 Bình Định 467, Quảng Bình 141, Quảng Trị 825 Win Bình Định 467, Win Quảng Trị 825
12/07/2023 Đà Nẵng 214, Khánh Hòa 591 Win Đà Nẵng 214, Win Khánh Hòa 591
11/07/2023 Đắc Lắc 176, Quảng Nam 167 Win Quảng Nam 167
10/07/2023 Phú Yên 887, Thừa Thiên Huế 175 Win Phú Yên 887
09/07/2023 Khánh Hòa 996, Kon Tum 869 Win Khánh Hòa 996, Win Kon Tum 869
08/07/2023 Đà Nẵng 470, Đắc Nông 929, Quảng Ngãi 667 Win Đà Nẵng 470, Win Đắc Nông 929, Win Quảng Ngãi 667
07/07/2023 Gia Lai 375, Ninh Thuận 169 Win Gia Lai 375
06/07/2023 Bình Định 448, Quảng Bình 368, Quảng Trị 500 Win Bình Định 448, Win Quảng Bình 368, Win Quảng Trị 500
05/07/2023 Đà Nẵng 500, Khánh Hòa 811 Win Đà Nẵng 500
04/07/2023 Đắc Lắc 590, Quảng Nam 415 Miss
03/07/2023 Phú Yên 369, Thừa Thiên Huế 725 Win Phú Yên 369
02/07/2023 Khánh Hòa 177, Kon Tum 679 Miss
01/07/2023 Đà Nẵng 301, Đắc Nông 002, Quảng Ngãi 105 Win Đắc Nông 002, Win Quảng Ngãi 105
30/06/2023 Gia Lai 190, Ninh Thuận 947 Win Gia Lai 190, Win Ninh Thuận 947
29/06/2023 Bình Định 248, Quảng Bình 712, Quảng Trị 175 Win Quảng Trị 175
28/06/2023 Đà Nẵng 091, Khánh Hòa 961 Win Đà Nẵng 091, Win Khánh Hòa 961
27/06/2023 Đắc Lắc 855, Quảng Nam 635 Win Quảng Nam 635
26/06/2023 Phú Yên 518, Thừa Thiên Huế 305 Win Phú Yên 518, Win Thừa Thiên Huế 305
25/06/2023 Khánh Hòa 197, Kon Tum 618 Win Khánh Hòa 197, Win Kon Tum 618
24/06/2023 Đà Nẵng 106, Đắc Nông 825, Quảng Ngãi 938 Miss
23/06/2023 Gia Lai 521, Ninh Thuận 168 Win Gia Lai 521
22/06/2023 Bình Định 445, Quảng Bình 840, Quảng Trị 978 Win Bình Định 445, Win Quảng Bình 840
21/06/2023 Đà Nẵng 573, Khánh Hòa 943 Win Khánh Hòa 943
20/06/2023 Đắc Lắc 372, Quảng Nam 142 Win Đắc Lắc 372
19/06/2023 Phú Yên 682, Thừa Thiên Huế 111 Win Phú Yên 682
18/06/2023 Khánh Hòa 366, Kon Tum 115 Win Khánh Hòa 366
17/06/2023 Đà Nẵng 523, Đắc Nông 572, Quảng Ngãi 881 Win Đà Nẵng 523, Win Đắc Nông 572, Win Quảng Ngãi 881
16/06/2023 Gia Lai 381, Ninh Thuận 589 Win Ninh Thuận 589
15/06/2023 Bình Định 103, Quảng Bình 364, Quảng Trị 867 Win Quảng Bình 364, Win Quảng Trị 867
14/06/2023 Đà Nẵng 838, Khánh Hòa 573 Win Đà Nẵng 838, Win Khánh Hòa 573
13/06/2023 Đắc Lắc 262, Quảng Nam 188 Win Đắc Lắc 262, Win Quảng Nam 188
12/06/2023 Phú Yên 381, Thừa Thiên Huế 514 Win Thừa Thiên Huế 514
11/06/2023 Khánh Hòa 358, Kon Tum 884 Win Khánh Hòa 358, Win Kon Tum 884
10/06/2023 Đà Nẵng 141, Đắc Nông 871, Quảng Ngãi 499 Win Đà Nẵng 141, Win Đắc Nông 871
09/06/2023 Gia Lai 238, Ninh Thuận 857 Win Ninh Thuận 857
08/06/2023 Bình Định 440, Quảng Bình 964, Quảng Trị 147 Win Bình Định 440
07/06/2023 Đà Nẵng 654, Khánh Hòa 123 Win Đà Nẵng 654, Win Khánh Hòa 123
06/06/2023 Đắc Lắc 668, Quảng Nam 686 Win Đắc Lắc 668, Win Quảng Nam 686
05/06/2023 Phú Yên 879, Thừa Thiên Huế 370 Win Phú Yên 879, Win Thừa Thiên Huế 370
04/06/2023 Khánh Hòa 701, Kon Tum 500 Win Khánh Hòa 701
03/06/2023 Đà Nẵng 709, Đắc Nông 971, Quảng Ngãi 635 Win Đà Nẵng 709, Win Đắc Nông 971, Win Quảng Ngãi 635
02/06/2023 Gia Lai 288, Ninh Thuận 076 Win Gia Lai 288, Win Ninh Thuận 076
01/06/2023 Bình Định 598, Quảng Bình 870, Quảng Trị 299 Win Quảng Bình 870, Win Quảng Trị 299
31/05/2023 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 829 Win Đà Nẵng 315, Win Khánh Hòa 829
30/05/2023 Đắc Lắc 571, Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc 571
29/05/2023 Phú Yên 148, Thừa Thiên Huế 212 Win Thừa Thiên Huế 212
28/05/2023 Khánh Hòa 873, Kon Tum 467 Win Khánh Hòa 873
27/05/2023 Đà Nẵng 586, Đắc Nông 591, Quảng Ngãi 084 Win Đắc Nông 591, Win Quảng Ngãi 084
26/05/2023 Gia Lai 330, Ninh Thuận 996 Win Gia Lai 330
25/05/2023 Bình Định 605, Quảng Bình 964, Quảng Trị 689 Win Bình Định 605, Win Quảng Trị 689
24/05/2023 Đà Nẵng 093, Khánh Hòa 761 Win Đà Nẵng 093
23/05/2023 Đắc Lắc 976, Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc 976
22/05/2023 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 784 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 784
21/05/2023 Khánh Hòa 226, Kon Tum 529 Miss
20/05/2023 Đà Nẵng 573, Đắc Nông 637, Quảng Ngãi 399 Miss
19/05/2023 Gia Lai 553, Ninh Thuận 757 Miss
18/05/2023 Bình Định 398, Quảng Bình 589, Quảng Trị 371 Win Bình Định 398, Win Quảng Trị 371
17/05/2023 Đà Nẵng 341, Khánh Hòa 469 Win Khánh Hòa 469
16/05/2023 Đắc Lắc 213, Quảng Nam 582 Win Đắc Lắc 213, Win Quảng Nam 582
15/05/2023 Phú Yên 038, Thừa Thiên Huế 454 Win Phú Yên 038, Win Thừa Thiên Huế 454
14/05/2023 Khánh Hòa 903, Kon Tum 867 Miss
13/05/2023 Đà Nẵng 356, Đắc Nông 040, Quảng Ngãi 218 Win Đắc Nông 040
12/05/2023 Gia Lai 483, Ninh Thuận 593 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 593
11/05/2023 Bình Định 239, Quảng Bình 004, Quảng Trị 338 Win Quảng Bình 004, Win Quảng Trị 338
10/05/2023 Đà Nẵng 962, Khánh Hòa 173 Win Đà Nẵng 962, Win Khánh Hòa 173
09/05/2023 Đắc Lắc 888, Quảng Nam 725 Win Quảng Nam 725
08/05/2023 Phú Yên 680, Thừa Thiên Huế 352 Win Phú Yên 680
07/05/2023 Khánh Hòa 518, Kon Tum 950 Win Khánh Hòa 518, Win Kon Tum 950
06/05/2023 Đà Nẵng 651, Đắc Nông 090, Quảng Ngãi 552 Win Đắc Nông 090
05/05/2023 Gia Lai 641, Ninh Thuận 458 Win Ninh Thuận 458
04/05/2023 Bình Định 030, Quảng Bình 528, Quảng Trị 402 Win Bình Định 030
03/05/2023 Đà Nẵng 710, Khánh Hòa 595 Miss
02/05/2023 Đắc Lắc 567, Quảng Nam 484 Win Đắc Lắc 567
01/05/2023 Phú Yên 842, Thừa Thiên Huế 733 Win Thừa Thiên Huế 733
30/04/2023 Khánh Hòa 139, Kon Tum 121 Miss
29/04/2023 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 646, Quảng Ngãi 969 Miss
28/04/2023 Gia Lai 979, Ninh Thuận 766 Win Gia Lai 979, Win Ninh Thuận 766
27/04/2023 Bình Định 865, Quảng Bình 318, Quảng Trị 295 Win Quảng Bình 318
26/04/2023 Đà Nẵng 057, Khánh Hòa 574 Win Đà Nẵng 057, Win Khánh Hòa 574
25/04/2023 Đắc Lắc 527, Quảng Nam 146 Win Đắc Lắc 527, Win Quảng Nam 146
24/04/2023 Phú Yên 966, Thừa Thiên Huế 617 Win Phú Yên 966, Win Thừa Thiên Huế 617
23/04/2023 Khánh Hòa 739, Kon Tum 673 Win Khánh Hòa 739, Win Kon Tum 673
22/04/2023 Đà Nẵng 174, Đắc Nông 854, Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng 174
21/04/2023 Gia Lai 016, Ninh Thuận 819 Win Gia Lai 016
20/04/2023 Bình Định 616, Quảng Bình 499, Quảng Trị 283 Win Bình Định 616, Win Quảng Bình 499, Win Quảng Trị 283
19/04/2023 Đà Nẵng 557, Khánh Hòa 139 Win Đà Nẵng 557, Win Khánh Hòa 139
18/04/2023 Đắc Lắc 141, Quảng Nam 875 Win Đắc Lắc 141
17/04/2023 Phú Yên 403, Thừa Thiên Huế 965 Win Phú Yên 403
16/04/2023 Khánh Hòa 299, Kon Tum 572 Win Kon Tum 572
15/04/2023 Đà Nẵng 280, Đắc Nông 063, Quảng Ngãi 428 Win Đắc Nông 063, Win Quảng Ngãi 428
14/04/2023 Gia Lai 726, Ninh Thuận 062 Win Gia Lai 726, Win Ninh Thuận 062
13/04/2023 Bình Định 448, Quảng Bình 343, Quảng Trị 013 Win Quảng Trị 013
12/04/2023 Đà Nẵng 907, Khánh Hòa 288 Win Khánh Hòa 288
11/04/2023 Đắc Lắc 891, Quảng Nam 388 Win Đắc Lắc 891
10/04/2023 Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 511 Win Thừa Thiên Huế 511

Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung trăm trận trăm thắng

Xỉu chủ miền Trung là gì? Cách đánh như thế nào? Đây chắc chắn là vấn đề mà nhiều người chơi mới làm quen với thể loại lô đề này cảm thấy lạ lẫm. Vì vậy, bài viết dưới đây, Soicauvip666 sẽ giới thiệu đến các bạn. Khái niệm về xỉu chủ cũng như những phương pháp chơi loại hình này hiệu quả nhất hiện nay.

1. Xỉu chủ miền Trung là gì?

Xỉu chủ miền Trung là một phương pháp chơi lô khá phổ biến với nhiều người ở thời điểm hiện tại. Bằng cách chọn một bộ 3 số để bắt đầu tham gia dự thưởng. Nhằm nâng cao khả năng, tỷ lệ thắng lớn hơn trong mỗi lần xuống tiền.

Xỉu chủ miền Trung
Xỉu chủ miền Trung

Mặc dù cách đánh xỉu chủ có xác suất thắng khá thấp. Tuy nhiên, nếu thành công người chơi có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn từ nhà cái. Chính vì vậy mà vẫn có rất nhiều người chơi lựa chọn phương pháp này trong suốt thời gian qua.

2. Hướng dẫn cách chơi xỉu chủ miền Trung

Cách chơi xỉu chủ cũng giống như các hình thức chơi lô đề khác nhưng thay vì chơi 2 số thì người chơi phải chọn 3 số để chơi. Để chơi, bạn cần áp dụng các phương pháp soi cầu dự đoán để tăng khả năng chiến thắng.

Đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình lô 2 càng có xác suất về cao nhất. Sau đó, bạn ghép lô 2 số này với những số thường về để đánh. Giả sử: Bạn thấy lô 2 càng là 58 có khả năng về cao, bạn chọn lô này. Tiếp theo, bạn cần xem kết quả xổ số của 100 ngày qua rồi thống kê những bộ ba càng về nhiều đi với cặp số 58. Từ đó soi ra ngay con số mình cần đánh xỉu chủ.

cách chơi xỉu chủ miền Trung
Cách chơi xỉu chủ miền Trung

So với các hình thức chơi khác như song thủ và bạch thủ thì xỉu chủ khó chơi hơn. Nhưng chỉ cần chịu khó tham khảo và tích lũy kinh nghiệm thì bạn hoàn toàn có thể đánh được những con số có tỷ lệ về cao.

Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của những người chơi trước để bắt con 3 càng có tỷ lệ về cao hơn và nuôi lô để chờ trúng. Hoặc bạn có thể theo những người có nhiều kinh nghiệm và đã thắng nhiều. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính chất xác suất vì nó phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người.

3. Top 3 cách đánh xỉu chủ miền Trung cực hay

Làm sao để đánh xỉu chủ miền Trung hiệu quả và nhanh chóng giành chiến thắng? Một số gợi ý từ những cao thủ, chuyên gia lô đề lâu năm Soi cầu vip 666 dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng kiếm được món hời lớn với loại hình lô tô này.

3.1. Cách đánh theo kiểu cộng tổng giải đặc biệt

Phương pháp này dựa vào kết quả giải đặc biệt của kỳ trước. Đầu tiên, bạn chọn giải đặc biệt của ngày hôm trước, sau đó cộng các số lại với nhau. Khi có kết quả, bạn ghép thêm 1 số bất kỳ (có thể là ngày bạn đánh hoặc 1 số bạn linh cảm tốt).

Ví dụ:

Kết quả xổ số giải đặc biệt là 01234 cho công thức 0+1+2+3+4 = 10. Như vậy, bạn đã có cặp số 10, hãy ghép thêm con số bạn muốn. Hôm nay thứ 4 (4) các bạn đặt cược thì các bạn chọn 410. Bạn cũng có thể kết hợp các số đảo ngược để tìm cho mình những lô đẹp hơn như 104, 401, 014.

Chúng tôi khuyên anh em nên soi cầu lô gan, lô rơi rồi ghép các lô lại để tạo cầu lô xỉu chủ cho riêng mình. Cách chơi này khá phổ biến trong giới chuyên nghiệp.

3.2. Cách xỉu chủ dựa vào lô 2 càng

Đánh xỉu chủ dựa vào lô 2 càng là cách chơi có xác suất trúng cao. Người chơi chọn cho mình 2 lô và ghép với các số hay về. Nếu bạn đã tự tin vào phán đoán của mình thì sau đó. Chỉ cần tìm thêm 1 số để ghép với 2 số đã chọn và đánh.

Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung
Bí quyết chơi xỉu chủ miền Trung

Ví dụ: Bạn tiến hành phân tích và dự đoán khả năng về lô 30 là cao. Ngay lúc này, bạn cần thống kê lại kết quả xổ số 100 ngày gần nhất. Sau đó cân nhắc xem lô 3 càng thường đi với 30 là bạn sẽ có ngay lô đẹp.

3.3. Đánh xỉu chủ dựa vào bóng tổng

Bạn cần biết số lượng bóng âm và bóng dương trong lô đề. Để có thể áp dụng cách đánh xỉu chủ vào bóng tổng. Như sau:

  • Các cặp số là bóng dương của nhau bao gồm: 0 – 5, 2 – 7, 4 – 9, 1 – 6, 3 – 8.
  • Các cặp số là bóng âm của nhau là: 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8.

Tiếp theo, bạn lấy con lô nổ của ngày hôm nay và cộng lại. Và bắt đầu tìm bóng của tổng vừa tìm được. Sau đó ghép các số vừa tìm ra với con bạch thủ. Điều này sẽ tạo ra bộ 3 số siêu phẩm cho ngày hôm sau.

4. Một số lưu ý khi đánh xỉu chủ miền Trung

Những lưu ý cần thiết trước khi bạn tham gia đánh xỉu chủ:

  • Bạn không nên đánh xỉu chủ theo ngày vì cách này dựa nhiều vào may mắn, chỉ nên đánh khi chắc chắn được lô may mắn.
  • Không nên sử dụng phương pháp thống kê bạc nhớ. Vì cách này không mang lại nhiều hiệu quả do vốn bỏ ra khá cao.
  • Bạn phải chọn một nhà cái uy tín và chất lượng trước khi đặt cược. Bạn cần đảm bảo rằng khi bạn chơi và thắng, nhà cái sẽ trả đủ số tiền thắng.
  • Vì cách chơi này chủ yếu dựa vào may rủi nên bạn có thể thử với con số yêu thích để thử vận ​​may.

5. Lời kết lại

Như vậy, Soicauvip666 đã tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến xỉu chủ miền Trung và cách đánh chuẩn nhất. Hi vọng các bạn mới sẽ áp dụng cho mình những kinh nghiệm chơi lô đề hiệu quả và dành được nhiều chiến thắng hơn.

Soicauvip666 – Chuyên trang soi cầu miễn phí, chính xác. Được thực hiện bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm và các thuật toán hiện đại. Đến đây, người chơi sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình những con số có xác suất về cao nhất hiện nay. Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng khi chơi lô đề cho anh em.

Anh em vui lòng click vào nút “Lấy số miễn phí” để được admin add nhóm Zalo và hỗ trợ lấy số nhanh nhất. Soicauvip666 mang đến cơ hội làm giàu trong tầm tay!

Thông tin liên hệ Soi Cầu Vip 666:

Thương hiệu: Soi Cầu Vip 666

Địa chỉ: 229 Đ. Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: https://soicauvip666.com/

SĐT: 0981747087

Gmail: [email protected]